Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 3436/QĐ-BYT 2021 Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo tiêm chúng vắc xin phòng COVID 19

Số hiệu: 3436/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 14/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3436/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TOÀN QUỐC

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhim ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-BYT ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ Y tế về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các thành viên Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (đbáo cáo);
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Vụ, Cục, Tổng cục, VPB, TTrB;
- Các Viện VSDT/Pasteur;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố;
- TT KSBT tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, VPB1.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long
Trưởng Ban chỉ đạo triển khai
Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19
toàn quốc

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TOÀN QUỐC
(Kèm theo Quyết định số 3436/QĐ-BYT ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác, tổ chức thực hiện của Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo).

2. Quy chế này áp dụng đối với Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban, Văn phòng thường trực, các thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định các vấn đề thông qua các hình thức tổ chức họp Ban Chỉ đạo hoặc lấy ý kiến và báo cáo bằng văn bản.

2. Bảo đảm sự phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, ngành, địa phương với Ban Chỉ đạo trong việc triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc.

3. Giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật, bảo đảm kịp thời, chất lượng và hiệu quả.

4. Thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm cá nhân trước Trưởng Ban Chỉ đạo và pháp luật của nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ.

2. Được phép huy động lực lượng, trưng tập trang thiết bị, phương tiện, cơ sở hạ tầng theo quy định để triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ban Chỉ đạo

1. Trưởng Ban Chỉ đạo

a) Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo, bảo đảm hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo.

b) Tổ chức, điều hành mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo.

c) Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

d) Triệu tập, chủ trì, định hướng thảo luận, kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Trường hợp vắng mặt, Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền cho một Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp, kết luận và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

đ) Thay mặt Ban Chỉ đạo ký các văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

e) Quyết định một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban Chỉ đạo.

2. Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo

a) Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các thành viên Ban Chỉ đạo; chỉ đạo, phối hợp, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo theo ủy quyền của Trưởng Ban Chỉ đạo.

b) Giữ mối liên hệ thường xuyên với Trưởng Ban Chỉ đạo, trực tiếp báo cáo Trưởng ban về tình hình, kết quả hoạt động của các Tiểu ban và Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo.

c) Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trục tiếp theo dõi, đôn đốc hoạt động của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo. Quyết định các vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo.

3. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

a) Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo điều phối hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo theo phân công của Trưởng ban, theo nhiệm vụ được phân công; đôn đốc, theo dõi, kiểm tra tình hình và đánh giá kết quả việc thực hiện các mục tiêu của Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo.

b) Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện một số công việc, chủ trì một số cuộc họp của Ban Chỉ đạo khi được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công; chỉ đạo điều hành một số hoạt động của Ban Chỉ đạo khi được Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền.

c) Chịu trách nhiệm về việc chủ trì, tham gia, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công trong Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc.

4. Trưởng Tiểu ban

a) Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Tiểu ban, bảo đảm hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả hoạt động của Tiểu ban.

b) Phân công nhiệm vụ các thành viên thuộc Tiểu ban. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức thực hiện hoạt động của Tiểu ban.

c) Tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công.

d) Triệu tập, chủ trì, định hướng thảo luận các cuộc họp của Tiểu ban. Trường hợp Trưởng Tiểu ban không thể chủ trì thì ủy quyền cho một Phó Trường Tiểu ban chủ trì cuộc họp, kết luận và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

đ) Được quyền điều động nhân sự, huy động lực lượng, trưng tập trang thiết bị, phương tiện cần thiết theo quy định phục vụ công việc được phân công.

5. Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo

a) Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng thường trực, bảo đảm hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả hoạt động của Văn phòng thường trực.

b) Phân công nhiệm vụ các thành viên thuộc Văn phòng thường trực. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức thực hiện hoạt động của Văn phòng thường trực.

c) Tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công.

d) Triệu tập, chủ trì, định hướng thảo luận các cuộc họp của Văn phòng thường trực. Trường hợp Chánh Văn phòng không thể chủ trì thì ủy quyền cho Đồng Chánh Văn phòng chủ trì cuộc họp, kết luận và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

đ) Được quyền điều động nhân sự, huy động lực lượng, trưng tập trang thiết bị, phương tiện cần thiết theo quy định phục vụ công việc được phân công.

6. Các Thành viên khác thuộc Ban Chỉ đạo thực hiện hoạt động theo phân công nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Tiểu ban và Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo

1. Giúp Ban Chỉ đạo trong công tác điều hành, điều phối hoạt động; đảm bảo công tác phối hợp, kết nối giữa các Tiểu ban được thực hiện hiệu quả.

2. Ứng trực 24/7 để theo dõi tình hình triển khai chiến dịch, phối hợp với các Tiểu ban để xử lý các tình huống phát sinh.

3. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chiến dịch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Trực tiếp báo cáo đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo về tiến độ thực hiện hoạt động.

4. Tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo các cơ chế, giải pháp thực hiện Chiến dịch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc; tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo tổ chức hoạt động tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 6. Chế độ làm việc

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác trong thực hiện nhiệm vụ được giao; có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và chuẩn bị nội dung báo cáo công việc được phân công.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo định kỳ hoặc đột xuất làm việc với các Tiểu ban, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo để nghe báo cáo tình hình và chỉ đạo việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giao các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý, phụ trách để phối hợp với các Tiểu ban, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Huy động trang thiết bị, phương tiện và điều động các chuyên gia, nhân sự trong phạm vi công việc được phân công.

Điều 7. Quan hệ công tác

Ban Chỉ đạo phối hợp với các bộ, ngành, địa phương; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cấp dưới thuộc lĩnh vực phụ trách để triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm thực hiện

1. Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, Thành viên trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao, chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này.

2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải bảo đảm điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban và Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo.

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế hoạt động, nếu có các vấn đề phát sinh hoặc cần sửa đổi, bổ sung, do Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

Điều 9. Kinh phí thực hiện

Kinh phí hoạt động của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo từ nguồn kinh phí của Bộ Quốc phòng, các chi phí khác phát sinh trong quá trình hoạt động của các thành viên thuộc Bộ, ngành, đơn vị nào thì sử dụng kinh phí của Bộ, ngành, đơn vị đó để thực hiện./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3436/QĐ-BYT ngày 14/07/2021 về Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.253

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!