Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3344/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Duy Bắc
Ngày ban hành: 18/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3344/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 11 năm 2015

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA ĐẾN NĂM 2020

Y BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 ca Chính ph v lập, phê duyệt và quản quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 ca Chính ph sửa đi b sung mt số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát trin kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKH ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điu chỉnh và công b quy hoạch tổng th phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 20/4/2011 của UBND tnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy hoạch phát trin ngành Y tế tnh Khánh Hòa đến năm 2020;

Càn cứ Công văn số 5932/UBND-VX ngày 04/9/2015 của UBND tnh v việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 2602/TTr-SYT ngày 28/10/2015 của Sở Y Tế về việc xin phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đu tư tại Công văn s2143/SKHĐT - KTN ngày 04/11/ 2015;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát trin ngành Y tế tnh Khánh Hòa đến năm 2020 với các nội dung sau:

a) Phần bốn, mục C, khoản 1.4 Quy hoạch phát triển bệnh viện tuyến huyện/thị như sau:

1.4.7 Bệnh viện đa khoa thành phố Nha Trang.

- Qui mô bệnh viện: 200 giường

- Địa đim đầu tư: trong khu đô thị mới Lê Hồng Phong - Venesia (khu II) phường Phước Hải, thành phố Nha Trang.

- Dự kiến tng mức đầu tư: 233 t đồng

- Ngun vốn thực hiện: Ngân sách tỉnh (từ khon thu chuyn quyền s dụng đất các cơ sở Phòng khám đa khoa khu vực và nhà hộ sinh khu vực của thành ph Nha Trang).

- Thi gian thực hiện: 2016 - 2017

b) Phần bốn, mục C, khon 2 Quy hoạch phát triển phòng khám đa khoa khu vực và nhà hộ sinh khu vực như sau:

2.1 Thành phố Nha Trang đến năm 2020 không còn phòng khám đa khoa khu vực và nhà hộ sinh khu vực.

c) Phần bốn, mục C, khoản 3 Quy hoạch phát triển trạm y tế xã phưng và phân trạm y tế như sau:

B sung xây dựng mới 03 phân trạm y tế:

- Tại huyện Vạn Ninh xây dựng mới 02 phân trạm y tế: Phân Trạm y tế tại thôn Ninh Tân và phân Trạm y tế tại thôn Điệp Sơn thuộc xã Vạn Thạnh.

- Tại thị xã Ninh Hòa xây dựng mới 01 phân trạm y tế: Phân Trạm y tế Ninh Phú thuộc xã Ninh Phú

Dự kiến tổng mức đầu tư của 03 phân trạm y tế: 6,3 tỷ đng

Thời gian thực hiện: năm 2016 - 2017

Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách tỉnh (trong nguồn vốn đầu tư của Dự án đu tư cải tạo, nâng cấp 25 trạm y tế xã phường)

Điều 2. Quyết định này là bộ phận không tách rời của Quyết định s 996/QĐ-UBND ngày 20/4/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa và có hiệu lực k từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban ngành; Ch tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph và Thủ trưng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ Y tế (để b/c);
- T
T. Tnh ủy, TT.HĐND tnh (đ b/c);
- TT
.UBND tỉnh;
-
Lãnh đạo VP UBND tnh;
-
Trung tâm Công báo (02 bn);
-
Lưu: VT, PH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3344/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.090

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96