Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3322/QĐ-BTC2021 2020 Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á

Số hiệu: 3322/QĐ-BTC2021 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 11/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 31 VÀ ĐẠI HỘI THỂ THAO NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 11 NĂM 2021 TẠI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3322/QĐ-BTC2021

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 31 VÀ ĐẠI HỘI THỂ THAO NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 11 NĂM 2021 TẠI VIỆT NAM

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 31 VÀ ĐẠI HỘI THỂ THAO NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 11 NĂM 2021 TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động và tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BCĐQG2021 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Điều hành SEA Games 31.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11) năm 2021 tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Điều hành SEA Games 31, các thành viên Ban Tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia (để báo cáo);
- Các Thành viên Ban Tổ chức;
- Lưu: VT, TCTDTT, TLM (50b).

TRƯỞNG BAN
BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 31 VÀ ĐẠI HỘI THỂ THAO NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 11 NĂM 2021 TẠI VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số: 3322/QĐ-BTC2021 ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Trưởng Ban Tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11)

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11) năm 2021 tại Việt Nam (gọi tắt là Ban Tổ chức) được thành lập theo Quyết định số 288/QĐ-BCĐQG2021 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.

Quy chế này áp dụng đối với các thành viên Ban Tổ chức, các bộ, cơ quan, địa phương có lãnh đạo là thành viên Ban Tổ chức.

Điều 2. Chế độ làm việc

1. Ban Tổ chức làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và đề cao trách nhiệm cá nhân. Các Phó Trưởng Ban Tổ chức và thành viên Ban Tổ chức có trách nhiệm giúp Trưởng Ban Tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể được quy định tại Điều 8 Quy chế này.

2. Ban Tổ chức hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam, chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

3. Ban Tổ chức, Lãnh đạo Ban Tổ chức giải quyết nhiệm vụ được phân công bằng hình thức tổ chức họp hoặc lấy ý kiến (bằng văn bản, qua mạng Internet). Ưu tiên sử dụng phương thức thảo luật, trao đổi, lấy ý kiến, gửi văn bản, tài liệu và họp qua mạng Internet giữa các thành viên Ban Tổ chức.

4. Trưởng Ban Tổ chức (hoặc Phó Trưởng Ban Tổ chức khi được ủy quyền) chủ trì và kết luận tại các cuộc họp, làm việc của Ban Tổ chức.

5. Thành viên Ban Tổ chức có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp, làm việc và các hoạt động khác của Ban Tổ chức theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn. Trường hợp vắng mặt tại cuộc họp, làm việc của Ban Tổ chức, thành viên Ban Tổ chức phải báo cáo Trưởng Ban Tổ chức (hoặc Phó Trưởng Ban Tổ chức khi được ủy quyền), cử người thay và chịu trách nhiệm về ý kiến của người được cử thay.

6. Ban Tổ chức họp định kỳ một Quý một lần và họp đột xuất khi cần thiết theo quyết định của Trưởng Ban Tổ chức (hoặc Phó Trưởng Ban Tổ chức khi được ủy quyền). Hình thức họp cụ thể do Trưởng Ban Tổ chức (hoặc Phó Trưởng Ban Tổ chức khi được ủy quyền) quyết định. Tài liệu phục vụ các cuộc họp được gửi đến thành viên Ban Tổ chức chậm nhất là hai ngày trước ngày diễn ra cuộc họp, trừ các cuộc họp đột xuất. Sau cuộc họp, có thông báo kết luận cuộc họp gửi tới các thành viên Ban Tổ chức.

7. Trưởng Ban Tổ chức (hoặc Phó Trưởng Ban Tổ chức khi được ủy quyền) quyết định tổ chức làm việc, khảo sát thực tế và kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 khi cần thiết hoặc theo đề nghị của các thành viên Ban Tổ chức.

Điều 3. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm, các thành viên Ban Tổ chức có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban Tổ chức phân công gửi về Trung tâm Điều hành SEA Games 31; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban Tổ chức (hoặc Phó Trưởng Ban Tổ chức khi được ủy quyền) hoặc chủ động báo cáo, đề xuất những khó khăn, vướng mắc và giải pháp giải quyết.

2. Trung tâm Điều Hành SEA Games 31 và Trung tâm Điều hành ASEAN Para Games 11 có trách nhiệm giúp Ban Tổ chức tổng hợp, báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng, năm về tình hình triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 đối với Ban Chỉ đạo quốc gia và các cơ quan chức năng.

Điều 4. Công tác hành chính

1. Các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Trưởng Ban Tổ chức do Trung tâm Điều hành chuẩn bị, báo cáo Trưởng Ban Tổ chức. Văn bản được tiếp nhận, xử lý, ban hành theo quy định hiện hành.

2. Các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Phó Trưởng Ban Tổ chức được Trưởng Ban Tổ chức phân công do Trung Tâm Điều hành chuẩn bị, báo cáo Phó Trưởng Ban Tổ chức. Văn bản được tiếp nhận, xử lý, ban hành theo quy định hiện hành.

3. Trưởng Ban Tổ chức (hoặc Phó Trưởng Ban Tổ chức khi được ủy quyền) ký ban hành các văn bản:

a) Văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Tổ chức.

b) Văn bản của Ban Tổ chức gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

4. Việc sử dụng con dấu thực hiện theo Quyết định số 288/QĐ-BCĐQG2021 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.

Điều 5. Công tác quản lý tài chính

1. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức và các bộ phận trực thuộc Ban Tổ chức được bố trí trong kinh phí chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Ban Tổ chức có tài khoản nội tệ và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của Pháp luật.

3. Việc quản lý tài chính, kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Quan hệ công tác

1. Ban Tổ chức chỉ đạo toàn diện hoạt động của Trung tâm Điều hành và các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức, Ban Tổ chức các địa phương liên quan và các cơ quan, tổ chức liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 theo Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Lãnh đạo Ban Tổ chức chỉ đạo duy trì thường xuyên, chặt chẽ việc phối hợp công tác giữa Ban Tổ chức với các bộ, ngành, địa phương liên quan để triển khai các hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phân công; phân công từng thành viên Ban Tổ chức trong phối hợp công tác với các bộ, ngành, địa phương liên quan.

3. Các thành viên Ban Tổ chức được sử dụng bộ máy giúp việc của đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban Tổ chức phân công.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổ chức

Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 288/QĐ-BCĐQG2021 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Ban Tổ chức

1. Trưởng Ban Tổ chức chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 về toàn bộ hoạt động của Ban Tổ chức và có nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổ chức; điều hành mọi hoạt động của Ban Tổ chức.

b) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Tổ chức.

c) Triệu lập, chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ban Tổ chức.

d) Ký các văn bản của Ban Tổ chức.

đ) Điều động, trưng tập chuyên gia (khi cần thiết) để phục vụ công tác chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.

e) Ủy quyền cho Phó Trưởng Ban Tổ chức giải quết một số nhiệm, vụ, công việc thuộc thẩm quyền của mình khi cần thiết.

2. Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Giúp Trưởng Ban Tổ chức triệu tập và chủ trì các cuộc họp, làm việc của Ban Tổ chức khi được Trưởng Ban Tổ chức ủy quyền.

b) Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo phân công tại các Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019, Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 288/QĐ-BCĐQG2021 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.

c) Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban Tổ chức khi được ủy quyền.

3. Phó Trưởng Ban Tổ chức, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục thể thao:

a) Giúp Trưởng Ban Tổ chức điều phối hoạt động giữa các Tiểu ban, Trung tâm Điều hành thuộc Ban Tổ chức và phối hợp hoạt động giữa Ban Tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 với Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức của các địa phương tổ chức Đại hội.

b) Giúp Trưởng Ban Tổ chức chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia thi đấu và cán bộ, nhân viên chuyên môn tham gia điều hành, phục vụ tại SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11; trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Điều hành SEA Games 31, Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật SEA Games 31, Tiểu ban Tài chính, cơ sở vật chất và vận động tài trợ.

c) Giúp Trưởng Ban Tổ chức chỉ đạo xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác của Ban Tổ chức, các phương án tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 trên từng lĩnh vực.

d) Giúp Trưởng Ban Tổ chức chỉ đạo việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết các văn bản liên quan đến trách nhiệm xử lý của Ban Tổ chức; chủ trì tổng hợp, chuẩn bị tài liệu, báo cáo để phục vụ các cuộc họp, làm việc, hội nghị, hội thảo, khảo sát thực tế, hoạt động kiểm tra của Ban Tổ chức và lãnh đạo Ban Tổ chức; tổng hợp, chuẩn bị các báo cáo của Ban Tổ chức với Ban Chỉ đạo quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

đ) Giúp Ban Tổ chức rà soát, đề xuất thay thế, bổ sung nhân sự tham gia Ban Tổ chức; đề xuất thành lập, thay thế các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.

e) Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban Tổ chức khi được ủy quyền.

4. Phó Trưởng Ban Tổ chức, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

a) Giúp Trưởng Ban Tổ chức chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31, ASEAN Para Games 11 trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ tập luyện, thi đấu, Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và các hoạt động nghi lễ, khánh tiết, công tác an ninh, giao thông, y tế, hậu cần, truyền thông, du lịch, đào tạo cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên và các hoạt động động khác có liên quan.

b) Giúp Trưởng Ban Tổ chức phối hợp hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 thành phố Hà Nội.

c) Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban Tổ chức khi được ủy quyền.

5. Thành viên Ban Tổ chức, Lãnh đạo Bộ Tài chính: Giúp Trưởng Ban Tổ chức chỉ đạo việc tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán chi thường xuyên cho công tác chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 và bố trí kinh phí cho cán bộ, cơ quan trung ương trên cơ sở dự toán chi tiết do Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch xây dựng; chỉ đạo xây dựng văn bản hướng dẫn cơ chế tài chính tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11; thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tài chính theo phân công tại Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Thành viên Ban Tổ chức, ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Giúp Trưởng Ban Tổ chức chỉ đạo việc rà soát, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền về vốn đầu tư ngân sách nhà nước chi đầu tư nâng cấp, cải tạo các công trình thể thao phục vụ tổ chức SEA Games 31, ASEAN Para Games 11 trên cơ sở đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thực hiện nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo phân công tại Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Thành viên Ban Tổ chức, ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế: Giúp Trưởng Ban Tổ chức chỉ đạo công tác y tế và kiểm tra doping của SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11; chỉ đạo xây dựng và triển khai phương bảo đảm vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện nhiệm vụ của Bộ Y tế theo phân công tại Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Thành viên Ban Tổ chức, ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giap thông Vận tải: Giúp Trưởng Ban Tổ chức chỉ đạo công tác bảo đảm hạ tầng giao thông; phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo triển khai các phương án bảo đảm an toàn, trật tự giao thông phục vụ tổ chức SEA Games 31, ASEAN Para Games 11; thực hiện nhiệm vụ của Bộ Giao thông Vận tải theo phân công tại Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

9. Thành viên Ban Tổ chức, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giúp Trưởng Ban Tổ chức chỉ đạo và huy động học sinh, sinh viên tham gia lực lượng tình nguyện viên của SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11; thực hiện nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo phân công tại Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

10. Thành viên Ban Tổ chức, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Giúp Trưởng Ban Tổ chức chỉ đạo công tác bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin, truyền thông và các hệ thống thông tin phục vụ công tác điều hành, tổ chức thi đấu; chỉ đạo công tác tuyên truyền, quảng bá về SEA Games 31, ASEAN Para Games 11; thực hiện nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông theo phân công tại Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

11. Thành viên Ban Tổ chức, ông Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Giúp Trưởng Ban Tổ chức huy động đoàn viên thanh niên tham gia lực lượng tình nguyện viên của SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11; thực hiện nhiệm vụ của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo phân công tại Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

12. Thành viên Ban Tổ chức, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam: Giúp Trưởng Ban Tổ chức phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn phục vụ tổ chức SEA Games 31, ASEAN Para Games 11; thực hiện nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng đã được phân công tại Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

13. Thành viên Ban Tổ chức, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch: Giúp Trưởng Ban Tổ chức chỉ đạo triển khai rà soát, bố trí các khách sạn, cơ sở lưu trú; chỉ đạo tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, các dịch vụ du lịch phụ trợ gắn với SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.

14. Thành viên Ban Tổ chức, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam: Giúp Trưởng Ban Tổ chức chỉ đạo triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về SEA Games 31, ASEAN Para Games 11 trên các phương tiện phát thanh, truyền thông đa phương tiện của Đài Tiếng nói Việt Nam.

15. Thành viên Ban Tổ chức, bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao: Giúp Trưởng Ban Tổ chức theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai công tác thông tin, truyền thông và công tác lễ tân, khánh tiết của SEA Games 31, ASEAN Para Games 11.

16. Thành viên Ban Tổ chức, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao: Giúp Trưởng Ban Tổ chức theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức ASEAN Para Games 11, công tác hậu cần và dịch vụ công cộng SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.

17. Thành viên Ban Tổ chức, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao: Giúp Trưởng Ban Tổ chức theo dõi, đôn đốc việc triển khai công tác khai mạc, bế mạc, công tác y tế và kiểm tra Doping của SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.

18. Thành viên Ban Tổ chức, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội: Giúp Trưởng Ban Tổ chức chỉ đạo cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội triển khai công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 thuộc phạm vi trách nhiệm triển khai của thành phố Hà Nội.

19. Thành viên Ban Tổ chức, ông Mai Phan Dũng, Vụ trưởng Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao: Giúp Trưởng Ban Tổ chức chỉ đạo triển khai công tác lễ tân, khánh tiết; nhập cảnh, xuất cảnh cho các đối tượng tham dự SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.

20. Thành viên Ban Tổ chức, ông Đào Việt Dũng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Xây dựng: Giúp Trưởng Ban Tổ chức phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở hạ tầng phục vụ tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.

21. Thành viên Ban Tổ chức, ông Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an: Giúp Trưởng Ban Tổ chức phối hợp với các bộ, ngành địa phương và Tiểu ban An ninh xây dựng, triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, phòng, chống cháy, nổ và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo xây dựng, hướng dẫn thực hiện kế hoạch bảo đảo an ninh, trật tự trong thời gian chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31, ASEAN Para Games 11.

22. Thành viên Ban Tổ chức, ông Phan Ngọc Tiến, Trưởng Ban sản xuất các chương trình thể thao, Đài Truyền hình Việt Nam: Giúp Trưởng Ban Tổ chức triển khai kế hoạch truyền hình nước chủ nhà và cung ứng các dịch vụ truyền hình cho các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, đáp ứng các thông lệ, quy định chung.

23. Thành viên Ban Tổ chức, ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Olymic Việt Nam: Giúp Trưởng Ban Tổ chức chỉ đạo các cơ quan liên quan trong công tác phối hợp với Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, Ủy ban Olympic các quốc gia để chuẩn bị và tổ chức tốt SEA Games 31.

24. Thành viên Ban Tổ chức, ông Trần Văn Mạnh, Tổng Thư ký Ủy ban Olymic Việt Nam: Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tổ chức các Hội nghị Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, Hội nghị khẳng định và Hội nghị Trưởng đoàn Thể thao tham dự SEA Games 31; là đầu mối liên hệ với Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, Ủy ban Olympic các quốc gia trong công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31; phối hợp chuẩn bị các công việc đón các đoàn tham dự SEA Games 31.

25. Thành viên Ban Tổ chức, ông Huỳnh Vĩnh Ái, Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam: Giúp Trưởng Ban Tổ chức chỉ đạo công tác phối hợp với Liên đoàn Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á, Ủy ban Paralympic các quốc gia trong công tác chuẩn bị và tổ chức ASEAN Para Games 11; phối hợp chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị lực lượng vận động viên thể thao người khuyết tật tham gia thi đấu tại ASEAN Para Games 11.

26. Thành viên Ban Tổ chức, ông Vũ Thế Phiệt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam: là đầu mối liên hệ, phối hợp với Liên đoàn Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á, Ủy ban Paralympic các quốc gia trong công tác chuẩn bị và tổ chức ASEAN Para Games 11; tổng hợp các yêu cầu về chuyên môn, kỹ thuật liên quan tới công tác tổ chức thi đấu và điều hành thi đấu tại ASEAN Para Games 11; phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tổ chức các Hội nghị Liên đoàn Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á, Hội nghị khẳng định và Hội nghị Trưởng đoàn Thể thao tham dự ASEAN Para Games 11; phối hợp chuẩn bị các công việc đón các đoàn tham dự ASEAN Para Games 11.

27. Thành viên Ban Tổ chức, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Giang: Giúp Trưởng Ban Tổ chức chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 trên địa bàn tỉnh/thành phố, trong đó có công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, an ninh, giao thông, y tế, hậu cần, lễ tân, khánh tiết, các nghi lễ, truyền thông, du lịch, đào tạo cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên và các hoạt động khác có liên quan.

Các thành viên Ban Tổ chức có trách nhiệm chung là tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Tổ chức, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Tổ chức về những nhiệm vụ được phân công và thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tổ chức (hoặc Phó trưởng Ban Tổ chức khi được ủy quyền) phân công.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Các thành viên Ban Tổ chức, cơ quan có lãnh đạo là thành viên Ban Tổ chức tổ chức thực hiện Quy chế này trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được phân công.

2. Trung tâm Điều hành SEA Games 31 và Trung tâm Điều hành ASEAN Para Games 11 chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.

3. Quy chế này được kịp thời xem xét, sửa đổi, bổ sung khi cần thiết nếu có vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3322/QĐ-BTC2021 ngày 11/11/2020 về Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.066

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!