Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3225/QĐ-BNN-HTQT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 29/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3225/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO THỰC HIỆN DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG THÚ Y CỘNG ĐỒNG NHẰM HỖ TRỢ LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM, CẢI THIỆN, GIÁM SÁT ĐỂ GIẢM THIỂU NGUY CƠ LÂY NHIỄM CÁC MẦM BỆNH TỪ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC PHẨM SANG NGƯỜI Ở VIỆT NAM” (UNJP/VIE/047/UNJ)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Thông tư 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Thông tư số 49/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ công thư của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) ngày 20/4/2011, ngày 23/6/2011 và ngày 19/12/2011 về việc đồng ý phê duyệt Dự án UNJP/VIE/047/UNJ;

Căn cứ công văn số 1880/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/10/2011 về việc phê duyệt danh mục Dự án UNJP/VIE/047/UNJ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Thú y tổ chức thực hiện Dự án “Tăng cường thú y cộng đồng nhằm hỗ trợ Luật an toàn thực phẩm, cải thiện, giám sát để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm các mầm bệnh từ động vật và thực phẩm sang người ở Việt Nam” (UNJP/VIE/047/UNJ) với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự án: “Tăng cường thú y cộng đồng nhằm hỗ trợ Luật an toàn thực phẩm, cải thiện, giám sát để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm các mầm bệnh từ động vật và thực phẩm sang người ở Việt Nam” (UNJP/VIE/047/UNJ).

2. Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Cơ quan thực hiện dự án: Cục Thú y.

4. Thời gian thực hiện: từ 01/8/2011 - 30/6/2012.

5. Mục tiêu của dự án:

- Giảm gánh nặng các bệnh lây truyền từ động vật sang người bằng việc tập trung kiểm soát các mầm bệnh lây truyền từ động vật sang người trong chuỗi sản xuất thực phẩm, theo cách tiếp cận “từ trang trại đến bàn ăn”;

- Ra soát các quy định pháp lý hiện hành trong ngành thú y và tài liệu hóa để đảm bảo các quy định đó phù hợp và đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong luật mới về An toàn thực phẩm có hiệu lực từ năm 2011;

- Tăng cường năng lực thú y (bao gồm năng lực phòng thí nghiệm) tại Việt Nam để những nhà quản lý thực phẩm có thể xác nhận tính an toàn của thực phẩm có nguồn gốc gia súc gia cầm;

6. Kinh phí dự án: 453.600 USD (bốn trăm năm mươi ba nghìn sáu trăm đô-la Mỹ)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, TP, NG;
- Lưu VP, HTQT (VTHH-15).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3225/QĐ-BNN-HTQT ngày 29/12/2011 giao thực hiện dự án “Tăng cường thú y cộng đồng nhằm hỗ trợ Luật An toàn thực phẩm, cải thiện, giám sát để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh từ động vật và thực phẩm sang người ở Việt Nam” (UNJP/VIE/047/UNJ) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.338

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167