Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 306/QĐ-QLD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Nguyễn Thành Lâm
Ngày ban hành: 14/05/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 306/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH ĐƯỢC TIẾP TỤC SỬ DỤNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 3 NGHỊ QUYẾT SỐ 80/2023/QH15 NGÀY 09/01/2023 CỦA QUỐC HỘI (ĐỢT 14)

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1969/QĐ-BYT ngày 26/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Công văn số 429/BYT-QLD ngày 01/02/2023 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc, Cục Quản lý Dược.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024 theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (Đợt 14), cụ thể như sau:

Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc sản xuất trong nước được công bố tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc được công bố tại Điều 1 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại địa chỉ: https://moh.gov.vn/home, Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: https://dav.gov.vn và được tiếp tục cập nhật, bổ sung tại các đợt công bố tiếp theo.

Thông tin chi tiết của từng thuốc, nguyên liệu làm thuốc được tra cứu theo số đăng ký công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ https://dichvucong.dav.gov.vn/congbothuoc/index.

Điều 3. Trường hợp thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã thực hiện thay đổi, bổ sung trong quá trình lưu hành hoặc có đính chính, sửa đổi thông tin liên quan đến giấy đăng ký lưu hành đã được cấp, doanh nghiệp xuất trình văn bản phê duyệt hoặc xác nhận của Cục Quản lý Dược với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký có thuốc, nguyên liệu làm thuốc được công bố tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- BT. Đào Hồng Lan (để b/c);
- TT. Đỗ Xuân Tuyên (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Y tế GTVT - Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng Cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bộ Y tế: Vụ PC, Cục QLYDCT, Cục QLKCB, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;
- Viện KN thuốc TƯ, Viện KN thuốc TP. HCM;
- Tổng Công ty Dược Việt Nam - Công ty CP;
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia;
- Cục QLD: P.QLKDD, P.QLCLT, P.PCHN, P.QLGT; Website Bộ Y tế; Website Cục Quản lý Dược;
- Lưu: VT, ĐKT (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thành Lâm

PHỤ LỤC

DANH MỤC THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TRONG NƯỚC CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH ĐƯỢC TIẾP TỤC SỬ DỤNG TỪ NGÀY HẾT HIỆU LỰC ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2024 THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 3 NGHỊ QUYẾT SỐ 80/2023/QH15 NGÀY 09/01/2023 CỦA QUỐC HỘI (ĐỢT 14)
(Kèm theo Quyết định số 306/QĐ-QLD ngày 14/05/2024 của Cục Quản lý Dược)

(*) Ghi chú: Các thuốc khác đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết 80/2023/QH15 đang được tiếp tục cập nhật, bổ sung tại các đợt Quyết định tiếp theo.

STT

Số đăng ký

Tên thuốc

Cơ sở đăng ký

Cơ sở sản xuất

1

VD-32611-19

Aescin 40mg

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

2

VD-32635-19

Ajishi

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Công ty cổ phần dược phẩm Phương Đông - Chi nhánh 1

3

VD-32735-19

Alversime

Công ty TNHH Phil Inter Pharma

Công ty TNHH Phil Inter Pharma

4

VD-32698-19

Ambroxol

Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh

Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh

5

VD-32713-19

Amoxicillin 500 mg

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

6

VD-32605-19

Apixodin 30

Công ty cổ phần dược Apimed

Công ty cổ phần dược Apimed

7

VD-32673-19

Asakoya 100

Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex

Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex

8

VD-32604-19

Benfoheal 150

Công ty cổ phần DTS Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

9

VD-32636-19

Bezut

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Công ty cổ phần dược phẩm Phương Đông - Chi nhánh 1

10

VD-32703-19

Cadicefdin 125

Công ty cổ phần US Pharma USA

Công ty cổ phần US Pharma USA

11

VD-32704-19

Cadicefpo 50

Công ty cổ phần US Pharma USA

Công ty cổ phần US Pharma USA

12

VD-32706-19

Cadigesic 650mg

Công ty cổ phần US Pharma USA

Công ty cổ phần US Pharma USA

13

VD-32685-19

Cao đặc hà thủ ô đỏ

Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam

Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam

14

VD-32633-19

Cefzocid 50

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

15

VD-32643-19

Cennar. Tw3

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3

16

VD-32667-19

Cetecociprocent 500

Công ty cổ phần dược trung ương 3

Công ty cổ phần dược trung ương 3

17

VD-32668-19

Cetecoleceti 20

Công ty cổ phần dược trung ương 3

Công ty cổ phần dược trung ương 3

18

VD-32669-19

Cetecoleflox 250

Công ty cổ phần dược trung ương 3

Công ty cổ phần dược trung ương 3

19

VD-32670-19

Cetecoleflox 500 tmai

Công ty cổ phần dược trung ương 3

Công ty cổ phần dược trung ương 3

20

VD-32671-19

Cetecotitan-S

Công ty cổ phần dược trung ương 3

Công ty cổ phần dược trung ương 3

21

VD-32672-19

Clorpheniramin 4

Công ty cổ phần dược trung ương 3

Công ty cổ phần dược trung ương 3

22

VD-32691-19

Combistad

Công ty cổ phần Pymepharco

Công ty cổ phần Pymepharco

23

VD-32677-19

Coxvic 100

Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex

Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex

24

VD-32609-19

Cozz Ivy

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang

25

VD-32631-19

Crederm Lotion

Công ty Cổ phần dược phẩm Phúc Long

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

26

VD-32632-19

Crederm Ointment

Công ty Cổ phần dược phẩm Phúc Long

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

27

VD-32618-19

Chichar

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

28

VD-32644-19

Dầu gió Sing TW3

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3

29

VD-32730-19

DH-Alenbe plus 70mg/5600IU

Công ty TNHH Liên doanh Hasan - Dermapharm

Công ty TNHH Liên doanh Hasan - Dermapharm

30

VD-32726-19

Diacenic

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

31

VD-32612-19

Dianfagic

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

32

VD-32621-19

Diệp hạ châu - DHT

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

33

VD-32727-19

Dipalgan

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

34

VD-32707-19

Direntab 200-US

Công ty cổ phần US Pharma USA

Công ty cổ phần US Pharma USA

35

VD-32708-19

Direntab 400-US

Công ty cổ phần US Pharma USA

Công ty cổ phần US Pharma USA

36

VD-32709-19

Docatril

Công ty cổ phần US Pharma USA

Công ty cổ phần US Pharma USA

37

VD-32710-19

Etoricoxib 60-US

Công ty cổ phần US Pharma USA

Công ty cổ phần US Pharma USA

38

VD-32678-19

Fencecod

Công ty cổ phần dược Vacopharm

Công ty cổ phần dược Vacopharm

39

VD-32718-19

Fentimeyer 200

Công ty liên doanh Meyer-BPC

Công ty liên doanh Meyer- BPC

40

VD-32719-19

Fentimeyer 600

Công ty liên doanh Meyer-BPC

Công ty liên doanh Meyer- BPC

41

VD-32714-19

Fortamox 1g

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

42

VD-32686-19

Furagon

Công ty cổ phần hoá-dược phẩm Mekophar

Công ty cổ phần hoá-dược phẩm Mekophar

43

VD-32694-19

G-Calotine

Công ty cổ phần SX - TM dược phẩm Đông Nam

Công ty cổ phần SX - TM dược phẩm Đông Nam

44

VD-32666-19

Ginkgo biloba

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

45

VD-32610-19

Hapacol cảm cúm

Công ty cổ phần dược Hậu Giang

Công ty cổ phần dược Hậu Giang - Chi nhánh nhà máy dược phẩm DHG tại Hậu Giang

46

VD-32676-19

Hoạt huyết trung ương

Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex

Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex

47

VD-32601-19

Ibulivi

Công ty cổ phần 23 tháng 9

Công ty cổ phần 23 tháng 9

48

VD-32720-19

Ibupain

Công ty liên doanh Meyer-BPC

Công ty liên doanh Meyer- BPC

49

VD-32692-19

I-pain forte

Công ty cổ phần Pymepharco

Công ty cổ phần Pymepharco

50

VD-32602-19

Ironagan

Công ty cổ phần 23 tháng 9

Công ty cổ phần 23 tháng 9

51

VD-32619-19

Jiracek-20

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

52

VD-32721-19

Kamingast-S

Công ty liên doanh Meyer-BPC

Công ty liên doanh Meyer- BPC

53

VD-32623-19

Katoniron B9

Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà

Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà

54

VD-32724-19

Kazelaxat

Công ty TNHH Dược phẩm Sun Rise

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

55

VD-32699-19

Kedermfaa

Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh

Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh

56

VD-32600-19

Kim tiền thảo

Cơ sở đặt gia công: Công ty cổ phần dược phẩm Xanh

Cơ sở nhận gia công: Chi nhánh công ty TNHH dược phẩm Sài Gòn tại Bình Dương

57

VD-32658-19

Kim tiền thảo đông dược việt

Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt (Đông Dược Việt)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt (Đông Dược Việt)

58

VD-32725-19

Lebsuxy

Công ty TNHH dược phẩm Thiên Minh

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

59

VD-32695-19

Mecefix-B.E 75 mg

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

60

VD-32688-19

Meko Cloxacin 250

Công ty cổ phần hoá-dược phẩm Mekophar

Công ty cổ phần hoá-dược phẩm Mekophar

61

VD-32629-19

Mepilori 40

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

62

VD-32613-19

Miazidil 20mg

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

63

VD-32700-19

Naofaramin

Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh

Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh

64

VD-32683-19

Nasagast - KG

Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá

Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược Công ty cổ phần Dược - vật tư y tế Thanh Hóa

65

VD-32689-19

Newitacid

Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int'l

Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int'l

66

VD-32617-19

Nimodipin-bfs

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

67

VD-32690-19

Ocemoca 4/1,25

Công ty cổ phần O2Pharm

Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam

68

VD-32606-19

Olanzax 10 ODT

Công ty cổ phần dược Apimed.

Công ty cổ phần dược Apimed

69

VD-32637-19

Originko

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Công ty cổ phần dược phẩm Phương Đông - Chi nhánh 1

70

VD-32722-19

Parcamol-F

Công ty liên doanh Meyer-BPC

Công ty liên doanh Meyer- BPC

71

VD-32653-19

Piperacilin 4g

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

72

VD-32728-19

Prednison Caps

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

73

VD-32736-19

Pregnause

Công ty TNHH sinh dược phẩm Hera

Công ty TNHH sinh dược phẩm Hera

74

VD-32634-19

Phudchymo

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

75

VD-32624-19

Rosemin

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

76

VD-32661-19

Salbutamol

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

77

VD-32711-19

Softrivit

Công ty cổ phần US Pharma USA

Công ty cổ phần US Pharma USA

78

VD-32738-19

Tabracef 300 cap

Công ty TNHH US Pharma USA

Công ty TNHH US Pharma USA

79

VD-32739-19

Tabrison (white)

Công ty TNHH US Pharma USA

Công ty TNHH US Pharma USA

80

VD-32622-19

TaclaGSV

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

81

VD-32729-19

Taniki 80

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

82

VD-32693-19

Tatanol A.F.

Công ty cổ phần Pymepharco

Công ty cổ phần Pymepharco

83

VD-32652-19

Typcold

Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế

Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế

84

VD-32682-19

Trà gừng

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

85

VD-32614-19

Trimoxtal 500/500

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

86

VD-32615-19

Trimoxtal 875/125

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

87

VD-32599-19

Usarmicin

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú - Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú - Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm

88

VD-32679-19

Vacocholic 150

Công ty cổ phần dược Vacopharm

Công ty cổ phần dược Vacopharm

89

VD-32680-19

Vaconeurobal 500

Công ty cổ phần dược Vacopharm

Công ty cổ phần dược Vacopharm

90

VD-32603-19

Varonem

Công ty cổ phần 23 tháng 9

Công ty cổ phần 23 tháng 9

91

VD-32625-19

Vasmetine

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

92

VD-32654-19

Viadacef

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

93

VD-32620-19

Vidroline

Công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất dược phẩm Meracine

Công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất dược phẩm Meracine

94

VD-32628-19

Viên dưỡng não OP.Brain F

Công ty cổ phần Dược phẩm OPC

Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy Dược phẩm OPC

95

VD-32696-19

Viên nén Kim tiền thảo DHĐ

Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Hồng Đức

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt

96

VD-32608-19

Viên sủi gừng -HT

Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh.

97

VD-32681-19

Vitamin PP 500

Công ty cổ phần dược Vacopharm

Công ty cổ phần dược Vacopharm

98

VD-32626-19

Zozo 150

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 306/QĐ-QLD ngày 14/05/2024 công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 80/2023/QH15 (Đợt 14) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


356

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!