Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2727/1999/QĐ-BYT ban hành mẫu giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, mẫu giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện sản xuất, chế biến, mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 2727/1999/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Nguyên Phương
Ngày ban hành: 10/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 2727/1999/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH, MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOÁ CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 11/7/1989;
Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Bộ máy Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 197/1998/QĐ-TTg ngày 10/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về hoá chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;
Căn cứ Quyết định số 2727/QĐ-BYT ngày 10/9/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc uỷ quyền cho Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng ký Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện sản xuất, chế biến hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.
Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng - Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này 3 mẫu giấy chứng nhận như sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (Mẫu số 1).

2. Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện sản xuất, chế biến hoá chất,  chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (Mẫu số 2).

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (Mẫu số 3).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ.        

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Đỗ Nguyên Phương

 

MẪU SỐ 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

 

BỘ Y TẾ
MINISTRY OF HEALTH

 

Quốc huy nước CHXHCN Việt Nam

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

LƯU HÀNH, HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ

CERTIFICATE

FOR INSECTICIDE AND DISINFECTANT REGISTRATION FOR HOUSEHOLD AND MEDICAL USE

QUYẾT ĐỊNH

DICIDES

Điều 1:

Article 1: - Cấp cho: Grant for:

Loại hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế dưới đây được đăng ký chính thức ở nước CHXHCN Việt Nam.

The following insecticide and disinfectant registration for household and medical use are hereby granted the certificate for full registration in the S.R. of Việt Nam.

- Tên thương mại của hóa chất, chế phẩm:

Trade name:

- Tên thông thường:

Common name:

- Được sản xuất bởi:

Manufatured by:

- Hàm lượng hoạt chất:

Content of active ingredient:

- Dạng hóa chất, chế phẩm:

Form of product:

- Loại hóa chất, chế phẩm:

Type of insecticide and disinfectant:

- Phạm vi và phương pháp sử dụng:

Scope and method of application

+ Đối tượng phòng trừ:

Subject:

+ Liều sử dụng:

Dose::

+ Cách dùng:

Method and application:

Điều 2:

Article 2:

- Số đăng ký được cấp:

Registration No:

Điều 3:

Article 3:

- Hãng sản xuất và hãng đăng ký có trách nhiệm đảm bảo hóa chất và chế  phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế đạt các tiêu chuẩn theo đúng các tài liệu đã đăng ký với Bộ Y tế Việt Nam. Phải in số đăng ký được Bộ Y tế Việt Nam cấp lên nhãn hóa chất và chế phẩm bằng tiếng Việt Nam.

The Manufacturer and registration company shall be responsible to ensure insecticide and disinfectant for household and medical use attaining standards in arcordance with the document registered at Vietnam's Ministry of Health.

The registration number issued by Vietnam's Ministry of Health must be printed on the product label. The instruction on utilisation of the insecticide and disinfectant for household and medical use must be Vietnam.

Điều 4:

Article 4:

- Hãng sản xuất và hãng đăng ký phải chấp hành đầy đủ luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam và các quy định của Bộ Y tế về quản lý, thông tin quảng cáo hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế ở Việt Nam, nếu phát hiện thấy có biến đổi về chất lượng, tai biến hoặc có thay đổi về tác dụng phải báo ngay cho Bộ Y tế Việt Nam để kịp thời xử lý.

The Manufacturer and Registeres company must strictly comply with the laws of the S.R of Vietnam and regulation of the Ministry of Health on importation and advertisement of insecticide and disinfectant registration for household and medical use. They must follow-up the circulation of their insecticide and disinfectant registrated for household and medical use in the Vietnam market and report immediately to Vietnam's Ministry of Health for taking timely action in cases of accidents or changes in quality or effects or inapproriateness in the dosages of those insecticides and disinfectants fot household and medical use.

Điều 5:

Article 5:

- Giấy chứng nhận có giá trị đến:

Valid to:

Sáu tháng trước khi hết hạn, nếu muốn tiếp tục đăng ký thì làm lại thủ tục theo các quy định hiện hành. Giấy chứng nhận này làm thành 2 bản: Bộ Y tế giữ một bản và hãng đăng ký giữ một bản.

Request for renewing this certificate must be submitted in accordace with the applicable regulation six months prior to expiry date.

This certificate is made in two copies: one shall be kept by Ministry of Health and the other by the Registered company.

 

 

TUQ. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
VỤ TRƯỞNG VỤ Y TẾ DỰ PHÒNG
BY ORDER OF THE MINISTER OF HEALTH
DIRECTOR OF THE DEPT. OF PREVENTIVE MEDICINE

 

Hà Nội, ngày.....tháng....năm....

No:....

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

LƯU HÀNH, HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ

CERTIFICATE

FOR INSECTICIDE AND DISINFECTANT REGISTRATION FOR HOUSEHOLD AND MEDICAL USE

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

MINISTER OF HEALTH

- Căn cứ Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989;

- Pursuant to the Law on Protection og Peoples promulgated in 1989;

- Căn cứ Nghị định số 23/HĐBT, ngày 24/1/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành Điều lệ Thuốc phòng bệnh chữa bệnh;

- Pursuant to Decree No 23/HDDBT dated January 24 th, 1991 by the Council of Minister (now the Government) of the S.R of Viet Nam promulgating the regulations on medicines for prevention and treatment of human diseases;

- Căn cứ Quyết định số 197/1998/QĐ-TTg ngày 10/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

- Pursuant to the Decision No. 197/1998/QDD-TTg dated Octeber 10 th. 1998 by the Prime Minister of the S.R of Viet Nam entrusting Ministry of health with management for insecticide and disinfectant registration for household and medical use.

- Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ YTDP và Hội đồng thẩm định và xét duyệt đăng ký hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

- At the proposal of the Council for approving the registration of insecticide and disifectant registration for household and mediacal use.

 

MẪU SỐ 2

BỘ Y TẾ

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ

 

Số:..../ĐKSX

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý

1. Chấp hành đúng Qui chế Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; các quy định khác của Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.

2. Hành nghề đúng nội dung trong giấy chứng nhận.

3. Nghiêm cấm việc mua bán, cho thuê, mượn giấy chứng nhận.

4. Khi không hành nghề sản xuất, chế biến phải mang giấy chứng nhận trả lại cơ quan cấp.

5. Phải trình giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện sản xuất, chế biến khi các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

6. Trước khi hết hạn 60 ngày phải mang giấy chứng nhận này đến nơi cấp để xin cấp lại.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......ngày....tháng....năm

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ

BỘ Y TẾ

Cấp cho:.............................................................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................................

Đủ tiêu chuẩn, điều kiện sản xuất, chế biến hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Địa chỉ sản xuất, chế biến:............................................................................................

Thời hạn hành nghề từ.... đến........................................................................................

 

 

TUQ. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TỪ
VỤ TRƯỞNG VỤ Y TẾ DỰ PHÒNG

 

Gia hạn giấy chứng nhận

Từ ngày:.../.../...

Từ ngày:.../.../...

Đến ngày:.../.../...

Đến ngày:.../.../...

TUQ. Bộ trưởng Bộ Y tế

TUQ. Bộ trưởng Bộ Y tế

Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng

Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng

(Ký tên, đóng dấu)

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 3

BỘ Y TẾ

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIADỤNG VÀ Y TẾ

 

Số:..../ĐKKD

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý

1. Chấp hành đúng Qui chế Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; các quy định khác của Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.

2. Hành nghề đúng nội dung trong giấy chứng nhận.

3. Nghiêm cấm việc mua bán, cho thuê, mượn giấy chứng nhận.

4. Khi không hành nghề kinh doanh phải mang giấy chứng nhận trả lại cơ quan cấp.

5. Phải trình giấy chứng nhận đủ kinh doanh khi các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

6. Trước khi hết hạn 60 ngày phải mang giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đến nơi cấp để xin cấp lại.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN....
SỞ Y TẾ...

 

Gia hạn giấy chứng nhận

Từ ngày:.../.../...

Từ ngày:.../.../...

Đến ngày:.../.../...

Đến ngày:.../.../...

Giám đốc Sở Y tế

Giám đốc Sở Y tế

(Ký tên, đóng dấu)

(Ký tên, đóng dấu)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......ngày....tháng....năm

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN
DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ

SỞ Y TẾ

Cấp cho:...................................................................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................

Đủ điều kiện kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Địa chỉ kinh doanh:...................................................................................................

Thời hạn hành nghề từ.... đến..................................................................................

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2727/1999/QĐ-BYT ban hành mẫu giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, mẫu giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện sản xuất, chế biến, mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.352

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.223.3.101