Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2648/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Nguyễn Chí Hiến
Ngày ban hành: 02/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2648/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 02 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT CHO VIÊN CHỨC LÀ BÁC SĨ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 110/2014/NQ-HĐND NGÀY 25/7/2014 CỦA HĐND TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 131/2014/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH NGÀY 12/12/2014

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 và Nghị quyết số 131/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND về chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014- 2020;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 04-TB/BCSĐ ngày 15/01/2016 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác tổ chức cán bộ, chính sách cán bộ và công tác Hội;

Xét đề nghị của Hội đồng xét tuyển dụng viên chức và xét cho hưởng chính sách thu hút đối với Bác sĩ theo Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014, Nghị quyết số 131/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 600/TTr-SNV ngày 21/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý thực hiện chính sách thu hút cho 10 viên chức là Bác sĩ thuộc Sở Y tế năm 2016 (có danh sách cụ thể kèm theo).

Điều 2. Chế độ chính sách thực hiện theo Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND, ngày 25/7/2014 và Nghị quyết số 131/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 12/12/2014 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan và các viên chức có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Phó CVP UBND tỉnh (Châu);
- Các Phòng: TH, KT, KGVX(Lc, Tỵ);
- Lưu: VT, SNV(ccvc);

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

DANH SÁCH

VIÊN CHỨC BÁC SĨ ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH THU HÚT THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 110/2014/NQ-HĐND NGÀY 25/7/2014 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 131/2014/NQ-HĐND NGÀY 12/12/2014 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 110/2014/NQ-HĐND NGÀY 25/7/2014 CỦA HĐND TỈNH
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    /     /2016 của UBND tỉnh)

1. Bà Cao Thị Út Hằng, sinh năm 1992, trình độ chuyên môn Bác sĩ đa khoa, xếp loại khá, hình thức đào tạo hệ chính quy, tốt nghiệp Trường Đại học Y dược – Đại học Huế.

2. Bà Đỗ Thị Phương Hoa, sinh năm 1992, trình độ chuyên môn Bác sĩ y học cổ truyền, xếp loại giỏi, hình thức đào tạo hệ chính quy, tốt nghiệp Trường Đại học Y dược – Đại học Huế.

3. Bà Nguyễn Ngô Hồng Lâm, sinh năm 1992, trình độ chuyên môn Bác sĩ y học cổ truyền, xếp loại giỏi, hình thức đào tạo hệ chính quy, tốt nghiệp Trường Đại học Y dược – Đại học Huế.

4. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Đan, sinh năm 1992, trình độ chuyên môn Bác sĩ y học cổ truyền, xếp loại giỏi, hình thức đào tạo hệ chính quy, tốt nghiệp Trường Đại học Y dược – Đại học Huế.

5. Bà Trần Thị Thảo, sinh năm 1992, trình độ chuyên môn Bác sĩ y học cổ truyền, xếp loại trung bình, hình thức đào tạo hệ chính quy, tốt nghiệp tại Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam.

6. Bà Nguyễn Thị Hồng Hậu, sinh năm 1992, trình độ chuyên môn Bác sĩ y học dự phòng, xếp loại giỏi, hình thức đào tạo hệ chính quy, tốt nghiệp Trường Đại học Y dược – Đại học Huế.

7 Bà Đoàn Thị Thu Hà, sinh năm 1992, trình độ chuyên môn Bác sĩ y học dự phòng, xếp loại khá, hình thức đào tạo hệ chính quy, tốt nghiệp Trường Đại học Y dược – Đại học Huế.

8. Bà Nguyễn Ngọc Giàu, sinh năm 1991, trình độ chuyên môn Bác sĩ y học dự phòng, xếp loại khá, hình thức đào tạo hệ chính quy, tốt nghiệp Trường Đại học Y dược – Đại học Huế.

9. Bà Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1991, trình độ chuyên môn Bác sĩ y học dự phòng, xếp loại khá, hình thức đào tạo hệ chính quy, tốt nghiệp Trường Đại học Y dược – Đại học Huế.

10. Bà Nguyễn Thị Thu Hài, sinh năm 1991, trình độ chuyên môn Bác sĩ y học dự phòng, xếp loại khá, hình thức đào tạo hệ chính quy, tốt nghiệp Trường Đại học Y dược – Đại học Huế.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2648/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 thực hiện chính sách thu hút cho viên chức là Bác sĩ theo Nghị quyết 110/2014/NQ-HĐND và 131/2014/NQ-HĐND do tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.072

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.225.157