Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2623/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn năm 2011 - 2015

Số hiệu: 2623/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lê Thanh Xuân
Ngày ban hành: 03/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2623/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 03 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN NĂM 2011 – 2015

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-BLĐTBXH , ngày 11/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2009 - 2010 của ngành lao động - thương binh và xã hội;

Căn cứ Công văn số 424/BVCSTE-CSTE, ngày 09/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 589/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét Tờ trình số 714/TTr-SLĐTBXH, ngày 14/10/2010 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn năm 2011 - 2015.

(Đính kèm Kế hoạch số 143/KH-SLĐTBXH, ngày 13/10/2010 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Xuân

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ EM TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2623/QĐ-UBND, ngày 03/12/2010 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Phần I

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRẺ EM (2009 - 2010)

1. Triển khai thực hiện:

Nhằm ngăn ngừa và phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã ban hành Quyết định số 589/QĐ-BLĐTBXH ngày 11/5/2009 về việc phê duyệt Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2009 - 2010.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ra Công văn số 2342 về việc chỉ đạo Giám đốc Sở LĐTBXH, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và UBND các huyện - thành phố thực hiện triển khai thực hiện Quyết định số 589/QĐ-BLĐTBXH ngày 11/5/2009 của Bộ LĐTBXH và xây dựng Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em năm 2009 - 2010 các cấp.

Sở LĐTBXH đã xây dựng Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Vĩnh Long năm 2009 - 2010 trình UBND tỉnh phê duyệt thông qua Quyết định 2397/QĐ-UBND ngày 30/9/2009.

Tình hình tai nạn thương tích trẻ em:

Trong thời gian qua, để ngăn ngừa và phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh ta đã tổ chức triển khai thực hiện công tác này đạt được nhiều kết quả. Thông qua số liệu thống kê, điều tra cho thấy tình hình tai nạn, thương tích trẻ em mặc dù có giảm nhưng vẫn còn cao.

Báo cáo năm 2009 - 2010 tỉnh Vĩnh Long có 1140 em bị tai nạn thương tích chiếm tỉ lệ 1,37% so tổng số trẻ em giảm 0,11% so năm 2007 - 2008, tử vong 13 em (giảm 30 em năm 2007 - 2008) chiếm tỉ lệ 1,14% số em bị tai nạn thương tích.

Số em bị tai nạn thương tích chủ yếu do:

Loại tai nạn thương tích

Số em bị TNTT

Tử vong

Ghi chú

Ngã (té)

194

1

Té cầu thang

Bỏng (phỏng), cháy

70

1

Cháy nhà

Tai nạn giao thông

218

1

 

Cắt, đâm

44

0

 

Súc vật cắn

302

0

 

Chết đuối, đuối nước

19

9

 

Bị điện giật

9

1

 

Bị rắn cắn

19

0

 

Các loại TNTT khác

265

0

 

Tai nạn thương tích do bị điện giật, chết đuối, ngã (té), phỏng/cháy và tai nạn giao thông là nguyên nhân gây tử vong ở trẻ em. Tử vong do đuối nước (chết đuối) chiếm tỉ lệ 47,36% so với số em bị té xuống nước do gia đình bất cẩn.

Các trường hợp gây tai nạn thương tích cho trẻ em vẫn là mối đe doạ lớn nhất đối với sự sống còn của các em và cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây tàn tật làm ảnh hưởng tới cả cuộc đời của trẻ.

Từ năm 2009 - 2010 có 98 trẻ em bị tàn tật, bị dị tật, sẹo dị dạng, bị gãy chân tay, cột sống,... (chiếm 8,59% tổng số trẻ bị tai nạn thương tích) đã làm tổn thất về tinh thần của trẻ (tự ti, mặc cảm, mất niềm tin,…), tổn thất về kinh tế, là gánh nặng của gia đình và xã hội.

2. Kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em của tỉnh trong thời gian qua:

- Công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của UBND các cấp, các ngành đã thúc đẩy việc thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em đạt hiệu quả nhất định.

- Ngay sau khi Quyết định số 589/QĐ-BLĐTBXH ngày 11/5/2009 về việc phê duyệt Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2009 - 2010 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH được ban hành, được sự chỉ đạo UBND tỉnh, Sở LĐTBXH đã có văn bản chỉ đạo hướng dẫn Phòng LĐTBXH các huyện - thành phố (TP) xây dựng kế hoạch trình UBND cùng cấp phê duyệt và phối hợp các ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em 2009 - 2010 tại địa phương.

- Toàn tỉnh đã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục gia đình, cộng đồng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức truyền thông tư vấn cộng đồng, cấp phát trên 150.000 sản phẩm truyền thông như tờ rơi, đĩa hình, sách mỏng, áp phích,… có nội dung ngăn ngừa đuối nước, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em trong trường học và cộng đồng dân cư. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng và huy động được sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, trong đó có cả trẻ em.

- Các ngành, đoàn thể liên quan đã thực hiện các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông như: Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, tăng cường tuần tra, kiểm soát cưỡng chế thi hành luật, nâng cao chất lượng đào tạo lái xe. Tổ chức loại bỏ các phương tiện giao thông không an toàn, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Các trường hợp vi phạm Luật Giao thông, bị thương tích và tử vong do tai nạn giao thông được ghi nhận và đăng trên Báo Vĩnh Long.

- Sở Y tế đã có kế hoạch chỉ đạo ngành dọc triển khai thực hiện chính sách quốc gia phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Thực hiện Quyết định số 17/2008/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại cộng đồng đến năm 2010. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích và xây dựng thực hiện kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích hàng năm.

- Sở Giáo dục - Đào tạo:

+ Bậc tiểu học: Nội dung về phòng chống tai nạn thương tích được giảng dạy chính khoá và lồng ghép vào các môn học tự nhiên - xã hội và môn khoa học.

+ Bậc trung học cơ sở: Nội dung về phòng chống tai nạn thương tích được lồng ghép vào môn học giáo dục công dân.

Chỉ đạo xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích theo Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT. Đây được coi là giải pháp kịp thời nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất mọi nguy cơ có thể gây tai nạn thương tích cho học sinh trong quá trình học tập, lao động, luyện tập thể dục thể thao, vui chơi tại trường.

Tuy nhiên, công tác phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, tỉnh còn gặp một số thách thức và hạn chế như sau:

- Số trẻ em bị tai nạn thương tích hàng năm mặc dù có giảm nhưng vẫn còn cao. Số trẻ em bị tai nạn thương tích chết do cha mẹ, người chăm sóc trẻ bất cẩn có chiều hướng tăng như đuối nước chiếm 47,36% (2005 - 2008 đuối nước và điện giật chiếm 45,23%) so với tổng số trẻ em tử vong do bị tai nạn thương tích.

- Nhận thức của lãnh đạo một vài địa phương, ngành và cộng đồng về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em vẫn còn hạn chế, chưa quan tâm đúng mức.

- Cán bộ huyện, xã còn thiếu kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em do đội ngũ cán bộ thay đổi, chưa ổn định, thiếu mạng lưới cộng tác viên thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cộng đồng nên hệ thống thu nhập thông tin, giám sát, báo cáo số liệu tai nạn thương tích trẻ em còn nhiều hạn chế, chưa kịp thời.

- Cấp huyện, xã không có kinh phí thực hiện kế hoạch tại địa phương. Thiếu nguồn ngân sách đảm bảo thường xuyên cho việc thực hiện công tác phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em tại cộng đồng.

Kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh cấp năm 2010: 246.000.000 đồng.

Để định hướng hoạt động phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em nhằm giảm tỷ lệ tử vong, tàn tật cho trẻ em do tai nạn thương tích gây ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2015.

Phần II

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRẺ EM TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

I. MỤC TIÊU CHUNG:

Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, các ngành, gia đình, cộng đồng và bản thân trẻ về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước; thực hiện tốt mô hình "Ngôi nhà an toàn" cho trẻ em, để trẻ em sống và phát triển toàn diện.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ ĐẾN NĂM 2015:

1. Truyền thông, giáo dục, vận động rộng rãi trong toàn xã để mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng và bản thân trẻ chủ động thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

2. Chỉ đạo 100% các phòng LĐTBXH huyện - TP xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em (2011 - 2015) tại địa phương trình UBND cùng cấp phê duyệt.

Phát động 90% hộ gia đình đăng ký và thực hiện mô hình "Ngôi nhà an toàn" cho trẻ em nhằm phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em tại gia đình và cộng đồng. Phấn đấu đến 2015 có 98% hộ gia đình đăng ký và thực hiện mô hình "Ngôi nhà an toàn" cho trẻ em.

Đến năm 2015 có 90% số xã có 95% gia đình thực hiện đạt chuẩn mô hình "Ngôi nhà an toàn" cho trẻ em.

3. Mỗi năm giảm 50% số trẻ em bị tai nạn thương tích so năm trước.

Ngăn chặn, giảm dần và tiến tới không còn số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích và đuối nước vào năm 2015.

Tổ chức các lớp bơi cho trẻ em vùng sông nước.

4. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp lãnh đạo, các ngành, cộng đồng và năng lực cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp (tỉnh, huyện, xã) và đội ngũ cộng tác viên về công tác phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em tại cộng đồng.

III. PHẠM VI - THỜI GIAN:

1. Phạm vi: Kế hoạch thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh. Từng huyện - TP xây dựng kế hoạch, tập trung ưu tiên chỉ đạo và đầu tư nguồn lực cho các địa bàn trọng điểm của địa phương.

2. Thời gian: thực hiện 2011 - 2015. Tháng 11/2015 tổng kết.

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Truyền thông, giáo dục, vận động:

- Tuyên truyền nâng cao kiến thức, nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, gia đình và bản thân trẻ em về phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em tại gia đình, cộng đồng.

- In ấn, phân phối tài liệu truyền thông (phát tờ rơi, áp phích, sách mỏng…), đặt pano, kẻ khẩu hiệu thông điệp tuyên truyền vận động về phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em tại các khu vực đông dân cư, vùng nông thôn sâu, vùng sông nước, vùng dân tộc,...

- Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp các ngành, đoàn thể liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông lồng ghép như truyền thông trực tiếp, truyền thông nhóm, truyền thông tư vấn cộng đồng,.. về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em ở các vùng nông thôn sâu, vùng sông nước, vùng dân tộc thông qua mạng lưới tuyên truyền viên, cộng tác viên cơ sở.

- Tổ chức hội thảo, hội thi tìm hiểu, họp mặt biểu dương các cá nhân, địa phương thực hiện tốt mô hình "Ngôi nhà an toàn cho trẻ em"; việc ngăn ngừa tai nạn, thương tích xảy ra cho trẻ em.

2. Xây dựng thực hiện mô hình "Ngôi nhà an toàn" cho trẻ em:

- Phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp phát động 95% gia đình đăng ký xây dựng thực hiện mô hình" Ngôi nhà an toàn" cho trẻ em.

Giúp cho gia đình nhận biết được các mối hiểm hoạ xung quanh nhà và trong nhà có thể gây tai nạn thương tích cho trẻ và biết cách loại bỏ các mối hiểm hoạ đó.

Giảm đến mức thấp nhất các tai nạn gây thương tích, tử vong ở trẻ em tại gia đình, cộng đồng do các nguyên nhân trong sinh hoạt hàng ngày gây ra.

- Tổ chức tập huấn triển khai các qui định về mô hình "Ngôi nhà an toàn" cho trẻ em cho các huyện - xã.

- Chọn điểm triển khai xây dựng "Ngôi nhà an toàn" cho trẻ em: Mỗi huyện - TP chọn mô hình tốt của các xã (phường - thị trấn) đã chọn làm điểm thực hiện trong năm 2010 tiếp tục nhân rộng mô hình ra 50% các xã trong năm 2011. Phấn đấu đến năm 2015 triển khai thực hiện đạt 90 - 98% số xã tại địa phương và có 95% hộ gia đình đạt chuẩn "Ngôi nhà an toàn" cho trẻ em.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn qui định "Ngôi nhà an toàn" cho trẻ em; công nhận các hộ gia đình và xã đạt mô hình "Ngôi nhà an toàn" tại địa phương. Hàng năm có sơ tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm.

3. Tập huấn:

+ Tỉnh: Tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của ngành LĐTBXH các cấp về các hoạt động phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; kỹ năng quản lý và xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động can thiệp phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tại cộng đồng; kỹ năng giám sát các qui định về xây dựng "Ngôi nhà an toàn" cho trẻ em phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước cho trẻ em,… tại gia đình, cộng đồng.

+ Huyện - TP: Để ngăn ngừa chết đuối cho trẻ em, Phòng LĐTBXH phối hợp ngành văn hoá - thể thao và du lịch tổ chức các lớp hướng dẫn bơi dành cho trẻ em.

4. Thực hiện tốt công tác thu thập thông tin, giám sát, báo cáo, đánh giá hoạt động phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, sơ, tổng kết.

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, UBND các cấp về công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

- Tham mưu các cấp uỷ Đảng, UBND các cấp chỉ đạo, thực hiện các giải pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; phòng, chống đuối nước cho trẻ em và các loại tai nạn thường gặp trong gia đình. Ngăn ngừa tử vong trẻ em do tai nạn thương tích gây ra, trong đó có chết đuối.

- Tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước của ngành LĐTBXH đối với công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tại địa phương. Xây dựng kế hoạch về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2011 - 2015, lồng ghép thực hiện các mục tiêu phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động:

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp chính quyền, gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư, cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội và mọi công dân về bảo vệ chăm sóc trẻ em, trong đó có phòng chống tai nạn thương tích trẻ.

- Tăng cường tổ chức tốt các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cộng đồng dân cư, kịp thời tham vấn kỹ năng về phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em tại địa phương.

3. Xã hội hoá công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em:

- Công tác phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em là trách nhiệm chung của mọi gia đình và toàn xã hội. Huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, cộng đồng, gia đình và bản thân trẻ trong thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em và chết đuối ở trẻ em tạo ra môi trường an toàn cho trẻ em sống và phát triển toàn diện.

- Tổ chức trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương, các tổ chức, đoàn thể, cá nhân về hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em và mô hình xây dựng "Ngôi nhà an toàn" cho trẻ em tại cộng đồng.

- Họp mặt, tuyên dương các cá nhân, tập thể tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống tai nạn thương tích và chết đuối cho trẻ em tại cộng đồng.

4. Huy động nguồn lực:

Ngoài nguồn kinh phí triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của ngành LĐTBXH tại địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước.

Địa phương cần huy động thêm nguồn lực từ các cá nhân, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong và ngoài nước để thực hiện hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch.

5. Công tác theo dõi, giám sát, đánh giá, thu thập thông tin:

- Phối hợp các ngành chức năng, các đoàn thể tăng cường công tác theo dõi, giám sát, đánh giá.

- Xây dựng mạng lưới cộng tác viên để thu thập thông tin tình hình trẻ em bị tai nạn thương tích tại địa phương.

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành LĐTBXH ở các cấp nhằm nâng cao hiểu biết về công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Đặc biệt coi trọng công tác thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát, báo cáo việc thực hiện các qui trình an toàn phòng, chống tai nạn thương tích, chết đuối ở trẻ em.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thực hiện tốt công tác tham mưu với các cấp uỷ Đảng và UBND các cấp đối với công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích và chết đuối cho trẻ em đặc biệt ở những vùng sông nước, vùng đông dân cư.

2. Xây dựng tốt cơ chế phối hợp liên ngành, đoàn thể: Tăng cường sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể (Hội LHPN, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,…) và các tổ chức tham gia thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động:

- Truyền thông, vận động, giáo dục.

- Thu thập thông tin, theo dõi, giám sát và đánh giá kế hoạch hàng năm.

- Tổ chức sơ, tổng kết.

- Theo dõi chỉ đạo các xã trọng điểm.

- Nhân rộng mô hình "Ngôi nhà an toàn" cho trẻ em.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện - TP xây dựng kế hoạch trình UBND cùng cấp phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; phối hợp liên ngành thực hiện theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, cộng tác viên cơ sở về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em và phòng chống đuối nước ở trẻ em. Tiếp tục chỉ đạo các huyện -TP thực hiện mô hình "Ngôi nhà an toàn" cho trẻ em.

Phân công lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em (2011 - 2015) tại địa phương:

+ Cấp tỉnh: Do Phó Giám đốc Sở LĐTBXH chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em cấp tỉnh.

+ Cấp huyện - TP: Do Trưởng phòng hoặc Phó phòng LĐTBXH chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tại địa phương.

+ Cấp xã: Thành lập ban chỉ đạo, đề nghị Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban. Phó ban: Cán bộ bảo vệ chăm sóc trẻ em và trưởng trạm y tế. Thành viên: Hội LHPN, giáo dục, Đoàn TNCSHCM, Hội Chữ thập đỏ, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân,… hình thành mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên triển khai thực hiện công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tại xã.

4. Khảo sát, đánh giá:

Khảo sát tình hình thực trạng trẻ em bị tai nạn thương tích tại địa phương, xác định các nguy cơ gây tai nạn thương tích tại gia đình và cộng đồng. Đánh giá kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.

5. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và cộng tác viên.

6. Triển khai các hoạt động can thiệp và loại bỏ nguy cơ gây tai nạn thương tích trẻ em. Trong đó tập trung xây dựng "Ngôi nhà an toàn" cho trẻ em phòng chống tai nạn thương tích trẻ em và phòng chống chết đuối ở trẻ em. Tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ em.

7. Công tác theo dõi, giám sát, đánh giá, thu thập thông tin, báo cáo

- Công tác theo dõi, giám sát:

+ Cấp tỉnh giám sát cấp huyện, xã: 2 tháng/lần.

+ Cấp huyện giám sát cấp xã: 1 lần/tháng.

+ Ban chỉ đạo cấp xã thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em ở xã.

- Chế độ báo cáo:

+ Cấp tỉnh báo cáo định kỳ (theo mẫu) 6 tháng/lần lên trung ương và UBND tỉnh (ngày 15 của tháng đầu quí sau).

+ Cấp huyện báo cáo định kỳ (theo mẫu) 3 tháng/lần lên Sở LĐTBXH và UBND huyện (trước ngày 15 của tháng đầu quí sau).

+ Cấp xã báo cáo định kỳ hàng tháng (theo mẫu) lên Phòng LĐTBXH và UBND huyện - TP (trước ngày 15 của tháng sau).

- Hàng năm sơ tổng kết đánh giá tình hình triển khai công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tại địa phương.

- Tháng 11/2015 tỉnh tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2015 của Sở LĐTBXH và triển khai Kế hoạch 2015 - 2020.

8. Sử dụng lực lượng:

- Huy động sự ủng hộ và tham gia của toàn xã hội, các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân,

- Lãnh đạo các cấp uỷ Đảng, UBND, các ngành, đoàn thể liên quan.

- Cộng đồng, gia đình, nhà trường và trẻ em.

9. Sử dụng các kênh truyền thông:

- Nhằm đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền vận động toàn xã hội tham gia thực hiện.

- Chỉ đạo phối hợp lồng ghép trong công tác truyền thông - tư vấn cộng đồng tạo thành một hệ thống truyền thông đồng bộ giữa các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, tới gia đình nhằm hình thành nhận thức cho toàn xã hội tốt hơn.

- Huy động và thực hiện đồng bộ các kênh truyền thông:

+ Hệ thống truyền thông đại chúng các cấp.

+ Truyền thông tư vấn trực tiếp cho cộng đồng, gia đình và trẻ em

Phần III

KINH PHÍ THỰC HIỆN

Căn cứ vào kế hoạch và tình hình cụ thể của từng địa phương, ngành lao động - thương binh và xã hội các cấp xây dựng Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em (2011 - 2015) và dự toán kinh phí hàng năm trong dự toán ngân sách hàng năm của địa phương và huy động thêm các nguồn tài trợ cho thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách, báo cáo UBND tỉnh đề nghị bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của địa phương để thực hiện kế hoạch theo qui định./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2623/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn năm 2011 - 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.820
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78