Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 26/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 19/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2019/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 19 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ CẤP TỈNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

Thực hiện Công văn số 157/HĐND-KT ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất ý kiến về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2021/TTr-STC ngày 15 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước như sau:

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù được quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng khác được quy định chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 8 năm 2019. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng ban hành tại Quyết định này thay thế tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị sự nghiệp y tế cấp tỉnh tại Quyết định số 3463/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh.

2. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp y tế căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị y tế chuyên dùng tại Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị; quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị và chịu trách nhiệm đối với việc mua sắm, trang bị và quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của đơn vị sự nghiệp y tế thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh nhu cầu trang bị các trang thiết bị y tế chuyên dùng ngoài quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Quyết định này, hoặc trường hợp tiêu chuẩn, định mức do UBND tỉnh ban hành chưa phù hợp vi thực tế, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Tài chính để nghiên cứu, tổng hợp tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính Phủ;
- Bộ Tài chính;
Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TTTU, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH;
- CT, các PCT, các TV UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban KTNS (HĐND tỉnh);
 - Như Điều 2;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- LĐVP; Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT, Huyền.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

PHỤ LỤC I

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT

Chủng loại

Đơn vị tính

Sốợng

A

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

I

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

 

 

1

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

2

2

Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

3

Hệ thống chụp cộng hưởng từ >= 1.5T

Hệ thống

1

4

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

4

5

Máy X quang di động

Máy

2

6

Máy X quang C Arm

Hệ thống

3

7

Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA

Hệ thống

1

8

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

9

Máy siêu âm tổng quát

Máy

4

10

Máy siêu âm xiên thóp não

Máy

1

11

Hệ thống nội soi tiêu hóa

Hệ thống

2

12

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

1

13

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

1

II

Khoa Hồi sức cấp cứu

 

 

1

Máy điện tim

Cái

1

2

Monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

10

3

Máy giúp thở các loại

Cái

10

4

Máy siêu âm tổng quát

Cái

1

5

Máy phá rung tim

Cái

1

6

Máy bơm tiêm điện

Cái

10

7

Máy truyền dịch

Cái

10

III

Khoa Hồi sức tích cực chống độc

 

 

1

Máy giúp thở các loại

Cái

20

2

Máy Monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

10

3

Bơm tiêm tự động

Cái

25

4

Máy truyền dịch

Cái

20

5

Máy siêu âm sách tay 3 dầu dò có tính năng TDI (tổng quát)

Cái

1

6

Hệ thống Monitor trung tâm 01 máy ch 16 máy con

Hệ thống

1

7

Máy siêu âm tim xách tay

Cái

1

8

Máy phá rung tim

Cái

4

9

Máy đo điện tim

Cái

3

IV

Khoa PT-GM-HS

 

 

1

Máy gây mê kèm thở

Bộ

12

2

Monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

10

3

Hệ thống Monitor trung tâm có máy chủ và máy con

Hệ thống

1

4

Bàn mổ đa năng các loại

Cái

10

5

Máy truyền dịch

Cái

20

6

Bơm tiêm điện

Cái

20

7

Hệ thống nội soi phẫu thuật các loại (có tán sỏi laser)

Hệ thống

3

8

Máy cắt đốt cao tần

Cái

11

9

Máy đo điện tim

Cái

2

10

Máy cắt đốt siêu âm

Cái

1

11

Đèn mổ treo trần 2 nhánh

Cái

2

12

Đèn mổ treo trần 1 nhánh

Cái

8

V

Khoa Tai Mũi Họng

 

 

1

Hệ thống nội soi khám TMH

Hệ thống

1

VX

Khoa Khám Bệnh

 

 

1

Máy đo điện tim

Cái

4

2

Máy điện não

Cái

1

3

Máy điện tim gắng sức

Cái

1

4

Máy siêu âm tim gắng sức

Cái

1

VII

Khoa Sản

 

 

1

Máy monitoring sản khoa

Cái

12

2

Bơm tiêm điện

Cái

8

3

Máy siêu âm tổng quát

Cái

1

4

Máy điện tim

Cái

1

5

Máy monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

5

6

Kính soi cổ tử cung có Camera

Cái

2

VIII

Khoa Nhi

 

 

1

Monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

10

2

Bơm tiêm điện

Cái

15

3

Máy đếm giọt

Cái

10

4

My giúp thở sơ sinh

Cái

5

5

Máy giúp thở sơ sinh dùng pin (dùng chuyển bệnh)

Cái

1

6

Máy đo điện tim

Cái

2

7

Hệ thng monitor trung tâm máy chủ và máy con

Hệ thống

1

IX

Khoa Ngoại tổng quát

 

 

1

Máy siêu âm tổng quát

Cái

1

X

Khoa Nội II

 

 

1

Máy đo điện tim

Cái

1

2

Bơm tiêm điện

Cái

3

3

Máy siêu âm tổng quát

Cái

1

4

Monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

5

XI

Khoa Nội tổng hợp

 

 

1

Máy đo điện tim

Cái

3

2

Máy siêu âm tổng quát

Cái

1

3

Máy bơm tiêm điện

Cái

15

4

Máy monitor

Cái

15

5

Máy lc thận

Cái

40

6

Máy chạy thận HDF Online

Cái

8

7

Hệ thống Monitor trung tâm máy chủ và máy con

Hệ thống

1

8

Máy giúp thở các loại

Cái

4

XII

Khoa Truyền nhiễm lao - Da liễu

 

 

1

Bơm tiêm điện

Cái

8

2

Máy monitor

Cái

8

3

Máy giúp thở các loại

Cái

5

4

Máy truyền dịch

Cái

8

XIII

Khoa Sinh hóa - Huyết học

 

 

1

Máy sinh hóa tự động

Cái

2

2

Máy phân tích miễn dịch tự động

Cái

3

3

Hệ thống tích hợp sinh hóa và miễn dịch tự động hoàn toàn

Hệ thống

1

XIV

Khoa Lão học

 

 

1

Bơm tiêm điện

Cái

8

2

Máy điện tim

Cái

1

3

Máy monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

8

4

Máy phá rung tim

Cái

1

5

Máy giúp thở các loại

Cái

5

6

Máy siêu âm tổng quát

Bộ

1

B

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

 

 

1

Máy chụp X-quang kỹ thuật số chụp tổng quát (Máy chụp X-quang cao tần kỹ thuật số)

Máy

2

2

Máy X quang di động

Máy

1

3

Máy siêu âm tổng quát (01 Máy siêu âm màu, 01 máy siêu âm trắng đen)

Máy

2

4

Máy phân tích sinh hóa máu tự động

Máy

2

5

Máy xét nghiệm miễn dịch

Máy

1

6

Máy theo dõi bệnh nhân (Monitor theo dõi bệnh nhân)

Cái

2

7

Máy phá rung tim

Máy

1

8

Máy điện tim 3 cần

Máy

3

9

Máy điện não vi tính

Máy

1

10

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

11

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

12

Máy truyền dịch

Máy

3

C

BAN BẢO VỆ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ

 

 

I

Phòng chẩn đoán hình ảnh

 

 

1

Máy chụp Xquang kỹ thuật số + Máy in màu + máy vi tính

Hệ thống

1

2

Máy CT 124 lát cắt

Hệ thống

1

3

Máy siêu âm tim Doppler màu 4D + Máy in màu + máy vi tính

Cái

2

4

Máy siêu âm tổng quát Doppler màu có thêm đầu dò mạch máu + Máy in màu + máy vi tính

Cái

2

5

Máy nội soi dạ dày

Bộ

1

6

Máy nội soi đại tràng

Bộ

1

7

Máy siêu âm tim gắng sức Doppler màu

Bộ

1

II

Phòng xét nghiệm (Huyết học - Hóa sinh)

 

 

1

Máy phân tích sinh hóa tự động

Cái

1

2

Máy phân tích sinh hóa bán tự động

Cái

1

3

Máy phân tích miễn dịch tự động

Cái

1

III

Phòng khám Tai mũi họng

 

 

1

Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng

Hệ thống

1

IV

Khoa khám bệnh

 

 

1

Máy điện tim

Cái

2

V

Phòng cấp cứu

 

 

1

Bơm tiêm điện

Cái

2

2

Máy điện tim

Cái

1

3

Máy phá rung tim

Cái

1

4

Monitor theo dõi 4 chsố

Cái

1

VI

Phòng thăm dò chức năng

 

 

1

Máy điện tim (12 kênh, tự động phân tích kết quả)

Cái

3

2

Máy điện tim gắng sức

Hệ thống

1

3

Máy siêu âm chẩn đoán màu

Cái

1

4

Máy Holter điện tim

Cái

2

VII

Phòng khám Sản - Phụ khoa

 

 

1

Máy nội soi cổ tử cung

Cái

1

VIII

Phòng khám YHCT - Phục hồi chức năng

 

 

1

Máy điện tim

Cái

2

D

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA - PHÁP KHOA

1

Máy điện tim 6 cần

Máy

1

 

PHỤ LỤC II

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG KHÁC CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tnh Bình Phước)

STT

Chủng loại

Đơn vị tính

Số lượng

A

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

I

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

 

 

1

Máy Xquang KTS nhủ ảnh

Hệ thống

1

2

Máy X quang KTS nha khoa

Hệ thống

1

3

Tủ Inox chuyên khoa

Cái

6

II

Khoa Hồi sức cấp cứu

 

 

1

Máy cưa cắt bột

Cái

2

2

Bàn kéo bó bột

Cái

2

3

Máy phun khí dung

Cái

5

4

Máy hút nhớt

Cái

5

5

Máy hấp dụng cụ

Cái

4

6

Đèn phẫu thuật

Cái

3

7

Băng ca chuyển bệnh

Cái

20

8

Giường bệnh nhân có bánh xe và tay quay

Cái

20

9

Tủ thuốc dụng cụ chuyên khoa

Cái

8

III

Khoa Chống nhiễm khuẩn

 

 

1

Máy rửa dụng cụ nội soi (cho nội soi cứng và nội soi mềm)

Cái

2

2

Máy tiệt khuẩn dụng cụ hơi nước nhiệt độ cao

Cái

2

3

Máy xử lý môi trường bằng hóa chất

Cái

2

4

Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Sterad công nghệ Plasma

Cái

2

5

Máy vi sinh lấy mẫu môi trường Microplow

Cái

2

6

Máy đo độ sạch (bề mặt, bàn tay, không khí

Cái

2

7

Máy ủ vi sinh 3 giờ

Cái

2

8

Máy ủ vi sinh 1 giờ

Cái

2

9

Máy giặt đồ vi

Cái

6

10

Máy giám sát nhanh độ sạch

Cái

2

11

Máy giám sát nguồn nước

Cái

2

12

Máy đo nhiệt độ và độ ẩm

Cái

2

13

Máy lấy mẫu không khí

Cái

2

14

Máy đo chênh lệch áp

Cái

2

15

Đèn kiểm tra rửa tay

Cái

2

16

Máy hấp tiệt khuẩn chất thải rắn y tế lây nhiễm công nghệ hơi nước bảo hòa

Cái

1

17

Tủ lnh

Cái

2

18

Máy sấy dụng cụ

Cái

6

19

T âm

Cái

2

20

Máy cắt gòn thành viên

Cái

2

21

Máy sấy đồ vải

Cái

6

22

Máy là loại ép

Cái

2

23

Máy là loại Rulo

Cái

2

IV

Khoa Hồi sức tích cực chống độc

 

 

1

Máy khí máu

Cái

2

2

Máy lọc máu liên tục

Cái

4

3

Máy theo dõi cung lượng tim và huyết động học không xâm lấn (USCom)

Cái

1

4

Máy khoan Rotablator

Cái

1

5

Máy đo áp lực FFR

Cái

1

6

Máy chụp cắt lớp quang học OCT

Hệ thống

1

7

Tthuốc, dụng cụ chuyên khoa

Cái

12

8

Giường bệnh nhân có 2 tay quay hoặc điều khiển bằng điện

Cái

30

V

Khoa PT-GM-HS

 

 

1

Máy hút dịch

Cái

10

2

Máy cắt đốt Radio

Cái

1

3

Máy khoan, cưa đa năng chạy pin

Bộ

2

4

Máy khoan cưa đa năng chạy bằng hơi

Bộ

2

5

Hệ thống tiệt trùng rửa tay

Bộ

6

6

Kính hiển vi phẩu thuật

Hệ thống

1

7

Bàn tiểu phẫu mắt

Cái

2

8

Gường đa năng điều khiển bằng điện

Cái

10

9

Máy hấp dụng cụ

Cái

4

10

Giường bệnh nhân có bánh xe, tay quay

Cái

15

11

Máy giúp thở các loại

Cái

8

12

Tủ thuốc, dụng cụ chuyên khoa

Cái

12

13

Bộ dụng cụ vi phẫu

Bộ

1

14

Bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên

Bộ

2

15

Bộ dụng cụ phẫu thuật chi dưới

Bộ

2

16

Bộ dụng cụ khung cố định mổ sọ não

Bộ

1

17

Bộ dụng cụ phẫu thuật đại phẫu

Bộ

2

18

Bộ dụng cụ phẫu thuật trung phẫu

Bộ

3

19

Bộ dụng cụ phẫu thuật xương

Bộ

3

20

Bộ dụng cụ cố định chi

Bộ

1

21

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa

Bộ

2

22

Bộ dụng cụ phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung

Bộ

2

23

Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ quặn mộng mắt

Bộ

2

24

Bộ dụng cụ phẫu thuật chích lẹo

Bộ

2

25

Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt

Bộ

2

26

Bộ dụng cụ tiểu phẩu

Bộ

2

VI

Khoa Tai Mũi Họng

 

 

1

Hệ thống ghế khám TMH

Hệ thống

3

2

Máy đo thính lực

Bộ

2

3

Máy cắt Amygdale

Bộ

2

4

Máy cắt hút

Bộ

1

5

Giường bệnh nhân có bánh xe, tay quay

Cái

10

6

Tủ thuốc, dụng cụ chuyên khoa

Cái

4

VII

Khoa Mắt

 

 

1

Kính vi phẫu thuật mắt

Cái

2

2

Sinh hiển vi khám mắt

Cái

3

3

máy đo nhã áp không tiếp xúc

Cái

1

4

Máy đo công suất thủy tinh thể

Cái

1

5

máy laser yag

Cái

1

6

Máy chụp cắt lớp quang học OCT

Cái

1

7

Máy siêu âm A/B

Cái

2

8

Máy mổ phaco

Cái

3

9

Máy hấp dụng cụ mắt

Cái

2

10

Giường bệnh nhân có bánh xe, tay quay

Cái

10

11

Tthuốc, dụng cụ chuyên khoa

Cái

4

VIII

Khoa Khám Bệnh

 

 

1

Máy đo huyết áp điện tử lớn

Cái

4

2

Máy đốt CO2

Cái

1

3

Ghế inox 4 chngồi dùng cho bệnh nhân ngồi chờ khám

Cái

100

4

Máy đo chức năng hô hấp

Cái

2

5

Máy đo điện cơ

Cái

2

6

Holter điện tim

Cái

2

7

Tủ thuốc, dụng cụ chuyên khoa

Cái

20

8

Ghế khám bệnh

Cái

40

9

Giường khám bệnh

Cái

20

IX

Khoa Răng Hàm Mặt

 

 

1

Ghế nha

Cái

4

2

Máy hấp Autolave

Cái

2

3

Motecer cắt răng 8

Cái

2

4

Tủ thuốc, dụng cụ chuyên khoa

Cái

6

5

Giường bệnh nhân có bánh xe, tay quay

Cái

10

X

Khoa Sản

 

 

1

Máy hút nhớt

Cái

6

2

Máy hút thai

Cái

8

3

Máy dopler(nghe tim thai)

Cái

10

4

Máy đo huyết áp điện tử

Cái

2

5

Máy cắt đốt dùng cho sản khoa (Đốt-Cắt polyp - đốt viêm lộ tuyến diện rộng chảy máu)

Cái

2

6

Bàn sanh

Cái

15

7

Tủ thuốc, dụng cụ chuyên khoa

Cái

10

8

Giường bệnh nhân có bánh xe và tay quay

Cái

120

XI

Khoa Nhi

 

 

1

Giường đa năng dùng cấp cứu cho nhi

Cái

10

2

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

2

3

Giường sưởi ấm đa năng (warmer)

Cái

10

4

đèn soi tĩnh mạch ánh sáng lnh

Cái

2

5

Máy NCPAP di động

Cái

4

6

Máy đo bilirubin qua da

Cái

2

7

Tủ thuốc, dụng cụ chuyên khoa

Cái

8

8

Giường bệnh nhân có bánh xe và tay quay

Cái

80

XII

Khoa Vật lý trị liệu phục hồi chức năng

 

 

1

Máy kéo cột sống tự động

Cái

15

2

Máy vi sóng

Cái

2

3

Máy điều trị tần số thấp

Cái

2

4

Máy trị liệu bằng nhiệt, rung từ 2 kênh

Cái

2

5

Máy trị liệu bằng nhiệt, rung từ 4 kênh

Cái

2

6

Máy siêu âm điều trị

Cái

3

7

Gường xoa bóp tập vận động

Cái

8

8

Hệ thống kéo giãn cột sống cổ, ngực và lưng - bàn cố định

Cái

3

9

Hệ thống kéo giãn cột sống cổ, ngực và lưng - bàn nâng hạ

Cái

3

10

Máy kích thích điện và điện phân thuốc kết hợp

Cái

2

11

Máy kích thích liền xương bằng siêu âm

Cái

2

12

Máy siêu âm điều trị kết hợp điện xung

Cái

2

13

Bồn điều trị oxy cao áp

Bộ

2

14

Thùng nhúng sáp

Cái

3

15

Máy Lazer điều trị

Cái

3

16

Máy điều trị bằng song xung kích

Cái

3

17

Bàn, dụng cụ tập các loại

Bộ

10

18

Tủ thuốc, dụng cụ chuyên khoa

Cái

6

19

Giường bệnh nhân có bánh xe và tay quay

Cái

30

XIII

Khoa Ngoại tổng quát

 

 

2

Giường bệnh nhân có cân

Cái

1

3

Máy soi bàng quang

Cái

1

4

Máy soi hậu môn - trực tràng

Cái

1

5

Máy tán sỏi ngoài cơ thể

Cái

1

6

Máy hút đàm nhớt

Cái

3

7

Máy hấp dụng cụ

Cái

1

8

Tủ thuốc, dụng cụ chuyên khoa

Cái

6

9

Giường bệnh nhân có bánh xe và tay quay

Cái

70

XIV

Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình

 

 

1

Nồi hấp dụng cụ

Cái

2

2

Tủ thuốc, dụng cụ chuyên khoa

Cái

6

3

Giường bệnh nhân có bánh xe và tay quay

Cái

80

XV

Khoa Nội II

 

 

1

Máy đo SPO2

Cái

5

2

Máy phun khí dung

Cái

10

3

Máy hút đàm nhớt

Cái

3

4

Tủ thuốc, dụng cụ chuyên khoa

Cái

6

5

Giường bệnh nhân có bánh xe và tay quay

Cái

20

XVI

Khoa Nội tổng hp

 

 

1

Máy hút đờm nhớt

Cái

4

2

Máy phun khí dung

Cái

5

3

Máy rửa màng lọc tự động

Cái

4

4

Cân bệnh nhân dùng chạy thận

Cái

4

5

Hệ thống nước RO

Hệ thống

4

6

Hệ thống lọc nước cấp 2 dùng cho máy thận HDF online

Hệ thống

2

7

Tủ thuốc, dụng cụ chuyên khoa

Cái

10

8

Giường bệnh nhân có bánh xe và tay quay

Cái

100

XVII

Khoa Truyền nhiễm lao - Da liễu

 

 

1

Máy phun khí dung

Cái

5

2

Máy hút đàm nhớt

Cái

5

3

Đèn sưởi

Cái

5

4

Tủ thuốc, dụng cụ chuyên khoa

Cái

8

5

Giường bệnh nhân có bánh xe và tay quay

Cái

80

XVIII

Khoa Vi Sinh

 

 

1

Tủ ấm CO2

Cái

2

2

Tủ ủ thường 37độ C

Cái

3

3

Tủ sấy

Cái

2

4

Tủ hút vô trùng

Cái

3

5

Tủ cấy vi sinh

Cái

2

6

Tủ an toàn sinh hc cấp II

Cái

3

7

Tủ 45 độ C

Cái

2

8

Kính hiển vi 2 mắt

Cái

4

9

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

2

10

Máy ly tâm ống nghiệm

Cái

4

11

Tủ ủ kỵ khí

Cái

2

12

Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ tự động

Cái

1

13

Máy ELISA

Cái

1

14

Tủ âm 70 độ C( -70 độ)

Cái

2

15

Tủ thuốc, dụng cụ chuyên khoa

Cái

6

16

Máy cấy máu để phát hiện nhanh vi khuẩn

Cái

1

XIX

Khoa Sinh hóa - Huyết học

 

 

1

Hệ thống máy huyết học tự động

Cái

2

2

Máy đông máu tự động

Cái

2

3

Máy đo tốc độ máu lắng tự động

Cái

1

4

Máy đo đàn hồi cục máu đông

Cái

1

5

Máy xét nghiệm nước tiểu tự động

Cái

2

6

Máy khí máu động mạch

Cái

1

7

Máy ion đồ

Cái

2

8

Máy HbA1C

Cái

2

9

Kính hiển vi chụp ảnh

Cái

2

10

Kính hiển vi

Cái

5

11

Bàn đếm công thức bạch cầu

Cái

1

12

Tủ âm 35 độ

Cái

3

13

Tủ trử máu

Cái

8

14

Tủ trử hóa chất

 

 

15

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

1

16

Máy li tâm các loại

Cái

5

17

Tủ ấm 35 độ

Cái

3

18

Máy chưng cách thủy

Cái

2

19

Tủ thuốc, dụng cụ chuyên khoa

Cái

8

XX

Khoa Lão học

 

 

1

Máy hút đàm nhớt

Cái

4

2

Máy thở CPAP

Cái

4

3

Máy phun khí dung

Cái

4

4

Máy đo SPO2 cầm tay

Cái

5

5

Tthuốc, dụng cụ chuyên khoa

Cái

8

6

Giường bệnh nhân có bánh xe và tay quay

Cái

70

XXI

Khoa Giải phẫu bệnh

 

 

1

Máy cắt tiêu bản tay quay

Cái

1

2

Máy chuyển bệnh phẩm

Cái

1

3

Máy vùi mô

Cái

1

4

Máy cắt lạnh

Cái

1

5

Máy nhuộm tiêu bản tự động

Cái

1

6

Bàn sấy tiêu bản

Cái

1

7

Bể điều nhiệt

Cái

1

8

Tủ trữ lam

Cái

1

9

Tủ thuốc, dụng cụ chuyên khoa

Cái

2

XXII

Phòng chức năng

 

 

1

Hệ thống khí Oxy trung tâm

Hệ thống

2

2

Hệ thống khí nén trung tâm

Hệ thống

2

3

Hệ thống hút chân không trung tâm

Hệ thống

2

B

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

 

 

I

Chẩn đoán hình ảnh

 

 

1

Đèn đọc phim X-quang

Bộ

10

2

Máy điện cơ

Máy

1

3

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

1

4

Máy đo độ loãng xương

Máy

1

II

Xét nghiệm

 

 

1

Buồng nuôi cấy vi sinh

Bộ

1

2

Máy li tâm

Máy

2

3

Máy đo độ PH máu

Máy

1

4

Máy đo hematocrit

Máy

1

5

Máy đo tốc độ máu lắng

Máy

1

6

Máy li tâm đa năng

Máy

1

7

Máy phân tích huyết học tự động

Máy

2

8

Máy phân tích nước tiểu tự động

Máy

2

9

Tủ bảo quản hóa chất

Cái

2

10

Hệ thống xét nghim Elisa

Hệ thống

1

11

Máy đo độ đông máu

Máy

1

12

Máy đo điện giải đồ

Máy

1

13

Kính hiển vi 2 mắt

Cái

2

III

Hồi sức tích cực - Chống độc

 

 

1

Hệ thống oxy trung tâm

Hệ thống

1

2

Máy khí dung

Máy

3

3

Máy hút đờm

Máy

5

4

Máy tạo oxy di động

Máy

2

5

Tủ đựng thuốc cấp cứu

Cái

9

6

Ambu bóp bóng người lớn, trẻ em

Cái

4

7

Bộ dụng cụ đặt nội khí quản

Bộ

2

IV

Dược - Bào chế

 

 

1

Bồn ngấm kiệt

Bộ

6

2

Dụng cụ định lượng tinh dầu

Bộ

2

3

Hệ thống cất nước (Rửa chai, dụng cụ)

Hệ thống

1

4

Hệ thống chiết xuất dược liệu

Hệ thống

1

5

Hệ thống sắc, đóng thuốc

Hệ thống

8

6

Máy bào đứng

Máy

1

7

Máy cắt dược liệu

Máy

1

8

Máy cán dược liệu

Máy

1

9

Máy đánh trộn tễ

Máy

1

10

Máy chiết thuốc nước đóng chai

Máy

1

11

Máy làm viên hoàn cứng

Máy

1

12

Máy làm viên hoàn mềm

Máy

1

13

Máy rửa dược liệu

Máy

1

14

Máy sao thuốc

Máy

1

15

Máy tán thuốc

Máy

1

16

Máy thái thuốc

Máy

1

17

Máy trộn thuốc bột tự động

Máy

1

18

Tủ sấy dược liệu

Cái

3

19

Nồi nấu thuốc (Cô thuốc) 150 lít

Cái

2

20

Máy túi thiếc (đóng thuốc dạng cốm)

Máy

3

21

Tủ đựng thuốc đông y

Cái

5

22

Xe đẩy thuốc

Cái

10

23

Tủ mát

Cái

2

V

Phục hồi chức năng

 

 

1

Bậc gỗ cho tập

Cái

4

2

Bàn tập chi trên và chi dưới tổng hợp

Cái

10

3

Bộ dụng cụ tập phục hồi chức năng

Bộ

5

4

Bộ ròng rọc trợ giúp

Bộ

4

5

Bồn massage toàn thân

Bộ

4

6

Cầu thang tập đi

Bộ

3

7

Cầu thang xếp

Bộ

2

8

Đệm luyện tập

Bộ

6

9

Đèn hồng ngoại

Bộ

80

10

Dụng cụ kéo giãn gân gót

Bộ

4

11

Ghế luyện tập

Bộ

6

12

Ghế tập co dãn

Bộ

6

13

Ghế tập cơ tứ đầu

Bộ

2

14

Ghế tập đa năng

Bộ

4

15

Ghế tập mnh tay chân

Bộ

4

16

Ghế tập vật lý trị liệu

Cái

50

17

Giàn treo đa năng

Bộ

2

18

Giường tập phục hồi chức năng

Cái

40

19

Hệ thống kéo giãn cột sống c, ngực và lưng

Hệ thống

8

20

Hệ thống điều trị bằng áp suất khí nén làm tăng hàm lượng ô xy (Buồng điều trị ô xy cao áp với hệ thống tự tạo ô xy)

Hệ thống

5

21

Hệ thống oxy cao áp

Hệ thống

3

22

Bồn chứa oxy lỏng (loại 6000 Lít)

Hệ thống

1

23

Khung quay khớp vai

Cái

2

24

Máy điều trị bằng dòng giao thoa

Máy

2

25

Máy điều trị bằng ion

Máy

2

26

Máy điều trị bằng sóng xung kích

Máy

2

27

Máy điều trị bằng từ trường

Máy

6

28

Máy điều trị sóng ngắn

Máy

4

29

Máy điều trị điện xung

Máy

6

30

Máy siêu âm điều trị

Máy

4

31

Máy siêu âm điều trị kết hợp điện xung và điện phân thuốc

Máy

8

32

Máy tập phục hồi chức năng

Máy

10

33

Máy xoa bóp (Máy nén ép trị liệu)

Máy

10

34

Thanh song song tập đi

Cái

4

35

Thiết bị tập phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân sau đột quỵ

Hệ thống

5

36

Thùng nấu sáp

Cái

4

37

Xe đạp tập phục hồi chức năng

Cái

6

38

Xoay eo

Cái

4

39

Bơi thuyền

Bộ

6

40

Đèn tngoại

Bộ

3

41

Máy điện phân thuốc

Máy

2

42

Hệ thống Tổ hợp Robot tập phục hồi chức năng chi trên, với hình ảnh 3D, phản hồi sinh học

Hệ thống

2

43

Máy kích thích liền xương bằng siêu âm

Máy

2

44

Máy kích thích thần kinh cơ

Máy

2

45

Máy thủy liệu điều trị

Máy

4

46

Máy laser bán dẫn điều trị

Máy

4

47

Máy laser nội mạch

Máy

15

48

Máy điu trị siêu cao tn

Máy

2

VI

Y học cổ truyền

 

 

1

Bàn châm cứu chuyên dụng

Cái

35

2

Máy điện châm (máy châm cứu)

Máy

90

3

Máy điện châm (máy châm cứu) không dùng kim

Máy

10

4

Máy xông thuốc

Máy

8

VII

Điều trị Nội khoa

 

 

1

Hệ thống tán sỏi ngoài cơ th

Hệ thống

1

VIII

Ngoại khoa

 

 

1

Bàn khám ngoại khoa

Cái

2

2

Đèn soi làm thủ thuật

Bộ

2

3

Máy cắt trĩ

Máy

1

4

Bàn thủ thuật

Cái

6

5

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

3

IX

Phụ khoa

 

 

1

Bàn khám sản khoa

Cái

1

2

Bàn khám sản phụ khoa

Cái

2

3

Bảng thị lực

Cái

2

4

Bộ dụng cụ lấy dị vật mắt

Bộ

2

5

Bộ thông tuyến lệ

Bộ

2

6

Đèn soi đáy mắt

Bộ

7

7

Máy đo khúc xạ

Máy

2

XI

Răng Hàm Mặt

 

 

1

Bộ dụng cụ khám và điều trị răng hàm mặt

Bộ

2

2

Máy cạo vôi răng

Máy

4

3

Máy đánh Amalgam

Máy

2

4

My XQ nha khoa

Máy

1

5

Máy Ghế nha khoa

B

2

6

Tay khoan nhanh

Máy

2

7

Máy nén khí không dầu

Máy

1

XII

Tai Mũi Họng

 

 

1

Bộ dụng cụ khám và điều trị tai mũi họng

Bộ

2

2

Đèn soi Tai - Mũi - Họng

Bộ

5

XIII

Kiểm soát nhiễm khuẩn

 

 

1

Máy hủy bơm kim tiêm nhựa

Máy

5

2

Máy giặt đồ vải các loại

Máy

4

3

Máy là đồ vải

Máy

2

4

Máy sấy đồ vải

Máy

3

5

Máy sấy quần áo

Máy

3

6

Xe đẩy đồ vải

Cái

4

7

Tủ tia cực tím đơn

Cái

2

8

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

5

XIV

Khoa dinh dưỡng

 

 

1

Bộ bàn ghế ăn dành cho bệnh nhân

Bộ

40

XV

Thiết bị, dụng cụ khác:

 

 

1

Bn làm việc các khoa lâm sàng

Cái

60

2

Cân có thước đo chiều cao

Cái

7

3

Cân phân tích hiển thị số

Cái

2

4

Ghế đẩy (xe lăn)

Bộ

15

5

Ghế làm việc các khoa lâm sàng

Cái

120

6

Ghế tại phòng bệnh nhân

Cái

200

7

Giường bệnh đa năng

Cái

20

8

Giường bệnh nhân

Cái

180

9

Giường đẩy

Cái

4

10

Máy đo độ ẩm

Máy

2

11

Máy đo nồng độ oxy trong máu

Máy

2

12

Máy hút điện chạy liên tục

Máy

3

13

Ống nghe

Cái

20

14

Tủ đựng dụng cụ

Cái

10

15

Tủ hút khí độc

Cái

4

16

Xe đẩy bệnh nhân

Cái

10

17

Máy đo huyết áp tự động

Cái

12

18

Tủ đầu giường (bằng gỗ)

Cái

200

19

Xe đẩy dụng cụ

Cái

10

20

Bộ bàn khám bệnh (mỗi bộ gồm 1 bàn, 4 ghế)

Bộ

28

21

Ghế bệnh nhân ngồi chờ khám bệnh

Cái

40

22

Cáng bệnh nhân (có bánh xe)

Cái

10

23

Nhiệt kế điện tử

Cái

30

C

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM - MỸ PHẨM

 

 

I

Phòng Kiểm nghiệm Mỹ phẩm

 

 

1

Sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC

Bộ

1

2

Bếp gia nhiệt

Cái

1

3

Tủ hút khí độc

Bộ

1

4

Cân phân tích bốn số lẻ

Bộ

1

5

Máy quang phổ hấp thụ nguyên t AAS

Bộ

1

II

Phòng Dược lý, Vi sinh

 

 

1

Kính hiển vi sinh học 3 mắt

Bộ

1

III

Phòng Hóa lý

 

 

1

Sắc ký lỏng khối phổ

Bộ

1

2

Sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC

Cái

2

3

Quang phổ từ ngoại-khả kiến

Cái

2

4

Máy thử độ hòa tan tự động

Cái

2

5

Máy lọc nước siêu sạch

Cái

1

6

Máy rửa dụng cụ kiểm nghiệm

Cái

1

7

Máy rửa cột sắc ký

Cái

1

8

Máy rửa Vial đựng mẫu sắc ký

Cái

1

9

Tủ sấy dụng cụ

Cái

1

10

Nồi đun cách thủy

Cái

1

11

Cân phân tích 6 số

Cái

1

12

Máy in cân phân tích

Cái

2

13

Máy lắc siêu âm

Cái

2

14

Máy đo pH để bàn

Cái

2

15

Tủ mát chuyên dụng 02-10 °C

Cái

1

16

Máy dập viên KBr

Bộ

1

17

Buồng soi đèn tử ngoại

Bộ

1

18

Máy lọc, hút chân không

Bộ

2

IV

Phòng Đông dược

 

 

1

Sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC

Cái

1

2

Máy sắc ký khí khối phổ ( GC/MS )

Cái

1

3

Máy nghiền dược liệu Mini

Cái

1

4

Tủ sấy dụng cụ

Cái

1

5

Máy cô quay chân không

Bộ

1

6

Máy in cân phân tích

Cái

1

D

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH PHÁP Y- Y KHOA

 

 

I

Phòng Pháp y

 

 

1

Cưa điện

Cái

1

2

Kính hiển vi 02 đầu thị kính có tích hợp máy chụp ảnh vi thể kỹ thuật số và máy vi tính

Cái

1

3

Bàn khám sản khoa + Đèn khám

Bộ

1

4

Đèn cò

Cái

2

5

Máy điện tim 6 kênh

Cái

1

6

Bàn đdụng cụ khám bệnh

Cái

2

7

Xe đẩy - băng ca

Cái

1

8

Tủ lạnh lưu giữ bệnh phẩm

Cái

2

9

Máy giặt

Cái

1

10

Máy hấp thanh tiệt trùng đồ vải

Cái

1

11

Máy hấp dụng cụ mổ tử thi

Cái

2

12

Máy hấp dụng cụ khám thông thường

Cái

1

13

Tủ sấy

Cái

1

14

Nồi cách thủy

Cái

1

15

Máy phát điện 1,5 KVA

Cái

1

16

Tủ đựng dung môi, hóa chất

Cái

1

II

Phòng Y khoa

 

 

17

Tủ thuốc cấp cứu

Cái

1

18

Khay đựng dụng cụ các loại

Cái

1

19

Nhiệt kế y học

Cái

2

20

Ống nghe

Cái

2

21

Huyết áp

Cái

2

22

Cân trọng lượng cthước đo chiều cao

Cái

2

23

Thước dây

Cái

1

24

Lực kế bóp tay

Cái

2

25

Lực kế kéo chân

Cái

1

26

Búa thử phản xạ

Cái

1

27

Đèn khám răng

Cái

1

28

Máy đo điện tim

Bộ

1

E

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

 

 

1

Tủ bảo quản vaccin

Cái

21

2

Nhiệt ẩm kế

Cái

6

3

Máy đo độ dẫn điện

Cái

2

4

Tủ đựng hóa chất

Cái

3

5

Máy dập mẫu

Cái

2

6

Cân kỹ thuật 3 số lẻ

Cái

2

7

Máy sắc lý lỏng cao áp (HPLC)

Cái

2

8

Máy quang phổ nguyên tử (AAS)

Cái

2

9

Máy pha chế môi trường

Cái

2

10

Máy đo quang phân tử (UV Viss)

Cái

2

11

Máy đo Ph

Cái

2

12

Máy đo CIo dư

Bộ

2

13

Máy đo thân nhiệt từ xa

Bộ

2

14

Hệ thống phủ khử trùng tự động

Bộ

2

15

Ống nghe, dụng cụ đo huyết áp, đồ bảo hộ phòng chống dịch

Bộ

2

16

Máy hút bụi kho thuốc

Cái

2

17

Hòm lnh nhận và vận chuyển vac xin sinh phẩm

Cái

2

18

T lnh lớn bảo quản vắc xin, sinh phẩm

Cái

2

19

Két sắt nhỏ đựng thuốc lẻ Methadone

Cái

2

20

Bơm định liều thuốc Methadone

Cái

2

21

Nhiệt kế, ẩm kế

Cái

2

22

Máy đo chức năng hô hấp

Cái

2

23

Thồ sơ bệnh án

Cái

2

24

Tủ thuốc cấp cứu

Bộ

2

25

Bộ bàn ghế khám

B

3

26

Giường khám bệnh

Cái

5

27

Ghế chờ khám

Cái

15

28

Tủ sấy dụng cụ

Cái

2

29

Nồi luộc khử trùng y tế

Cái

2

30

Búa khám phản xạ thần kinh

Bộ

1

31

Bộ khám đa khoa (kính lúp)

Bộ

1

32

Máy đo điện tim

Cái

1

32

Máy đo điện tim

Cái

1

33

Máy chụp X-quang cả song

Cái

1

34

Đèn đọc phim

Cái

1

35

Máy đo chức năng hô hấp

Cái

2

36

Đèn đo liều sinh học

Bộ

1

37

Bộ test áp bì và hộp dị nguyên mẫu

Bộ

1

38

Bộ phim mẫu các bệnh bụi phổi ILO

Cái

1

39

Máy siêu âm

Cái

1

40

Máy đo vi khí hậu

Cái

1

41

Máy đo bức xạ nhiệt

Cái

1

42

Máy đo điện từ trường

Bộ

1

F

BAN BẢO VỆ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ

 

 

I

Khoa khám bệnh

 

 

1

Ống nghe

Cái

6

2

Máy đo huyết áp đồng hồ người lớn

Cái

6

3

Búa phản xạ

Cái

2

4

Bộ bàn ghế khám bệnh

Bộ

10

5

Tủ đựng tài liệu

Cái

6

6

Máy khử rung tim hai pha

Cái

1

7

Giường bệnh

Cái

5

8

Bộ dụng cụ khám bệnh

Bộ

5

9

Đèn khám bệnh

Cái

5

10

lượng cthước đo chiều cao

Cái

2

11

Tủ đựng dng cụ

Cái

3

12

Bàn đy dụng cụ

Cái

2

13

Nồi luộc dụng cụ

Cái

2

14

Xe đy bệnh nhân

Cái

3

15

Hộp thu gom vật sắt nhọn

Cái

3

16

Máy đo huyết áp cánh tay

Cái

5

17

Đèn đọc phim Xquang

Cái

5

18

Ghế băng cho bệnh nhân

Cái

10

19

Bộ máy vi tính + máy in

Bộ

5

II

Phòng tiếp nhận bệnh nhân

 

 

1

Bộ máy vi tính + máy in

Bộ

2

2

Ghế băng cho bệnh nhân

Cái

20

3

Máy đo huyết áp 24 giờ

Cái

2

4

Máy đo huyết áp bắp tay tự động

Cái

2

5

Hệ thống camera quan sát

Hệ thống

1

6

Hệ thống monitor hướng dẫn bệnh nhân

Hệ thống

1

III

Phòng cấp cứu

 

 

1

Giường cấp cứu

Cái

3

2

Xe đẩy

Cái

1

3

Ống nghe

Cái

3

4

Máy huyết áp người lớn

Bộ

2

5

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

1

6

Bóp bng người lớn

Cái

2

7

Đèn đọc phim Xquang

Cái

1

8

Bóp bóng hô hấp người lớn

Cái

2

9

Máy khí dung

Cái

2

10

Máy hủy bơm tiêm

Cái

1

11

Hộp thu gom vật sắc nhọn

Hộp

1

12

Nhiệt kế y học 42°C

Cái

5

13

Bình ôxy

Cái

2

14

Đồng hồ đo áp lực bình ô xy

Cái

2

15

Van điều chỉnh cho bình ô xy

Cái

2

16

Găng tay y tế (cỡ 6,5-7)

Đôi

10

17

Máy phát điện dự phòng 2500w-3000w,220v,50hz

Cái

1

18

Bộ máy vi tính + máy in

Bộ

1

19

Bộ dụng cụ mở khí quản

Bộ

1

20

Cathete tĩnh mạch

Cái

2

21

Tđầu giường

Cái

3

22

Cáng đẩy

Cái

1

23

Cáng khiêng

Cái

1

24

Máy điều hòa nhiệt độ

Bộ

2

25

Băng ghế cho bệnh nhân

Cái

5

26

Tivi thu hình 32inch

Cái

1

IV

Phòng khám tai mũi họng

 

 

1

Ghế khám điều trị TMH

Cái

1

2

Bàn khám điều trị TMH

Cái

1

3

Bộ âm thoa

Bộ

2

4

Máy hút điện chạy liên tục

Cái

2

5

Máy khí dung

Cái

3

6

Đèn khám ngũ quan

Bộ

4

7

Búa thử phản xạ

Cái

2

8

Đè lưỡi kim loại inox thẳng, cong

Cái

30

9

Đèn đọc phim Xquang

Cái

2

10

Đèn Clar

Cái

2

11

Nhiệt kế người lớn

Cái

5

12

Hộp hấp bông gạc các loại

Cái

10

13

Hộp hấp dụng cụ

Cái

10

14

Khay đựng dụng cụ các loại

Cái

10

15

Khay quả đậu các loi

Cái

10

16

Bộ dng c tiểu phẫu

Bộ

1

17

Tủ đựng dng c

Cái

1

18

Tủ đựng thuốc

Cái

1

19

Xe đẩy dụng cụ

Cái

1

20

Nồi hấp dụng cụ

Cái

1

21

Dụng cụ lấy dị vật TMH

Bộ

6

22

Bộ bàn ghế làm việc

Bộ

2

23

Máy điều hòa nhiệt độ

Bộ

1

24

Bộ máy vi tính + máy in

Bộ

1

25

Băng ghế cho bệnh nhân

Cái

3

V

Phòng khám răng hàm mặt

 

 

1

Ghế + máy răng

Hệ thống

2

2

Máy Xquang răng

Cái

1

3

Máy lấy cao răng

Cái

3

4

Khoan răng điện

Cái

1

5

Bộ dụng cụ tiểu phẩu

Cái

1

6

Bộ dụng cụ nhổ răng người lớn

Cái

5

7

Bộ lấy cao răng bằng tay

Cái

10

8

Bộ dụng cụ nhổ chữa răng

Cái

10

9

Đè lưỡi kim loại inox thẳng, cong

Cái

30

10

Đèn khám ngũ quan

Cái

4

11

Nhiệt kế người lớn

Cái

5

12

Đèn đọc phim XQ

Cái

2

13

Đèn Clar

Cái

2

14

Hộp hấp bông gạc các loại

Cái

10

15

Hộp hấp dụng cụ

Cái

10

16

Khay đựng dụng cụ các loại

Cái

10

17

Khay quả đậu các loại

Cái

10

18

Nồi hấp dụng cụ

Cái

1

19

Tủ đựng dụng cụ

Cái

1

20

Tủ đựng thuốc

Cái

1

21

Xe đẩy dụng cụ

Cái

1

22

Bơm tiêm nha khoa

Cái

4

23

Bộ bàn ghế làm việc

Bộ

2

24

Bộ máy vi tính + máy in

Bộ

1

25

Ghế băng cho bệnh nhân

Cái

3

VI

Phòng khám mắt

 

 

1

Máy đo thị lực

Cái

2

2

Máy đo thị trường

Cái

2

3

Máy đo khúc xạ tự động

Cái

1

4

Máy đo nhãn áp không tiếp xúc

Cái

1

5

Đèn khe

Cái

2

6

Đèn soi đáy mắt trực tiếp

Cái

1

7

Đèn soi đáy mắt gián tiếp

Cái

1

8

Đèn soi bóng đồng t

Cái

1

9

Hộp kính vgọng kính thử thị lực

Cái

1

10

Bảng thị lực màu LCD

Cái

2

11

Bộ dụng cụ lấy dị vật mắt

Cái