Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2482/QĐ-BYT 2018 tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo

Số hiệu: 2482/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 13/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2482/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT THN NHÂN TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét Biên bản họp ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng nghiệm thu Quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Qun lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo”, gồm 52 quy trình kỹ thuật.

Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn quy trình k thuật Thận nhân tạo” ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo phù hợp để thực hiện tại đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Th trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT;
- B
o him Xã hội Việt Nam (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử BYT;
- Website Cục KCB;
- Lưu VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

DANH SÁCH

52 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT THẬN NHÂN TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13 tháng 04 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT

TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT

1.

Quy trình kỹ thuật làm sạch cột lọc đa tầng trong hệ thống xử lý nước R.O cho thận nhân tạo

2.

Quy trình kỹ thuật làm sạch cột lọc than hoạt (carbon filter) trong hệ thống xử lý nước R.O cho thận nhân tạo

3.

Quy trình hoàn nguyên trong hệ thống xử lý nước R.O cho thận nhân tạo

4.

Quy trình kỹ thuật rửa các bồn đựng nước mềm, nước R.O trong hệ thống xử lý nước R.O cho thận nhân tạo

5.

Quy trình kỹ thuật rửa màng R.O trong hệ thống xử lý nước R.O cho thận nhân tạo

6.

Quy trình kỹ thuật khử khuẩn và làm sạch hệ thống cấp nước R.O cho thận nhân tạo

7.

Quy trình kiểm soát chất lượng nước R.O trong thận nhân tạo

8.

Quy trình kỹ thuật pha dịch lọc máu đậm đặc cho thận nhân tạo

9.

Quy trình pha một số hóa chất trong thận nhân tạo

10.

Quy trình kỹ thuật nối thông động tĩnh mạch

11.

Quy trình kỹ thuật nối thông động tĩnh mạch có dịch chuyển tĩnh mạch

12.

Quy trình kỹ thuật nối thông động tĩnh mạch sử dụng mạch nhân tạo

13.

Quy trình kỹ thuật tạo đường hầm vào thông động tĩnh mạch để sử dụng kim đầu tù trong lọc máu

14.

Quy trình k thuật chọc kim fistula thông động tĩnh mạch dưới siêu âm

15.

Quy trình kỹ thuật nông hóa tĩnh mạch của thông động tĩnh mạch

16.

Đặt catheter tĩnh mạch cnh trong để lọc máu cấp cứu

17.

Đt catheter tĩnh mạch cảnh trong để lọc máu cấp cứu dưới hướng dẫn siêu âm

18.

Quy trình kỹ thuật đặt catheter một nòng hoặc hai nòng tĩnh mạch đùi để lọc máu

19.

Quy trình kỹ thuật đặt catheter tĩnh mạch đùi để lọc máu cấp cứu dưới hướng dẫn siêu âm

20.

Quy trình kỹ thuật đặt catheter đôi, có cuff tạo đường hầm vào tĩnh mạch trung tâm

21.

Quy trình kỹ thuật đặt catheter đôi, có cuff tạo đường hầm vào tĩnh mạch trung tâm dưới hướng dẫn siêu âm

22.

Quy trình kỹ thuật chăm sóc catheter đường hầm có cuff đ lọc máu

23.

Quy trình kỹ thuật chăm sóc catheter tĩnh mạch trung tâm cho lọc máu

24.

Quy trình sử dụng thuốc tiêu sợi huyết cho catheter đường hm có cuff khi có rối lon chức năng do huyết khối

25.

Quy trình kỹ thuật rút catheter đường hầm có cuff

26.

Quy trình lọc máu cấp cứu bằng kỹ thuật thận nhân tạo

27.

Quy trình lọc máu chu kỳ bằng kỹ thuật thận nhân tạo

28.

Quy trình kỹ thuật lọc máu bng kỹ thuật thẩm tách siêu lọc dịch bù trực tiếp từ dịch lọc

29.

Quy trình lọc máu di động-lọc máu tại giường

30.

Quy trình kỹ thuật phối hợp thận nhân tạo và hấp phụ máu bằng quả hấp phụ máu HA 130

31.

Quy trình kỹ thuật thận nhân tạo không dùng thuốc chống đông

32.

Quy trình thận nhân tạo cho người bệnh có thai

33.

Quy trình thận nhân tạo cho người bệnh nhiễm HIV

34.

Quy trình kỹ thuật lọc máu cho trẻ em

35.

Quy trình kỹ thuật lọc máu cho người cao tuổi

36.

Quy trình kỹ thuật lọc máu cho người bệnh tiểu đường

37.

Quy định quản lý máy thận nhân tạo tại khoa thận nhân tạo

38.

Quy trình đuổi khí màng lọc và dây dẫn máu

39.

Quy trình thiết lập vòng tuần hoàn ngoài cơ thể

40.

Quy trình kết thúc vòng tuần hoàn ngoài cơ thể

41.

Quy trình tái dụng quả lọc, dây máu bằng phương pháp thủ công

42.

Quy trình rửa quả lọc bằng máy

43.

Quy trình chuẩn bị cho người bệnh vào lọc máu chu kỳ

44.

Quy trình làm xét nghiệm và các thăm dò chức năng tại khoa thận nhân tạo

45.

Quy trình quản lý rác thi khoa thận nhân tạo

46.

Quy trình tiếp nhận người bệnh vào lọc máu chu kỳ tại khoa thận nhân tạo

47.

Quy trình làm sạch và khử trùng máy thận nhân tạo sau mỗi ca lọc máu

48.

Quy định an toàn trong lọc máu

49.

Quy định về chất lượng lọc máu

50.

Quy định về cơ sở vật chất của một đơn vị lọc máu

51.

Quy định về nhân sự cho đơn vị lọc máu

52.

Quy định xét nghiệm ở người bệnh lọc máu chu kỳ

 

 

 

MNISTRY OF HEALTH
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No.2482/QD-BYT

Hanoi, April 13, 2018

 

DECISION

PROMULGATING GUIDING DOCUMENTS FOR HAEMODIALYSIS MEDICAL PROCEDURES

MINISTER OF HEALTH

Pursuant to 2009 Law on Medical Examination and Treatment;

Pursuant to Decree No.75/2017/ND-CP dated June 20, 2017 of the Government on function, duties, right and organizational structure of the Ministry of Health;

Consider the meeting record dated November 28, 2017 of the council for acceptance of haemodialysis medical procedures provided by the Ministry of Health;

At the request of Director of the Medical Service Administration,

HEREBY DECIDE:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 2. These guiding documents apply to all medical examination and treatment facilities.

Pursuant to these guiding documents and specific conditions of each medical facility, Director of each medical examination and treatment facility shall prepare and issue a guiding document for haemodialysis medical procedures suitable for such facility.

Article 3. This Decision comes into force from the day on which it is signed for promulgation.

Article 4. Chief of the Ministry Office, Director of the Medical Service Administration, Chief Ministry Inspectorate, Directors and Directors General of departments affiliated to the Ministry of Health, Directors of Hospitals or Institutions providing hospital beds affiliated to the Ministry of Health, Directors of Health Departments of provinces and centrally-affiliated, relevant ministries and entities shall take responsibility to implement this Decision./.

 

 

PP. MISNITER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Viet Tien

 

LIST

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.NO.

NAME OF MEDICAL PROCEDURE

1.

Medical procedure for cleaning multimedia water filter of the reserve osmosis water treatment system (hereinafter referred to as “the R.O system" ) used in haemodialysis

2.

Medical procedure for cleaning carbon filter of the R.O system used in haemodialysis

3.

Procedure for regeneration of the R.O system used in haemodialysis

4.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5.

Medical procedure for cleaning reserve osmosis membrane of the R.O system used in haemodialysis

6.

Medical procedure for sterilizing and cleaning the R.O system used in haemodialysis

7.

Procedure for controlling the quality of R.O water in haemodialysis

8.

Medical procedure for blending of concentrates for haemodialysis

9.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.10.

Medical procedure for creating an arteriovenous fistula (AVF) for haemodialysis

11.

Medical procedure for vein transposition for haemodialysis vascular access

12.

Medical procedure for creating synthetic vascular haemodialysis access

13.

Medical procedure for creating an AVF for use of haemodialysis cannula needle

14.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.15.

Medical procedure for vein superficialization for haemodialysis vascular access

16.

Insertion of internal jugular vein catheter for haemodialysis

17.

Ultrasound-guided insertion of internal jugular vein catheter

18.

Medical procedure for placement of single or dual lumen catheter in femoral veins for haemodialysis

19.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.20.

Medical procedure for placement of dual lumen catheter with a cuff as a central venous access

21.

Medical procedure for ultrasound-guided placement of dual lumen catheter with a cuff as a central venous access

22.

Medical procedure for caring catheter with a cuff as a vascular access for haemodialysis 

23.

Medical procedure for caring central venous catheter for haemodialysis 

24.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.25.

Medical procedure for removing catheter with a cuff as a vascular access 

26.

Medical procedure for synthetic haemodialysis

27.

Synthetic cycling haemodialysis procedure

28.

Medical procedure for hemodiafiltration online

29.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.30.

Medical procedure for collaboration of haemodialysis and hemoperfusion by a blood absorber HA 130

31.

Medical procedure for haemodialysis without anticoagulation

32.

 Procedure for haemodialysis in pregnancy

33.

Procedure for haemodialysis in HIV-infected patients

34.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.35.

Medical procedure for haemodialysis in the elderly 

36.

Medical procedure for haemodialysis in diabetic patients  

37.

Regulations on management of haemodialysis machine in the haemodialysis department

38.

Procedure for removal of air in membrane filter and blood-carrying tubes

39.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.40.

Extracorporeal circuit closing procedure

41.

Procedure for reuse of blood absorber and blood-carrying tube by manual methods

42.

Procedure for cleaning blood absorber by machine

43.

Procedure for preparation for patients on cycling  haemodialysis

44.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.45.

Procedure for management of wastes generated by the haemodialysis department

46.

Procedure for receiving patients on haemodialysis in the haemodialysis department

47.

Procedure for cleaning and sterilizing haemodialysis machine after each haemodialysis treatment

48.

Haemodialysis safety regulations

49.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.50.

Regulations on facility of a haemodialysis unit

51.

Regulations on personnel of a haemodialysis unit

52.

Regulations on examination of patients on cycling haemodialysis

 

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2482/QĐ-BYT ngày 13/04/2018 về tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


16.197

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!