Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2250/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đề cương và kinh phí lập Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

Số hiệu: 2250/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 11/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2250/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và kinh phí lập Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 với nội dung như sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

2. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

3. Mục tiêu quy hoạch:

- Đề xuất các kế hoạch, giải pháp phát triển đồng bộ các thiết chế văn hóa - thể dục, thể thao nhằm khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân ở các khu vực trong tỉnh; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định; phát huy vai trò, vị trí của hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

- Làm căn cứ cho việc quản lý, điều hành, chỉ đạo về phát triển văn hóa, thể dục, thể thao và cơ sở cho các địa phương xây dựng kế hoạch đầu tư, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư để thực hiện các mục tiêu quy hoạch.

4. Đối tượng quy hoạch:

- Hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch bao gồm:

+ Các trung tâm văn hóa, trung tâm thể dục - thể thao cấp tỉnh; trung tâm văn hóa - thể thao cấp huyện; nhà văn hóa - thể thao phường, xã; nhà văn hóa tổ dân phố, nhà sinh hoạt cộng đồng, điểm bưu điện văn hóa xã, câu lạc bộ văn hóa - thể thao…

+ Bảo tàng, nhà trưng bày, phòng truyền thống, nhà triển lãm;

+ Hệ thống nhà hát, điện ảnh;

+ Hệ thống thư viện;

+ Các trung tâm thanh thiếu niên, khu vui chơi giải trí cho trẻ em…;

+ Quảng trường, công viên, tượng đài, vườn tượng…;

+ Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu văn hóa nghệ thuật;

+ Hệ thống dịch vụ văn hóa…

- Hệ thống thiết chế văn hóa - thể dục, thể thao thuộc các sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang … bao gồm: nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, trung tâm thể dục - thể thao.

5. Nội dung chủ yếu của quy hoạch:

5.1. Đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội ảnh hưởng đến phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

5.2. Đánh giá hiện trạng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn:

- Cơ sở vật chất (số lượng, diện tích, quy mô, kết cấu, trang thiết bị, …) của các thiết chế văn hóa thể thao theo các cấp.

- Bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao tại các thiết chế văn hóa, thể thao các cấp.

- Công tác quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao.

- Tình hình hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao.

- Tình hình đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và kinh phí hoạt động.

- Tình hình xây dựng và hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao ở khu vực nông thôn và vùng đồng bào dân tộc.

- Tình hình xã hội hóa trong phát triển thiết chế văn hóa, thể thao.

- Kết quả phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao của tỉnh Lâm Đồng đối với việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và nâng cao đời sống văn hóa và mức hưởng thụ tinh thần của nhân dân trong tỉnh.

- Đánh giá thành tựu, hạn chế trong phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao của tỉnh Lâm Đồng; phân tích nguyên nhân các tồn tại, hạn chế.

5.3. Phân tích bối cảnh và những yếu tố tác động đến phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trong thời kỳ quy hoạch.

- Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quy hoạch phát triển ngành văn hóa, thể thao tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

- Các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa và hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao.

- Dự báo nhu cầu về đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân trong tỉnh đến năm 2020.

5.4. Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020:

- Quan điểm, mục tiêu và chỉ tiêu phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

- Quy hoạch đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao các cấp.

- Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực làm công tác văn hóa, thể thao tại các thiết chế văn hóa, thể thao các cấp.

- Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao khu vực nông thôn và vùng đồng bào dân tộc theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

- Quy hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao.

- Quy hoạch sử dụng đất cho hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp.

- Nhu cầu vốn đầu tư, nguồn vốn và cơ cấu đầu tư, phân kỳ đầu tư.

- Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư.

5.5. Cơ chế chính sách và giải pháp thực hiện quy hoạch.

6. Tài liệu giao nộp:

- Báo cáo tổng hợp Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 (4 bộ).

- Bản đồ hiện trạng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Lâm Đồng (tỷ lệ 1/100.000), (3 bộ).

- Bản đồ Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 (tỷ lệ 1/100.000), (3 bộ).

- Đĩa CD ghi lại các kết quả điều tra, báo cáo, bản đồ (2 đĩa).

7. Dự toán kinh phí lập quy hoạch: 275.760.000 đồng

(Hai trăm bảy mươi lăm triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn đồng)

8. Nguồn vốn đầu tư: kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch.

9. Thời gian lập quy hoạch: năm 2013 - 2014.

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng nhiệm vụ tham mưu bố trí kinh phí, hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2250/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đề cương và kinh phí lập Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.720
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236