Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 213/2003/QĐ-UB phê duyệt lộ trình triển khai thực hiện các chương trình dự án phát triển nguồn nhân lực của ngành Thể dục-Thể thao thành phố năm 2003 đến 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 213/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 06/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 213/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NGÀNH THỂ DỤC-THỂ THAO THÀNH PHỐ NĂM 2003 ĐẾN 2005

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Kế hoạch số 3136/KH-UB ngày 10/9/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2001-2005 ;
Xét đề nghị của Sở Tài chánh-Vật giá thành phố tại công văn số 1585/TCVG-HCSN ngày 26/5/2003 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 02546/KHĐT-VX ngày 01/7/2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Phê duyệt lộ trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển nguồn nhân lực của ngành thể dục thể thao từ năm 2003 đến năm 2005 (danh mục kèm theo).

Điều 2.- Phê duyệt kinh phí thực hiện 4 chương trình trong năm 2003 từ nguồn chi sự nghiệp thể dục thể thao như sau :

2.1- Chương trình đào tạo thế hệ vùng của thể thao thành phố, kinh phí 4.329 triệu đồng;

2.2- Chương trình điều tra khảo sát thế mạnh của từng Trung tâm thể dục thể thao quận-huyện để quy hoạch thành các Trung tâm huấn luyện từng môn, kinh phí 25 triệu đồng;

2.3- Chương trình đào tạo kiến thức y học thể dục thể thao, kinh phí 15 triệu đồng ;

2.4- Chương trình xây dựng quy trình tuyển chọn vận động viên các môn thể thao trọng điểm tại thành phố, kinh phí 82 triệu đồng.

Tổng kinh phí của 04 chương trình là : 4.451.000.000 (Bốn tỷ bốn trăm năm mươi mốt triệu) đồng.

Điều 3.- Giám đốc Sở Thể dục-Thể thao có trách nhiệm thành lập Ban Điều hành chương trình, dự án chia nhóm công việc và có phân công cụ thể, để xác định các bước thực hiện và nội dung công việc, theo dõi tiến độ thực hiện, trong đó từng chương trình, dự án phải có Hội đồng giám sát đánh giá nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành. Giám đốc Sở Thể dục-Thể thao và Chủ nhiệm chương trình, dự án phải chịu trách nhiệm quản lý chi tiêu chặt chẽ có hiệu quả, đảm bảo thanh quyết toán đúng các khoản chi thực tế cho từng chương trình, dự án.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Giám đốc Sở Thể dục-Thể thao và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 


Nơi nhận :
- Như điều 4
- Thường trực Thành ủy
- TTUB : CT, PCT/TT, VX
- Ban Tổ chức Thành ủy
- VPHĐ-UB: PVP/KT, VX
- Tổ VX, TM, TH
- Lưu (VX-Ph)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
Nguyễn Thành Tài 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 213/2003/QĐ-UB phê duyệt lộ trình triển khai thực hiện các chương trình dự án phát triển nguồn nhân lực của ngành Thể dục-Thể thao thành phố năm 2003 đến 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.335
DMCA.com Protection Status