Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 18/2006/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Y tế quốc phòng thuộc Vụ Kế hoạch -Tài chính do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 18/2006/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Thị Trung Chiến
Ngày ban hành: 27/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/2006/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG Y TẾ QUỐC PHÒNG THUỘC VỤ KẾ HOẠCH -TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/5/2004 và Thông tư liên tịch số 135/2005/TTLT-BQP-BNV của Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng ngày 14/9/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ về kiện toàn hệ thống tổ chức và bố trí cán bộ, công chức, sỹ quan quân độibiệt phái làm công tác quốc phòng tại các Bộ, ngành và địa phương;
Căn cứ Quyết định số 2964/2004/QĐ-BYT ngày 27/8/ 2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 1945/QĐ-BYT ngày 01/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Phòng Y tế quốc phòng thuộc Vụ Kế hoạch - Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng.

Phòng Y tế quốc phòng là tổ chức thuộc Vụ Kế hoạch -Tài chính, Bộ Y tế có chức năng giúp Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện công tác quốc phòng trong ngành y tế.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền giáo dục quốc phòng toàn dân và thực hiện công tác giáo dục quốc phòng toàn dân cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

2. Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ xây dựng kế hoạch động viên thời chiến;giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng lực lượng dự bị động viên và huy động các nguồn lực của ngành Y tế để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Tổ chức xây dựng, quản lý, huy động lực lượng dự bị động viên của ngành y tế; xây dựng kế hoạch đào tạo sỹ quan dự bị trong các trường đại học y, dược; quản lý đội ngũ sỹ quan dự bị quân y, quân dược tại các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;

3. Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương thực hiện công tác tổ chức, huấn luyện, hoạt động của lực lượng tự vệ; tổ chức theo dõi , đôn đốc giám sát việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự trong ngành y tế.

4. Phối hợp với Bộ Quốc phòng và các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc tại địa phương.

5. Tham gia xây dựng, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến y tế quốc phòng, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ về thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo đảm ngân sách đối với sự nghiệp quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang; thực hiện chính sách hậu phương quân đội và các chính sách khác có liên quan đến công tác quốc phòng.

6. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, hằng năm và từng thời kỳ tiến hành công tác kiểm tra, sơ kết, việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và chương trình kết hợp quân dân y của Bộ Y tế

7. Thường trực Ban Điều hành Chương trình kết hợp quân dân y, giúp Ban Điều hành Chương trình triển khai các nội dung hoạt động của Chương trình theo kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo vụ Kế hoạch - Tài chính giao.

Điều 3. Về cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Phòng có Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Trưởng phòng chịu sự quản lý, điều hành của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về mọi hoạt động của phòng. Các Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

2. Cán bộ, công chức của Phòng Y tế quốc phòng gồm các cán bộ, sĩ quan quân độibiệt phái làm công tác quốc phòng tại Bộ Y tế và các cán bộ khác được tuyển dụng theo quy định của pháp luật và của Bộ Y tế

Công chức trong phòng thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về việc thực hiện những nhiệm vụ đó.

3. Biên chế của Phòng Y tế quốc phòng nằm trong biên chế hành chính của Vụ Kế hoạch - Tài chính do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày,kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Bộ - Bộ Y tế,Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
Trần Thị Trung Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2006/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Y tế quốc phòng thuộc Vụ Kế hoạch -Tài chính do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.871

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5