Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 159/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 23/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
****

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số : 159 /2005/QĐ-UBND

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHĂM SÓC CHỮA TRỊ CHO BỆNH NHÂN HIV/AIDS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh phòng chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người nhiễm (HIV/AIDS) ngày 31 tháng 5 năm 1995;
Căn cứ Quyết định số 06/2005/QĐ-BYT ngày 07 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị người nhiễm HIV/AIDS;
Xét đề nghị của Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố tại Tờ trình số  417/VP-UB ngày 08 tháng 7 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý chăm sóc chữa trị cho bệnh nhân HIV/AIDS tại thành phố Hồ Chí Minh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Thủ trưởng các đơn vị tham vấn và xét nghiệm HIV tự nguyện, các đơn vị chăm sóc điều trị người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS và các đơn vị khác có liên quan đến hoạt động chăm sóc điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 


Nơi nhận :
- Như điều 3;
- Bộ Y tế
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Các Ban Hội đồng nhân dân TP;
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể TP;
- VPHĐ-UB : Các PVP, Tổ VX, TH;
- Lưu (VX/LC) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ CHĂM SÓC CHỮA TRỊ CHO BỆNH NHÂN HIV/AIDS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 159 /2005/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh :

1. Đối tượng tham gia chương trình chăm sóc chữa trị thuộc quy định này bao gồm tất cả người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS, không phân biệt thành phần kinh tế xã hội, tôn giáo và nơi cư trú; các đơn vị tham vấn và xét nghiệm HIV tự nguyện và các đơn vị khác liên quan đến hoạt động chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn thành phố; Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố.

2. Phạm vi điều chỉnh : Quy định về điều kiện, thủ tục trong việc quản lý, chăm sóc, chữa trị miễn phí cho bệnh nhân HIV/AIDS tại thành phố bao gồm :

2.1- Việc cấp thẻ xác nhận tình trạng nhiễm HIV.

2.2- Việc đăng ký tham gia chương trình chăm sóc chữa trị miễn phí.

2.3- Việc xét chọn bệnh nhân HIV/AIDS được hưởng chương trình chăm sóc chữa trị miễn phí.

Chương 2:

CẤP THẺ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG NHIỄM HIV

Điều 2. Điều kiện để được cấp thẻ xác nhận tình trạng nhiễm HIV :

1. Người nhiễm HIV muốn được cấp thẻ xác nhận tình trạng nhiễm HIV phải tự nguyện đề nghị được cấp thẻ và cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết, chính xác: Họ và tên, tuổi, giới tính, địa chỉ cư trú, phiếu kết quả xét nghiệm khẳng định HIV dương tính của cơ sở xét nghiệm được phép xét nghiệm khẳng định HIV của Bộ Y tế.

2. Cam kết chỉ đề nghị được cấp thẻ tại một đơn vị có thẩm quyền cấp thẻ của thành phố.

Điều 3. Quyền của người được cấp thẻ :

Được tiếp nhận các dịch vụ chăm sóc chữa trị cho người nhiễm HIV tại bất kỳ điểm cung cấp dịch vụ cho người nhiễm HIV/AIDS của thành phố mà không cần phải thực hiện lại xét nghiệm HIV hoặc bất cứ yêu cầu nào khác để chứng minh tình trạng nhiễm HIV của bản thân.

Điều 4. Trách nhiệm của người được cấp thẻ :

1. Bảo quản thẻ và không giao thẻ cho người khác.

2. Không bôi xóa, thay đổi diện mạo thẻ. Trường hợp thẻ bị hư, thất lạc phải báo ngay cho đơn vị đã cấp thẻ để được cấp lại thẻ khác.

3. Không dùng thẻ sai chức năng.

4. Chỉ xuất trình thẻ khi nhận thấy cần thiết, để được thụ hưởng các dịch vụ khám, chữa bệnh cho người nhiễm HIV/AIDS.

Điều 5. Đơn vị có thẩm quyền cấp thẻ :

1. Những đơn vị có thẩm quyền cấp thẻ xác nhận tình trạng nhiễm HIV :

a) Đơn vị tham vấn và xét nghiệm HIV tự nguyện, đang hoạt động hợp pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hoặc trong các Trường, Trung tâm cai nghiện của thành phố.

b) Đơn vị chăm sóc điều trị cho người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS có tham vấn viên và thực hiện tham vấn theo quy định.

2. Các đơn vị nêu ở khoản 1, điều 5 phải đăng ký với Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố, được Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố kiểm tra các tiêu chuẩn chuyên môn và chấp thuận bằng văn bản mới có thẩm quyền cấp thẻ. Mỗi đơn vị sẽ được Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố cấp một mã số riêng.

Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị có thẩm quyền cấp thẻ :

1. Đảm bảo tính tự nguyện của người đề nghị cấp thẻ.

2. Bảo mật thông tin của người được cấp thẻ.

3. Cập nhật thông tin về việc cấp thẻ vào máy vi tính, theo phần mềm do Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố cung cấp và chuyển thông tin về máy chủ của Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố theo cơ chế bảo mật tuyệt đối.

4. Cung cấp thông tin và hướng dẫn cách tiếp nhận dịch vụ chăm sóc chữa trị dành cho người nhiễm HIV.

5. Thực hiện đúng quy trình cấp thẻ.

Điều 7. Thẻ xác nhận tình trạng nhiễm HIV :

1. Để đảm bảo sự bảo mật tối đa cho người nhiễm, thẻ xác nhận tình trạng nhiễm HIV không thể hiện tên thẻ, tên người được cấp thẻ mà chỉ có một mã số gồm 10 ký tự và mã vạch tương ứng, chứa đựng thông tin về đơn vị cấp thẻ, đơn vị xét nghiệm khẳng định nhiễm HIV, năm cấp thẻ, giới tính người được cấp thẻ, mã đối tượng, số thứ tự thẻ được cấp trong năm.

2. Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc lập và cấp mã số thẻ.

Điều 8. Quy trình cấp thẻ :

1. Người nhiễm điền đầy đủ thông tin vào “Phiếu đề nghị cấp thẻ xác nhận tình trạng nhiễm HIV”, ký tên và nạp cho một đơn vị có thẩm quyền được cấp thẻ, kèm theo Phiếu báo kết quả xét nghiệm khẳng định HIV dương tính.

2. Trường hợp Phiếu báo kết quả xét nghiệm chỉ ghi mã số thay cho tên thật của người được xét nghiệm, tham vấn viên của cơ sở sẽ đối chiếu sổ tham vấn để xác nhận tên thật cho người nhiễm.

3. Trường hợp không có cơ sở để xác nhận tên thật, người nhiễm HIV phải thực hiện lại xét nghiệm HIV theo đúng quy định, với tên thật của mình.

4. Cơ sở tiếp nhận đăng ký phải chụp ảnh hoặc lấy dấu vân tay của người đăng ký đề nghị cấp thẻ, lưu trữ đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định và nạp thông tin vào máy tính, chuyển về máy chủ của Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố.

5. Văn phòng Thường trực Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố thực hiện in thẻ bằng thiết bị chuyên dụng và chuyển thẻ lại cho đơn vị để cấp cho người nhiễm.

Chương 3:

ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC CHỮA TRỊ

Điều 9. Điều kiện đăng ký tham gia chương trình :

1. Là người nhiễm HIV hoặc bệnh nhân AIDS có thẻ xác nhận tình trạng nhiễm HIV và tự nguyện đăng ký tham gia chương trình chăm sóc chữa trị.

2. Trường hợp người bệnh không có nơi cư trú ổn định lâu dài tại thành phố, phải có người bảo đảm hỗ trợ chỗ ở và tinh thần để có thể tuân thủ điều trị lâu dài tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 10. Quyền lợi của người tham gia chương trình :

1. Được đăng ký tham gia chương trình chăm sóc và điều trị miễn phí.

2. Được tham vấn nâng đỡ về tâm lý xã hội, tham vấn dự phòng và chăm sóc chữa trị liên quan đến HIV/ AIDS.

3. Được tham dự các buổi tập huấn nâng cao kiến thức về chăm sóc chữa trị bệnh HIV/AIDS.

4. Được khám, theo dõi sức khỏe định kỳ.

5. Được điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội nếu có chỉ định.

6. Được điều trị bệnh nhiễm trùng cơ hội và bệnh liên quan đến HIV (nếu có).

7. Được theo dõi các xét nghiệm sàng lọc điều trị ARV.

8. Được điều trị bằng thuốc ARV khi hội đủ các tiêu chuẩn, theo khả năng và điều kiện của từng dự án.

9. Được tiếp nhận các hỗ trợ xã hội khác.

Điều 11. Trách nhiệm của người tham gia chương trình :

1. Cam kết chỉ đăng ký tham gia chương trình tại một điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc chữa trị cho người nhiễm HIV/AIDS ở thành phố.

2. Cam kết tuân thủ các quy định quản lý của đơn vị chăm sóc chữa trị trong suốt quá trình tham gia chương trình.

Điều 12. Đơn vị tiếp nhận đăng ký và cung ứng dịch vụ chăm sóc điều trị :

1. Các cơ sở khám chữa bệnh hợp pháp, có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và trang thiết bị để cung ứng dịch vụ chăm sóc chữa trị cho người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS đều được tham gia chương trình chăm sóc chữa trị miễn phí cho người nhiễm HIV/ AIDS của thành phố.

2. Các đơn vị này phải đăng ký với Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố, được Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố kiểm tra các tiêu chuẩn chuyên môn và chấp thuận bằng văn bản. Mỗi đơn vị sẽ được cấp một mã số riêng.

Điều 13. Quyền lợi của đơn vị tiếp nhận đăng ký và cung ứng dịch vụ chăm sóc chữa trị cho người nhiễm HIV/AIDS :

1. Được đào tạo và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện chương trình.

2. Được hỗ trợ và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV/AIDS.

3. Được hỗ trợ kinh phí hoặc bằng hiện vật để triển khai và cung ứng các dịch vụ chăm sóc chữa trị người nhiễm HIV/AIDS như : sinh phẩm, xét nghiệm sàng lọc, vật tư y tế và thuốc nhiễm trùng cơ hội, thuốc ARV…

4. Được chuyển gởi bệnh nhân trong các đơn vị thuộc hệ thống chăm sóc chữa trị AIDS miễn phí của thành phố.

Điều 14. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận đăng ký và cung ứng dịch vụ chăm sóc chữa trị cho người nhiễm HIV/AIDS :

1. Đảm bảo tính tự nguyện của người nhiễm HIV/AIDS trong việc đăng ký tham gia chương trình chăm sóc chữa trị.

2. Bảo mật thông tin của người nhiễm HIV/AIDS tham gia chương trình.

3. Thực hiện đúng các quy định về chăm sóc chữa trị cho người nhiễm HIV/AIDS và các quy định khác về khám chữa bệnh của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Y tế và Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố.

Chương 4:

XÉT CHỌN BỆNH NHÂN AIDS ĐƯỢC CHỮA TRỊ ARV MIỄN PHÍ

Điều 15. Thủ tục đăng ký tham gia chương trình chăm sóc chữa trị miễn phí :

1. Người nhiễm HIV/AIDS có quyền lựa chọn đơn vị chăm sóc chữa trị miễn phí để đăng ký tham gia chương trình.

2. Người nhiễm phải xuất trình thẻ xác nhận tình trạng nhiễm HIV và điền vào “Phiếu đăng ký tham gia chương trình chăm sóc chữa trị miễn phí” (mẫu kèm theo).

3. Đơn vị tiếp nhận đăng ký nạp và lưu trữ các thông tin cần thiết về việc đăng ký tham gia chương trình chăm sóc chữa trị và thông tin về người nhiễm HIV/AIDS trên máy vi tính của đơn vị, theo phần mềm do Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố cung cấp và chuyển các thông tin về máy chủ của Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố, theo cơ chế bảo mật tuyệt đối.

4. Văn phòng thường trực Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố thực hiện kiểm tra nhằm đảm bảo người nhiễm chỉ đăng ký tham gia chương trình ở một đơn vị chăm sóc chữa trị miễn phí của thành phố. Trường hợp người nhiễm mới đăng ký lần đầu, Văn phòng thường trực Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố sẽ chuyển các thông tin cần thiết của người nhiễm (ảnh, vân tay…) về cho đơn vị chăm sóc chữa trị để theo dõi, quản lý. Trường hợp người nhiễm đã đăng ký ở một đơn vị khác, Văn phòng thường trực Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố sẽ thông báo không chấp nhận sự đăng ký ở đơn vị mới, đồng thời thông báo cho đơn vị đang theo dõi chăm sóc chữa trị cho người nhiễm thực hiện các biện pháp giáo dục cần thiết.

Điều 16. Tiêu chuẩn xét chọn :

 Người nhiễm HIV/AIDS được xét chọn chữa trị bằng ARV miễn phí khi có đủ các điều kiện sau :

1. Tiêu chuẩn về y học : Các chỉ số về lâm sàng và sinh học của người bệnh dưới ngưỡng chỉ định điều trị ARV theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị người nhiễm HIV/AIDS được ban hành kèm theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BYT ngày 07 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Tiêu chuẩn về tuân thủ điều trị :

a) Được kết luận dựa trên đánh giá quá trình người bệnh tham gia chương trình chăm sóc chữa trị (dựa trên hồ sơ) và qua một phỏng vấn để ước lượng khả năng tuân thủ của người bệnh khi được điều trị bằng thuốc ARV.

b) Người bệnh được xác định đạt chuẩn khi thể hiện được sự hiểu biết cần thiết về bệnh HIV/AIDS và điều trị ARV (lợi ích, nguy cơ, tác dụng phụ và xử trí, kế hoạch theo dõi trong quá trình điều trị); tầm quan trọng của việc tuân thủ điều trị… và thể hiện bằng sự tuân thủ tốt trong quá trình tham gia, kể từ ngày đăng ký tham gia chương trình.

Điều 17. Đối tượng ưu tiên :

Trong trường hợp nguồn thuốc ARV và các phương tiện khác không đủ cung cấp miễn phí cho mọi người nhiễm HIV đăng ký tham gia chương trình, sẽ thực hiện việc xét chọn ưu tiên những người được điều trị miễn phí theo các tiêu chuẩn ưu tiên được quy định ở mục 2 điều 17.

Thứ tự ưu tiên của đối tượng :

a) Nhân viên y tế và cán bộ phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội bị nhiễm HIV do tai nạn trong khi thi hành nhiệm vụ.

b) Người nhiễm HIV tích cực tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS được ít nhất một năm.

c) Bà mẹ nhiễm HIV đã được điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trong quá trình mang thai và sanh con.

d) Một số đối tượng đặc biệt (bị nhiễm HIV do truyền máu; lao động chính trong gia đình; phụ nữ bị nhiễm HIV do bị cưỡng bức; người trẻ tuổi có trình độ, tay nghề, năng lực làm việc đóng góp cho xã hội…)

e) Bệnh nhân nghèo.

Các tiêu chuẩn phụ được áp dụng để chọn ưu tiên giữa những người có cùng thứ tự ưu tiên :

a) Có chỉ định điều trị ARV khẩn cấp.

b) Đăng ký tham gia chương trình trước.

c) Là thành viên trong gia đình có người đang được điều trị ARV miễn phí.

Điều 18. Hội đồng xét chọn :

1. Hội đồng chọn bệnh của đơn vị chăm sóc chữa trị người nhiễm HIV/AIDS có thẩm quyền xét chọn và quyết định hồ sơ đủ tiêu chuẩn được thụ hưởng điều trị ARV miễn phí.

2. Thành phần Hội đồng chọn bệnh gồm :

a) Thủ trưởng đơn vị chăm sóc điều trị người nhiễm HIV/AIDS.

b) Bác sĩ điều trị.

c) Tham vấn viên.

d) Đại diện người nhiễm HIV/AIDS

e) Đại diện tổ chức tài trợ (nếu có).

3. Chức năng nhiệm vụ Hội đồng chọn bệnh :

a) Xét chọn và quyết định hồ sơ đủ tiêu chuẩn được thụ hưởng điều trị ARV miễn phí.

b) Xem xét và quyết định điều chuyển chế độ chăm sóc điều trị thu phí qua chế độ chăm sóc điều trị miễn phí

c) Xem xét và quyết định điều chuyển khi bệnh nhân muốn đổi điểm chăm sóc và chữa trị hoặc do chỉ định của bác sĩ điều trị.

d) Phối hợp các đơn vị liên quan để quản lý điều trị bệnh nhân AIDS và sử dụng hiệu quả nguồn thuốc ARV.

Điều 19. Trình tự thủ tục xét chọn :

1. Bác sĩ điều trị tại phòng khám xem xét về mặt y khoa; tham vấn viên và đại diện người nhiễm HIV/AIDS xem xét về mặt tuân thủ điều trị của người bệnh được tham gia vào chương trình. Nếu người bệnh đủ tiêu chuẩn, gửi hồ sơ lên Hội đồng chọn bệnh của đơn vị.

2. Hội đồng chọn bệnh của đơn vị thực hiện xét chọn và ra quyết định về việc người bệnh được điều trị ARV miễn phí.

3. Danh sách người bệnh được chọn thụ hưởng điều trị ARV miễn phí sẽ được gửi về máy chủ của Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố để được kiểm tra, xác nhận người bệnh chưa nhận điều trị ARV tại bất kỳ một đơn vị chăm sóc điều trị người nhiễm HIV/AIDS nào khác.

4. Khi người bệnh hội đủ các điều kiện, đơn vị thực hiện việc chữa trị và cung cấp thuốc theo qui định.

Chương 5:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Thành lập Ban quản lý điều trị ARV thành phố gồm đại diện Lãnh đạo Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố, Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em và một số bệnh viện điều trị để theo dõi, kiểm tra các cơ sở điều trị trong việc thực hiện Quy định này.

Điều 21. Khen thưởng :

Các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy định này sẽ được xét khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Điều 22. Xử lý vi phạm :

Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong việc thực hiện Quy định mà không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao thì tùy theo mức độ vi phạm, người đứng đầu cơ quan sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Điều 23. Ủy ban phòng chống AIDS thành phố phối hợp với các ở-ngành, đoàn thể tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện “Quy định về việc quản lý chăm sóc chữa trị miễn phí cho bệnh nhân HIV/AIDS tại thành phố Hồ Chí Minh”; kịp thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 159/2005/QĐ-UBND ngày 23/08/2005 về quản lý chăm sóc chữa trị cho bệnh nhân HIV/AIDS tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.421

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.169.230
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!