Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 156/2004/QĐ-UB về cho phép chuyển đổi Bệnh viện miễn phí Cần Giờ thành Bệnh viện Cần Giờ trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 156/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 22/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 156/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHO PHÉP CHUYỂN ĐỔI BỆNH VIỆN MIỄN PHÍ CẦN GIỜ THÀNH BỆNH VIỆN CẦN GIỜ TRỰC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CẦN GIỜ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 90/CP ngày 21 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ về phương hướng và chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa;
Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tại Tờ trình số 365/CV-UB ngày 13 tháng 5 năm 2004, của Sở Y tế tại Công văn số 2428/SYT-TCCB ngày 11 tháng 9 năm 2002 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 161/TTr-SNV ngày 02 tháng 6 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cho phép chuyển Bệnh viện miễn phí Cần Giờ thành Bệnh viện Cần Giờ trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ.

Bệnh viện Cần Giờ là đơn vị sự nghiệp y tế có thu, có tư cách pháp nhân có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động và mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Bệnh viện Cần Giờ có nhiệm vụ :

1. Tổ chức khám và điều trị cho bệnh nhân (kể cả nội và ngoại trú) miễn phí và có thu phí;

2. Tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh, tích cực tham gia chương trình săn sóc sức khỏe ban đầu;

3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế của Bệnh viện;

4. Nghiên cứu, phổ biến ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các vấn đề có liên quan đến công tác khám và điều trị bệnh. Không ngừng nâng cao chất lượng công tác chuyên môn nhằm phục vụ tốt cho nhân dân.

5. Quản lý, sử dụng tốt tài sản, lao động, kinh phí của Bệnh viện theo đúng chế độ, chính sách quy định của Nhà nước.

Điều 3. Bệnh viện Cần Giờ có một Giám đốc điều hành có từ 1 đến 2 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc.

Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện và Trưởng phòng Tổ chức chính quyền huyện Cần Giờ.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ có trách nhiệm chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự xây dựng và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Cần Giờ sau khi trao đổi ý kiến với Giám đốc Sở Y tế thành phố; quy định đối tượng khám chữa bệnh miễn phí và đối tượng có thu phí của Bệnh viện Cần Giờ phù hợp với quy định của Nhà nước và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 155/QĐ-UB-VX ngày 14 tháng 01 năm 1994 của Ủy ban nhân dân thành phố về chuyển Bệnh viện Duyên Hải thành Bệnh viện miễn phí Cần Giờ.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ và Giám đốc Bệnh viện Cần Giờ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận :  
- Như điều 6
- TT.TU, TT HĐND/TP  
- Thường trực UBND thành phố
- Công an TP (PC.13)
- Sở Nội vụ (3b)
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Kho bạc Nhà nước
- VPHĐ-UB : PVP/VX
- Tổ VX
- Lưu (VX-Nh)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 156/2004/QĐ-UB về cho phép chuyển đổi Bệnh viện miễn phí Cần Giờ thành Bệnh viện Cần Giờ trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.276
DMCA.com Protection Status