Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1554/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Nguyễn Thị Ngọc Lệ
Ngày ban hành: 16/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1554/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 16 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỘT SỐ GIÁ DỊCH VỤ CHỤP CT SCANER TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính, ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước (Thông tư liên tịch số 04);

Căn cứ Công văn số 2210/BYT-KH-TC, ngày 16/4/2012 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC;

Căn cứ Công văn số 2050/BYT-KHTC ngày 11/4/2013 của Bộ Y tế về việc một số vướng mắc trong triển khai Thông tư liên tịch số 04;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh Đắk Nông, quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của HĐND tỉnh Đắk Nông, về việc sửa đổi giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh Đắk Nông, quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 22/08/2012 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh (Quyết định 1060);

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 1060;

Xét đề nghị của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 84/TT-SYT ngày 05/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định tạm thời mức giá một số dịch vụ chụp CT Scaner trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Mức giá quy định tại Điều 1 Quyết định này là cơ sở pháp lý để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các cơ sở y tế có triển khai dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thu của người bệnh và thanh toán với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Các nội dung khác không đề cập trong Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 156/QĐ- UBND ngày 22/8/2012 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 1060.

Điều 3. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng mức giá chính thức cho các dịch vụ nêu trên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và đảm bảo các quy định về giá dịch vụ y tế hiện hành; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt theo trình tự quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 1428/BTC-QLG ngày 08/10/2014.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Đắk Nông;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh,
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC, VHXH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Ngọc Lệ

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

MỨC GIÁ CÁC DỊCH VỤ CHỤP CT SCANER TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

STT

Tên dịch vụ

Mức giá theo Thông tư 04

Mức thu theo QĐ 156/QĐ-UBND

Mức giá ban hành tạm thời

Ghi chú

1

Chụp CT Scaner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang)

500.000

0

500.000

 

2

Chụp CT Scaner đến 32 dãy (đã bao gồm thuốc cản quang)

870.000

0

870.000

 

3

Chụp CT Scaner 64 dãy đến 128 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang)

0

0

1.658.000

 

4

Chụp CT Scaner 64 dãy đến 128 dãy (đã bao gồm thuốc cản quang)

2.130.000

0

2.040.000

 

5

Chụp CT Scaner từ 256 dãy trở lên (chưa bao gồm thuốc cản quang)

0

0

3.225.000

 

6

Chụp CT Scaner từ 256 dãy trở lên (đã bao gồm thuốc cản quang)

3.400.000

650.000

3.400.000

Mức giá điều chỉnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1554/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 quy định tạm thời mức giá dịch vụ chụp CT Scaner trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.620

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.79