Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1534/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt mức hỗ trợ Mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị xâm hại bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thuộc Dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em năm 2017-2018 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Số hiệu: 1534/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: H'Yim Kđoh
Ngày ban hành: 09/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1534/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC HỖ TRỢ MÔ HÌNH CUNG CẤP, KẾT NỐI DỊCH VỤ TRỢ GIÚP CHĂM SÓC SỨC KHỎE, GIÁO DỤC, TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN CHO TRẺ EM BỊ XÂM HẠI, BẠO LỰC, BÓC LỘT, BỎ RƠI VÀ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT. THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG BẢO VỆ TRẺ EM NĂM 2017 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định 565/QĐ-TTg , ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 98/2017/TT-BTC ngày 29/9/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về bổ sung dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2017 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 3479a/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc ngân sách tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 72/TTr-SLĐTBXH ngày 27 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định hỗ trợ thực hiện “Mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”, thuộc Dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em năm 2017 - 2018, với các nội dung sau:

1. Mục tiêu:

- Nhằm ngăn chặn và giảm thiểu các hành vi xâm hại, bạo lực, bóc lột, bỏ rơi trẻ em và kịp thời hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thông qua việc cung cấp các dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ xã hội cơ bản khác.

- Đảm bảo thực hiện hiệu quả quy trình hỗ trợ, can thiệp với trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

2. Đối tượng:

Trẻ em bị trên địa bàn tỉnh bao gồm:

- Trẻ em bị xâm hại;

- Trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi;

- Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

3. Phạm vi, thời gian thực hiện:

Thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, trong năm 2018.

4. Mức hỗ trợ:

- Mức 22.000.000 đồng/Mô hình cho Thành phố Buôn Ma Thuột.

- Mức 12.000.000 đồng/Mô hình cho 14 đơn vị (gồm 13 huyện và thị xã Buôn Hồ)

5. Nguồn kinh phí:

Ngân sách Nhà nước được giao trong dự toán năm 2018 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tại nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội (Dự án Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em): Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về bổ sung dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2017 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 3479a/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc ngân sách tỉnh.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm xây dựng và áp dụng “Mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh:
- Phòng: TH;
- Lưu: VT, KT, KGVX (Ng-15b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
H’ Yim Kdoh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1534/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt mức hỗ trợ Mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị xâm hại bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thuộc Dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em năm 2017-2018 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


245

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29