Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1503/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019-2020

Số hiệu: 1503/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Phạm Duy Hưng
Ngày ban hành: 28/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1503/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT KÊ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN THUỐC KÊ ĐƠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số: 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Quyết định số: 4448/QĐ-BYT ngày 03/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Kế hoạch triển khai Đề án Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số: 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế”;

Căn cứ Công văn số: 6269/BYT-QLD ngày 02/11/2017 của Bộ Y tế về việc xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án Tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số: 1959/TTr-SYT ngày 26/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 - 2020.

Điều 2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng quy định, đạt hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT KÊ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN THUỐC KÊ ĐƠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2019 - 2020
(Kèm theo Quyết định số: 1503/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH KẾ HOẠCH

Ngày 07/9/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định số: 4041/QĐ-BYT về việc phê duyệt Đề án Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 - 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án). Để thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Đề án trên phạm vi toàn tỉnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, việc ban hanh Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa những nội dung cơ bản của Đề án Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 - 2020 của Bộ Y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, góp phần vào việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

Xác định mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu cho giai đoạn 2019 - 2020, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tnh và nhu cầu thực tế nhằm từng bước đạt mục tiêu đề ra.

III. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và nâng cao trách nhiệm của cán bộ y tế đặc biệt là người kê đơn thuốc, bán lẻ thuốc trong việc thực hiện quy định của pháp luật về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn, trọng tâm là kháng sinh, qua đó góp phần giảm tình trạng kháng kháng sinh, lạm dụng thuốc, sử dụng thuốc không hợp lý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tăng tỷ lệ tuân thủ việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú.

+ Phấn đấu đạt 100% kê đơn thuốc đủ nội dung theo quy định của Bộ Y tế về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập, bệnh viện tư nhân và phấn đấu đạt 80% đối với cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân khác trên địa bàn.

+ Kê đơn thuốc tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế về quản lý và sử dụng kháng sinh trong các bệnh lý nhiễm trùng phấn đấu đạt 90% đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập, bệnh viện tư nhân và phấn đấu đạt 70% đối với cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân khác trên địa bàn.

- Tăng tỷ lệ thực hiện bán thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc: Phấn đấu đạt 100% bán thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc tại quầy thuốc, nhà thuốc trên địa bàn.

IV. NỘI DUNG

1. Nội dung

Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú và bán thuốc kê đơn, trong đó tập trung kiểm soát kê đơn kháng sinh và bán thuốc kháng sinh.

2. Thời gian và địa bàn triển khai

- Giai đoạn 01 (tháng 10 - 12/2019): Triển khai các hoạt động để đánh giá thực trạng về hoạt động kê đơn và bán thuốc kê đơn trước khi tiến hành các giải pháp can thiệp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

+ Sở Y tế phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh và kinh doanh dược trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện bộ công cụ khảo sát, kiểm tra về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn của Bộ Y tế.

+ Áp dụng công nghệ thông tin vào kiểm tra, giám sát bán lẻ thuốc tại các nhà thuốc.

- Giai đoạn 02 (năm 2020): Triển khai các giải pháp can thiệp và tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng về hoạt động kê đơn và bán thuốc kê đơn sau khi can thiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

+ Tiến hành can thiệp bằng các hoạt động truyền thông, tập huấn, đào tạo.

+ Sở Y tế phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh và kinh doanh dược áp dụng bộ công cụ khảo sát, kiểm tra về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn của Bộ Y tế đánh giá thực trạng về hoạt động kê đơn và bán thuốc kê đơn sau khi có giải pháp can thiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

+ Áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào kiểm tra, giám sát bán lẻ thuốc tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc.

V. CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Giai đoạn 01 (tháng 10 - 12/2019): Triển khai các hoạt động để đánh giá thực trạng về hoạt động kê đơn và bán thuốc kê đơn trước khi tiến hành các giải pháp can thiệp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Sở Y tế phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh và kinh doanh dược trên địa bàn thành phố tiến hành cuộc điều tra theo hướng dẫn của Bộ Y tế:

- Khảo sát về hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn.

+ Khảo sát nhận thức của người bán lẻ thuốc (người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược hoặc nhân viên bán thuốc trực tiếp giao dịch với khách hàng) về các quy định của pháp luật liên quan đến bán thuốc kê đơn tại 55 nhà thuốc/quầy thuốc đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược còn hiệu lực, đạt GPP trên địa bàn thành phố (đã thực hiện năm 2018);

+ Khảo sát nhận thức của 30 người kê đơn thuốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó: 15 người kê đơn thuốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 15 người kê đơn thuốc tại các phòng khám đa khoa tư nhân, phòng khám tư nhân chuyên khoa nội tổng hợp, chuyên khoa nhi, chuyên khoa tai mũi họng trên địa bàn thành phố;

+ Khảo sát nhận thức của 30 người mua thuốc tại nhà thuốc/quầy thuốc trong và ngoài khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố về việc mua thuốc và sử dụng thuốc (người vừa mua thuốc tại nhà thuốc/quầy thuốc, độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, tâm lý bình thường, đồng ý tham gia phỏng vấn).

- Kiểm tra, đánh giá về hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn.

+ Kiểm tra, đánh giá hoạt động kê đơn thuốc ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tnh và toàn bộ phòng khám đa khoa trên địa bàn thành phố.

+ Kiểm tra, đánh giá hoạt động bán thuốc kê đơn tại các nhà thuốc/quầy thuốc trên địa bàn thành phố.

+ Đánh giá 300 đơn thuốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 200 đơn thuốc tại phòng khám đa khoa tư nhân và 30 đơn thuốc tại các phòng khám chuyên khoa nội tổng hợp, chuyên khoa nhi, chuyên khoa tai mũi họng tư nhân trên địa bàn thành phố có kê thuốc kháng sinh về việc tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế về sử dụng kháng sinh trong các bệnh lý nhiễm trùng.

2. Giai đoạn 02 (năm 2020): Triển khai các giải pháp can thiệp và tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng về hoạt động kê đơn và bán thuốc kê đơn sau khi can thiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

2.1. Tiến hành can thiệp (Quý I/2020)

2.1.1. Giải pháp tập huấn, đào tạo

- Tập huấn cho người kê đơn: Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định liên quan về kê đơn thuốc, về hướng dẫn sử dụng kháng sinh.

- Tập huấn cho người bán lẻ thuốc: Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan đến việc bán thuốc kê đơn; việc cần thiết thuyết phục bệnh nhân khi mua thuốc phải mua đủ đơn thuốc, dùng thuốc đủ liều và tuân thủ dùng đủ liều điều trị đặc biệt là kháng sinh.

2.1.2. Giải pháp thông tin truyền thông

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, trọng tâm là kháng sinh và kháng thuốc kháng sinh.

- Tổ chức truyền thông cho cộng đồng về tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc kê đơn, việc sử dụng kháng sinh không hợp lý, hậu quả của kháng kháng sinh và các lợi ích mang lại khi khám bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh cho cộng đồng.

- Hình thức: Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, phóng sự, tin tức, tờ rơi, áp phích tại các đơn vị.

2.1.3. Giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin

Áp dụng phần mềm quản lý mua bán, sử dụng thuốc tại các nhà thuốc, quầy thuốc đbảo đảm bán thuốc kê đơn khi có đơn, bảo đảm nguồn thuốc chất lượng, đồng thời công khai, minh bạch về giá.

2.2. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sau khi có giải pháp can thiệp (Quý II, III/2020)

* Tiến hành cuộc điều tra theo hướng dẫn của Bộ Y tế

- Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

+ Khảo sát nhận thức của người kê đơn thuốc về các quy định của pháp luật liên quan đến kê đơn thuốc.

+ Kiểm tra, đánh giá hoạt động kê đơn thuốc ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Đối với nhà thuốc, quầy thuốc

+ Khảo sát nhận thức của người mua thuốc về việc mua thuốc và sử dụng thuốc.

+ Khảo sát nhận thức của người bán lẻ thuốc về quy định của pháp luật liên quan đến bán thuốc kê đơn.

+ Kiểm tra đánh giá hoạt động bán thuốc kê đơn tại các nhà thuốc, quầy thuốc.

(Cách thực hiện khảo sát, đánh giá như giai đoạn trước khi thực hiện các giải pháp can thiệp).

* Nguyên tắc chung xử lý sau kiểm tra

- Đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn của các cơ sở trước khi có giải pháp can thiệp: Áp dụng hình thức nhắc nhở.

- Đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn của các cơ sở sau khi có giải pháp can thiệp kiểm tra lần 01: Áp dụng hình thức phạt tiền ở mức phạt tiền cao nhất theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

- Đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn của các cơ sở sau khi có giải pháp can thiệp kiểm tra lần 02 trở đi: Ngoài việc áp dụng hình thức phạt tiền ở mức phạt tiền cao nhất, cơ sở có các vi phạm khác trong việc thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn sẽ bị áp dụng mức phạt cao nhất đối với các hành vi vi phạm khác.

2.3. Tổng kết đánh giá hiệu quả thực hiện Đề án Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh (Quý IV/2020).

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Năm 2019

Khái toán kinh phí: 46.215.000 đồng do Sở Y tế bố trí bằng nguồn kinh phí xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Năm 2020

- Khái toán kinh phí 102.710.000 đồng, trong đó:

+ Kinh phí tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch: 31.895.000 đồng;

+ Kinh phí thực hiện cho giải pháp truyền thông: 24.600.000 đồng;

+ Kinh phí thực hiện cuộc điều tra: 46.215.000 đồng.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Tham mưu cho Trưởng ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Bắc Kạn đưa nội dung Kế hoạch vào Chương trình, Kế hoạch hoạt động thường kỳ của Ban Chỉ đạo.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức truyền thông nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ y tế và người dân về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, về tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc kê đơn, việc sử dụng kháng sinh không hợp lý, hậu quả của kháng kháng sinh, lợi ích mang lại khi khám bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh; tuyên truyền về tính cấp thiết, mục đích, ý nghĩa của Đề án.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quản lý hành nghề y dược. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở bán lẻ kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về kê đơn thuốc điều trị ngoại trú và bán thuốc kê đơn tại đơn vị; thực hiện quy định của pháp luật về kê đơn thuốc và chịu trách nhiệm về đơn thuốc do mình kê cho người bệnh; tuân thủ việc thực hiện quy định về bán thuốc kê đơn đặc biệt là bán thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc.

- Tổng hợp và đề xuất kinh phí hằng năm trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

- Theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế.

2. Sở Tài chính

- Trên cơ sở dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch, căn cứ các quy định để tổng hợp vào dự toán chi sự nghiệp y tế hng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt đối với kinh phí thực hiện Kế hoạch năm 2020.

- Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ y tế và người dân về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, về tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc kê đơn, sử dụng kháng sinh không hợp lý, hậu quả của kháng kháng sinh, lợi ích mang lại khi khám bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh; tuyên truyền về tính cấp thiết, mục đích, ý nghĩa của Đề án.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Phối hợp với Sở Y tế trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại các cơ sở kinh doanh dược.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc tuân thủ quy định về kê đơn thuốc và mua thuốc theo đơn.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn thực hiện các quy định về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn; xử lý vi phạm theo các quy định hiện hành; định kỳ hng năm báo cáo Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 - 2020. Yêu cầu các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1503/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


199

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102