Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 15/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hà Hùng
Ngày ban hành: 09/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2004/QĐ-UB

Sơn La, ngày 09 tháng 02 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRUNG TÂM LAO VÀ BỆNH PHỔI THÀNH BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND - UBND ( sửa đổi) ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 2503/QĐ- BYT ngày 01/7/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện lao và bệnh phổi trực thuộc Sở Y tế tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số: 30/NQ- BCS ngày 09/8/ 2003 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trung tâm lao và bệnh phổi thành Bệnh viện lao và bệnh phổi thuộc Sở Y tế tỉnh Sơn la quản lý trực tiếp và toàn diện.

Bệnh viện lao và bệnh phổi có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động. Trụ sở làm việc của Bệnh viện đặt tại huyện Mai sơn, tỉnh Sơn la.

Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện lao và bệnh phổi thực hiện theo quy định tại Quyết định số: 2503/QĐ- BYT ngày 01/7/2002 của Bộ Y tế.

Tổ chức bộ máy của bệnh viện gồm: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Giúp việc Ban Giám đốc Bệnh viện gồm các phòng, khoa như sau:

* Các Phòng gồm:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính.

2. Phòng Chỉ đạo tuyến.

3. Phòng Kế hoạch tổng hợp.

4. Phòng Y tá điều dưỡng.

5. Phòng Tài chính - Kế toán.

* Các Khoa gồm:

1. Khoa Khám bệnh.

2. Khoa Hồi sức cấp cứu.

3. Khoa Lao phổi.

4. Khoa Lao ngoài phổi.

5. Khoa Lao - HIV - Kháng thuốc.

6. Khoa Bệnh phổi.

7. Khoa Dược - Vật tư y tế.

8. Khoa Chống nhiễm khuẩn.

9. Khoa Cận lâm sàng.

10. Khoa Dinh dưỡng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế tỉnh phối hợp với các ngành có liên quan chỉ đạo Bệnh viện xây dựng lại quy chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Quyết định số: 2503/QĐ- BYT ngày 01/7/2002 của Bộ Y tế; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, khoa để phòng, khoa của Bệnh viện đi vào hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; Giám đốc Sở Y tế tỉnh; Giám đốc Bệnh viện lao và bệnh phổi; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Ban TV-TU, (báo cáo)
- TT HĐND- UBND tỉnh, (báo cáo)
- Như điều 3,
- Lưu VP UB - SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
CHỦ TỊCH
Hà Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004 về đổi tên Trung tâm lao và bệnh phổi thành Bệnh viện lao và bệnh phổi thuộc Sở Y tế tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


362

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!