Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1355/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 13/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1355/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 13 tháng 04 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-BNN-QLCL ngày 08/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 102/TTr-SNN ngày 07/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Công Thương, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ NN và PTNT (b/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Hội, đoàn thể;
- Báo Bình Định, Đài PT-TH tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K10, K13.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1355/QĐ-UBND ngày 13/04/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC TIÊU

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; giảm thiểu ô nhiễm sinh học, tạp chất và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Ngành Nông nghiệp.

II. KẾT QUẢ CẦN ĐẠT

1. Tiếp tục giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các vùng sản xuất rau củ, quả an toàn năm 2019 trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận Dự án sản xuất rau an toàn; kiểm tra điều kiện ATTP trong thịt tại các cơ sở giết mổ, sơ chế, bảo quản, tình trạng bơm nước vào heo, bò tại các lò mổ; giám sát dư lượng kháng sinh cấm và các chất độc hại tại vùng nuôi tôm đã thực hiện năm 2019; điều kiện an toàn thực phẩm tại hai cảng cá Quy Nhơn và Đề Gi bao gồm an toàn thực phẩm tàu cá, sản phẩm thủy sản sau khai thác, nước đá sử dụng bảo quản trên tàu, cơ sở vật tư tại cảng; việc sử dụng hóa chất, phụ gia trong sản phẩm đặc trưng của tỉnh, có mức độ rủi ro cao về ATTP.

2. Ưu tiên nguồn lực để kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi đối với sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực, có mức độ rủi ro cao, đang có nhiều bức xúc về an toàn thực phẩm đạt 50%. Đồng thời hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc, tem nhãn nhận diện.

3. Nâng cao năng lực về công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản và nghiệp vụ lấy mẫu cho cán bộ địa phương.

4. Tăng cường thanh tra, hậu kiểm, kiểm tra đột xuất, xử lý kịp thời, nghiêm túc các vi phạm về ATTP.

5. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ mẫu giám sát vi phạm các quy định về dư lượng kháng sinh và các chất độc hại giảm 10%; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy loại A, B tăng 1%, loại C được nâng hạng A/B tăng 5%; tỷ lệ các cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn tăng 10% so với năm 2019.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

- Giám sát xác suất dư lượng thuốc BVTV trong các sản phẩm (dưa leo, khổ qua, rau muống, ớt) trên địa bàn toàn tỉnh.

- Kiểm soát ATTP trong vùng phụ cận của Dự án Rau an toàn.

- Một số nhiệm vụ khác có liên quan.

- Thời gian triển khai: từ tháng 4-12/2020.

2. Lĩnh vực Chăn nuôi và thú y

- Kiểm tra điều kiện ATTP trong thịt tại các cơ sở giết mổ, sơ chế, bảo quản.

- Kiểm tra tình trạng bơm nước vào heo, bò tại các lò mổ.

- Một số nhiệm vụ khác có liên quan.

- Thời gian triển khai: từ tháng 5-12/2020.

3. Lĩnh vực Thủy sản

- Giám sát dư lượng kháng sinh cấm và các chất độc hại tại vùng nuôi đã thực hiện năm 2019.

- Kiểm tra hóa chất, phụ gia bảo quản thủy sản sau khai thác.

- Công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm trên tàu cá, cảng cá.

- Một số nhiệm vụ khác có liên quan.

- Thời gian triển khai: từ tháng 4-11/2020.

4. Lĩnh vực sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản

- Lựa chọn các sản phẩm để xác nhận an toàn theo chuỗi và giám sát định kỳ sản phẩm theo đúng quy định.

- Nâng cao năng lực về công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản và nghiệp vụ lấy mẫu cho cán bộ địa phương.

- Hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc, tem nhãn nhận diện cho một số sản phẩm chủ lực được xác nhận an toàn theo chuỗi.

- Thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm; kiểm tra việc thực hiện nội dung cam kết ATTP của các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản; lấy mẫu giám sát, cảnh báo dư lượng kháng sinh cấm và các chất độc hại trong sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh…

- Một số nhiệm vụ khác có liên quan theo kế hoạch năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ được Tỉnh và Ngành giao.

- Thời gian triển khai: Trong năm 2020.

5. Công tác kiểm tra, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; Tổng kết công tác quản lý chất lượng ATTP năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

- Thời gian triển khai: Trong năm 2020.

IV. NGUỒN KINH PHÍ:

1. Tổng kinh phí thực hiện năm 2020: 1.521.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm hai mươi mốt triệu đồng), từ các nguồn kinh phí cụ thể như sau:

- Nguồn ngân sách: 1.371.000.000 đồng (nguồn kinh phí thuộc Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số do Ngân sách TW bổ sung cho tỉnh năm 2020: 500.000.000 đồng; kinh phí “Đề án tăng cường năng lực Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bình Định giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2030” của Ngân sách tỉnh năm 2020: 871.000.000 đồng).

- Nguồn kinh phí lồng ghép từ dự án: 150.000.000 đồng (thuộc Dự án rau an toàn).

2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự toán kinh phí chi tiết để thực hiện Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 do UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và PTNT

Chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hội, đoàn thể, Báo Bình Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí…triển khai có hiệu quả những nội dung Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Tổ chức công tác kiểm tra, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; Tổng kết công tác quản lý chất lượng ATTP năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

2. Các sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ động xây dựng và triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp và Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh Bình Định nhằm tạo những chuyển biến rõ nét về công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản tại địa phương.

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn tại địa phương (phòng Nông nghiệp/Kinh tế…) chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tăng cường hiệu quả công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản (đặc biệt là việc ký cam kết đảm bảo ATTP theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ; tuyên truyền vận động các cơ sở chấp hành đúng quy định của pháp luật về ATTP…).

4. Chế độ thông tin báo cáo

Các địa phương, đơn vị liên quan có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng tháng (trước ngày 15 hàng tháng) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về UBND tỉnh thông qua Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh qua Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1355/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp ngày 13/04/2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


299

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249