Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 123/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phạm Văn Thanh
Ngày ban hành: 14/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/2003/QĐ-UB

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 7 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO CỦA TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-CP ngày 15/12/2002 của Chính phủ và Thông tư số 14/2002/TTLT/BYT-BTC ngày 16/12/2002 về việc hướng dẫn tổ chức khám, chữa bệnh và lập, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo theo Quyết định số 139/2002/QĐ-CP ngày 15/12/2002 của Chính phủ;

- Xét đề nghị của Ban quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo của tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy định về việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo của tỉnh.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2003.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Y tế, Tài chính - Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành viên Ban Quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo, tổ giúp việc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. 


Nơi nhận :
- Như Điều 2
- CT, các PCT UBND tỉnh
- PVP Hồ Quốc Dũng
- Lưu VP, K9.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thanh

 

QUY ĐỊNH

TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 123/2003/QĐ-UB ngày 14/7/2003 của UBND tỉnh)

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bình Định được trích từ Ngân sách nhà nước hàng năm và các khoản đóng góp của tổ chức và cá nhân trong, ngoài tỉnh. Quỹ được quản lý tập trung tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Điều 2: Sở Y tế là cơ quan quản lý Quỹ, chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, sử dụng Quỹ theo quy định và chế độ tài chính kế toán hiện hành của Nhà nước.

II- TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG

QUỸ KHÁM CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO

Điều 3: Trích lập Quỹ

Quỹ được trích lập từ các nguồn sau:

- Ngân sách nhà nước (bao gồm hỗ trợ từ Ngân sách trung ương, bổ sung từ nguồn bảo đảm xã hội của Ngân sách địa phương).

- Các khoản tiền đóng góp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và trích từ Quỹ “Ngày vì người nghèo” của tỉnh.

- Lãi thu được từ tiền gửi Kho bạc nhà nước của Quỹ.

Điều 4: Quản lý Quỹ

1. Dự toán Quỹ:

1.1. Căn cứ nguồn trích lập Quỹ, hàng năm Sở Tài chính - Vật giá chủ trì cùng Sở Y tế xác định nguồn và tổng mức trích nộp Quỹ để Sở Y tế làm căn cứ lập dự toán thu - chi Quỹ.

1.2. Dự toán thu - chi của Quỹ hàng năm do Sở Y tế lập, Sở Tài chính - Vật giá thẩm định thống nhất trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ thực hiện.

1.3. Khi có nhu cầu điều chỉnh dự toán năm, liên Sở Y tế - Sở Tài chính Vật giá có tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Trách nhiệm huy động các nguồn thu lập Quỹ:

2.1. Trích từ ngân sách: Đảm bảo từ ngân sách TW, ngân sách địa phương với mức tối thiểu 75% định mức (định mức quy định 70.000 đồng/người/năm). Hàng quý, Sở Tài chính - Vật giá chuyển vào tài khoản Quỹ mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Định.

2.2. Tiền đóng góp của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, Quỹ ngày vì người nghèo của tỉnh do Sở Y tế phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh huy động.

3. Thẩm quyền quyết định chi:

- UBND tỉnh:

Quyết định dự toán và điều chỉnh dự toán năm cho từng mục chi.

- Thường trực Ban quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo (Giám đốc Sở Y tế):

+ Chuẩn chi các khoản chi theo dự toán được duyệt.

+ Phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá và các cơ quan liên quan kiểm tra tình hình thu và sử dụng Quỹ. Thẩm định báo cáo quyết toán năm của Quỹ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

4. Kết dư tồn quỹ:

Quỹ được kết dư số tồn quỹ sau khi kết thúc niên độ kế toán sang năm sau để tiếp tục chi. Số kết dư được tính cân đối cho nhu cầu chi trong niên độ kế toán hiện hành.

5. Báo cáo quyết toán Quỹ:

- Các đơn vị thực hiện việc khám chữa bệnh cho người nghèo (đơn vị khám chữa bệnh hoặc Bảo hiểm y tế) sau khi hoàn thành chi tiêu theo dự toán được duyệt phải lập báo cáo quyết toán với Sở Y tế theo chế độ chi hành chính sự nghiệp hiện hành.

- Sở Y tế thẩm định báo cáo quyết toán của các đơn vị thực hiện việc khám chữa bệnh cho người nghèo khi niên độ kế toán kết thúc theo quy định và gửi cho Sở Tài chính - Vật giá.

- Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm duyệt quyết toán Quỹ trên cơ sở quyết toán do Sở Y tế gửi và thông báo duyệt quyết toán cho UBND tỉnh (để báo cáo) Sở Y tế (để thanh toán) và các cơ quan liên ngành để biết.

Điều 5: Sử dụng Quỹ

- Dành 50.000 đồng/người/năm để mua thẻ BHYT và tổ chức cấp thẻ cho đối tượng được hưởng.

- Hỗ trợ một phần viện phí cho các đối tượng gặp khó khăn đột xuất (không thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Quyết định số 139/CP) do mắc các bệnh nặng, chi phí cao khi điều trị tại các bệnh viện Nhà nước, người nghèo, lang thang, cơ nhỡ.

- Chi phí quản lý Quỹ: sử dụng trong kinh phí sự nghiệp y tế hàng năm của Sở Y tế.

III- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6:

- Quy định này là căn cứ để trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bình Định. Thực hiện kèm theo quyết định này là các chế độ tài chính kế toán hiện hành của Nhà nước.

- Căn cứ những quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ kế toán, Sở Y tế và Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm thực hiện quy định này.

Điều 7: Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vấn đề gì chưa phù hợp Sở Y tế thống nhất với Sở Tài chính - Vật giá để trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 123/2003/QĐ-UB ngày 14/07/2003 quy định về việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo của tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.831

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!