Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 120/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 77/2006/QĐ-UBND quy định đơn giá thu một phần viện phí tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 120/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Hoàng Ky
Ngày ban hành: 28/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 120/2006/QĐ-UBND

Vinh, ngày 28 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 77/2006/QĐ.UBND NGÀY 1718/2006 CỦA UBNĐ TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 về phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết thi
hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 13/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bố sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP về phí và lệ phí; Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 về việc bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ LĐTB&XH - Ban Vật giá Chính phủ Hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí;
Căn cứ Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND ngày 17/8/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đơn giá thu một phần viện phí tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập do UBND tỉnh Nghệ An quản lý;
Xét Tờ trình Liên sở số 2909/TTr.LS-TC-YT ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Sở Tài chính -Sở Y tế về việc đề nghị điều chỉnh, sửa đổi một số điểm tại Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND ngày 17/8/2006 của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh, sửa đổi một số điểm tại Quyết định số 77/2006/QĐ- UBND ngày 17/8/2006 của UBND tỉnh về việc Quy định đơn giá thu một phần viện phí tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập do UBND tỉnh Nghệ An quản lý, như sau:

1. Bãi bỏ phần B2 (theo Quyết định số 3204/2000/QĐ-BYT ngày 11/9/2000 của Bộ Y tế đã bãi bỏ Thông tư số 11/TTLB ngày 19/9/1997 của liên Bộ: Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động TB&XH và Ban Vật giá Chính phủ).

2. Điều chỉnh mức thu một phần viện phí của một số danh mục quy định tại Quyết định số 77/2006/QĐ.UBND ngày 17/8/2006 (Có thi tiết tại phụ lục kèm theo).

3. Phần ghi chú tại Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND được thay bằng:

a) Mức thu một phần viện phí của các danh mục quy định trong Thông tư số 14/TTLB thì được tính tiền thuốc, dịch truyền, máu, hoá chất, xét nghiệm, phim X quang, vật tư tiêu hao cần thiết và dịch vụ khám chữa bệnh nhưng chưa bao gồm các vật tư được BHXH thanh toán theo Quyết định số 6282/2003/QĐ-BYT và vật tư thay thế, vật tư tiêu hao đặc biệt nếu có sử dụng; các danh mục được quy định tại thông tư 03/TTLT đã bao gồm vật tư tiêu hao cần thiết nhưng chưa bao gồm-vật tư thay thế, vật tư tiêu hao đặc biệt nếu có sử dụng.

b) Đối với các dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật chưa liệt kê tên cụ thể mà xếp loại tại mục C2.7 được quy định như sau: Các cơ sở khám chữa bệnh căn cứ vào quy định của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục phân loại phẫu thuật và thủ thuật và quy định phân tuyến kỹ thuật, danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh để làm cơ sở thu một phần viện phí.

c) Đối với các dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật vượt tuyến so với quy định phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế: Do Sở Y tế quyết định trên cơ sở đề xuất của các cơ sở khám chữa bệnh, theo phân cấp của Bộ Y tế (Tại Quyết định 23/QĐ-BYT ngày 30/8/2005).

Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, chủ động phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi Biểu giá một phần viện phí.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Lao động TB&XH, Bảo hiểm xã hội; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nghệ An; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp viện phí căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ky

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 120/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 77/2006/QĐ-UBND quy định đơn giá thu một phần viện phí tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.039
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25