Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời chính sách hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Số hiệu: 09/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Văn Nên
Ngày ban hành: 10/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 09/2009/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, PHÁT TRIỂN, THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ GIAI ĐOẠN 2009 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách tạm thời hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009 - 2015;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại tờ trình số 25/TTr-SYT ngày 09 tháng 01 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời chính sách hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2009 - 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính, thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Nên

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, PHÁT TRIỂN, THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ GIAI ĐOẠN 2009 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 10/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Bác sĩ;

2. Cán bộ y tế có trình độ Trung cấp ngành y tế;

3. Nhân viên y tế ấp, khu phố.

Điều 2. Nhóm áp dụng

1. 06 huyện thuộc nhóm I: Tân Biên, Tân Châu, Bến Cầu, Châu Thành, Trảng Bàng, Dương Minh Châu;

2. 03 huyện, thị xã thuộc nhóm II: Gò Dầu, Hòa Thành, thị xã Tây Ninh

3. Xã thuộc nhóm I: 19 xã có hệ số phụ cấp khu vực 0,2 theo Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Liên bộ Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

4. Xã thuộc nhóm II: 20 xã có hệ số phụ cấp khu vực 0,1 theo Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Liên bộ Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

5. Xã thuộc nhóm III: 56 xã, phường, thị trấn còn lại thuộc các huyện, thị xã.

Điều 3. Điều kiện và tiêu chuẩn

1. Đối tượng đi học phải được đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo từ cuối năm trước và được Sở Y tế phê duyệt đúng theo quy định.

2. Đối tượng đi học phải được Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Giám đốc Sở Y tế ký quyết định cử đi học theo thẩm quyền phân cấp.

3. Đối tượng thuộc chính sách thu hút: về chuyên môn, nghiệp vụ phải phù hợp với nhu cầu phân công, phân nhiệm, bố trí công việc của các đơn vị thuộc Sở Y tế, đồng thời phải được Giám đốc Sở Y tế chấp thuận, thông qua Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Chương II

CÁC CHÍNH SÁCH

Điều 4. Chính sách hỗ trợ về đào tạo

1. Cán bộ y tế có trình độ Y sĩ đa khoa, Y sĩ Y học cổ truyền, Dược sĩ trung cấp, Hộ sinh trung cấp, Điều dưỡng trung cấp, Kỹ thuật viên trung cấp Y tế hiện đang công tác trong ngành y tế tại các huyện thuộc nhóm I và các xã thuộc nhóm I nếu đủ các điều kiện dự thi bác sĩ, dược sĩ đại học, cử nhân chuyên ngành, trúng tuyển và học chuyên tu theo quy định của Bộ Y tế; trước khi đi học có bản cam kết sau khi học xong sẽ trở về phục vụ tại đơn vị hoặc các huyện, xã cùng nhóm I ít nhất 06 năm sẽ được hỗ trợ 100% học phí theo hóa đơn của cơ sở đào tạo và tiền thuê nhà trọ 300.000 đồng/tháng/người, hoặc cán bộ y tế có trình độ Y sĩ đa khoa, Y sĩ Y học cổ truyền, Dược sĩ trung cấp, Hộ sinh trung cấp, Điều dưỡng trung cấp, Kỹ thuật viên trung cấp Y tế đang công tác ở nơi khác tham gia học chuyên tu theo quy định của Bộ Y tế nhưng cam kết sau khi học xong về công tác tại các huyện thuộc nhóm I và các xã thuộc nhóm I thì cũng được hỗ trợ 100% học phí theo hóa đơn của cơ sở đào tạo và tiền thuê nhà trọ 300.000 đồng/tháng/người.

2. Cán bộ y tế có trình độ Y sĩ đa khoa, Y sĩ Y học cổ truyền, Dược sĩ trung cấp, Hộ sinh trung cấp, Điều dưỡng trung cấp, Kỹ thuật viên trung cấp Y tế hiện đang công tác trong ngành y tế tại các xã thuộc nhóm II, nếu đủ các điều kiện dự thi bác sĩ, dược sĩ đại học, cử nhân chuyên ngành, trúng tuyển và học chuyên tu theo quy định của Bộ Y tế, có bản cam kết sau khi học xong sẽ trở về phục vụ tại đơn vị trước khi đi học hoặc xã cùng nhóm II ít nhất 06 năm sẽ được hỗ trợ 100% học phí và tiền thuê nhà trọ 200.000 đồng/tháng/người, hoặc cán bộ y tế có trình độ Y sĩ đa khoa, Y sĩ Y học cổ truyền, Dược sĩ trung cấp, Hộ sinh trung cấp, Điều dưỡng trung cấp, Kỹ thuật viên trung cấp Y tế đang công tác ở nơi khác tham gia học chuyên tu theo quy định của Bộ Y tế nhưng cam kết sau khi học xong về công tác tại các xã thuộc nhóm II thì cũng được hỗ trợ kinh phí tương đương như mức trên.

3. Cán bộ y tế có trình độ Y sĩ đa khoa, Y sĩ Y học cổ truyền, Dược sĩ trung cấp, Hộ sinh trung cấp, Điều dưỡng trung cấp, Kỹ thuật viên trung cấp Y tế hiện đang công tác trong ngành y tế tại các huyện thuộc nhóm II và xã thuộc nhóm III, nếu đủ điều kiện dự thi bác sĩ, dược sĩ, cử nhân chuyên ngành y tế, trúng tuyển và học chuyên tu theo quy định của Bộ Y tế, có bản cam kết sau khi học xong sẽ trở về phục vụ tại đơn vị trước khi đi học hoặc các huyện, xã cùng nhóm ít nhất 06 năm sẽ được hỗ trợ 100% học phí và tiền thuê nhà trọ 100.000 đồng/tháng/người, hoặc cán bộ y tế có trình độ Y sĩ đa khoa, Y sĩ Y học cổ truyền, Dược sĩ trung cấp, Hộ sinh trung cấp, Điều dưỡng trung cấp, Kỹ thuật viên trung cấp y tế đang công tác ở nơi khác nhưng cam kết sau khi học xong về công tác tại các huyện thuộc nhóm II và các xã thuộc nhóm III, được hỗ trợ kinh phí tương đương như mức trên.

4. Cán bộ y tế có trình độ Y sĩ đa khoa, Y sĩ Y học cổ truyền, Dược sĩ trung cấp, Hộ sinh trung cấp, Điều dưỡng trung cấp, Kỹ thuật viên trung cấp Y hiện đang công tác tại các đơn vị y tế tuyến tỉnh nếu đủ điều kiện dự thi bác sĩ, dược sĩ, cử nhân chuyên ngành y tế, trúng tuyển và học chuyên tu theo quy định của Bộ Y tế, sau khi ra trường phục vụ tại đơn vị trước khi đi học, được hỗ trợ 100% học phí.

5. Các nhóm đối tượng nêu tại khoản 1, 2, 3, 4 của Điều 4, thời gian yêu cầu phục vụ trong ngành y tế phải gấp 03 lần so với thời gian của khóa đào tạo, nếu không chấp hành sự phân công của tổ chức hoặc thực hiện không đủ thời gian yêu cầu phục vụ như đã cam kết, phải bồi thường toàn bộ chi phí đào tạo theo quy định của Nhà nước; bồi thường toàn bộ kinh phí hỗ trợ của quy định này (có tính thêm % tăng giá tiêu dùng tại thời điểm bồi thường).

Điều 5. Chính sách trợ cấp ban đầu

1. Người ở trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh có bằng cấp Bác sĩ Chuyên khoa cấp 2, Bác sĩ Chuyên khoa cấp 1 nếu đồng ý về tỉnh Tây Ninh công tác tại các đơn vị y tế công lập ít nhất 06 năm; Bác sĩ ngoài tỉnh, Bác sĩ chính quy mới ra trường đồng ý về Tây Ninh công tác lâu dài (ít nhất 06 năm) tại các tuyến y tế hoặc tại các đơn vị y tế công lập theo yêu cầu của tỉnh, Sở Y tế lập thủ tục tiếp nhận, đề nghị qua Sở Nội vụ thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, sẽ được trợ cấp một lần ban đầu theo các mức sau:

- Bác sĩ Chuyên khoa cấp II: 60.000.000 đồng/người;

- Bác sĩ Chuyên khoa cấp I: 50.000.000 đồng/người;

- Bác sĩ: 30.000.000 đồng/người.

Ngoài chính sách trợ cấp ban đầu và tiền lương theo quy định, những cá nhân trên được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. Nếu chuyển công tác ra khỏi các đơn vị y tế công lập của tỉnh, trước thời gian thỏa thuận thì phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền trợ cấp ban đầu.

2. Bác sĩ đang công tác tại các đơn vị y tế công lập từ tuyến tỉnh, huyện và các đơn vị y tế khác trong tỉnh tự nguyện về công tác tại các Trạm Y tế xã ở vùng xa, vùng biên giới, có cam kết phục vụ lâu dài (trên 06 năm) được Sở Y tế đề xuất, Sở Nội vụ thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trợ cấp một lần ban đầu với số tiền là 20.000.000 đồng/người.

Nếu nghỉ việc, chuyển công tác khi chưa có ý kiến chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền trợ cấp ban đầu theo quy định.

Điều 6. Chính sách trợ cấp hàng tháng

Mức trợ cấp hàng tháng được áp dụng cho các đối tượng không thuộc diện trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Điều 8, Chương III của Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chính sách đào tạo và thu hút nhân tài, các đối tượng này được hưởng trợ cấp trên cơ sở ngoài lương và các phụ cấp khác đang hưởng, cụ thể như sau:

1. Cán bộ y tế có trình độ chuyên môn là Bác sĩ, phục vụ, công tác tại các Trạm Y tế xã thuộc xã nhóm I được trợ cấp bằng 02 lần mức lương tối thiểu chung.

2. Cán bộ y tế có trình độ chuyên môn là Bác sĩ, phục vụ, công tác tại các đơn vị y tế công lập thuộc huyện nhóm I (không phải là Phòng Y tế) và các Trạm y tế xã thuộc xã nhóm II được trợ cấp bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu chung.

3. Đối với cán bộ y tế có trình độ chuyên môn là Bác sĩ, phục vụ, công tác tại các đơn vị y tế thuộc huyện nhóm II (không phải là Phòng Y tế) và các Trạm y tế xã thuộc xã nhóm III được trợ cấp bằng 1,3 lần mức lương tối thiểu chung.

4. Ngoài các đối tượng trên, cán bộ y tế có trình độ chuyên môn Bác sĩ, công tác tại các đơn vị như sau:

- Bác sĩ công tác tại Trung tâm Phòng chống lao và bệnh phổi, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS; bác sĩ trực tiếp khám và điều trị tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội; bác sĩ trực tiếp điều trị bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS tại khoa nhiễm thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh được trợ cấp bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu chung;

- Bác sĩ công tác tại các Trung tâm: Y tế dự phòng tỉnh, Phòng chống sốt rét tỉnh được trợ cấp bằng 1,3 lần mức lương tối thiểu chung;

- Bác sĩ trực tiếp khám và điều trị thuộc Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ; bác sĩ công tác tại các đơn vị y tế công lập tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế còn lại trợ cấp bằng 01 lần mức lương tối thiểu chung;

5. Nhân viên Y tế ấp, khu phố được trợ cấp: 150.000 đồng/người/tháng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm Sở Y tế:

- Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai và có hướng dẫn chi tiết thực hiện Quy định chính sách này đúng theo quy định.

- Phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định đối tượng được hưởng theo chính sách này, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đánh giá tính hiệu quả của việc thực hiện chính sách trên và tổng hợp có sơ kết hàng năm để đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm bổ sung, điều chỉnh chính sách này cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và các quy định của pháp luật.

Điều 8. Sở Tài chính cân đối nguồn ngân sách của tỉnh để đảm bảo thực hiện Quy định tạm thời chính sách hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế của tỉnh giai đoạn 2009 - 2015 trên địa bàn tỉnh./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời chính sách hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.385

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169