Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 08/QĐ-TTg năm 2017 thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 12 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 08/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 06/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CẤP NHÀ NƯỚC XÉT TẶNG DANH HIỆU “THẦY THUỐC NHÂN DÂN”, “THẦY THUỐC ƯU TÚ” LẦN THỨ 12

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đi, bổ sung một s điu của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6  năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 11 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thy thuốc Ưu tú lần thứ 12 để giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12.

Thành phần Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12 gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân, Bộ trưởng BY tế - Chủ tịch;

2. Ông Nguyễn Viết Tiến, Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân, Thứ trưởng Bộ Y tế - Phó Chủ tịch thường trực;

3. Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương - Phó Chủ tịch;

4. Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Phó Chủ tịch;

5. Ông Trần Đơn, Thượng tướng, y viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, y viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - y viên;

6. Ông Chu Văn Yêm, Tiến sĩ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước - y viên;

7. Ông Trương Quốc Cường, Tiến sĩ, Dược sĩ, Thứ trưởng Bộ Y tế - y viên;

8. Bà Nguyễn Thị Xuyên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuc Nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam - y viên;

9. Bà Hoàng Thị Ngân, Tiến sĩ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ - y viên;

10. Ông Nguyễn Đình Anh, Thạc sĩ, Bác sĩ, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế - y viên;

11. Ông Nguyễn Xuân Kiên, Đại tá, Tiến sĩ, Thầy thuốc Ưu tú, Phó Cục trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc phòng - y viên;

12. Ông Nguyễn Khắc Thủy, Đại tá, Tiến sĩ, Thầy thuốc Ưu tú, Phó Cục trưởng Cục Y tế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an - y viên;

13. Ông Nguyễn Xuân Trường, Tiến sĩ, Bác sĩ, Thầy thuốc Ưu tú, Chánh Văn phòng Bộ Y tế - y viên;

14. Ông Đặng Văn Chính, Tiến sĩ, Bác sĩ, Thầy thuốc Nhân dân, Chánh Thanh tra Bộ Y tế - y viên;

15. Ông Phạm Văn Tác, Tiến sĩ, Bác sĩ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế - y viên;

16. Ông Lương Ngọc Khuê, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Ưu tú, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế - y viên;

17. Ông Trần Đắc Phu, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế - y viên;

18. Ông Nguyễn Văn Tân, Thạc sĩ, Phó Tổng cục trưởng phụ trách quản lý và điều hành Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình - y viên;

19. Bà Trần Thị Bích Hằng, Bác sĩ Chuyên khoa II, Thầy thuốc Ưu tú, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - y viên.

Điều 2. Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thy thuốc Nhân dân”, “Thy thuc Ưu tú” ln thứ 12 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chun, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12.

Điều 3. Hội đồng hoạt động theo các nguyên tắc sau đây:

1. Các phiên họp của Hội đồng phải có ít nhất 75% tổng số thành viên của Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền.

2. Các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu phải được ít nhất 90% số phiếu đồng ý của tổng số các thành viên Hội đồng có tên trong Danh sách quy định tại Điều 1 Quyết định này.

3. Căn cứ kết luận, kiến nghị của các Hội đồng cấp bộ, cấp tỉnh và tiêu chuẩn đối với từng danh hiệu, Hội đồng cấp Nhà nước tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín đối với từng thầy thuốc được đề nghị, lập Danh sách các thầy thuốc được đề nghị tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”, thông báo công khai Danh sách này trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ khi có kết quả xét tặng danh hiệu của Hội đồng theo quy định của pháp luật.

4. Sau khi tổng hợp kết quả xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” và tham khảo, tiếp thu ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng (nếu có), Hội đồng gửi hồ sơ đến Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, trình Chủ tịch nước.

5. Cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” không tham gia Hội đồng.

Điều 4. Thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Quy chế làm việc của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định; Bộ Y tế là cơ quan thường trực của Hội đồng, được sử dụng con dấu của Bộ Y tế để giải quyết công việc. Hội đồng có Tổ Thư ký do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định thành lập. Kinh phí hoạt động và tổ chức xét tặng của Hội đng do Bộ Y tế btrí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao.

Điều 5. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, và các thành viên Hội đng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân
dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Các thành viên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng
danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, TH, PL, Công báo;
- Lưu: VT, TCCV (3).
XH

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/QĐ-TTg năm 2017 thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 12 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.109
DMCA.com Protection Status