Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 05/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Văn Thống
Ngày ban hành: 01/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN THỦ ĐỨC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2011/QĐ-UBND

Thủ Đức, ngày 01 tháng 06 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghquyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện;

Căn cứ Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Bệnh Viện quận Thủ Đức trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức;

Căn cứ Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về xếp hạng Bệnh viện quận Thủ Đức trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức;

Xét đề nghị của Giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức tại Tờ trình số 303/TTr-BV ngày 19 tháng 4 năm 2011 và của Trưng phòng Nội vụ quận tại Tờ trình số 135/TTr-NV ngày 30 tháng 5 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Thủ Đức.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (Bảy) ngày, kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Thủ Đức.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ quận, Giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức và Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng UBND thành phố;

- SY tế TP;
- Sở Tư pháp TP;
- Thường trực UBND quận;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trương
Văn Thống

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Bệnh viện quận Thủ Đức là đơn vị sự nghiệp y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động và mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Điều 2. Bệnh viện quận Thủ Đức chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức và hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của Sở Y tế.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình và các giải pháp thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn quận. Tổ chức triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân quận và Sở Y tế.

2. Cấp cứu - khám bệnh - chữa bệnh:

a. Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các cơ sở y tế chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú;

b. Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước;

c. Có trách nhiệm giải quyết hầu hết các bệnh tật trên địa bàn và các vùng lân cận;

d. Tổ chức giám định sức khỏe, giám định pháp y khi có yêu cầu của cơ quan pháp luật;

e. Chuyển người bệnh lên tuyến trên khi bệnh viện không đủ khả năng giải quyết.

3. Đào tạo cán bộ y tế:

a. Bệnh viện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế ở bậc đại học và trung học;

b. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn.

4. Nghiên cứu khoa học về y học:

a. Tổ chức nghiên cứu các đề tài y học ở cấp Nhà nước, cấp Bộ hoặc cấp Cơ sở, chú trọng nghiên cứu về y học ctruyền kết hp với y học hiện đại và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuc;

b. Nghiên cứu triển khai dịch tễ học cộng đồng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu lựa chọn ưu tiên thích hợp trên địa bàn và các vùng lân cận;

c. Kết hợp với bệnh viện tuyến trên và các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành để phát triển kỹ thuật của bệnh viện.

5. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật:

a. Lập kế hoạch, và chỉ đạo tuyến dưới (Bệnh viện hạng III) thực hiện việc phát triển chuyên môn;

b. Kết hợp với Bệnh viện tuyến dưới thực hiện các chương trình về chăm sóc sức khỏe ban đầu trên địa bàn.

6. Phòng bệnh:

Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch.

7. Hợp tác quốc tế:

Hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ở ngoài nước theo đúng quy định của Nhà nước.

8. Quản lý kinh tế y tế:

a. Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính, từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh;

b. Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, dịch vụ, đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác.

Điều 4. Tổ chức bộ máy

1. Bệnh viện quận do một Giám đốc điều hành, có từ hai đến ba Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc.

Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ quận.

2. Giám đốc Bệnh viện là người đứng đầu Bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về mọi hoạt động của Bệnh viện.

Giám đốc Bệnh viện quận quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện sau khi có văn bản thỏa thuận với Trưởng Phòng Nội vụ.

3. Các Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số công việc cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những phần việc được phân công, được ủy quyền phụ trách.

4. Các phòng chức năng:

4.1. Phòng Tổ chức cán bộ;

4.2. Phòng Hành chính quản trị;

4.3. Phòng Kế hoạch tổng hợp;

4.4. Phòng Điều dưỡng;

4.5. Phòng Vật tư - Thiết bị y tế;

4.6. Phòng Tài chính kế toán;

4.7. Phòng Chỉ đạo tuyến - Nghiên cứu khoa học;

4.8. Phòng Công nghệ thông tin.

5. Các khoa:

5.1. Khoa Khám bệnh;

5.2. Khoa Cấp cứu;

5.3. Khoa Nội tổng hợp;

5.4. Khoa Nội tim mạch - Lão học;

5.5. Khoa Truyền nhiễm;

5.6. Khoa Lao;

5.7. Khoa Da liễu;

5.8. Khoa Thần kinh;

5.9. Khoa Tâm thần;

5.10. Khoa Y học cổ truyền;

5.11. Khoa Nhi;

5.12. Khoa Ngoại tổng hợp;

5.13. Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức;

5.14. Khoa Phụ sản;

5.15. Khoa Tai - Mũi - Họng;

5.16. Khoa Răng - Hàm - Mặt;

5.17. Khoa Mắt;

5.18. Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng;

5.19. Khoa Ung bướu;

5.20. Khoa Huyết học truyền máu;

5.21. Khoa Hóa sinh;

5.22. Khoa Vi sinh;

5.23. Khoa Chẩn đoán hình ảnh;

5.24. Khoa Thăm dò chức năng;

5.25. Khoa Nội soi;

5.26. Khoa Giải phẫu bệnh;

5.27. Khoa Chống nhiễm khuẩn;

5.28. Khoa Dược;

5.29. Khoa Dinh dưỡng;

5.30. Khoa Nội tiết;

5.31. Khoa Lọc máu (thận nhân tạo);

5.32. Khoa Ngoại Thần kinh;

5.33. Khoa Chấn thương chỉnh hình;

5.34. Khoa Hồi sức tích cực chống độc;

5.35. Khoa Ngoại Lồng ngực mạch máu;

5.36. Khoa Nội Hồi sức tim mạch;

5.37. Khoa Ngoại Tiết niệu - Nam khoa.

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, Khoa và từng cán bộ, viên chức được thực hiện theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chế Bệnh viện.

Điều 6. Biên chế

Biên chế của Bệnh viện quận do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức bố trí trên cơ sở chỉ tiêu biên chế sự nghiệp y tế do Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm.

Điều 7. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động, xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 8. Chế độ sinh hoạt, hội họp

1. Hàng ngày Giám đốc hoặc người được ủy quyền chủ trì họp giao ban chuyên môn và giải quyết chỉ đạo những vấn đcấp bách.

2. Hàng tuần vào thứ hai họp Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng để kiểm điểm công tác trong tuần qua và triển khai công tác trong tuần tới.

3. Hàng tháng, Ban giám đốc họp với các Trưởng phòng, khoa để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và thảo luận phương hướng tháng tới.

4. Hàng quý, 6 tháng và cuối năm, Bệnh viện họp toàn thể cán bộ viên chức để báo cáo sơ, tổng kết công tác theo quy định và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

5. Các chế độ hội họp khác được thực hiện theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chế Bệnh viện.

6. Ngoài ra, Giám đốc triệu tập cuộc họp bất thường để triển khai các công tác đột xuất.

Điều 9. Chế độ thông tin, báo cáo

Bệnh viện thực hiện chế độ thông tin và báo cáo định k, đột xuất theo quy định và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, của Sở Y tế và các chuyên khoa chỉ đạo tuyến.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 10. Đối với Sở Y tế

Bệnh viện chịu sự hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn của Sở y tế. Giám đốc bệnh viện chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế về các mặt chuyên môn nghiệp vụ trực tiếp được giao; thường xuyên báo cáo, xin ý kiến tình hình thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ nhà nước và nhân dân trong quận.

Điều 11. Đối với Ủy ban nhân dân quận:

Bệnh viện chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân quận. Giám đốc Bệnh viện trực tiếp tiếp nhận chỉ thị và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phụ trách khối và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân quận theo định kỳ hoặc đột xuất.

Điều 12. Đối với Cấp ủy Đảng Bệnh viện

Thực hiện theo đúng quy định 97/QĐ-TW ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Ban chấp hành Trung ương về chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp và quy chế hoạt động của Chi bộ.

Điều 13. Đối với Ban chấp hành Công đoàn của Bệnh viện

Tạo điều kiện cho Ban chấp hành Công đoàn hoạt động theo đúng Luật Công đoàn và quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan theo Nghị định 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện đầy đủ hợp đồng trách nhiệm đã được ký kết giữa Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn.

Điều 14. Đối với Trung tâm Y tế Dự phòng quận

Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng quận trong kế hoạch phát triển y tế tại địa phương. Chỉ đạo tuyến (chuyên môn kỹ thuật) đi với Trạm Y tế phường trong hoạt động quản lý khám chữa bệnh thông thường, khám bảo hiểm y tế tại phường;

Điều 15. Đối với Phòng Y tế

Phối hợp với Phòng Y tế trong hoạt động thanh kiểm tra hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn khi có yêu cu.

Điều 16. Đối với các phòng, ban Quận và Ủy ban nhân dân các phường

Bệnh viện chủ động phối hợp với các phòng, ban để thực hiện các chương trình công tác của ngành.

Khi phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa đạt được sự nhất trí với các phòng, ban khác, Giám đốc bệnh viện tổng hợp các ý kiến chưa thống nhất để báo cáo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định (trong đó có đề xuất hướng giải quyết của Bệnh viện).

Điều 17. Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức xã hội quận

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận về phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan để đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Khi các tổ chức có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng của Bệnh viện, Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu đó theo quy định.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Căn cứ quy chế này, Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm ban hành quy chế làm việc tại Bệnh viện nhằm cụ thể hóa việc tổ chức hướng dẫn, theo dõi, thực hiện bố trí sắp xếp cán bộ, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo phát huy hiệu quả hoạt động của ngành trên địa bàn quận.

Quy chế này được Ủy ban nhân dân quận bổ sung, sửa đổi khi cần thiết./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2011/QĐ-UBND ngày 01/06/2011 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.202

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43