Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phát triển bóng đá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2013”

Số hiệu: 05/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Võ Thành Kỳ
Ngày ban hành: 27/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2011/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN BÓNG ĐÁ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2011 - 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Đề án Phát triển bóng đá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2013;

Xét tờ trình số 457/TTr-SVHTTDL ngày 21/12/2010 của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch về việc đề nghị phê duyệt Đề án phát triển bóng đá giai đoạn 2011-2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Phát triển bóng đá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2013”, nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu của Đề án: Hình thành hệ thống đào tạo Vận động viên bóng đá đỉnh cao của tỉnh với 3 tuyến (tuyến U17, U19 và đội tuyển).

a) Đội tuyển:

- Củng cố duy trì thứ hạng của đội tuyển bóng đá tỉnh (Hạng nhì quốc gia) và đến năm 2012 và trở thành đội mạnh.

- Phấn đấu đội tuyển bóng đá tỉnh thăng hạng Nhất quốc gia vào năm 2013.

b) Tuyến trẻ:

- Tham dự các giải U17, U19, U21 toàn quốc.

- Nguồn bổ sung lực lượng cho đội tuyển tỉnh.

2. Giải pháp thực hiện:

a) Tổ chức quản lý: Các đội bóng đá do Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành lập theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức và hoạt động dưới hình thức là các đội tuyển, chịu sự quản lý toàn diện và trực tiếp của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch. Có cơ cấu nhân sự gồm:

- Trưởng Ban quản lý chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn, thành tích của đội tuyển.

- Thành viên Ban quản lý có từ 01 đến 02 người, giúp Trưởng Ban theo dõi công tác điều hành, nhân sự, hậu cần phục vụ cho hoạt động của các đội tuyển.

- Tuyến U17: có 03 huấn luyện viên, 20 vận động viên;

- Tuyến U19: có 03 huấn luyện viên, 20 vận động viên;

- Đội tuyển: có 03 huấn luyện viên, 26 vận động viên, 01 săn sóc viên.

b) Cơ sở vật chất: (chỗ nghỉ, nơi tập luyện, phương tiện tập luyện, và di chuyển):

- Trụ sở làm việc tại sân vận động Thị Xã Bà Rịa.

- Chỗ ở cho đội tuyển và các đội U17, U19: Tại các phòng chức năng thuộc khu vực khán đài sân vận động Bà Rịa.

- Được trang bị 01 xe chuyên dùng 45 chỗ.

- Được sử dụng sân bóng đá Bà Rịa, có sân phụ để tập luyện và thi đấu theo yêu cầu về chuyên môn.

c) Xã hội hóa (Tài trợ và thành lập công ty cổ phần bóng đá).

Mục tiêu đến năm 2013 đội tuyển bóng đá tỉnh phấn đấu lên hạng nhất Quốc gia. Quy chế bóng đá chuyên nghiệp của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quy định: Các đội thi đấu tại giải hạng Nhất quốc gia đơn vị chủ quản phải là doanh nghiệp do đó đội tuyển bóng đá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải chuyển đổi mô hình cho phù hợp với quy chế. Từ năm 2013, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tiếp tục xây dựng “Đề án thành lập Công ty cổ phần Bóng đá” trình UBND tỉnh phê duyệt.

d) Tài chính: Tổng kinh phí để thực hiện đề án phát triển bóng đá tỉnh giai đoạn 2011-2013: 28.469.660.000 đ (Hai mươi tám tỷ, bốn trăm sáu chín triệu, sáu trăm sáu mươi ngàn đồng), trong đó:

- Ngân sách tỉnh đảm bảo: 21.588.510.000đ (Hai mươi mốt tỷ, năm trăm tám mươi tám triệu, năm trăm mười ngàn đồng) chiếm 75,83% kinh phí đề án.

- Xã hội hóa đảm bảo: 6.881.150.000đ (Sáu tỷ, tám trăm tám mươi mốt triệu, một trăm năm mươi ngàn đồng) chiếm 24,17% kinh phí đề án.

Bảng thuyết minh chi tiết kinh phí thực hiện qua các năm:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Năm

Nguồn đảm bảo

Tổng cộng

Kinh phí tài trợ, công ty cổ phần

Ngân sách tỉnh

Tài trợ

Công ty cổ phần

Cộng

Đội tuyển

Các tuyến và kinh phí hoạt động

Cộng

2011

1.500.000

 

1.500.000

4.044.500

4.094.720

8.139.220

9.639.220

2012

1.500.000

 

1.500.000

4.044.500

3.870.720

7.915.220

9.415.220

2013

 

3.881.150

3.881.150

1.663.350

3.870.720

5.534.070

9.415.220

TC

6.881.150

21.588.510

28.469.660

Điều 2. Giao Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch bố trí kế hoạch kinh phí hàng năm cho hoạt động bóng đá theo nội dung Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa; Thủ trưởng các cơ quan, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng chính phủ;
- Website chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ pháp chế);
- TTr TU, TTr UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT và TV. UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- Các Ban HĐND Tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQh&HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 4;
- Đài PTTH, Báo BR-VT;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT-TH.N6

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2011/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phát triển bóng đá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2013”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.358
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177