Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 02/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Minh Dũng
Ngày ban hành: 25/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CN GIỜ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2016/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 25 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN CẦN GIỜ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện;

Căn cứ Thông tư s 08/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Cần Giờ về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Cần Giờ;

Xét đề nghị của Giám đốc Bệnh viện Cần Giờ ti Công văn s; 223/BV ngày 13 tháng 7 năm 2016 và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình s 434/TTr-NV ngày 19 tháng 8 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Điểm l) Tổ Dinh dưỡng vào Khoản 3 Điều 5 Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Cần Giờ ban hành kèm theo Quyết định số  03/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Cần Giờ, cụ thể như sau:

“3. Các khoa:

a) Khoa Khám bệnh (bao gồm cả chuyên khoa Tai - Mũi - Họng, Răng Hàm - Mặt, Mắt);

b) Khoa Hồi sức cấp cứu - Chống độc;

c) Khoa Nội-Nhi;

d) Khoa Ngoại tổng hợp - Phòng mổ;

đ) Khoa phụ sản;

e) Khoa Dược;

g) Khoa Y học cổ truyền và Vật lý trị liệu;

h) Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh;

i) Phòng khám khu vực An Nghĩa;

k) Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn (Quy chế cũ là Tổ Chống nhiễm khuẩn);

l) Tổ Dinh dưỡng.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký, là bộ phận không tách rời của Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Cần Giờ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Giám đốc Bệnh viện Cần Giờ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Y tế thành phố;
- S Tư pháp thành phố;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Phòng Kiểm tra văn b
n - Sở Tư pháp;
- Thường trực H
uyện ủy;
- Thường trực Ủy ban nhân dân huyện;
- VP: CVP, PVP/TH;

- Lưu: VT, Th.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2016/QĐ-UBND bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


696
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.108.61