Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 67/2012/NQ-HĐND về tăng cường quản lý và phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2015 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Số hiệu: 67/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành: 12/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2012/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT HUY HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA - THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHOÁ XII - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BVHTTDL ngày 28/8/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và  Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5935/TTr-UBND ngày 23/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý và phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2015; Báo cáo thẩm tra số 116/BC-HĐND ngày 03/12/2012 của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số mục tiêu, giải pháp cơ bản về việc tăng cường quản lý và phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2015.

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu tổng quát

Quy hoạch đồng bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao, phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm Quốc phòng - An ninh của tỉnh; ưu tiên hỗ trợ kinh phí để tổ chức các hoạt động tại thiết chế văn hóa - thể thao cấp thôn, đặc biệt ở các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa - thể thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. 

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Hoàn thành quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn toàn tỉnh.

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn toàn tỉnh.

+ 100% cấp huyện kiện toàn, thành lập bộ máy tổ chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao đảm bảo hiệu quả;

+ Đối với cấp xã, kiện toàn bộ máy tổ chức tại các xã đã đầu tư đủ cơ sở vật chất; sử dụng cơ sở vật chất hiện có để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao đảm bảo hiệu quả;

+ Đối với cấp thôn, kiện toàn Ban Chủ nhiệm Nhà Văn hóa - Khu thể thao và thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao.

- Các thành viên Ban Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã, Nhà văn hóa - Khu thể thao cấp thôn được tập huấn định kỳ 1 lần/năm.

2. Giải pháp thực hiện

2.1. Thông tin, tuyên truyền, quán triệt để các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện nội dung của nghị quyết, tạo sự đồng bộ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

2.2. Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước của Ngành Văn hóa - Thể thao; đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, đảm bảo nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, hiệu quả theo đúng định hướng của Nhà nước.

2.3. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia đầu tư, sáng tạo, hoạt động và hưởng thụ. Khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư phát triển văn hóa, thể thao vào các ngành, nghề, lĩnh vực văn hóa, thể thao Nhà nước cho phép.

2.4. Khuyến khích các cơ sở ngoài công lập đào tạo các tài năng văn hóa, thể thao và tài trợ, bảo trợ, các hoạt động văn hóa, thể thao. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn tỉnh.

2.5. Về nguồn lực:

- Hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao hàng năm cho Nhà văn hóa - Khu thể thao cấp thôn:

+ Mức 8 triệu đồng/thôn, làng, bản/năm (thuộc các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn);

+ Mức 6 triệu đồng/thôn, làng, bản/năm (thuộc các xã còn lại);

+ Mức 3 triệu đồng/khu/năm (thuộc các phường, thị trấn).

- Ưu tiên đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất theo Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa hàng năm cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

- Bố trí nguồn nhân lực, kinh phí để tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý vận hành hoạt động ở các thiết chế văn hóa - thể thao, đặc biệt chú trọng đến đối tượng các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Điều 2. Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này;

2. Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 12/12/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 67/2012/NQ-HĐND về tăng cường quản lý và phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2015 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.543

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241