Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 25/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành: 20/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2015/NQ-HĐND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 20 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHÍNH SÁCH THU HÚT NHÂN LỰC Y TẾ VỀ LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TỈNH NINH THUẬN, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến 2010 và tầm nhìn đến 2020;

Thực hiện Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Sau khi xem xét Tờ trình số 55/TTr-UBND, ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết phê duyệt chính sách thu hút nhân lực y tế về làm việc tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2015-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chính sách thu hút nhân lực y tế về làm việc tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2015 - 2020 như sau:

1. Đối tượng hưởng chính sách thu hút

Giáo sư bác sĩ; Phó Giáo sư bác sĩ; Tiến sĩ bác sĩ; Bác sĩ Chuyên khoa cấp II; Thạc sĩ bác sĩ; Bác sĩ Chuyên khoa cấp I; Bác sĩ nội trú và các Bác sĩ, Cử nhân Kỹ thuật Y học chuyên ngành Gây mê, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm hệ chính quy tốt nghiệp tại các trường công lập.

2. Số lượng, trình độ chuyên môn nhân lực y tế cần thu hút giai đoạn 2015 -2020 là: 138 người, cụ thể như sau:

+ Tiến sĩ bác sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp II : 04 người;

+ Thạc sĩ bác sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp I, Bác sĩ nội trú : 20 người;

+ Bác sĩ đa khoa và chuyên khoa : 98 người;

+ Cử nhân Kỹ thuật y học (Gây mê, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm) :16 người.

3. Mức hỗ trợ

a) Mức hỗ trợ đối với Giáo sư bác sĩ, Phó Giáo sư bác sĩ cao hơn mức hỗ trợ Tiến sĩ bác sĩ do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cụ thể.

b) Tiến sĩ bác sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa cấp II được hỗ trợ 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng);

c) Thạc sĩ bác sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa cấp I, Bác sĩ nội trú được hỗ trợ 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng);

d) Bác sĩ tốt nghiệp hệ chính quy được hỗ trợ 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng), tốt nghiệp loại khá 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng); tốt nghiệp loại giỏi 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng).

đ) Cử nhân Kỹ thuật Y học hệ chính quy gồm các chuyên ngành: Gây mê, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm được hỗ trợ 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

Đối tượng thu hút tốt nghiệp từ các Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP. Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược - Huế, Đại học Y Hà Nội và Đại học Y - Dược Cần Thơ mức hỗ trợ bằng 120% mức nêu trên.

4. Điều kiện để thực hiện chính sách thu hút nhân lực y tế

a) Đối tượng được hưởng chính sách thu hút phải cam kết làm việc tại Ninh Thuận ít nhất 5 năm, đối với sinh viên mới tốt nghiệp phải công tác ít nhất 6 năm và thực hiện theo sự phân công của ngành Y tế (không tính thời gian được đào tạo bồi dưỡng trong quá trình công tác).

b) Trường hợp đặc biệt do mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn dẫn đến mất sức lao động mà không thể tiếp tục công tác thì không phải hoàn lại tiền thu hút đã nhận.

c) Đối với những đối tượng được hưởng chính sách thu hút vi phạm cam kết hợp đồng làm việc mà không thuộc trường hợp quy định tại điểm b, khoản 4 Điều này, giao UBND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ quy định mức bồi hoàn và xử lý vi phạm cam kết theo pháp luật hiện hành, phù hợp tình hình thực tiễn địa phương.

5. Các điều kiện ưu đãi khác

Ngoài chính sách thu hút, đối tượng thu hút còn được hưởng các điều kiện ưu đãi khác như sau (trừ đối tượng điểm đ khoản 3 Điều 1):

- Thực hiện chính sách ưu tiên giao đất làm nhà ở có thu tiền sử dụng đất (không thông qua đấu giá, có hỗ trợ bố trí đất được giao), giá đất ở được tính:

+ Đất trong khu dân cư, giá đất giao tính trên chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chi phí bồi thường được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

+ Đất tại các tuyến đường theo giá quy định hàng năm đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua không tính thêm hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K).

- Trường hợp các đối tượng được thu hút có khó khăn về nhà ở thì được tạo điều kiện thuê nhà ở xã hội và được hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng bằng 100% mức lương tối thiểu.

6. Thời gian và kinh phí thực hiện chính sách thu hút nhân lực y tế

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 đến năm 2020.

- Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.

- Kinh phí thu hút nhân lực ngành y tế tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020 khoảng: 20.358.800.000 đồng (Hai mươi tỉ, ba trăm năm mươi tám triệu, tám trăm nghìn đồng).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 15/7/2015, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày; chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 31/7/2007 của HĐND tỉnh về phê duyệt chế độ khuyến khích cán bộ y tế, giai đoạn 2007 - 2010./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Y tế;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, TP;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 25/2015/NQ-HĐND ngày 20/07/2015 phê duyệt chính sách thu hút nhân lực y tế về làm việc tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2015 - 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.055

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215