Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 128/NQ-CP 2021 Quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt dịch COVID19

Số hiệu: 128/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 11/10/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tạm thời không áp dụng Chỉ thị 15, 16, 19 về phòng, chống dịch

Đây là nội dung được nêu tại Nghị quyết 128/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Theo đó, áp dụng thống nhất trên toàn quốc các nội dung về biện pháp phòng chống dịch theo cấp độ được quy định tại Nghị quyết 128, tạm thời không áp dụng các quy định sau:

- Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

- Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

- Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;

- Quyết định 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19 ban hành "Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19";

- Khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 do Chính phủ ban hành;

Trường hợp cần thiết phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên quy mô toàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cao hơn thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ.

Nghị quyết 128/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 11/10/2021.
 

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/NQ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI “THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19”

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế và ý kiến thống nhất của các thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.


Nơi nhận:
- Bộ Chính trị;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Thành viên BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, KGVX (3).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

“THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19”
(Kèm theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ)

Tổ chức Y tế thế giới, các nhà khoa học và các quốc gia nhận định dịch COVID-19 chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trước năm 2023; có thể xuất hiện các chủng vi rút mới nguy hiểm hơn làm cho dịch diễn biến phức tạp khó lường. Tuy nhiên, việc bao phủ vắc xin, có thuốc điều trị giúp giảm số ca nặng, tử vong và giảm tỷ lệ mắc. Do vậy, đã có nhiều quốc gia thay đổi chiến lược ứng phó dịch bệnh từ cố gắng dập tắt dứt điểm sang sống chung an toàn với dịch bệnh.

Đối với Việt Nam, một số kinh nghiệm đã bước đầu được đúc kết từ thực tiễn phòng, chống dịch; năng lực ứng phó của hệ thống y tế từng bước được nâng lên; diện bao phủ vắc xin nhất là đối với nhóm người có nguy cơ cao, các đô thị lớn tăng nhanh giúp chúng ta chủ động hơn trong phòng, chống dịch.

Từ thực tiễn tình hình, ý kiến phân tích của các nhà khoa học, chuyên gia, ý kiến của các địa phương và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Chính phủ xác định mục tiêu công tác phòng, chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội; chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” (sau đây gọi là Quy định).

I. MỤC TIÊU

Bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu trong năm 2021.

Trong khi tỷ lệ bao phủ vắc xin đang được đẩy nhanh nhưng chưa đạt độ bao phủ toàn dân và các loại thuốc điều trị COVID-19 đang được phát triển, đưa vào sử dụng nhưng chưa có thuốc đặc trị; nhằm đảm bảo sự thống nhất thực hiện theo quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương trong kiểm soát tình hình dịch bệnh, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của Nhân dân dần trở lại tình trạng bình thường mới; không để tình trạng cục bộ, cát cứ trong ban hành và thực hiện các giải pháp trên mức cần thiết gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội.

II. QUAN ĐIỂM

1. Bảo đảm mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết; các giải pháp phòng, chống dịch phải dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn và điều kiện của đất nước; đảm bảo người dân được bảo vệ tốt nhất trước dịch bệnh, được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, nhanh nhất, ngay từ cơ sở; nhưng không gây ách tắc cho lưu thông, sản xuất.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; huy động cả hệ thống chính trị; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống dịch, thực hiện mục tiêu kép; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong toàn quốc, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở.

3. Trong phòng, chống dịch phải lấy phòng dịch là cơ bản, lâu dài; y tế là lực lượng nòng cốt cùng với các lực lượng quân đội, công an,... nhưng phải huy động sự tham gia của tất cả các lực lượng, các tầng lớp trong xã hội. Phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch, trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt an toàn.

4. Các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 phải được thực hiện dứt khoát, kịp thời, quyết liệt; đảm bảo hài hòa giữa các giải pháp chuyên môn y tế với các giải pháp hành chính, kinh tế - xã hội. Các giải pháp y tế phải đồng bộ giữa cách ly với xét nghiệm, điều trị, vắc xin, theo phương châm “cách ly, xét nghiệm là then chốt, vắc xin, thuốc điều trị là điều kiện tiên quyết”.

III. PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ, XÁC ĐỊNH CẤP ĐỘ DỊCH

1. Phân loại cấp độ dịch

- Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh.

- Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng.

- Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam.

- Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

2. Phạm vi đánh giá cấp độ dịch

Đánh giá từ quy mô cấp xã. Khuyến khích đánh giá từ phạm vi, quy mô nhỏ nhất có thể (dưới cấp xã) nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả.

3. Tiêu chí đánh giá cấp độ dịch

a) Tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian.

b) Độ bao phủ vắc xin (lưu ý nhóm tuổi có nguy cơ cao, tỷ lệ tiêm mũi thứ nhất, tlệ tiêm đủ liều).

c) Khả năng thu dung, điều trị của các tuyến (lưu ý xác định rõ khả năng thu dung, điều trị hiện có và kế hoạch bổ sung).

4. Xác định cấp độ dịch

a) Bộ Y tế hướng dẫn các tiêu chí, phương pháp đánh giá và xác định cấp độ dịch;

b) Căn cứ vào Hướng dẫn của Bộ Y tế về đánh giá và xác định cấp độ dịch và tình hình dịch trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định chuyển đổi cấp độ dịch. Trong trường hợp nâng cấp độ dịch thì phải thông báo trước tối thiểu 48 giờ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, có sự chuẩn bị trước khi áp dụng.

IV. BIỆN PHÁP ÁP DỤNG THEO CẤP ĐỘ DỊCH

Các biện pháp y tế bao gồm cách ly y tế, xét nghiệm, thu dung, điều trị, tiêm chủng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế ở tất cả các cấp độ.

1. Đối với tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp

Biện pháp

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

1. Tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch

- Các điều kiện về chuyên môn như vắc xin, xét nghiệm do Bộ Y tế hướng dẫn.

- Địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn để quy định về số lượng người tham gia.

Không hạn chế số người

Hạn chế, có điều kiện

Không tổ chức/Hạn chế, có điều kiện

Không tổ chức/Hạn chế, có điều kiện

2. Vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 (đối với đường hàng không và đường sắt áp dụng theo văn bản quy định riêng).

Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn hoạt động vận tải hành khách công cộng đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.

Hoạt động

Hoạt động/Hoạt động có điều kiện

Không hoạt động/Hoạt động hạn chế, có điều kiện

Không hoạt động/Hoạt động hạn chế, có điều kiện

3. Lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh

Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn hoạt động lưu thông vận chuyển hàng hóa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.

*Đối với Người vận chuyển hàng bằng xe máy sử dụng công nghệ có đăng ký (bao gồm nhân viên của doanh nghiệp bưu chính): Trong trường hợp cần thiết Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể quy định về số lượng tham gia lưu thông trong cùng một thời điểm.

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động*

4. Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

4.1. Cơ sở sản xuất, đơn vị thi công các dự án, công trình giao thông, xây dựng

*Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Hoạt động*

Hoạt động*

Hoạt động*

Hoạt động*

4.2. Cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối trừ các cơ sở quy định tại Điểm 4.3, 4.4

*Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

** Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn chế số lượng người bán, mua cùng một thời điểm.

Hoạt động*

Hoạt động*

Hoạt động*

Hoạt động*/Hoạt động hạn chế**

4.3. Nhà hàng/quán ăn, chợ truyền thống

* Đảm bảo quy định về phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.

** UBND cấp tỉnh quy định các điều kiện cần thiết để hoạt động đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 bao gồm hạn chế số lượng người bán, mua cùng một thời điểm.

Hoạt động*

Hoạt động*

Hoạt động*

Hoạt động hạn chế**

4.4. Cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, internet, trò chơi điện tử, làm tóc (bao gồm cắt tóc), làm đẹp và các cơ sở khác do địa phương quyết định.

* UBND cấp tỉnh quy định các điều kiện cần thiết để hoạt động đảm bo phòng, chống dịch COVID-19.

Hoạt động/Hoạt động hạn chế*

Ngừng hoạt động/Hoạt động hạn chế*

Ngừng hoạt động/Hoạt động hạn chế*

Ngừng hoạt động

4.5. Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo,...

* Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định các điều kiện cần thiết để hoạt động đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Hoạt động

Hoạt động/Hoạt động có điều kiện*

Ngừng hoạt động/Hoạt động có điều kiện*

Ngừng hoạt động

5. Hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp

* Đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.

** Thời gian, số lượng học sinh, ngừng một số hoạt động theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của địa phương. Kết hợp với dạy, học trực tuyến và qua truyền hình.

Hoạt động*

Hoạt động*/Hoạt động hạn chế**

Hoạt động hạn chế**

Ngừng hoạt động/Hoạt động hạn chế**

6. Hoạt động cơ quan, công sở

Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

* Giảm số lượng người làm việc, tăng cường làm việc trực tuyến.

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động hạn chế*

Hoạt động hạn chế*

7. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự

* Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

** Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định số lượng người tham gia.

Hoạt động*

Hoạt động*/Hoạt động hạn chế**

Hoạt động hn chế**

Ngừng hoạt động

8. Hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao

8.1. Cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du lịch

Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Giảm công suất, số lượng người tham gia.

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động hạn chế*

Ngừng hoạt động/Hoạt động hạn chế*

8.2. Bảo tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao,...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn hoạt động của các cơ sở, địa điểm đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

* Cơ sở có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 (bao gồm việc tự tổ chức xét nghiệm cho nhân viên, người lao động, điều kiện đối với người thăm quan, khán thính giả và phương án xử lý khi có ca mắc mới).

** Giảm công suất, số lượng người tham gia.

Hoạt động*

Hoạt động hạn chế**

Hoạt động hạn chế**

Ngừng hoạt động

9. Ứng dụng công nghệ thông tin

9.1. Cập nhật thông tin về tiêm chủng vắc xin, kết quả xét nghiệm COVID-19, kết quả điều trị COVID-19

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

9.2. Quản lý thông tin người vào/ra địa điểm công cộng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, các địa điểm sản xuất, kinh doanh, sự kiện đông người bằng mã QR.

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

2. Đối với cá nhân

Biện pháp

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

1. Tuân thủ 5K

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

2. Ứng dụng công nghệ thông tin

Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để khai báo y tế, đăng ký tiêm chủng vắc xin, khám chữa bệnh (nếu có điện thoại thông minh). Sử dụng mã QR theo quy định của chính quyền và cơ quan y tế.

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

3. Đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau

* Tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

** Tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trường hợp Bộ Y tế hướng dẫn cách ly tại nhà nhưng địa phương có địa điểm cách ly tập trung đảm bảo an toàn và được cá nhân người thuộc diện cách ly đồng ý thì có thể tổ chức cách ly tập trung thay vì cách ly tại nhà.

Không hạn chế

Không hạn chế

Không hạn chế, có điều kiện*

Hạn chế**

4. Điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19

* Theo hướng dẫn của Bộ Y tế và quyết định của chính quyền địa phương phù hợp với điều kiện thu dung, điều trị tại địa phương và điều kiện ăn ở, sinh hoạt, nguyện vọng của người nhiễm COVID-19.

Áp dụng*

Áp dụng*

Áp dụng*

Áp dụng*

V. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

1. Quy định này được áp dụng thống nhất trong toàn quốc. Căn cứ vào các hướng dẫn của Bộ Y tế và các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quyết định các biện pháp hành chính phù hp bao gồm các quy định, hướng dẫn cụ thể về công suất, số lượng người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, văn hóa, văn nghệ, sự kiện tập trung đông người,... và có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung cụ thể nhưng không trái với quy định của trung ương, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của nhân dân. Trường hợp các quy định, hướng dẫn của Trung ương không phù hợp, khả thi thì kịp thời báo cáo cơ quan ban hành quy định, hướng dẫn. Cơ quan ban hành quy định, hướng dẫn phải có chỉ đạo ngay để tháo gỡ vướng mắc đồng thời nghiên cứu sửa đổi quy định, hướng dẫn.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cách ly y tế vùng (phong tỏa ổ dịch) nhanh nhất, ở phạm vi hẹp nhất có thể và triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, tiếp cận dịch vụ y tế để người dân yên tâm tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.

3. Tạm thời không áp dụng các quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ và các Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Trường hợp cần thiết phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên quy mô toàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cao hơn các biện pháp tại Quy định này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

a) Ban hành hướng dẫn mới hoặc cập nhật, sửa đổi các hướng dẫn đã ban hành và tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện đảm bảo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực để các địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân triển khai áp dụng;

b) Kịp thời tháo gỡ ngay khó khăn, xử lý các vấn đề đột xuất, phát sinh liên quan đến công tác phòng, chống dịch cho các địa phương;

c) Thực hiện việc mua sắm để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đúng quy định; công khai, minh bạch; đảm bảo tiết kiệm và phòng, chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng;

d) Khen thưởng kịp thời; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19.

2. Bộ Y tế

a) Ban hành hướng dẫn về các tiêu chí phân loại, đánh giá cấp độ dịch và các biện pháp chuyên môn y tế; trong đó lưu ý yếu tố đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong các quy định liên quan tới đi lại, cách ly y tế, tổ chức sản xuất, kinh doanh, tham gia các hoạt động đông người;

b) Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở; triển khai an toàn, khoa học, hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong toàn quốc; xây dựng lộ trình tiêm vắc xin cho trẻ em và tiêm tăng cường;

c) Cập nhật, công khai các vùng dịch và cấp độ dịch ở tất cả các địa phương trong cả nước trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế làm căn cứ để các địa phương áp dụng các biện pháp quản lý người đến từ vùng dịch và từ các địa phương khác;

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chuẩn bị sẵn sàng lực lượng cơ động để kịp thời tăng cường cho các địa phương trong trường hợp dịch bệnh vượt quá khả năng kiểm soát dịch của địa phương.

3. Bộ Quốc phòng

a) Tiếp tục tăng cường kiểm soát bảo đảm an ninh biên giới, đường mòn, lối mở;

b) Tiếp tục huy động các lực lượng quân đội, nhất là lực lượng quân y, binh chủng hóa học, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh; tham gia sản xuất, cung ứng trang thiết bị, vật tư và tham gia cứu trợ nhân dân trong khu vực cách ly.

4. Bộ Công an

a) Chủ trì tổ chức các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và an ninh mạng, nhất là tại cơ sở và tại các địa bàn, khu vực cách ly y tế; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là chống lại lực lượng chức năng tham gia phòng, chống dịch COVID-19; xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng chính sách phòng, chống dịch;

b) Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, các tỉnh, thành phố trong tổ chức thực hiện và bố trí lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội;

c) Kết nối cơ sở dữ liệu dân cư với dữ liệu về tiêm chủng, xét nghiệm, quản lý người nhiễm COVID-19 khỏi bệnh để triển khai thống nhất việc ứng dụng mã QR trên thẻ căn cước công dân (hoặc hình thức phù hợp đối với những người chưa có thẻ căn cước công dân mới) phục vụ việc quản lý đi lại của người dân và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch; tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu cá nhân công dân;

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở chủ động, kịp thời cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức về phòng, chống dịch COVID-19;

c) Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường tuyên truyền tạo đồng thuận, niềm tin xã hội; thúc đẩy tính tự giác, tích cực của người dân trong phòng, chống dịch; hướng dẫn các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 nâng cao nhận thức của người dân trong tình hình mới.

6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì việc tổ chức triển khai thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng do COVID-19;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ trẻ em, người lao động, người sử dụng lao động; đề xuất các giải pháp khôi phục thị trường lao động.

7. Bộ Ngoại giao

Tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao y tế nhất là ngoại giao vắc xin, theo dõi và tổng hợp kinh nghiệm các nước về thích ứng an toàn với COVID-19 để thông tin kịp thời cho các cơ quan trong nước. Đề xuất phương án đối với “hộ chiếu vắc xin” và “công nhận lẫn nhau hộ chiếu vắc xin”.

8. Bộ Công Thương

a) Chỉ đạo công tác bảo đảm hàng hóa, nguyên vật liệu, năng lượng để đáp ứng yêu cầu phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án công nghiệp quan trọng; hỗ trợ tối đa các nhà máy duy trì và khôi phục sản xuất để giữ đơn hàng, chuỗi cung ứng.

9. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ động điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất nông nghiệp để tránh thiếu hụt nguồn cung trong thời gian tới. Tìm kiếm nguồn nguyên liệu trong nước để sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu;

b) Chủ động tìm kiếm nguồn tiêu thụ các nông sản đến kỳ thu hoạch, nhất là tại những vùng chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp trọng điểm và phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, các địa phương bảo đảm điều kiện tạo thuận lợi, thông suốt cho vận chuyển, tiêu thụ nông sản.

10. Bộ Giao thông vận tải

a) Hướng dẫn các hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

b) Rà soát hướng dẫn, kế hoạch hoạt động giao thông, vận tải liên tỉnh, lưu thông hàng hóa, bảo đảm liên tục chuỗi cung ứng sản xuất,... thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

11. Bộ Xây dựng

a) Hướng dẫn về các hoạt động thi công các dự án, công trình xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

b) Cập nhật yêu cầu đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 và dịch lây nhiễm trong các quy hoạch xây dựng, đặc biệt là quy hoạch nhà ở cho công nhân các khu, cụm công nghiệp...

12. Bộ Tài nguyên và Môi trường

a) Rà soát hướng dẫn xử lý, vận chuyển chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch COVID-19;

b) Chỉ đạo công tác tăng cường năng lực xử lý chất thải an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

13. Bộ Tài chính

Đề xuất cơ chế, giải pháp đảm bảo nguồn lực cho phòng, chống dịch; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách thúc đẩy xã hội hóa, kết hợp công tư cho phòng, chống dịch.

14. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì xây dựng, hoàn thiện chiến lược, kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế xã hội;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp; chính sách ưu đãi thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

15. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Phối hợp với Bộ Y tế rà soát hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động giáo dục, đào tạo;

b) Tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo thực hiện năm học 2021 - 2022 an toàn, hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 tại từng địa phương;

c) Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức tiêm chủng cho học sinh trong độ tuổi.

16. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Rà soát hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

17. Bộ Khoa học và Công nghệ

Huy động các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường công tác nghiên cứu, triển khai các chương trình nghiên cứu, nhiệm vụ khoa học công nghệ về vắc xin, sinh phẩm, thiết bị,... phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

18. Bộ Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan đề xuất tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, sửa đổi các quy định của pháp luật không còn phù hợp, gây vướng mắc, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất việc áp dụng các quy định xử phạt vi phạm hành chính do hoàn cảnh khách quan, ảnh hưởng của dịch COVID-19.

19. Bộ Nội vụ

a) Rà soát hướng dẫn hoạt động của các cơ sở, địa điểm, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19;

b) Tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phát động các phong trào thi đua trong phòng, chống dịch COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp với Bộ Y tế, các bộ, ngành, địa phương đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế.

20. Ủy ban Dân tộc

a) Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và các địa phương tăng cường công tác vận động người dân các vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19;

b) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

21. Thanh tra Chính phủ

Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thanh tra định kỳ, đột xuất trong phòng, chống dịch COVID-19 nhằm chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

22. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Đxuất các giải pháp về tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội. Thúc đẩy mạnh mẽ các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, không tiếp xúc trực tiếp.

23. Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Đề xuất các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước khôi phục sản xuất, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

24. Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

Tăng cường nghiên cứu khoa học về dịch bệnh, phòng, chống dịch bệnh; tác động của dịch bệnh đến các mặt đời sống xã hội; khuyến nghị cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID- 19 các giải pháp khoa học để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

25. Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam

Tăng cường công tác truyền thông nhằm tạo sự hưởng ứng, tham gia của xã hội trong việc thực hiện chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết này. Phản ánh, phân tích kết quả phòng, chống dịch, phục hồi kinh tế xã hội, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong phòng, chống dịch. Kịp thời cổ vũ, biểu dương các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, các mô hình chống dịch, thực hiện mục tiêu kép có hiệu quả.

Tăng cường thông tin về tình hình, dự báo dịch bệnh trên thế giới; các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, các giải pháp mới trong phòng, chống dịch.

26. Chính phủ đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể:

a) Tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền vận động nhân dân nâng cao ý thức, tự giác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp vừa phòng, chống dịch bệnh, khắc phục những hậu quả do dịch bệnh gây ra, vừa duy trì, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh,... phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống dịch, thực hiện mục tiêu kép;

b) Chủ động phối hợp với chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, tham gia tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại địa phương.

27. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với lộ trình cụ thể, khả thi, bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến dịch bệnh tại từng địa bàn;

b) Thực hiện các hướng dẫn của Bộ Y tế đối với việc xét nghiệm, cách ly, theo dõi y tế người đến từ vùng dịch, từ các địa phương khác; người nhập cảnh (bao gồm trẻ em chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin); người hoàn thành cách ly tập trung được di chuyển thuận lợi về nơi cư trú/lưu trú, làm việc để phục vụ khôi phục và phát triển sản xuất;

c) Cập nhật các thông tin, dữ liệu phục vụ việc xác định cấp độ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Căn cứ tình hình dịch trên địa bàn thực hiện công bố mức độ dịch và các biện pháp áp dụng tương ứng;

d) Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế với tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, không chủ quan khi dịch đi qua; đảm bảo phương châm “bốn tại chỗ”; thực hiện việc mua sắm để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, phòng, chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng;

đ) Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra đến cấp cơ sở, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình hình dịch bệnh thay đổi.

28. Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ theo dõi việc triển khai thực hiện Nghị quyết này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ nếu có phát sinh, vướng mắc.

GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 128/NQ-CP

Hanoi, October 11, 2021

 

RESOLUTION

PROVISION REGULATIONS ON “SAFETY, FLEXIBILITY, AND EFFECTIVE CONTROL OF COVID-19 EPIDEMIC”

THE GOVERNMENT

Pursuant to Law on Governmental Organization dated June 19, 2015; Law on amendments to Law on Government Organization and Law on Local Governmental Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to Law on Prevention of Infectious Diseases dated November 21, 2007;

Pursuant to Resolution No. 30/2021/QH15 dated July 28, 2021 in the 1st Meeting of the 15th National Assembly;

At request of Minister of Health and remarks of Government members,

HEREBY RESOLVES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. This Resolution comes into effect from the day of signing.

Article 3. Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities, Directors of Provincial Steering Committees for COVID-19 Epidemic Management, and relevant agencies, organizations, individuals are responsible for implementation of this Resolution./.

 

 

PP. GOVERNMENT
ACTING PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Vu Duc Dam

 

PROVISIONAL REGULATIONS

“SAFETY, FLEXIBILITY, AND EFFECTIVE CONTROL OF COVID-19 EPIDEMIC”
(Attached to Resolution No. 128/NQ-CP dated October 11, 2021 of the Government)

World Health Organization, scientists, and countries acknowledge the fact that COVID-19 cannot be fully controlled before 2023 and newer and more dangerous strains of viruses may appear and cause the epidemic to worsen. However, vaccine coverage and drugs help reduce complicated cases, death rates, and infection rates. Thus, multiple countries have altered their epidemic management strategies from eliminating the epidemic to living safely with the epidemic.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Based on practical situations, analysis of scientists and experts, remarks of local governments and National Steering Committee for COVID-19 epidemic management, the Government identifies epidemic management to be the priority to protect the general public, restore, develop economy and society, and guarantee social security, safety, and order; while moving epidemic management strategy towards “safety, flexibility, and effective control of COVID-19 epidemic”.

The Government promulgates Provisional regulations on “Safety, flexibility, and effective control of COVID-19 epidemic" (hereinafter referred to as “Provisional regulations”).

I. OBJECTIVES

Protect health and lives of the general public; minimize infected cases, worsened cases, and deaths of COVID-19; restore and develop economy and society, guarantee social security, safety, and order; perform dual objectives, introduce the country to the new normal as soon as possible, possibly within 2021.

While vaccine coverage is being boosted and COVID-19 drugs are being developed, vaccine coverage has not reached 100% of the general public and specific COVID-19 drugs have not being developed; in order to guarantee consistent implementation according to regulations and guidelines of ministries while utilizing active state and creativity of local governments in controlling the epidemic, allowing restoration of business, production, socio-economic development, and bringing people’s lives to the new normal; prevent cases of bureaucracy in issuance and implementation of solutions in a manner that negatively impact manufacturing, business, and social lives.

II. PRINCIPLES

1. Guarantee dual objectives while prioritizing human lives; epidemic management must rely on scientific basis, meet practical situations and conditions of the country; guarantee the best protection for the general public against the epidemic and early, immediate, and omnipresent access to medical services; do not cause congestion to circulation and manufacturing.

2. Enhance direction of the Communist Party; mobilize the entire political system; highlight responsibilities of Communist Party committee levels and governments, responsibilities of heads in epidemic management and implementation of dual objectives; direct consistently within the country while utilizing active status and creativity of governments of all levels.

3. Prioritizing epidemic prevention in epidemic management for the long-term; medical forces shall serve as core forces to cooperate with military, police, etc. and other forces, classes of people in society. Utilize the role of the general public and enterprises as center and agents in epidemic management, manufacturing, business, and daily activities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

III. CLASSICIATION, ASSESSMENT, AND IDENTIFICATION OF EPIDEMIC LEVEL

1. Classification of epidemic level

- Level 1: Low risk (new normal) corresponding to the color green.

- Level 2: Moderate risk corresponding to the color yellow.

- Level 3: High risk corresponding to the color orange.

- Level 4: Very high risk corresponding to the color red.

2. Scope for assessing epidemic level

Conduct assessment from commune level. Encourage conducting assessment from the smallest administrative unit possible (lower than commune level) to guarantee flexibility and effectiveness.

3. Criteria for assessing epidemic level

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Vaccine coverage (noting group ages with high risk, percentage of recipients receiving only one vaccine dose, percentage of recipients receiving adequate vaccine doses).

c) Capacity for accepting and providing treatment of all administrative levels (clarifying current capacity for accepting and providing treatment and plans for further addition).

4. Identification of epidemic level

a) Ministry of Health shall provide guidelines on criteria and methods for assessing and identifying epidemic level;

b) Based on guidelines issued by Ministry of Health on assessing and identifying epidemic levels and local epidemic situations, People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall decide to change epidemic level. In case of raising epidemic level, inform the local general public, organizations, and enterprises at least 48 hours in advance for preparation.

IV. EPIDEMIC LEVEL-BASED SOLUTIONS

Medical solutions including medical quarantine, testing, accepting, treatment, and vaccination shall conform to guidelines of Ministry of Health for all levels.

1. For organizations, agencies, and enterprises

Solutions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Level 2

Level 3

Level 4

1. Organizing indoor and outdoor activities satisfactory to epidemic management

- Specialized requirements namely vaccine and testing shall be guided by Ministry of Health

- Local governments shall rely on practical situations to prescribe number of participants

No restrictions

Allowed with restrictions, conditions

Prohibited/Allowed with restrictions, conditions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Public passenger transport on road, inland waterway, and maritime satisfactory to COVID-19 management (airway and railroad transport shall conform to specific documents).

Ministry of Transport shall provide guidelines on public passenger transport satisfactory to epidemic management

Allowed

Allowed/Allowed with conditions

Prohibited/Allowed with restrictions, conditions

Prohibited/Allowed with restrictions, conditions

3. Provincial or interprovincial commodity transport

Ministry of Transport shall provide guidelines for commodity transport satisfactory to epidemic management.

* For Delivery persons using motorbikes and employing technology application with registration (including personnel of postal enterprises): If necessary, People’s Committees of provinces may regulate number of delivery persons working simultaneously at any time.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Allowed

Allowed

Allowed*

4. Manufacturing, business, and services

 

 

 

 

4.1. Manufacturing facilities, entities constructing projects, traffic structures, and constructions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Allowed*

Allowed*

Allowed*

Allowed*

4.2. Service providers including commercial centers, supermarkets, convenience stores, and supply markets except for facilities under Point 4.3 and 4.4

*Develop plans and assume responsibilities for implementing COVID-19 epidemic management solutions

** If necessary, People’s Committees of provinces shall issue regulations restricting number of individuals selling and buying simultaneously at any time.

Allowed*

Allowed*

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Allowed*/Allowed with restrictions**

4.3. Restaurants/diners, traditional markets

* Satisfy regulations on COVID-19 epidemic management of Ministry of Health

** People’s Committees of provinces shall regulate requirements for guaranteeing COVID-19 epidemic management including limiting number of individuals buying and selling simultaneously at any time.

Allowed*

Allowed*

Allowed*

Allowed with restrictions**

4.4. Service providers providing services with high risk of infection namely dance clubs, karaoke venues, massage facilities, bar, internet access points, barber shops, makeup stores, and other facilities shall be decided by local administrative divisions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Allowed/Allowed with restrictions*

Suspended/Allowed with restrictions*

Suspended/Allowed with restrictions*

Suspended

4.5. Street vendors, street lottery ticket sellers, etc.

* People’s Committees of provinces shall regulate requirements for guaranteeing COVID-19 management.

Allowed

Allowed/Allowed with conditions*

Suspended/Allowed with conditions*

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Face-to-face education and training

* Satisfy COVID-19 epidemic management according to guidelines of Ministry of Education and Training and Ministry of Health.

** Time, number of students, and activities to be suspended shall conform to guidelines of Ministry of Education and Training and local regulations. Combine teaching, studying online and via television.

Allowed*

Allowed*/Allowed with restrictions**

Allowed with restrictions**

Suspended/Allowed with restrictions**

6. Operation of agencies and workplaces

Develop plans and assume responsibilities for implementing COVID-19 epidemic management solutions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Allowed

Allowed

Allowed with restrictions*

Allowed with restrictions*

7. Religious and worshipping facilities

* Develop plans and assume responsibilities for implementing COVID-19 epidemic management solutions according to guidelines of Ministry of Home Affairs.

** People’s Committees of provinces shall regulate number of participants.

Allowed*

Allowed*/Allowed with restrictions**

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Suspended

8. Vacation facilities, hotels, motels, tourist attractions; facilities for cultural performance, art performance, and sports

 

 

 

 

8.1. Vacation facilities, hotels, motels, and tourist attractions

Develop plans and assume responsibilities for implementing COVID-19 epidemic management according to guidelines of Ministry of Culture, Sports, and Tourism.

* Reduce working capacity and number of individuals involved.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Allowed

Allowed with restrictions*

Suspended/Allowed with restrictions*

8.2. Museums, exhibits, libraries, cinemas, locations for cultural performance, art performance, sports, etc.

Ministry of Culture, Sports, and Tourism shall provide guidelines on operation of facilities and locations satisfactory to COVID-19 management.

* Facilities shall develop plans and assume responsibilities for implementing COVID-19 management solutions (including organizing testing for personnel, workers, requirements for visitors and audiences, and solutions in case of new infected cases).

** Reduce working capacity and number of individuals involved.

Allowed*

Allowed with restrictions**

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Suspended

9. Application of information technology

 

 

 

 

9.1. Update information on vaccination, COVID-19 test results, and COVID-19 treatment results

Applied

Applied

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Applied

9.2. Manage information of individuals entering, exiting public places, public transport, manufacturing facilities, business facilities, and crowded events via QR code

Applied

Applied

Applied

Applied

2. For individuals

Solutions

Level 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Level 3

Level 4

1. Comply with 5K principles

Applied

Applied

Applied

Applied

2. Application of information technology

Utilize information technology applications as per the law to perform medical declaration, register for vaccination, and receive medical examination and treatment (if equipped with smart phones). Use QR code as per regulations of the governments and medical authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Applied

Applied

Applied

3. Movement of people from areas with different epidemic levels

* Comply with vaccination and testing requirements as per guidelines of Ministry of Health.

** Comply with vaccination, testing, and quarantine requirements as per guidelines of Ministry of Health. In case Ministry of Health provides guidelines on quarantine at home while local governments provides concentrated quarantine locations and individuals to be quarantined also agree, may quarantine in concentrated quarantine locations instead of at home.

No restrictions

No restrictions

No restrictions, with conditions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Treatment at home for COVID-19 patients

* Comply with guidelines of Ministry of Health and decisions of local governments depending on accepting and treating conditions in local administrative divisions and demands of COVID-19 patients.

Applied*

Applied*

Applied*

Applied*

V. IMPLEMENTATION

1. These Provisional regulations shall be applied across the country. Based on guidelines of Ministry of Health and ministries, People’s Committees of provinces and cities shall decide on appropriate administrative measures including specific regulations and guidelines on capacity and number of individuals involved in manufacturing activities, business activities, services, cultural activities, art activities, and events, etc. and may apply additional measures flexibly without contradicting regulations of central governments or causing congestion to commodity transport, manufacturing activities, and movement, daily activities of the general public. In case regulations and guidelines of central government are not appropriate or feasible, promptly report to agencies issuing regulations and guidelines. Agencies issuing regulations and guidelines must provide immediate order to deal with difficulties and conducting research to amend regulations and regulations.

2. Chairpersons of People’s Committees of provinces shall decide to quarantine infected areas as soon as possible and as narrow of a scale as possible, implement activities guaranteeing social security and access to medical services to allow the general public to comply with epidemic management regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VI. ORGANIZATION FOR IMPLEMENTATION

1. Ministries, ministerial agencies, and governmental agencies

a) Issue new guidelines or update, amend existing regulations, and promote commanding to guarantee safety, flexibility, and effective control of COVID-19 within their management sector to allow local administrative divisions, agencies, organizations, and individuals to implement;

b) Promptly deal with difficulties and take actions against sudden issues relating to epidemic management affairs in local administrative divisions;

c) Perform procurement to serve COVID-19 epidemic management as per the law; maintain publicity and transparency; ensure efficiency, prevention and counter of waste and corruption;

d) Commend promptly; take actions against violations to regulations on COVID-19 epidemic management.

2. Ministry of Health

a) Issue guidelines on criteria for classifying and assessing epidemic levels and specialized medical solutions; prioritize the factor of receiving COVID-19 vaccination or having relieved of COVID-19 in regulations relating to movement, medical quarantine, manufacturing, business, and participation in crowded activities;

b) Continue to implement measures for improving capacity of medical system, especial preventive medicine and facility medicine; implement national COVID-19 vaccination campaign safely, scientifically, and effectively;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Take charge and cooperate with Ministry of National Defense and Ministry of Public Security in preparing mobile forces to promptly provide reinforcement for local administrative divisions in case the epidemic situations exceed control capacity of local administrative divisions.

3. Ministry of National Defense

a) Continue to improve security in borders, trails, and man-made routes;

b) Continue to mobilize military forces, especially the medic, chemical division, border guard, militia, and self-defense forces to cooperate with medical sector and local administrative divisions in epidemic management; participate in manufacturing, providing equipment, materials, and helping people in quarantined areas.

4. Ministry of Public Security

a) Take charge in organizing forces to guarantee security, safety, social order, and cybersecurity, especially in local administrative divisions and quarantine areas; promote prevention and fight against crime, especially against forces opposing COVID-19 management; take actions against entities exploiting epidemic management policies;

b) Continue to closely cooperate with Ministry of Health, provincial governments in organizing implementation, designating forces for COVID-19 management, and guaranteeing social security;

c) Connect population database with database on vaccination, testing, and management of COVID-19 patients to consistently implement application of QR code on Citizen Identity Card (or appropriate methods for individuals who do not have new Citizen Identity Cards) to manage movement of the general public and COVID-19 management.

5. Ministry of Information and Communications

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Take charge and cooperate with Central Propaganda and Training Commission in directing press agencies and information system that actively and promptly provide, publicize COVID-19 management information;

c) Direct communication agencies to create social belief; promote active status and positivity of the general public in epidemic management; instruct safe, flexible, and effective control measures of COVID-19 epidemic to improve awareness of the general public in the new normal.

6. Ministry of Labor - War Invalids and Social Affairs

a) Take charge in organizing implementation of policies on financing COVID-19 victims;

b) Take charge and cooperate with relevant agencies in proposing solutions for guaranteeing social security, aiding children, workers, and employers; propose solutions for restoring employment market.

7. Ministry of Foreign Affairs

Promote foreign affairs in medical matters, especially vaccine diplomacy, monitor and consolidate experience of countries regarding safely adapting to COVID-19 to promptly inform domestic authority. Propose solutions for “vaccine passports” and “mutual recognition of vaccine passports”.

8. Ministry of Industry and Trade

a) Take charge in guaranteeing commodities, materials, and energy for manufacturing and business restoration, and socio-economic development;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Ministry of Agriculture and Rural Development

a) Actively adjust agricultural production plans to avoid lack of supply in the time to come. Search for domestic material supply to produce feeds for husbandry and poultry and depend less on import sources;

b) Actively search for consumers of agricultural products at harvest stage, especially in primary agricultural production and husbandry areas, closely cooperate with Ministry of Transport, Ministry of Industry and Trade, and local governments in guaranteeing convenience and coherence in transportation and consumption of agricultural products.

10. Ministry of Transport

a) Provide guidelines on constructing projects and traffic structures satisfactory to safety, flexibility, and effective control of COVID-19;

b) Review guidelines and plans for interprovincial traffic, transport activities, traffic circulation, maintenance of production supply chain, etc. satisfying to safety, flexibility, and effective control of COVID-19.

11. Ministry of Construction

a) Provide guidelines on constructing projects and traffic structures satisfactory to safety, flexibility, and effective control of COVID-19;

b) Update COVID-19 epidemic and infectious epidemic management requirements in construction planning, especially planning for residential structures for workers in industrial parks and industrial complexes, etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Review guidelines on processing and transporting wastes produced by COVID-19 epidemic management.

b) Command improvement of waste processing capacity in epidemic management.

13. Ministry of Finance

Propose solutions and mechanisms for guaranteeing resources for epidemic management; finalize policies on promoting private sector involvement and public-private combination in epidemic management.

14. Ministry of Planning and Investment

a) Take charge in developing and finalizing strategies and plans for socio-economic restoration and development;

b) Take charge and cooperate with relevant agencies in promoting solutions for dealing with difficulties and assisting enterprises; incentive policies on attracting foreign investors.

15. Ministry of Education and Training

a) Cooperate with Ministry of Health in guiding COVID-19 management in education and training;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Cooperate with Ministry of Health in organizing vaccination for students in appropriate age groups.

16. Departments of Culture, Sports and Tourism

Review guidelines on safety, flexibility, and effective control of COVID-19 in cultural, sports, and tourism activities.

17. Ministry of Science and Technology

Mobilize scientists and experts to research and propose COVID-19 epidemic management solutions; promote research and implementation of research programs and science technology tasks regarding vaccine, biological, equipment, etc. serving COVID-19 management.

18. Ministry of Justice

a) Take charge and cooperate with relevant agencies in dealing with issues in policies, amending regulations that are no longer appropriate, cause confusion, or obstruct manufacturing, business operations during the epidemic;

b) Take charge and cooperate with relevant agencies in proposing application of regulations on imposing penalties for administrative violations committed out of objective situations or by COVID-19 epidemic.

19. Ministry of Home Affairs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Advise the Government and Prime Minister to implement campaigns in COVID-19 management, socio-economic restoration and development. Cooperate with Ministry of Health, ministries, and local governments in requesting timely commendation for individuals and entities with merits in COVID-19 management and economic restoration.

20. The Committee for Ethnic Minorities

a) Cooperate with Ministry of Health, Ministry of Information and Communication, and local governments shall mobilize ethnic minorities to participate in COVID-19 epidemic management;

b) Cooperate with Ministry of Labor – War Invalids and Social Affairs in proposing policies guaranteeing social security for ethnic minorities affected by COVID-19.

21. The Government Inspectorate

Direct implementation of periodic and irregular inspection in COVID-19 management to prevent negativity, waste, and corruption.

22. State bank of Vietnam

Propose credit solutions to assist enterprises, organizations, and individuals to restore manufacturing, business, and socio-economic development. Strongly promote non-cash and touchless payment methods.

23. The Committee for managing State capital at enterprises

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

24. Vietnam Academy for science and technology, Vietnam Academy for Social Sciences

Enhance scientific research regarding epidemic, epidemic management, and epidemic impact on aspects of social life; recommend scientific solutions for improving effectiveness of COVID-19 epidemic management to the Government, Prime Minister, and National Steering Committee for COVID-19 management in order to improve COVID-19 epidemic management and restore manufacturing, business, and socio-economic development.

25. Vietnam News Agency, Vietnam Television, and Voice of Vietnam

Increase communication to promote participation of society in performing COVID-19 epidemic management as per this Resolution. Reflect and analyze COVID-19 management results, socio-economic restoration, and utilization of tradition values in epidemic management. Promptly promote and praise individuals, entities, and models implementing dual objectives effectively.

Communicate about epidemic situations and epidemic forecast around the world; scientific and technical advances, and new solutions in epidemic management.

26. The Government requesting Vietnam Fatherland Front, organizations, and entities:

a) Improve cooperation with governments of all levels to improve awareness and capacity regarding compliance with epidemic management; continue to mobilize organizations and enterprises to implement epidemic management, remediate damages done by the epidemic, maintain, develop manufacturing activities, and utilize creativity of the general public in epidemic management and implementation of dual objectives;

b) Actively cooperate with governments of all levels to effectively deal with oppressing social issues, publicize, mobilize, and supervise implementation of epidemic management.

27. People’s Committees of provinces or central-affiliated cities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Implement guidelines of Ministry of Health for testing, quarantine, and medical monitor for individuals arriving from infected areas, other areas; individuals entering Vietnam (including children who do not receive adequate doses of vaccine); individuals finishing concentrated quarantine may travel on their own volition to their residence and work to serve manufacturing restoration and development;

c) Update information and data serving identification of epidemic level according to guidelines of Ministry of Health. Based on epidemic situations in the area, public epidemic level, and respective management solutions;

d) Direct implementation of COVID-19 management and economic restoration solutions while staying active, creative, compliant with practical situations, and cautious even when the epidemic has passed; guarantee “four on-the-spot" principle; procure to serve COVID-19 management as per the law, guarantee publicity, transparency, and prevention of negativity, waste, and corruption;

dd) Expedite, conduct inspection in local scale, and prepare requirements for immediate adaptation to epidemic situations.

28. The Government shall assign Ministry of Health to take charge and cooperate with the Government Office in monitoring implementation hereof and reporting to the Prime Minister in case of any difficulty.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


170.881

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.116.27
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!