Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 93/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Hồ Tiến Thiệu
Ngày ban hành: 25/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW NGÀY 25/10/ 2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân trong tình hình mới; Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 26/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới (gọi tắt là Kế hoạch số 50- KH/TU), UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định các nội dung, nhiệm vụ, lộ trình cụ thể để các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu Kế hoạch số 50-KH/TU đã đề ra.

b) Thông qua việc triển khai thực hiện Kế hoạch tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo từng năm và từng giai đoạn, đưa các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch này vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn của UBND tỉnh. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai các nhiệm vụ để đạt mục tiêu đề ra.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

- Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/ 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân trong tình hình mới và Kế hoạch số 50-KH/TU đến các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền quản lý (hoàn thành trong tháng 6 năm 2018).

- Xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 50-KH/TU và Kế hoạch này lồng ghép trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/ 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới (hoàn thành trong tháng 6 năm 2018).

- Huy động sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức đoàn thể các cấp trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân

2.1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện lối sống lành mạnh, tăng cường rèn luyện thân thể, tập thể dục, thể thao, sử dụng dinh dưỡng hợp lý; tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng, khám, sàng lọc phát hiện sớm bệnh, tật; nói không với ma túy; hạn chế tác hại của thuốc lá, rượu, bia, đồ uống có cồn, có ga; thực hiện ăn chín, uống sôi; giữ gìn vệ sinh môi trường sống, sử dụng nước sạch, nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh (thực hiện thường xuyên).

- Củng cố, phát triển mạng lưới truyền thông đến thôn, xóm, bản, làng; xây dựng các thông điệp, nội dung truyền thông phù hợp để người dân dễ nhớ, dễ hiểu, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội (thực hiện thường xuyên).

2.2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố đưa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới là một trong những nội dung thông tin, tuyên truyền thường xuyên, đan xen trong các chương trình thời sự tổng hợp hàng ngày (thực hiện từ quí II năm 2018 và duy trì thường xuyên).

3. Nâng cao sức khoẻ Nhân dân

3.1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thay đổi hành vi của người dân và các cấp ủy, chính quyền các cấp để tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân; tập trung ưu tiên các hoạt động dự phòng gắn với y tế cơ sở như: Chế độ dinh dưỡng hợp lý, sữa học đường, dinh dưỡng học đường; bảo đảm an toàn thực phẩm, tăng cường luyện tập thể dục thể thao; vận động toàn dân giữ gìn vệ sinh môi trường để mọi người dân được sống trong môi trường trong sạch, không hút thuốc lá, không lạm dụng rượu bia; phòng, chống bệnh nghề nghiệp... nhằm góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam; phòng, chống các bệnh không lây nhiễm, giảm biến chứng, giảm tử vong, tăng tuổi thọ, nâng cao chất lượng cuộc sống (thực hiện thường xuyên).

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 09/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

3.2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo chỉ đạo của Trung ương triển khai Đề án đổi mới căn bản về giáo dục thể chất, tâm lý, tăng số môn tập luyện tự chọn trong nhà trường, kết hợp chặt chẽ với tập luyện ngoài nhà trường. Đổi mới công tác y tế học đường trên cơ sở gắn chặt với y tế cơ sở (thực hiện sau khi có hướng dẫn của Trung ương).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tham mưu kiện toàn hệ thống y tế học đường để chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với trẻ em, học sinh, sinh viên (thực hiện sau khi có hướng dẫn của Trung ương).

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục triển khai bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên (thực hiện thường xuyên).

3.3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình quốc gia an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

3.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, lối sống lành mạnh, vệ sinh, xóa bỏ các tập tục lạc hậu ảnh hưởng đến sức khỏe; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao với nhiều hình thức, tạo phong trào mọi người dân thường xuyên luyện tập nâng cao sức khỏe (thực hiện thường xuyên).

3.5. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác phòng, chống sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (thực hiện thường xuyên).

- Tiếp tục phối hợp với Sở Y tế triển khai Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 09/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

3.6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tiếp tục phối hợp với Sở Y tế triển khai Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 09/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, triển khai Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng thế giới, giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung nguồn lực nâng cấp các hệ thống cấp thoát nước; bảo đảm người dân được tiếp cận sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh; đồng thời tuyên truyền, vận động để người dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường nông thôn; không lạm dụng sử dụng hóa chất cho vật nuôi, cây trồng (thực hiện thường xuyên).

3.7. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống, cai nghiện ma tuý và tội phạm trong lĩnh vực y dược, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn, thương tích (thực hiện thường xuyên).

3.8. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng xấu từ ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu tới sức khỏe (thực hiện thường xuyên). Đẩy mạnh việc thực hiện các đề án xử lý chất thải; khắc phục ô nhiễm ở các dòng sông, suối, cơ sở sản xuất, các khu, cụm công nghiệp.

4. Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở

4.1. Sở Y tế

- Triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng cường và nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra; ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là các dịch bệnh mới nổi (thực hiện thường xuyên).

- Tập trung chỉ đạo, tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống các bệnh không lây nhiễm; tuyên truyền, vận động Nhân dân khám sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật; đẩy mạnh việc quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mãn tính tại y tế cơ sở (thực hiện thường xuyên).

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm phấn đấu đạt mục tiêu trên 90% dân số được quản lý sức khoẻ vào năm 2025 và trên 95% vào năm 2030; Đề án Xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 935/QĐ- UBND ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh.

- Thường xuyên củng cố vững chắc hệ thống tiêm chủng mở rộng, triển khai đầy đủ các loại vắc xin theo quy định và bảo đảm an toàn tiêm chủng; phấn đấu tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt tối thiểu 95%.

- Thực hiện thường xuyên các hoạt động dự phòng, tư vấn, khám và xét nghiệm sàng lọc cho phụ nữ có thai, phòng các bệnh lây nhiễm từ mẹ sang con, phát hiện sớm ung thư đường sinh sản,... Thực hiện nghiêm các quy định về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng bởi hậu quả của chiến tranh và các đối tượng ưu tiên khác.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Trạm Y tế tuyến xã, triển khai các chương trình, mục tiêu về y tế, quản lý hồ sơ sức khỏe người dân gắn với quản lý thẻ và thanh toán bảo hiểm y tế theo lộ trình, theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Tăng cường thực hiện Dự án Quân dân y kết hợp thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - dân số giai đoạn 2016 - 2020 đã được phê duyệt theo Quyết định 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Triển khai hệ thống sổ sức khoẻ điện tử đến từng người dân theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thực hiện cập nhật các thông tin, chỉ số sức khoẻ khi đi khám sức khoẻ, chữa bệnh. Có lộ trình phù hợp để từng bước tiến tới mọi người dân đều được theo dõi, quản lý sức khoẻ, khám và chăm sóc sức khoẻ định kỳ.

4.2. Bảo hiểm xã hội tỉnh

Phối hợp với Sở Y tế triển khai chính sách bảo hiểm y tế đối với y tế cơ sở nhằm khuyến khích người dân khám, chữa bệnh tại y tế cơ sở, tạo điều kiện để y tế cơ sở phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (thực hiện sau khi có hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

4.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu cho UBND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

5. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện

5.1. Sở Y tế

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 19/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế, nâng cao năng lực và chất lượng khám, chữa bệnh của hệ thống y tế các cấp giai đoạn 2016 - 2020; củng cố và tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh các tuyến, đặc biệt là tuyến cơ sở nhằm tăng sự hài lòng của người bệnh, giảm quá tải bệnh viện; phát triển các chuyên khoa sâu. Phấn đấu đạt 30 giường bệnh viện/vạn dân vào năm 2021.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2014 - 2019 trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai hiệu quả các Đề án Bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đã được phê duyệt kèm theo Quyết định số 2398/QĐ- UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh, đồng thời triển khai thêm các chuyên khoa khác khi có đủ điều kiện.

- Đẩy mạnh thực hiện công tác chỉ đạo tuyến và thực hiện Đề án 1816; tiếp nhận các kỹ thuật được chuyển giao từ các bệnh viện tuyến trên và tăng cường chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới để bảo đảm chất lượng từng dịch vụ kỹ thuật đồng đều giữa các tuyến nhằm giảm tình trạng quá tải bệnh viện. Tiếp tục thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức và xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, thân thiện với môi trường (thực hiện thường xuyên).

- Triển khai thực hiện đúng các quy chế chuyên môn, điều trị đúng phác đồ, quy trình hướng dẫn điều trị thống nhất của Bộ Y tế. Thực hiện quy trình bảo đảm an toàn người bệnh, kiểm soát tốt tai biến y khoa, giảm tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện... Hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện theo hướng dẫn của Bộ Y tế (thực hiện thường xuyên).

- Tiếp tục thực hiện Quyết định 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện để giảm phiền hà, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh; tạo thuận lợi cho người bệnh thông qua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh (thực hiện thường xuyên).

- Tăng cường khám, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách. Phát huy thế mạnh y tế của lực lượng vũ trang; triển khai các mô hình tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng nơi để bảo đảm dịch vụ khám, chữa bệnh cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới (thực hiện thường xuyên).

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện lộ trình thông tuyến khám, chữa bệnh; lộ trình liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở khám, chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ ngay tại tuyến cơ sở (thực hiện sau khi hướng dẫn của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

- Đổi mới cơ chế hoạt động, quản lý các bệnh viện công lập gắn trao quyền tự chủ với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm công khai, minh bạch, có sự kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền (thực hiện thường xuyên).

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan liên quan tham mưu xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển mạng lưới y tế tư nhân, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa tại cơ sở y tế công lập để phát triển chuyên môn kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc người bệnh.

- Tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ y tế (thực hiện thường xuyên). Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, xâm hại đến nhân phẩm và sức khỏe thầy thuốc; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn các cơ sở y tế.

5.2. Bảo hiểm xã hội tỉnh

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm phiền hà trong giám định, thanh toán bảo hiểm y tế để tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (thực hiện thường xuyên).

6. Phát triển y dược học cổ truyền

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan:

- Xây dựng và thực hiện Chương trình phát triển y học cổ truyền, tăng cường kết hợp với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, nâng cao sức khoẻ để tăng chỉ tiêu số lượt khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại các tuyến, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở.

- Nâng cao vai trò của y học cổ truyền trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tuyên truyền, vận động Nhân dân trồng và sử dụng cây thuốc nam, thuốc y học dân tộc; kế thừa, bảo tồn, phát triển các nguồn dược liệu quý, hiếm; khai thác bền vững nguồn dược liệu tự nhiên (thực hiện thường xuyên).

- Đẩy mạnh nghiên cứu, kiểm nghiệm, chứng minh tác dụng của các phương thức chẩn trị, điều trị không dùng thuốc, các bài thuốc, vị thuốc y học cổ truyền. Hỗ trợ phát hiện, đăng ký, công nhận sở hữu trí tuệ và thương mại hoá các bài thuốc y học cổ truyền; tôn vinh và bảo đảm quyền lợi của các danh y.

7. Đẩy mạnh phát triển ngành Dược và thiết bị y tế

7.1. Sở Y tế

- Tiếp tục chủ trì, triển khai hiệu quả Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về thực hiện “Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Thực hiện các giải pháp để bảo đảm cung cấp đủ thuốc, có chất lượng, an toàn, hiệu quả, giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng. Thực hiện đấu thầu tập trung thuốc, trang thiết bị, hoá chất, vật tư y tế, bảo đảm công khai, minh bạch, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, chống thất thoát, lãng phí.

- Tiếp tục phát triển và mở rộng năng lực của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm tỉnh.

- Tăng cường quản lý hệ thống bán buôn, bán lẻ, các nhà thuốc trong và ngoài bệnh viện; chấn chỉnh tình trạng bán thuốc không theo đơn; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Dược trong và ngoài công lập.

7.2. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác phòng, chống việc sản xuất, kinh doanh đối với thuốc, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế giả, kém chất lượng và các hàng hóa có nguy cơ gây hại đến sức khỏe (thực hiện thường xuyên).

7.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xây dựng quy hoạch, ưu tiên đầu tư và tập trung phát triển một số vùng chuyên canh dược liệu. Khuyến khích phát triển nguồn dược liệu, nhất là các dược liệu quý hiếm (thực hiện thường xuyên).

8. Phát triển nhân lực và khoa học - công nghệ y tế

8.1. Sở Y tế

- Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020” được phê duyệt tại Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh. Phấn đấu đạt 10 bác sĩ/vạn dân vào năm 2020; 2,8 dược sĩ đại học, 25 điều dưỡng viên/vạn dân vào năm 2025; 11 bác sĩ, 3 dược sĩ đại học, 33 điều dưỡng viên/vạn dân vào năm 2030.

- Đổi mới chương trình, tài liệu và phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Y tế tỉnh.

- Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và ứng dụng thành tựu tiến bộ khoa học trong lĩnh vực y tế trên thế giới và trong khu vực vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là các lĩnh vực y học cơ bản, y học kỹ thuật cao, y học lâm sàng, y tế cộng đồng, quản lý y tế (thực hiện thường xuyên).

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện chính sách khuyến khích người có trình độ chuyên môn làm việc tại y tế cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và trong các lĩnh vực y tế dự phòng, pháp y, tâm thần, lao, phong,...

8.2. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh phân bổ số lượng người làm việc cho công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân theo quy định; thực hiện chính sách khuyến khích, chế độ thu hút đối với những người có trình độ chuyên môn cao làm việc tại các cơ sở y tế theo chế độ, chính sách của tỉnh.

8.3. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực y tế (thực hiện thường xuyên).

9. Đổi mới hệ thống tổ chức và cung cấp dịch vụ y tế

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan:

- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Triển khai thực hiện Đề án giải thể một số Phòng Khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh hoạt động không hiệu quả. Điều chuyển, bổ sung nhân lực, trang thiết bị, giường bệnh cho Trung tâm Y tế huyện và Trạm y tế nhằm tăng cường nguồn lực cho hệ thống y tế cơ sở.

- Chủ trì, tham mưu xây dựng đề án sáp nhập Trung tâm Dân số cấp huyện vào Trung tâm Y tế để thực hiện mô hình mỗi cấp huyện chỉ có một Trung tâm Y tế đa chức năng, bao gồm y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác (hoàn thành trong năm 2018).

- Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng, đặc biệt tổ chức thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (thực hiện thường xuyên).

10. Đổi mới tài chính y tế

10.1. Sở Y tế

- Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách sự nghiệp y tế theo hướng dành tối thiểu 30% ngân sách y tế cho y tế dự phòng, quan tâm đầu tư các Trạm Y tế xã đã xuống cấp, nhất là ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Từng bước thực hiện lộ trình chuyển chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước cấp trực tiếp cho cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. Đẩy mạnh phương thức Nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng và thực hiện cơ chế giá gắn với chất lượng dịch vụ, khuyến khích sử dụng dịch vụ y tế ở tuyến dưới.

- Tích cực đổi mới công tác quản lý và tổ chức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Đẩy mạnh thực hiện quyền tự chủ về nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính gắn với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch. Duy trì hiệu quả Đề án tự chủ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tiếp tục triển khai Đề án tự chủ về tài chính tiến tới tự chủ toàn bộ tại các cơ sở y tế công lập theo lộ trình.

- Đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực phát triển hệ thống y tế. Đa dạng hoá các hình thức hợp tác công - tư, bảo đảm minh bạch, công khai. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trên nguyên tắc bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát triển chuyên môn kỹ thuật cao nhằm bảo đảm cho người dân được cung cấp dịch vụ y tế có chất lượng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với mạng lưới y, dược tư nhân.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở đến các đơn vị khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến huyện, xã và mọi người dân.

10.2. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách Nhà nước để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ y tế và các hoạt động liên quan đến lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân trong tình hình mới.

10.3. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai hiệu quả Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 08/4/2017 của UBND tỉnh về thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020. Triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường truyền thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểm y tế; phấn đấu đạt tỷ lệ 96% người dân tham gia bảo hiểm y tế vào năm 2020 và trên 96% vào năm 2030, sớm thực hiện được mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

- Nâng cao chất lượng công tác giám định, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, cải tiến tổ chức công tác giám định bảo đảm chất lượng, chính xác, kịp thời, khách quan, đúng quy định chuyên môn về khám, chữa bệnh (thực hiện thường xuyên).

- Thực hiện các giải pháp để quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế tiết kiệm, hiệu quả. Phối hợp với Sở Y tế triển khai đồng bộ các giải pháp để hạn chế việc sử dụng dịch vụ quá mức cần thiết, không phù hợp với yêu cầu chuyên môn trong khám, chữa bệnh (thực hiện thường xuyên).

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả của quỹ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo; tạo nguồn và xây dựng quy chế hỗ trợ từ quỹ để bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội khám, chữa bệnh.

11. Tăng cường hợp tác quốc tế

- Sở Y tế chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường hợp tác quốc tế và tranh thủ hỗ trợ về kỹ thuật, đào tạo và tài chính từ các Dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm qua biên giới.

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực y, dược.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ THEO LỘ TRÌNH

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

Chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/12.

2. Các sở, ban, ngành của tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này và thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Y tế trước ngày 25/11 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3. UBND các huyện, thành phố

a) Căn cứ các mục tiêu, nội dung của Kế hoạch số 50-KH/TU và Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương (hoàn thành trong tháng 6 năm 2018).

b) Xây dựng các chỉ tiêu về phòng bệnh, khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND cấp xã tích cực thực hiện kế hoạch đề ra; quan tâm và huy động các nguồn lực để tăng cường hoạt động trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.

c) Thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Y tế trước ngày 25/11 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân tham gia vào các hoạt động, các phong trào nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc chủ động đề xuất gửi Sở Y tế tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: KG-VX, TH, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KG-VX (NTB).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Tiến Thiệu

 

PHỤ LỤC:

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ THEO LỘ TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 93/KH-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Xây dựng Kế hoạch, chương trình trình hành động cụ thể huy động sức mạnh tổng hợp của cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện có hiệu quả mục tiêu Nghị quyết

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

 

Tháng 6 năm 2018

2

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố tuyên truyền các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố

Từ quí II năm 2018 và duy trì thường xuyên

3

Đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm nghiệm để thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong quản lý và kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm

Sở Y tế

Các cơ quan liên quan

Giai đoạn 2018 - 2020

4

Hoàn thành Đề án giải thể các Phòng Khám đa khoa khu vực hoạt động kém hiệu quả

Sở Y tế

Các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố

Quí II năm 2018

5

Hoàn thành xây dựng đề án sáp nhập Trung tâm Dân số các huyện vào Trung tâm Y tế huyện để thực hiện mô hình mỗi cấp huyện chỉ có một Trung tâm y tế đa chức năng

Sở Y tế

Các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố

Năm 2018

6

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh chủ động, không để dịch bệnh lớn xảy ra; ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh

Sở Y tế

Các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố

Thực hiện thường xuyên hàng năm

7

Củng cố vững chắc hệ thống tiêm chủng mở rộng; triển khai đầy đủ các loại vắc xin theo quy định và bảo đảm an toàn tiêm chủng; phấn đấu tỉ lệ tiêm chủng mở rộng đạt tối thiểu 95%

Sở Y tế

UBND các huyện, thành phố

Thực hiện thường xuyên hàng năm

8

Tiếp tục củng cố mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh các tuyến; triển khai các Đề án Bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Sở Y tế

Các sở, ngành liên quan

Giai đoạn 2018 - 2020

9

Đạt 30 giường bệnh viện/vạn dân

Sở Y tế

Các cơ quan liên quan

Năm 2021

10

Đạt 10 bác sĩ/vạn dân

Sở Y tế

Các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố

Năm 2020

11

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển y học cổ truyền, tăng cường kết hợp với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, nâng cao sức khoẻ

Sở Y tế

Các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố

Thực hiện sau khi có chỉ đạo của Bộ Y tế

12

Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực y tế cấp xã để thực hiện vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khoẻ, phấn đấu trên 90% dân số được quản lý sức khoẻ

Sở Y tế

Các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố

Năm 2020

13

100% Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm

Sở Y tế

UBND các huyện, thành phố

Quí III năm 2018

14

Tăng cường công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến và thực hiện Đề án 1816 nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới

Sở Y tế

Các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố

Thực hiện thường xuyên hàng năm

15

Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết

Sở Y tế

Các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố

Năm 2025

16

Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết

Sở Y tế

Các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố

Năm 2030

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 93/KH-UBND ngày 25/05/2018 thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân trong tình hình mới do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.356

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220