Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 788/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành

Số hiệu: 788/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Nguyễn Thanh Hải
Ngày ban hành: 06/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 788/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 06 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN NĂM 2020

Căn cứ Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thú y;

Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 về Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dại giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 về Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025 của thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-BNN-TY ngày 17/02/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt "Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020";

Căn cứ văn bản số 271/BNN-TY ngày 09/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và tổ chức tổng kết Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh LMLM giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 3755/KH-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 4176/KH-UBND ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh về phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025;

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 15/TTr-SNN ngày 13/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Chủ động trong chỉ đạo và triển khai các hoạt động về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trên địa bàn tỉnh trong năm 2020.

- Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

- Từng bước xã hội hóa công tác phòng bệnh cho đàn vật nuôi theo nguyên tắc “phòng bệnh là chính”, “phòng chống dịch bệnh trước hết là trách nhiệm của chủ vật nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi và doanh nghiệp”.

2. Yêu cầu:

- Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi theo quy định của pháp luật về Thú y và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y.

- Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, phải bám sát thực tế chăn nuôi, diễn biến dịch bệnh, thời tiết; tổ chức giám sát chặt chẽ dịch bệnh nhằm phát hiện sớm và triển khai phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở nhằm đảm bảo hiệu quả trong triển khai các nội dung kế hoạch.

- Các tổ chức, cá nhân chăn nuôi gia súc, gia cầm phải nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn theo quy định của pháp luật và kế hoạch của UBND tỉnh.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN

1. Giám sát dịch bệnh

a) Giám sát lâm sàng:

Tổ chức thực hiện giám sát từ cơ sở chăn nuôi để phát hiện bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi, các bệnh truyền lây giữa động vật và người; các trường hợp nghi ngờ động vật mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải được phát hiện sớm để xử lý kịp thời.

b) Giám sát phi lâm sàng:

- Đối với bệnh Cúm gia cầm: Tổ chức 02 đợt, lấy 600 mẫu (300 mẫu/đợi) giám sát lưu hành vi-rút theo Kế hoạch số 4176/KH-UBND ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh về phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025.

- Đối với bệnh Dại: Thực hiện giám sát, điều tra ổ dịch, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp nghi mắc bệnh dại theo Kế hoạch số 3755/KH-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh về phòng, chống bệnh Dại giai đoạn 2016-2020. Số mẫu dự kiến là 20 mẫu.

- Đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Thực hiện lấy mẫu giám sát lưu hành, lấy mẫu ổ dịch để xét nghiệm theo quy định, số mẫu dự kiến: 300 mẫu.

- Lấy mẫu chẩn đoán ổ dịch khi phát hiện gia súc, gia cầm nghi mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên động vật như: LMLM gia súc, Cúm gia cầm, Tai xanh ở lợn,... số mẫu dự kiến: 50 mẫu.

2. Tiêm phòng vắc-xin cho đàn vật nuôi

a) Tổ chức tiêm phòng các loại vác-xin: LMLM, Tụ huyết trùng, dịch tả lợn, cúm gia cầm, vác xin dại chó mèo và các loại khác cho đàn vật nuôi theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, các Chương trình Quốc gia về phòng chống Cúm gia cầm, LMLM và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT.

b) Thời gian tiêm phòng:

- Tỉnh tổ chức tiêm phòng định kỳ 02 đợt/năm. Đợt 1 vào tháng 3-4; đợt 2 vào tháng 9-10.

- Cá nhân, tổ chức chăn nuôi: tiêm bổ sung cho vật nuôi trong quá trình chăn nuôi hoặc khi vật nuôi hết hiệu lực của vắc-xin;

c) Cách thức, hình thức tổ chức triển khai:

- Đối với tiêm phòng định kỳ 02 đợt/năm:

+ Tiêm đại trà đối với các loại vắc-xin LMLM, tụ huyết trùng trâu bò và vắc-xin Dại chó, mèo.

+ Không tiêm đại trà đối với các loại vắc-xin tiêm cho đàn lợn và đàn gia cầm. Riêng vắc-xin Cúm gia cầm, chỉ tổ chức tiêm phòng sau khi có kết quả lấy mẫu giám sát của cơ quan thú y.

- Đối với việc tiêm phòng bổ sung:

+ Cá nhân, tổ chức chăn nuôi tự tổ chức tiêm bổ sung cho vật nuôi trong quá trình chăn nuôi hoặc khi vật nuôi hết hiệu lực bảo hộ của vác xin theo hướng dẫn, giám sát của cơ quan chuyên môn.

+ Riêng tiêm bổ sung vác xin Dại chó mèo: Được tiêm tại Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện hoặc nhân viên thú y cấp xã đã có chứng chỉ hành nghề, có sự hướng dẫn, giám sát của cơ quan chuyên môn.

3. Vệ sinh, tiêu độc khử trùng

- Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh động vật trên địa bàn và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai các đợt vệ sinh, khử trùng tiêu độc trên địa bàn đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

- Thường xuyên dự trữ 4.000 lít hóa chất để phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

4. Xử lý các ổ dịch bệnh động vật phát sinh

- Đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống, xử lý các ổ dịch theo kế hoạch số 781/KH-UBND ngày 28/2/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ và theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Thú y.

- Đối với các loại dịch bệnh truyền nhiễm khác: Triển khai các biện pháp chống dịch theo quy định của Luật Thú y và Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. Bố trí nguồn hóa chất và vac-xin dự trữ của tỉnh để phòng chống dịch khi phát sinh các ổ dịch bệnh hoặc có kết quả giám sát theo quy định.

- Thường xuyên dự trữ 25.000 liều vắc-xin LMLM, 01 triệu liều vắc-xin Cúm gia cầm để chủ động phòng, chống dịch.

5. Tuyên truyền, tập huấn

- Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật về Chăn nuôi, Thú y cho người chăn nuôi, các đối tượng buôn bán thuốc thú y; truyền thông trực tiếp cộng đồng về phòng, chống bệnh Dại.

- Xây dựng các chuyên mục, đưa tin, bài về phòng, chống dịch bệnh trên Đài PT-TH tỉnh, Báo Phú Thọ, website của Sở Nông nghiệp và PTNT và hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, xã.

- Tập trung tuyên truyền vào các đợt tiêm phòng vắc-xin cho đàn vật nuôi, khử trùng tiêu độc môi trường và diễn biến dịch bệnh trên địa bàn.

III. CƠ CHẾ, KINH PHÍ THỰC HIỆN.

1. Ngân sách trung ương.

Hỗ trợ 100% kinh phí mua vắc-xin Lở mồm long móng tiêm phòng cho đàn trâu bò và vắc-xin Dịch tả lợn tiêm phòng cho đàn lợn theo Chương trình 30a (thuộc Chương trình 30a).

2. Ngân sách tỉnh.

- Ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí cho các hoạt động triển khai ở cấp tỉnh gồm: Kinh phí lấy mẫu giám sát lưu hành, lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán dịch bệnh; công tác thông tin tuyên truyền; mua sắm vật tư, hóa chất; in giấy chứng nhận tiêm phòng; mua dụng cụ, thiết bị lấy mẫu xét nghiệm; kinh phí kiểm tra, giám sát, tổ chức triển khai và các chi phí khác liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh ở cấp tỉnh.

- Hỗ trợ vắc-xin LMLM tiêm cho đàn trâu, bò của huyện Thanh Sơn theo Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh LMLM; vắc-xin Cúm gia cầm, LMLM để tiêm phòng khi có dịch và có kết quả giám sát lưu hành dương tính với vi-rút theo quy định.

- Căn cứ tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hỗ trợ kinh phí mua hoá chất triển khai các đợt khử trùng tiêu độc trên địa bàn tỉnh.

3. Ngân sách huyện:

- Ngân sách huyện đảm bảo các chi phí triển khai ở cấp huyện, bao gồm: Chi phí mua các loại vật tư, hóa chất, bảo hộ phục vụ công tác tiêm phòng, khử trùng, phòng chống dịch bệnh; chi phí trả công tiêm phòng khi có ổ dịch bệnh phát sinh; chi phí trả công tiêm vac-xin cho đàn vật nuôi theo Chương trình 30a, Chương trình quốc gia phòng chống bệnh LMLM trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến các kế hoạch; chi phí hoạt động kiểm tra, giám sát; hỗ trợ chi phí cho người tham gia tiêm phòng, khử trùng; vận chuyển, bảo quản vắc-xin, hóa chất từ huyện đến xã; hỗ trợ gia súc bị phản ứng vắc-xin; thu gom, tiêu hủy vỏ lọ vắc-xin, hóa chất. Tùy thuộc khả năng ngân sách để hỗ trợ vắc-xin, công tiêm phòng, khử trùng tiêu độc theo quy định của pháp luật (theo Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật).

- Khi xuất hiện ổ dịch tại địa phương, Chủ tịch UBND cấp huyện chủ động sử dụng ngân sách của địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để chi phí cho các hoạt động chống dịch (hoạt động của Ban chỉ đạo cấp huyện; công tiêm phòng, khử trùng tiêu độc; tiêu hủy vật nuôi; kiểm tra, giám sát; mua vật tư; hoạt động của chốt kiểm soát vận chuyển cấp huyện,...).

4. Ngân sách cấp xã: Đảm bảo kinh phí triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh ở cấp xã như: triển khai tiêm phòng, khử trùng; giám sát, báo cáo dịch bệnh; kinh phí phòng, chống dịch khi có dịch xảy ra trên địa bàn theo quy định.

5. Người dân chi trả: Chi phí mua vắc-xin, công tiêm phòng, phun hóa chất khử trùng tiêu độc; các chi phí chủ động giám sát, phòng chống dịch bệnh trong trường hợp không được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi tại các địa phương trong tỉnh.

- Phối hợp Sở Y tế trong việc hướng dẫn các địa phương giám sát và phòng chống các bệnh động vật lây sang người theo Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT- BYT-BNNPTNT ngày 27/5/2013 của liên Bộ: Y tế - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người.

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y:

+ Xây dựng phương án cung ứng kịp thời các loại vắc-xin theo nhu cầu của UBND các huyện và người chăn nuôi; chuẩn bị vật tư, hóa chất, trang thiết bị phòng dịch phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; dự toán kinh phí triển khai kế hoạch phần ngân sách tỉnh đảm nhiệm, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; làm chủ đầu tư mua sắm các loại vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

+ Chủ động lấy mẫu giám sát dịch bệnh; kịp thời chẩn đoán, xác minh ổ dịch và xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch lây lan rộng, đặc biệt đối với các bệnh truyền lây sang người; tham mưu tổ chức kiểm soát chặt chẽ hoạt động giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác kiểm tra vệ sinh thú y theo quy định của pháp luật.

+ Phối hợp các cơ quan truyền thông hướng dẫn, thông tin tuyên truyền kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, nguy cơ phát dịch và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

2. Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu với UBND tỉnh bố trí kinh phí cho công tác phòng, chông dịch theo quy định; kiểm tra, hướng dẫn sử dụng, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

3. Sở Y tế, Sở Công thương, Công an tỉnh: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai nội dung kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

4. Cấp huyện:

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020 trên địa bàn; chủ động bố trí nguồn kinh phí để triển khai kế hoạch hiệu quả.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông và các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thông tin, tuyên tuyền về trách nhiệm của người chăn nuôi trong phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật; kịp thời thông tin tình hình dịch bệnh tới người chăn nuôi và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm, tổ chức chống dịch kịp thời theo quy định của pháp luật, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi định kỳ và các đợt khử trùng tiêu độc theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Triển khai lập danh sách từng hộ chăn nuôi trên địa bàn và số lượng vật nuôi phải tiêm phòng để tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ; yêu cầu tất cả các hộ chăn nuôi ký cam kết chấp hành quy định tiêm phòng cho đàn vật nuôi theo quy định của pháp luật; các hộ chăn nuôi không chấp hành tiêm phòng đúng quy định phải chịu trách nhiệm pháp lý và không được hưởng chính sách hỗ trợ khi có dịch bệnh phát sinh theo quy định.

5. Đài PT-TH tỉnh, Báo Phú Thọ: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức các đợt cao điểm thông tin, tuyên truyền, đưa tin phục vụ kế hoạch.

6. MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và hội viên chấp hành tốt các chính sách pháp luật của nhà nước và kế hoạch của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị nghiêm túc triển thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN và PTNT (b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành, thị;
- CVP, PCVPTH;
- Chuyên viên NCTH;
- Lưu: VT, KT6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 788/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


94

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32