Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 78/KH-SYT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Văn Thái
Ngày ban hành: 19/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/KH-SYT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19 tháng 09 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 641/QĐ-TTG NGÀY 28/04/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC, TẦM VÓC NGƯỜI VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC Y TẾ GIAI ĐOẠN 2015-2030

Lịch sử phát triển của nhân loại cho thấy con người là vốn quý nhất. Bên cạnh nguồn tài nguyên thiên nhiên, tiềm lực kinh tế thì chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển nhanh và bền vng của toàn cầu cũng như của mỗi quốc gia.

Đảng và Nhà nước ta nhận thức sâu sắc những giá trị lớn lao và ý nghĩa quyết định của nhân tố con người, chủ thcủa mọi sáng tạo, mọi nguồn của cải vật chất, văn hóa và mọi nền văn minh của các quốc gia và đã khẳng định: “con người là vốn quý nhất, chăm lo cho hạnh phúc của con người là mục tiêu phấn đấu cao nhất của chế độ ta”. Đảng đã chỉ rõ: “Chỉ có thể tăng trưởng nguồn lực con người khi quá trình hiện đại hóa các ngành giáo dục, văn hóa văn nghệ, bảo vệ sức khỏe, dân số - kế hoạch hóa gia đình gắn liền với việc kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống và bản sắc dân tộc”. Đại hội đại biu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã khẳng định: “Xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe, tầm vóc con người Việt Nam, tăng tuổi thọ và cải thiện chất lượng giống nòi”.

Ngày 28/04/2011 Thủ tướng Chính phđã ban hành Quyết định số 641/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước ta đối với sự phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

Đtriển khai có hiệu quả Quyết định này của Thủ tướng Chính phủ đồng thời theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 2660/UBND-VP ngày 25/05/2011 và cuộc họp Ban chỉ đạo Đề án 641 của tỉnh ngày 23/07/2014; Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung có liên quan đến lĩnh vực y tế của Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2015-2030 như sau:

I. Mục tiêu:

1. Mục tiêu tng quát: Phát triển thể lực, tầm vóc con người của tỉnh trong 15 năm tới để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh; từng bước nâng cao chất lượng giống nòi và tăng tuổi thọ khỏe mạnh của con người tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

2. Mục tiêu cụ thể:

Tăng cường công tác dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, giảm mạnh tỷ lệ suy dinh dưỡng đcải thiện các chỉ số cơ bản của trẻ em 5 tuổi và đảm bảo các tiêu chí đánh giá thể lực, tầm vóc thân thể của thanh niên lứa tuổi trưởng thành của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

a) Cải thiện tầm vóc thân thể của thanh niên đạt nhịp độ tăng trưởng n định theo các tiêu chí sau:

- Đối với nam 18 tui: Năm 2020 chiều cao trung bình 167 cm; Năm 2030 chiều cao trung bình 168,5 cm.

- Đối với nữ 18 tuổi: Năm 2020 chiều cao trung bình 156 cm; Năm 2030 chiều cao trung bình 157,5 cm.

b) Tăng cường chăm sóc sức khỏe trẻ em, người chưa thành niên và thanh niên nhằm giảm thiểu các bệnh về tim mạch, bệnh béo phì, bệnh gây bất thường về chiều cao thân thể, góp phần nâng cao cht lượng cuộc sống.

3. Thi gian thực hiện: 16 năm (từ 2015 đến 2030)

II. Các chương trình của Đề án liên quan đến lĩnh vực y tế:

1. Chương trình 1: Nghiên cứu triển khai, ứng dụng những yếu tố chủ yếu tác động đến thể lực, tầm vóc người Việt Nam tại tỉnh BRVT:

1.1. Nhiệm vụ: Đối chiếu các chỉ số sinh học và các tiêu chí, tiêu chuẩn phát triển thể lực, tầm vóc; đề xuất khả năng can thiệp cải thiện thể lực, tầm vóc người Việt Nam.

1.2. Nội dung chủ yếu:

- Khảo sát, thống kê các chỉ số cơ bản về sinh học và tng hợp các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá thể lực, tầm vóc con người của tỉnh.

- Điều tra tng hợp và xác định tần số bệnh tật gây bất thường về tầm vóc thân thể, thể lực; đề xuất một số giải pháp can thiệp.

1.3. Kinh phí Chương trình 1: 1.000.000.000 đồng

- Năm 2015: Đánh giá đầu Đề án. Kinh phí thực hiện 300 triệu đồng.

- Năm 2020: Đánh giá giữa kỳ của Đề án. Kinh phí thực hiện: 300 triệu đồng.

- Năm 2030: Đánh giá cuối kỳ Đề án. Kinh phí thực hiện 400 triệu.

1.4. Phân công thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế tỉnh. Cơ quan thực hiện: Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Thống kê.

2. Chương trình 2: Chăm sóc dinh dưỡng kết hợp với các chương trình chăm sóc sức khỏe, chất lượng dân số liên quan:

2.1. Nhiệm vụ: Đảm bảo dinh dưỡng hợp lý cho bà mẹ mang thai, trẻ sơ sinh, nhi đồng, thiếu niên, thanh niên đến 18 tuổi. Lồng ghép với các hoạt động nâng cao chất lượng dân số.

2.2. Nội dung chủ yếu:

a) Hoạt động 1: Thực hiện việc chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai thông qua việc cấp viên st và can-xi cho các bà mẹ mang thai hàng năm:

- Cấp viên sắt cho bà mẹ mang thai trong 10 tháng (9 tháng mang thai và 01 tháng sau sinh):

22.000 bà mẹ x 30 viên x 10 tháng x 400 đồng = 2.640.000.000 đ

2.640.000.000 đồng/năm x 16 năm = 42.240.000.000 đồng

- Cấp can-xi cho các bà mẹ mang thai năm:

22.000 bà mẹ x 30 viên x 03 tháng x 600 đồng = 1.188.000.000 đ

1.188.000.000 đồng/năm x 16 năm = 19.008.000.000 đồng

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh.

b) Hoạt động 2: Truyền thông chuyển đổi hành vi về nâng cao thể lực, tầm vóc:

- Nội dung chủ yếu:

+ Vận động tạo sự cam kết ủng hộ của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, những người có uy tín trong cộng đồng về đề án nâng cao thể lực, tầm vóc.

+ Tăng cường thông tin, giáo dục và truyền thông nhm chuyển đổi hành vi về nâng cao thể lực, tầm vóc của cá nhân, gia đình và cộng đồng.

+ Huy động đa dạng các kênh, các loại hình truyền thông và đi mới các sản phẩm truyền thông thích hợp với các nội dung nâng cao thể lực, tầm vóc.

+ Tăng cường tư vấn cộng đồng, truyền thông nhóm về nâng cao thể lực, tầm vóc

- Kinh phí: 500.000.000 đ/năm x 16 năm = 8.000.000.000 đồng

- Cơ quan thực hiện: Chi cục Dân Số-KHHGĐ tỉnh.

c) Hoạt động 3: Lồng ghép nội dung nâng cao thể lực và tầm vóc vào hoạt động Mô hình Khám và Tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân

- Nội dung chủ yếu: Lồng ghép nội dung nâng cao thể lực và tầm vóc vào hoạt động Mô hình Khám và Tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân

- Kinh phí: 100.000.000 đồng/năm x 16 năm = 1.600.000.000 đồng

- Cơ quan thực hiện: Chi cục Dân Số-KHHGĐ tỉnh.

d) Hoạt động 4: Lồng ghép nội dung nâng cao thể lực và tầm vóc vào hoạt động của Đề án chẩn đoán sàng lọc trước sinh và sơ sinh:

- Nội dung chủ yếu: Lồng ghép nội dung nâng cao thể lực và tầm vóc vào hoạt động của Đề án chn đoán sàng lọc trước sinh và sơ sinh

- Kinh phí: 100.000.000 đồng/năm x 16 năm = 1.600.000.000 đồng

- Cơ quan thực hiện: Chi cục Dân Số-KHHGĐ tỉnh.

e) Tiếp tục thực hiện các hoạt động liên quan đến việc nâng cao thlực và tầm vóc (đã được cấp kinh phí):

- Tiếp tục thực hiện chương trình phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi.

- ng dụng chuẩn thực đơn dinh dưỡng hàng ngày phù hợp với các đối tượng của Đề án.

- Thí đim hướng dẫn và thực hiện chế độ chăm sóc dinh dưng đối với học sinh mẫu giáo, tiu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

- Xây dựng và triển khai chương trình sữa học đường đối với học sinh mẫu giáo, tiểu học.

2.3. Kinh phí Chương trình 2: 68.608.000.000 đồng

- Kinh phí hàng năm: 4.528.000.000 đồng

- Kinh phí giai đoạn 2015-2030: 72.448.000.000 đồng

3. Quản lý điều hành và giám sát các hoạt động:

a) Nội dung chủ yếu:

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án của ngành y tế

- Quản lý điều hành các hoạt động của Đề án và học tập kinh nghiệm triển khai hoạt động Đề án các tỉnh bạn.

- Giám sát định kỳ và đột xuất các hoạt động của Đề án.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Y tế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

c) Cơ quan thực hiện: Chi cục Dân Số-KHHGĐ tỉnh.

d) Thời gian thực hiện: hàng năm từ năm 2015 đến năm 2030.

e) Kinh phí thực hiện:

50.000.000 đ/năm x 16 năm = 800.000.000 đồng.

Như vậy để thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình 1 và Chương trình 2 của Đề án phát triển thể lực, tầm vóc con người của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2015-2030 ngành y tế rất cần cấp kinh phí như sau:

- Năm 2015: 4.878.000.000 đồng

- Các năm 2016-2019: 4.578.000.000 đồng/năm

- Năm 2020: 4.878.000.000 đồng

- Các năm 2021-2029: 4.578.000.000 đồng/năm

- Năm 2030: 4.978.000.000 đồng

Tổng kinh phí cho các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế của Đề án là 74.248.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy mươi bốn tỷ hai trăm bốn mươi tám triệu đồng chẵn)

(Kế hoạch này thay cho kế hoạch số 54/SYT-NVY ngày 05/9/2011 của Sở Y tế).

 


Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở VHTTDL;
- BS Trương Văn Kính - GĐ SYT (báo cáo);
- BS Võ Văn Hùng - PGĐ SYT (để biết);
- Chi cục DS-KHHGĐ;
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 78/KH-SYT ngày 19/09/2014 về triển khai Quyết định 641/QĐ-Tg phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trong lĩnh vực y tế giai đoạn 2015-2030 do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


984

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196