Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7565/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 05/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7565/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Triển khai Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đi với công tác quản lý nhà nước về ATTP nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế trong tình hình mới.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục về bảo đảm ATTP nhằm nâng cao nhận thức, thực hành đúng về ATTP trong cộng đồng.

- Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về ATTP nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về ATTP, góp phần phòng ngừa chủ động các sự cố về ATTP.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức quản lý, thanh tra, kiểm tra các nhóm thực phẩm, sản phẩm thực phẩm theo quy định của Luật ATTP và phân cấp của các ngành chức năng; thông qua kết quả thanh tra, kiểm tra đánh giá công tác quản lý nhà nước về ATTP.

- Kịp thời chấn chỉnh hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm về ATTP.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quản lý nhà nước về ATTP, tránh sự chng chéo hoặc bỏ sót đối tượng và nâng cao hiệu lực quản lý; huy động các ngun lực tham gia vào công tác bảo đảm ATTP.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Đến năm 2020, về cơ bản, việc kiểm soát ATTP trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm được thiết lập và phát huy hiệu quả, chủ động trong việc bảo vsức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng u cầu phát triển và hội nhập kinh tế.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020:

a) Mục tiêu 1: Nâng cao kiến thức và thực hành về ATTP cho các nhóm đối tượng.

95% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, 100% người quản lý và 80% người tiêu dùng có kiến thức, thực hành đúng về ATTP.

b) Mục tiêu 2: Tăng cường năng lực của hệ thống quản lý nhà nước về ATTP.

- Hệ thống quản lý nhà nước về ATTP tại các tuyến được hoàn thiện;

- Duy trì và mở rộng phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005;

- Duy trì hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP và tổ chức thực hiện phân tích một số nguy cơ cao về ATTP.

c) Mục tiêu 3: Cải thiện rõ rệt tình trạng đảm bảo ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.

- 100% cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm quy mô công nghiệp, tập trung được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP;

- Khuyến khích và nâng cao số cơ sở sản xuất, bảo quản, sơ chế, chế biến thực phẩm quy mô tập trung áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng ATTP như GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, VietGAP;

- 100% vùng nuôi thủy sản chủ lực, vùng trồng rau và vùng chăn nuôi tập trung được giám sát dư lượng các chất độc hại.

d) Mục tiêu 4: Cải thiện rõ rệt tình trạng đảm bảo ATTP của các cơ sở kinh doanh thực phẩm.

- 90% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc tuyến tỉnh quản lý và 70% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc tuyến huyện quản lý được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP;

- 100% bếp ăn tập thể được kiểm soát chặt chẽ và thực hiện ký cam kết đảm bảo ATTP;

- 100% siêu thị, cửa hàng chuyên doanh được kiểm soát ATTP; 80% chợ được quy hoạch và kiểm soát an toàn thực phẩm (không bao gồm chợ tự phát).

đ) Mục tiêu 5: Ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng ngộ độc thực phẩm cấp tính.

Không có vụ ngộ độc thực phẩm (NĐTP) cấp tính từ 30 người mắc trở lên được ghi nhận. Tlệ mắc NĐTP cấp tính trong các vụ NĐTP được ghi nhận dưới 9 người/100.000 dân.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành:

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền đối với công tác đảm bảo ATTP; ban hành văn bản chỉ đạo triển khai theo giai đoạn và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Tăng cường thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ATTP; nâng cao hiệu quả hoạt động liên ngành đối với công tác bảo đảm ATTP tại các cấp.

- Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm từ tỉnh đến cấp xã; tổ chức tốt các hoạt động phối hợp liên ngành, trong đó, ngành Y tế làm đầu mối.

- Tiếp tục triển khai quy hoạch, xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; quy hoạch các vùng sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn theo chuỗi.

- Củng cố mạng lưới quản lý ATTP của các ngành: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương từ tỉnh đến cơ sở; tập huấn nâng cao năng lực quản lý, nghiệp vụ chuyên môn, thanh tra, kiểm tra cho cán bộ làm công tác ATTP.

- Tư vấn, hỗ trợ năng lực cho doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng ATTP tiên tiến; đẩy nhanh tiến độ cấp, đăng ký các thủ tục hành chính trong lĩnh vực ATTP và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; tăng cường chứng nhận chất lượng sản xuất đảm bảo ATTP nông, lâm sản, thủy sản theo chuỗi nhằm thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ hàng hóa.

- Định kỳ tiến hành kiểm tra, đánh giá, giám sát việc triển khai công tác bảo đảm ATTP của các cấp, các ngành, các cơ quan quản lý ATTP.

2. Công tác thông tin, giáo dục truyền thông về ATTP:

- Huy động các phương tiện thông tin, tuyên truyền sẵn có tại địa phương, chú trọng phát huy hiệu quả của hệ thống loa, đài ở các thôn, bản kết hợp với tuyên truyền bằng các hình ảnh trực quan và truyền thông trực tiếp để các nhà lãnh đạo quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm dễ hiểu, dễ nhớ và dễ áp dụng; kịp thời biểu dương các gương người tốt, việc tốt; phê phán, công khai những hành vi sai trái về bảo đảm ATTP trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

- Xây dựng và phát triển các kỹ năng truyền thông; nâng cao số lượng, chất lượng các tài liệu và thông điệp truyền thông về ATTP; tăng cường phổ biến Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thực hiện cho tất cả các nhóm đối tượng (quản lý, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng).

- Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác ATTP từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, các buổi nói chuyện, tập huấn những kiến thức cơ bản về lựa chọn, bảo quản thực phẩm, phòng chống NĐTP và các bệnh truyền qua thực phẩm cho cộng đồng, hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, thái độ của người tiêu dùng, chủ động không sử dụng các thực phẩm không đảm bảo chất lượng.

3. Công tác quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra về ATTP:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm, giám sát, hậu kiểm việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP; thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông, lâm sản, thủy sản không đảm bảo an toàn; kiên quyết xử lý vi phạm theo quy định.

- Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh hóa chất bảo vệ thực vật và các vật tư nông nghiệp; đảm bảo sử dụng đúng chất lượng, chủng loại, liều lượng, thời gian cách ly của các loại vật tư nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm.

- Thường xuyên thực hiện giám sát, kiểm tra tồn dư hóa chất độc hại trong nông sản, thủy sản thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ các điểm giết mổ gia súc, gia cầm, kiên quyết xử lý các cơ sở giết mổ tự phát, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y. Kiểm tra việc thực hiện các quy định bảo đảm điều kiện ATTP trong toàn bộ chuỗi sản xuất.

- Ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, vi phạm quy định ghi nhãn hàng hóa, không rõ nguồn gốc và gian lận thương mại.

- Tăng cường giám sát, thanh tra các cơ sở dịch vụ ăn uống, chủ động giám sát các mối nguy ATTP để thông tin cảnh báo cho cộng đồng.

- Tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành; đảm bảo không chồng chéo giữa các ngành, các cấp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

4. Nâng cao năng lực phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm:

- Tăng cường năng lực và hiệu quả của hệ thống giám sát, chủ động phòng ngừa NĐTP và các bệnh truyền qua thực phẩm.

- Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả của hệ thống giám sát dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng; dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm ở người từ tỉnh đến các thôn, bản.

- Triển khai giám sát chủ động mối nguy ô nhiễm đối với một số nhóm thực phẩm, sản phẩm thực phẩm có nguy cơ cao; giám sát quá trình chế biến thực phẩm trong cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; đánh giá chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt đối với các cơ sở cung cấp nước sạch sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm và phục vụ nhân dân để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa sự cố về ATTP.

- Kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các quy định pháp luật về ATTP, đặc biệt các quy định về điều kiện ATTP của các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, lễ hội, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể trường học, khu công nghiệp...; quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị liên quan, kiên quyết không để các cơ sở không đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cung ứng dịch vụ ăn uống.

- Tăng cường công tác cấp Giấy tiếp nhận công bố hợp quy và xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP; Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nâng cao tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện và ký cam kết bảo đảm ATTP ở các tuyến tự tỉnh, huyện đến xã.

- Xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh và giám sát tình hình ô nhiễm thực phẩm, phân tích nguy cơ làm cơ sở cho công tác quản lý ATTP. Xử lý chủ động, nhanh chóng các sự cố về ATTP, đề xuất các biện pháp khắc phục hậu quả; điều tra xử lý kịp thời, khắc phục và hạn chế hậu quả ngộ độc thực phẩm.

- Bố trí đủ nguồn lực để sẵn sàng xử trí, can thiệp kịp thời khi có các dịch bệnh trên đàn vật nuôi hoặc xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, bệnh dịch ở người; hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về kinh tế và những ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân dân.

5. Áp dụng mô hình quản lý ATTP tiên tiến:

- Xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến (GMP, GHP, HACCP, ISO, VietGAP, VietGHAP), qua đó kiểm soát được các mối nguy ATTP và tạo ra các sản phẩm đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

- Tiếp tục phát huy hiệu quả từ các mô hình điểm về nuôi trồng, sản xuất thực phẩm an toàn.

- Tổ chức liên kết, và tăng cường kết nối tiêu thụ sản phẩm an toàn của tỉnh Lâm Đồng với các tỉnh, thành phố trong nước và xuất khẩu.

- Hạn chế các hoạt động cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, tiến tới khuyến khích phát triển cơ sở giết mổ tập trung quy mô lớn đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Khuyến khích các cơ sở duy trì tốt điều kiện ATTP song song với áp dụng chế độ kiểm tra giám sát chặt chẽ đối với các cơ sở vi phạm.

- Xây dựng và nhân rộng mô hình chợ đảm bảo ATTP cho các huyện, thành phố.

6. Nguồn lực:

a) Tăng cường đào tạo, tập huấn về ATTP:

- Bố trí đủ biên chế cho đội ngũ thực hiện công tác bảo đảm ATTP của các tuyến, đủ khả năng quản lý và điều hành các hoạt động đảm bảo ATTP.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ quản lý, thanh tra, kiểm nghiệm ATTP tại các tuyến, từng bước tăng tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học, trên đại học.

- Bồi dưỡng, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ quản lý ATTP.

- Đưa nội dung giáo dục ATTP vào các cấp học phổ thông.

b) Mở rộng hợp tác, kêu gọi dự án để đảm bảo nguồn lực thực hiện có hiệu quả các hoạt động đảm bảo ATTP.

c) Xã hội hóa công tác đảm bảo ATTP:

- Đẩy mạnh xã hội hóa một số khâu dịch vụ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý ATTP; phát huy vai trò của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các tổ chức đoàn thể trong việc tham gia đảm bảo ATTP.

- Phát triển, khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia đầu tư, liên doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ về kiểm nghiệm ATTP và các tổ chức chứng nhận.

- Có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đối với các cơ sở mạnh dạn đầu tư áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến, duy trì tốt điều kiện ATTP.

d) Tăng cường đầu tư kinh phí cho công tác đảm bảo ATTP; xã hội hóa, đa dạng các nguồn lực tài chính và từng bước tăng mức đầu tư cho công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh.

7. Công tác báo cáo:

a) Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm ATTP, kết quả thực hiện các đợt cao điểm về ATTP gửi về Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh (thông qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - S04 Lê Hồng Phong, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng; ĐT: 0633542434, Email: atvstp@lamdong.gov.vn) để tổng hợp và báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương và UBND tỉnh theo quy định.

b) Nội dung, thời giàn báo cáo:

- Báo cáo kết quả định kỳ:

+ Nội dung: Theo đề cương báo cáo đính kèm.

+ Thời gian: Trước ngày 15/12 hàng năm.

- Báo cáo kết quả thực hiện các đợt cao điểm về ATTP hàng năm theo quy định tại kế hoạch triển khai đợt cao điểm.

IV. KINH PHÍ

- Kinh phí Trung ương và đối ứng của địa phương;

- Kinh phí của UBND các cấp (huyện, xã) phân b đđảm bảo công tác ATTP trên địa bàn;

- Kinh phí thu được theo quy định tại Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính);

- Kinh phí phạt, xử phạt các cơ sở vi phạm hành chính;

- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác (huy động kinh phí từ hoạt động xã hội hoá công tác bảo đảm ATTP).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan báo cáo công tác đảm bảo ATTP đảm bảo đồng bộ, thống nhất, đầy đủ thông tin theo quy định; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Căn cứ các văn bản hướng dẫn và tình hình thực tế tại địa phương, quy định theo thm quyền việc phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế; phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện có hiệu quả việc phân cấp quản lý.

- Triển khai đồng bộ các hoạt động bảo đảm ATTP, tránh trùng lặp, bỏ sót; giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công; tăng cường các hoạt động chuyên môn, cấp giấy chứng nhận; thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; chủ động giám sát mối nguy, đảm bảo ATTP các dịp cao đim như Lễ, Tết và các sự kiện trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về ATTP; tổ chức chiến dịch truyền thông với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng vào các giai đoạn cao điểm như Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán và mùa Lhội Xuân hàng năm ...

- Tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm ATTP: Trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực để đẩy nhanh việc thực hiện nâng cao chất lượng kim nghiệm theo yêu cầu nhiệm vụ.

- Phối hợp, hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền công tác bảo đảm ATTP cho các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh; tập trung tại các khu, đim du lịch, khách sạn, nhà hàng, điểm dừng chân cho khách du lịch.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế để thực hiện tốt công tác quản lý ATTP trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Hằng năm, phi hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương lập kế hoạch kinh phí triển khai bảo đảm ATTP, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn thực phẩm; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; tập huấn, kiến thức về bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm cho cán bộ nông nghiệp tuyến huyện, xã và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh nông, thủy sản.

- Tham mưu quy hoạch, xây dựng và phát triển bền vững các vùng nguyên liệu, các cơ sở giết mổ tập trung, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản thực phẩm an toàn; đẩy mạnh áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến, phù hợp đối với các hộ sản xuất nông, lâm, thủy sản thực phẩm. Phối hợp cơ quan, địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát và tiến tới chấm dứt hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, không bảo đảm ATTP, vệ sinh môi trường.

- Tiếp tục triển khai các chương trình giám sát ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất trong sản phẩm nông thủy sản, kịp thời cảnh báo nguy cơ mất ATTP đến người tiêu dùng. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy định bảo đảm ATTP tại các chợ đầu mối.

- Thực hiện chính sách hỗ trợ cơ sở chế biến nông, thủy sản nhằm nâng cao năng lực sản xuất, áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến và xây dựng thương hiệu sản phẩm truyền thống của tỉnh.

- Phi hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các ngành, địa phương liên quan trong việc triển khai các giải pháp bảo đảm ATTP, các chương trình, đề án trong phạm vi nhiệm vụ, quyn hạn được giao. Giám sát mi nguy ô nhim thực phm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm khi có xảy ra sự cố về ATTP.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vấn đề bảo đảm ATTP đối với các cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương.

- Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành, định kỳ báo cáo kết quả hoạt động ATTP về cơ quan thường trực theo quy định.

3. Sở Công Thương:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật An toàn thực phẩm, các quy định của pháp luật về ATTP tới các chủ thể kinh doanh thực phẩm. Phổ biến, tuyên truyền đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người dân tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Đẩy nhanh tiến độ phân cấp, chỉ đạo tăng cường hoại động thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sthuộc phạm vi quản lý.

- Tăng cường kiểm tra chống sản xuất, vận chuyển và kinh doanh hàng giả, hàng kém cht lượng, tập trung các nhóm mặt hàng rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, sản phẩm dầu thực vật, sản phẩm chế biến tbột và tinh bột; kim tra việc thực hiện quy định bảo đảm ATTP tại các chợ, siêu thị; duy trì mô hình thí điểm “Chợ bảo đảm ATTP” đã được triển khai, nghiên cứu nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai các giải pháp bảo đảm ATTP trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động bảo đảm ATTP về Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành theo quy định.

4. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Khuyến khích, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa kỹ thuật vào sản xuất thực phẩm bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục được quy định tại các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chỉ đạo các trường có bếp ăn tập thể thực hiện nghiêm túc các quy định đảm bảo ATTP, kiểm soát chặt chẽ quy trình cung ứng các dịch vụ ăn uống lại trường học; đồng thời gắn chỉ tiêu bảo đảm ATTP với các chỉ tiêu hoạt động chuyên môn hàng năm.

- Phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức tuyên truyền, giáo dục về ATTP trong các trường học, huy động giáo viên, các bậc phụ huynh và học sinh tham gia tích cực công tác bảo đảm ATTP.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính và các ngành chức năng liên quan tham mưu bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để thực hiện Kế hoạch này.

7. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan tham mưu phân bố kinh phí trin khai Kế hoạch này trong dự toán ngân sách hàng năm, đề xuất UBND tỉnh theo quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí đúng theo các quy định hiện hành.

8. Sở Nội vụ:

Phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan rà soát, kiện toàn tchức bộ máy, biên chế để thực hiện tốt công tác quản lý ATTP trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định về ATTP, tập trung tại các khu du lịch trọng đim thu hút slượng lớn du khách.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong công tác đảm bảo ATTP tại các sự kiện văn hóa, du lịch trên địa bàn.

10. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về ATTP, Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả.

- Chỉ đạo các các cơ quan thông tin đại chúng phản ánh kịp thời các thông tin về tình hình ATTP trên địa bàn. Thông tin chính xác, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các mặt hàng, sản phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo ATTP và các cơ sở chưa bảo đảm ATTP để người tiêu dùng quyết định lựa chọn.

11. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh theo chức năng và nhiệm vụ được giao:

- Chỉ đạo lực lượng công an, bộ đội phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tập trung nắm tình hình, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn đối với hành vi vận chuyển thực phẩm nhập lậu. Ngăn chặn các hành vi kinh doanh, vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch thú y, không đảm bảo ATTP.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị và phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và thực hành về ATTP cho đồng bào các dân tộc khu vực đóng quân, vùng sâu, vùng xa; tham gia công tác thanh, kiểm tra về vệ sinh ATTP, điều tra xử lý và hỗ trợ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP.

12. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng:

- Tiếp tục đy mạnh công tác tuyên truyền về ATTP; nâng cao nhận thức của người sản xut, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc chấp hành quy định pháp luật về ATTP.

- Tăng cường thời lượng đưa tin các quy định về ATTP; hướng dẫn lựa chọn, bo quản, chế biến thực phm bảo đảm vệ sinh; cập nhật đưa tin, bài phản ánh những cơ sở bảo đảm ATTP và những cơ sở không chấp hành các quy định về điều kiện ATTP đngười dân biết lựa chọn sử dụng.

13. y ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn; nghiên cứu việc đưa các tiêu chí về ATTP vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chủ động bố trí kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm ATTP tại địa phương.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường triển khai công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn, chú trọng kiểm soát việc giết mổ gia súc, gia cầm; đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra ATTP các cơ sở dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố theo quy định.

- Quy hoạch địa điểm kinh doanh thức ăn đường phố; quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị, kiên quyết không để các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cung ng dịch vụ ăn uống; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.

- Khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ATTP trên địa bàn.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

Tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức đoàn thể thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3809/KH-UBND-MTTQ ngày 05/7/2016 của UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020.

15. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai tốt các hoạt động bảo đảm ATTP theo từng giai đoạn. Chủ trì phát động phong trào phụ nữ trong toàn tỉnh tham gia vào công tác bảo đảm ATTP.

- Tiếp tục đổi mới nội dung và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong việc thực hiện bảo đảm ATTP.

- Phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành liên quan tổ chức tập huấn, truyền thông nâng cao kiến thức ATTP cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, đặc biệt là các cộng tác viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

16. Hội Nông dân tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các hoạt động ATTP trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Phối hợp các sở, ngành liên quan tuyên truyền, hướng dẫn cho các hội viên về Luật An toàn thực phẩm, các kiến thức về sản xuất thực phẩm an toàn, phương pháp chế biến, bảo quản khoa học, sử dụng đúng cách các hóa chất bảo vệ thực vật và thức ăn chăn nuôi, phân bón; không giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn. Tích cực đấu tranh với các hành vi mất ATTP trong cộng đồng.

- Tăng cường phối hợp triển khai các chiến dịch truyền thông về chất lượng ATTP, hưởng ứng Tháng hành động vì ATTP.

17. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể về công tác bảo đảm ATTP theo từng giai đoạn, lồng ghép công tác bảo đảm ATTP vào các đợt chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, “Mùa hè xanh”, “Tháng thanh niên” ...

- Phát huy vai trò xung kích của lực lượng thanh niên trong các hoạt động tuyên truyền, vận động người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về ATTP.

- Phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai có hiệu quả các đợt chiến dịch cao điểm về ATTP trên địa bàn./.

 


Nơi nhận:
- BCĐLN Trung ương về VSATTP;
- Các Bộ: Y tế, NN và PTNT, Công Thương;
- TT Tỉnh
ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Mục V;
- Lưu: VT, VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 7565/KH-UBND ngày 05/12/2016 về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


345

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84