Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 689/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lò Văn Tiến
Ngày ban hành: 26/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 689/KH-UBND

Điện Biên, ngày 26 tháng 3m 2018 

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2018

Thực hiện Quyết định số 219/QĐ-BNN-QLCL ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018;

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP); phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; đẩy lùi và xử lý dứt điểm việc lạm dụng kháng sinh, sử dụng hóa chất cấm trong chăn nuôi và trong nuôi trồng thủy sản; giảm thiểu rõ nét tồn dư thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), kháng sinh, chất bảo quản, phụ gia trong sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; xây dựng mô hình chui thực phẩm an toàn, tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong việc sử dụng sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Kiểm soát ATTP trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm được thiết lập nhằm tạo ra sản phẩm thực phẩm an toàn và đảm bảo truy xuất được nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời đảm bảo kiểm soát tận gốc các mối nguy gây mất an toàn đối với sản phẩm thực phẩm nông nghiệp, góp phần tạo ra sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn cung cấp cho người tiêu dùng, nâng cao sức khỏe nhân dân và cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh.

II. KẾT QUẢ VÀ CHỈ SỐ CẦN ĐẠT

1. Tăng cường lấy mẫu sản phẩm để giám sát tập trung vào các vùng trọng điểm, các chuỗi đã được xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn để kiểm tra tồn dư thuốc BVTV, chất bảo quản trong rau, quả, chè; tồn dư hóa chất, kháng sinh, chất bảo quản, phụ gia trong các sản phẩm thịt, thủy sản nuôi, ô nhiễm vi sinh vật trong thịt...; đặc biệt đẩy mạnh việc lấy mẫu test nhanh sàng lọc nguy cơ gây mất ATTP. Đến cuối năm 2018, tỷ lệ mẫu giám sát vi phạm quy định về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, củ, quả; tồn dư hóa chất, kháng sinh trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản; ô nhiễm vi sinh trong thịt, thủy sản giảm 10% so với năm 2017.

2. Các đối tượng tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn từ công đoạn sản xuất, sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản, buôn bán đến người tiêu dùng được phổ biến, hướng dẫn, vận động tuân thủ quy định pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm. Xây dựng và triển khai mới ít nhất 03 chuỗi cung ứng sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn và tổ chức kiểm tra, giám sát, cấp giấy xác nhận sản phẩm an toàn và công khai tại nơi bày bán cho người tiêu dùng. Cụ thể: 01 chuỗi gà xương đen Tủa Chùa, 01 chuỗi gạo nếp tan và 01 chuỗi thủy sản; đồng thời tiếp tục phát triển và mrộng 11 chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn đã được xác nhận.

3. Tỷ lệ đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh (SXKD) sản phẩm nông, lâm, thủy sản đạt điều kiện đảm bảo ATTP đạt 100%.

4. Nhận thức, trách nhiệm của đơn vị, cá nhân SXKD về ATTP, niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm an toàn có xác nhận được nâng cao.

5. Cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác quản lý an toàn thực phẩm được tăng cường và thực hiện có hiệu quả.

III NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM

1. Công tác chỉ đạo điều hành

- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện theo Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Chỉ thị 29-CT/TU ngày 09/5/2017 của Ban Thưng vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên và các văn bản của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan liên quan về chất lượng an toàn thực phẩm.

- Gn kết chặt chẽ việc chỉ đạo điều hành công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản với các nhiệm vụ của cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

2. Thông tin tuyên truyền về an toàn thực phẩm

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm, tập trung vào các quy định, quy chun kỹ thuật về sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, cũng như các quy định về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền về tác hại đối với sức khỏe người tiêu dùng và thiệt hại kinh tế đối với đơn vị, tổ chức, cá nhân SXKD khi sử dụng chất cấm hoặc lạm dụng thuốc BVTV, thuốc thú y, kháng sinh, hóa chất cấm; hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất, áp dụng sản xuất theo hướng an toàn, đặc biệt không sử dụng chất cấm, chất bảo quản, phụ gia, thuốc BVTV, thuốc thú y ngoài danh mục; tuân thủ 4 đúng: "đúng thuc, đúng lúc, đúng nồng độ, liu lượng và đúng cách" về sử dụng thuc BVTV, thuốc thú y; phổ biến, hướng dẫn người tiêu dùng nhận biết và ủng hộ sản phẩm an toàn có xác nhận.

- Tuyên truyền, ph biến đến đơn vị, tổ chức, cá nhân SXKD nông, lâm, thủy sản biết về các mức xử phạt vi phạm hành chính và có thể bị truy tố hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh ATTP trong Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015; Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP; Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Thú y.

- Tập huấn và cấp giấy xác nhận về kiến thức ATTP cho người sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản và kinh doanh.

- Thông tin đầy đủ, kịp thời về hiện trạng an toàn thực phẩm đối với từng loại thực phẩm nông, lâm, thủy sản và hướng dẫn, khuyến nghị cách ứng xử phù hợp cho người tiêu dùng.

- Công khai các đơn vị, tổ chức, cá nhân SXKD thực phẩm nông, lâm, thủy sản bảo đảm chất lượng ATTP, đồng thời công khai cơ sở loại C (không đạt điều kiện đảm bảo ATTP), cơ sở sản xuất sản phẩm không an toàn, cơ sở vi phạm về ATTP.

- Xây dựng phóng sự tuyên truyền, quảng bá địa điểm sản xuất, bày bán sản phẩm an toàn, hướng dẫn người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm an toàn.

3. Giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản; trọng tâm giám sát thực phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được xác nhận

- Tổ chức lấy mẫu giám sát, cảnh báo và điều tra, truy xuất, xử lý tận gốc đối với sản phẩm, cơ sở SXKD vi phạm các quy định về chất lượng ATTP; tập trung lấy mẫu xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trước, trong và sau cấp xác nhận.

- Tổ chức giám sát an toàn thực phẩm, tập trung vào thực phẩm rủi ro cao, tiêu thụ nhiều (nhóm sản phẩm rau, củ, quả, thịt, thủy sản...) nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và thanh tra, truy xuất, xử lý tận gốc các trường hợp nông sản thực phẩm không bảo đảm an toàn.

4. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

- Tổ chức kiểm tra, phân loại, xử lý cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông, lâm, thủy sản theo quy định.

- Kiểm tra, thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở SXKD sản phẩm nông, lâm, thủy sản theo quy định; giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cho các cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thuốc BVTV; giấy chứng nhận vệ sinh thú y.

- Tiếp tục hướng dẫn cấp huyện/xã tổ chức triển khai Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.

- Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các chợ, các cơ sở chuyên doanh nông, lâm thủy sản; đẩy mạnh việc kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm trong các dịp lễ, tết trong năm.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra phù hợp với Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Tăng cường các đợt thanh tra đột xuất và thanh tra tập trung vào các công đoạn có nguy cơ cao trong chuỗi sản phẩm như buôn bán vật tư nông nghiệp, sản xuất ban đầu, giết mổ, sơ chế, chế biến nông sản, thủy sản nhằm phát hiện, xử lý kịp thời cơ sở vi phạm, các cơ quan, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm.

- Thực hiện phối hợp giữa các sở ngành liên quan trong quản lý, kiểm soát ngăn chn việc lạm dụng hóa chất công nghiệp, nguyên liệu kháng sinh trong sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản thực phẩm. Phát hiện, điều tra, triệt phá dứt điểm việc tàng trữ, lưu thông, buôn bán chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y ngoài danh mục; các tổ chức, cá nhân đưa tạp chất vào tôm, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, bơm nước, tiêm thuốc an thần vào gia súc trước khi giết mổ.

5. Tổ chức kết nối sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh; liên kết trong sản xuất và tiêu thụ thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn.

- Kiểm tra và cấp giấy xác nhận thực phẩm an toàn cho cơ sở bày bán sản phẩm nông, lâm, thủy sản theo Quyết định 3075/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

- Kiểm tra, giám sát sản phẩm trước khi đưa ra thị trường, đánh giá, cảnh báo nguy cơ và truy xuất, xử lý các trường hợp vi phạm. Trọng tâm, trọng điểm giám sát là chỉ tiêu dư lượng thuốc BVTV trên rau, quả; dư lượng kháng sinh, hóa chất cấm trong chăn nuôi; chất bảo quản sản phẩm nông, lâm, thủy sản không có trong danh mục được phép sử dụng.

- Xây dựng mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đối với một số sản phẩm: Gà xương đen Tủa Chùa; Nếp tan Điện Biên Đông; sản phẩm thủy sản và một số sản phẩm khác khi cơ sở có nhu cầu và đủ điều kiện.

- Tổ chức, phối hợp triển khai hỗ trợ các đơn vị tham gia các đợt hội chợ triển lãm, kết nối sản phẩm nhằm tạo cơ hội để các doanh nghiệp cung ứng, tìm đầu ra, mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

- Quảng bá, cung cấp thông tin về các cơ sở SXKD nông, lâm, thủy sản đã được chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh; thông tin địa chỉ nơi bày bán sản phẩm nông, lâm, thủy sản ATTP có xác nhận.

6. Nâng cao năng lực

- Hoàn thiện phân công, phân cấp quản lý ATTP lĩnh vực nông nghiệp tuyến huyện, xã, phường đảm bảo không chồng chéo, bỏ trống nhiệm vụ.

- Tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

- Đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động kiểm tra, giám sát, đặc biệt là các trang thiết bị kiểm tra nhanh tại hiện trường.

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành và các huyện, thị xã, thành phố theo kế hoạch hàng năm và các nguồn vốn từ các đề án, dự án, nguồn xây dựng nông thôn mới chi cho tiêu chí an toàn thực phẩm để thực hiện các nhiệm vụ:

- Thông tin, truyền thông về ATTP trong SXKD, tiêu dùng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn và tập huấn kiến thức ATTP.

- Giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

- Hỗ trợ kết nối sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn (xây dựng mô hình chuỗi thực phẩm an toàn).

- Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát (mua sắm trang thiết bị phục vụ thanh tra, kiểm tra và thông tin tuyên truyền).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch từng nhiệm vụ cụ thể đđảm bảo tiến độ.

- Phối hợp với các sở, ngành, UBND các cấp có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả.

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả thực hiện theo quy định.

- Thẩm định, hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí để triển khai các nội dung trong Kế hoạch này.

2. S Tài chính

Phối hợp hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí để triển khai các nội dung trong Kế hoạch này và thực hiện kiểm tra, quyết toán theo quy định.

3. Sở Y tế

- Phối hợp tuyên truyền phổ biến các sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn theo chuỗi và có xác nhận để người tiêu dùng biết, lựa chọn và sử dụng; đc biệt yêu cầu các bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh sử dụng nguồn thực phẩm đảm bảo an toàn được xác nhận.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm nông lâm thủy sản tại các cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế, xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

- Chủ trì phi hp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm khi có các dấu hiệu, nguy cơ ô nhiễm thực phẩm nông lâm thủy sản theo phân công tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

4. Sở Công Thương

- Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm thực phẩm, chất lượng vật tư nông nghiệp lưu thông trên thị trường, nhãn mác sản phẩm; hỗ trợ triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ và quảng bá sản phẩm an toàn.

- Phối hợp và tổ chức kiểm soát, ngăn chặn việc lạm dụng hóa chất công nghiệp, nguyên liệu kháng sinh trong sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản thực phẩm.

5. Công an tỉnh

Phi hp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP đối với sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường. Điều tra, phát hiện, triệt phá dứt điểm các đường dây nhập lậu; các cơ sở tàng trữ, lưu thông, buôn bán chất cấm, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục; các tổ chức, cá nhân đưa tạp chất vào tôm, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, tiêm thuốc an thần, bơm nước vào gia súc trước khi giết m.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin kịp thời về thực hiện Kế hoạch hành động năm cao điểm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền vận động các đơn vị, cá nhân sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tập trung tuyên truyền các quy định, quy chuẩn về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn cũng như các quy định về xử phạt hành chính, xử lý hình sự đi với các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

- Kịp thời đưa tin đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm để nhân dân phòng tránh.

- Đưa tin phản ánh đúng đắn công tác quản lý vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Tăng cường truyền thông, quảng bá cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp chất lượng cao; thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên Đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn TNCS HCM tỉnh Điện Biên

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn; trọng điểm là các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ; xây dựng phát triển mô hình “Mỗi làng một sản phẩm”; bảo đảm các xã được công nhận Nông thôn mới đáp ứng và duy trì tiêu chuẩn bảo đảm an toàn thực phẩm theo Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và các hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo thực hiện thành công năm hành động đảm bảo an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng các phong trào thi đua, hưởng ứng, tham gia xây dựng các mô hình điểm an toàn thực phẩm tại địa phương.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng và phê duyệt kế hoạch cụ thể để thực hiện công tác đảm bảo chất lượng ATTP nông, lâm, thủy sản trên địa bàn theo phân cấp.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan trin khai thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn quản lý.

9. Chế đ báo cáo

Định kỳ UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị liên quan gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định (qua Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản: S 313 - T 12 - P. Him Lam - TP. Điện Biên Phủ. Email: Chicucqlclnltsdb@gmail.com) đ tng hp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (B/c);
- TT Tỉnh ủy (B/c);
- TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- LĐ UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: NNPTNT, Tài chính; Y tế; Công Thương; Công an tỉnh, Bộ CHBĐBP tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo ĐBP, Đài PTTH tỉnh, Cng TTĐT tỉnh;
- LĐVP, P.KGVX(đ/c Tân);
- Lưu: VT, KTN(NNT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lò Văn Tiến

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 689/KH-UBND ngày 26/03/2018 về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


472

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.172.135.8