Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch hành động 495/KH-UBND đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 495/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 18/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 495/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 18 tháng 02 năm 2016

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NĂM 2016 VÀ GIAI ĐOẠN 2016-2020

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2016-2020;

Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” nhằm tạo đột phá trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích: Nhằm thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ y tế; rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tinh thn trách nhiệm, thái độ phục vụ, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh khi tiếp cận các dịch vụ y tế.

2. Yêu cầu: Việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phải được duy trì thành nề nếp, thường xuyên, liên tục; cách thức tổ chức triển khai phải phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

II. NỘI DUNG:

1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện:

Thành lập hoặc kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và cấp bệnh viện để triển khai thực hiện. Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ các thành viên, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết đ trin khai kế hoạch này; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, bộ phận thuộc thẩm quyền quản triển khai thực hiện.

2. Tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp, ng xử cho cán bộ y tế:

Giao Sở Y tế triển khai tập huấn kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử trong các tình huống giao tiếp với người bệnh, với nhân dân, phải xây dựng được nhiều tình huống ứng xử cụ thể và dành đủ thời gian cho học viên thảo luận rút kinh nghiệm.

3. Thành lập các đơn vị chăm sóc “khách hàng”:

Các bệnh viện thành lập Phòng hoặc Tcông tác xã hội trực thuộc khoa khám bệnh; triển khai bộ phận chăm sóc “khách hàng” gắn với nhiệm vụ truyền thông, giáo dục sức khỏe, tập trung tại khoa khám bệnh.

4. Quy định trang phục của cán bộ y tế:

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai trang phục y tế cho công chức, viên chức, người lao động y tế theo quy định của Bộ Y tế đồng thời từng cán bộ y tế cam kết nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về trang phục y tế.

5. Triển khai Đề án “Tiếp sức người bệnh trong bệnh viện”:

Các bệnh viện phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ cùng cấp triển khai Đề án “Tiếp sức người bệnh trong bệnh viện” nhm phát huy tinh thn xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc giúp đỡ bệnh nhân và người nhà đến khám, điu trị. Tổ chức Đội thanh niên tình nguyện Tiếp sức người bệnh” thành viên là các thầy thuốc trẻ, đoàn viên thanh niên, sinh viên y dược,

6. Xây dựng phong cách, thái độ phục vụ văn minh, thân thiện, không có tiêu cực:

Các bệnh viện xây dựng thông điệp ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện cho đơn vị phù hp với thực tế, đảm bảo các khoa, phòng đều có khu hiệu: “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo”. Thường xuyên tổ chức các hội thi cấp bệnh viện về quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp. Ban hành chế tài xử lý vi phạm cụ thể đưa vào quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị cho phù hợp.

Định kỳ hàng quý, các cơ sở khám, chữa bệnh phải tự đánh giá sự hài lòng của người bệnh và báo cáo kết quả về Sở Y tế, y ban nhân dân tỉnh. Trong quý II/2016, Sở Y tế tổ chức khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân sau ra viện để đánh giá hiệu quả bước đầu triển khai kế hoạch này.

7. Công tác truyền thông:

Ngành Y tế chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức truyền thông rộng rãi các hoạt động “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, tập trung vào các nội dung: nêu gương người tốt, phê phán những hành vi không tốt trong ứng xử của cán bộ y tế với người bệnh và gia đình người bệnh.

8. Các hoạt động khác:

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-BYT ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ảnh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng.

- Duy trì, củng cố hòm thư góp ý tại vị trí đông người qua lại, nơi người dân dễ tiếp cận và xử lý kịp thời ý kiến phản ánh của người dân.

- Tổ chức ký cam kết thực hiện các nội dung “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các nội dung đổi mới; xử lý kỷ luật theo thẩm quyền những tập thể, cá nhân vi phạm.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung đổi mới tại đơn vị trong ngành y tế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Lộ trình thực hiện:

- Năm 2016: tập trung triển khai đến các bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường lưu tuyến tỉnh và huyện.

- Từ năm 2017 trở đi: triển khai rộng rãi trong toàn ngành y tế.

2. Trách nhiệm thực hiện:

- Sở Y tế có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và bố trí kinh phí triển khai kế hoạch; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch; tổ chức thanh tra, kiểm tra và sơ kết, tổng kết việc thực hiện, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các sở ban ngành, chính quyền các cấp phối hợp với ngành Y tế trin khai các nội dung đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế.

- Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm phối hp trong việc triển khai có hiệu quả Đề án “Tiếp sức người bệnh trong bệnh viện”.

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn tỉnh, căn cứ chỉ đạo của cấp có thẩm quyền có trách nhiệm thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tchức triển khai thực hiện kế hoạch, báo cáo cấp trên theo quy định.

Giao Sở Y tế theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này; báo cáo kết quả cho y ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc
Sở Y tế;
- VPUB: CVP, PVP (ĐTĐ);
- Lưu: VT,
VX. NNN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch hành động 495/KH-UBND đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.162
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85