Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 43/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 25/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHNG TÁC HẠI THUỐC LÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 05 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ TỈNH THỪA THIÊN HU NĂM 2016

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012;

- Nghị định số: 67/2013/NĐ-CP, ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá;

- Nghị định số 77/2013/NĐ-CP, ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá;

- Nghị định s176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

- Nghị định 185/2013/NĐ-CP, ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng;

- Nghị định 158/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;

- Quyết định số 229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 01 năm 2013 về Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020;

- Chỉ thị số 05/CT-BYT ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường thực hiện quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành y tế;

- Kế hoạch số 1012/KH-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Y tế về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá;

- Công văn số 1766/BYT-KCB ngày 02 tháng 4 năm 2013 của Bộ Y tế về việc triển khai Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá;

- Công văn s 279/HD-TLĐ ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc Hướng dẫn tuyên truyền Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong Công nhân viên lao động và Đoàn viên Công đoàn;

- Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-UBND, ngày 03/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ban chỉ đạo Chương trình phòng chống thuốc lá tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Mc tiêu c thể:

Mục tiêu 1. Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chng tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

Mục tiêu 2. Xây dựng môi trường không khói thuốc và giám sát, đánh giá tình hình các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Mục tiêu 3. Tăng cường năng lực cho các cán bộ thanh tra, công an về tác hại thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chng tác hại của thuc lá và các văn bản hướng dẫn.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Kiện toàn tổ chức:

1.1. Cấp tỉnh:

- Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá.

- Phê duyệt kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh năm 2016.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

1.2. Cấp ngành, huyện và các tổ chức đoàn thể:

- Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá.

- Xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá của các ngành, huyện, các tổ chức đoàn thể và phê duyệt kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá của các đơn vị thuộc lĩnh vực, ngành quản lý.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá cho các đơn vị, địa phương thuộc phân cấp quản lý.

1.3. Cấp đơn vị cơ sở:

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chng tác hại thuốc lá tại đơn vị.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá tại đơn vị.

2. Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chng tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dn.

- Tăng cường tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe (Báo Thừa Thiên Huế; Đài Phát thanh - Truyền Thừa Thiên Huế, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, hệ thng loa phát thanh cấp xã); Phổ biến giáo dục Pháp luật về phòng chống tác hại của thuc lá. Mục đích giảm thiểu gánh nặng bệnh tật của thuốc lá gây ra, cũng như đưa Luật vào cuộc sống; Hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế là địa điểm đến “không khói thuốc lá”.

- Tổ chức các sự kiện công chúng như Mít tinh, diễu hành, cổ động trên các trục đường chính trên địa bàn tỉnh; Tổ chức các hội thi cấp huyện, thị xã về tác hại của thuốc lá và thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Tăng cường sản xuất và phát hành các ấn phẩm truyền thông về tác hại của thuốc lá cũng như thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, cấp cho các cơ quan, đơn vị và cộng đồng.

3. Duy trì và nhân rộng môi trường không khói thuốc tại các cơ quan hành chính, trường học và cơ sở Y tế.

- Duy trì và nhân rộng mô hình “Môi trường không khói thuốc lá” tại các cơ quan hành chính, các đơn vị trường học, các cơ sở Y tế trên địa bàn toàn tỉnh. Xây dựng các mô hình điểm về tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá Bệnh viện không khói thuốc, Trường học không khói thuốc, các dịch vụ du lịch không khói thuốc...

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Xây dựng các quy chế khen thưởng, kỷ luật phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

4. Tăng cường năng lực cho các cán bộ tham gia các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động...

- Thành lập các đội kiểm tra liên ngành, tiến hành thanh kiểm tra toàn diện đối với các cơ quan đơn vị, các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá... Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, tổng hợp báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo tỉnh.

IV. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

1. Đối với hoạt động tuyên truyền thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc lá: Kinh phí hoạt động được Quphòng, chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế hỗ trợ.

2. Đối với hoạt động duy trì xây dựng mô hình “Môi trường không khói thuốc lá” và tuyên truyền giáo dục Pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và lập dự trù kinh phí dựa trên Thông tư 147/2011/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá do Bộ Tài chính ban hành.

3. Đi với hoạt động kiểm tra, giám sát đánh giá thực hiện Luật: Kinh phí hoạt động được đảm bảo từ nguồn kinh phí địa phương.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh):

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá cấp ngành và tại các đơn vị trực thuộc. Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá trong toàn ngành. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan đơn vị do ngành quản lý.

- Phối hợp các sở, ban, ngành tham mưu cho Ban chỉ đạo chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh ban hành kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá cấp tỉnh.

- Tham mưu với UBND tỉnh tổ chức các hội nghị triển khai kế hoạch, hội nghị sơ kết, tổng kết chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá. Hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện, xã xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh thành lập đoàn thanh kiểm tra liên ngành thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý đi với vi phạm về hút thuốc lá tại địa điểm đã có quy định cấm, vi phạm quy định về trưng bày, bán thuc lá, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tài trợ... theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Duy trì các hoạt động xây dựng mô hình không khói thuốc ở 100% đơn vị y tế. Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuc lá.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chương trình với Bộ Y tế và Ban chỉ đạo tỉnh theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan Thông tấn, Báo chí trên địa bàn:

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá cấp ngành. Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá trong toàn ngành. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị do ngành quản lý.

- Chủ động phối hợp với ngành Y tế tăng cường thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

3. Sở Tài chính:

- Kiện toàn Ban chđạo phòng, chống tác hại của thuốc lá cấp ngành. Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá trong toàn ngành. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị do ngành quản lý.

- Cân đối từ nguồn ngân sách địa phương, bố trí kinh phí cho hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Công an Tỉnh, Sở Công thương, Sở Tư pháp:

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá cấp ngành. Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá trong toàn ngành. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị do ngành quản lý.

- Phối hợp với cơ quan thường trực BCĐ cấp tỉnh, thành lập đội thanh kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Xlý đối với các vi phạm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá cấp ngành. Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá trong toàn ngành. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị do ngành quản lý.

- Phối hợp với cơ quan thường trực BCĐ cấp tỉnh, thành lập đội kiểm tra chuyên ngành, liên ngành kiểm tra việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đặc biệt trọng tâm đối với các khu vui chơi giải trí, khu du lịch, di tích lịch s...có nhiều khách tham quan, du lịch.

- Xây dựng tiêu chí không hút thuc lá trong các lễ hội, đám hiếu, đám hỷ... đưa vào hương ước, quy ước tại các địa bàn dân cư.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá cấp ngành. Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chng tác hại thuốc lá trong toàn ngành. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Phòng, chng tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị do ngành quản lý.

- Phối hợp với cơ quan thường trực BCĐ cấp tỉnh, thành lập đội kiểm tra chuyên ngành, liên ngành kiểm tra việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đặc biệt trọng tâm đối với các trường học, nhà trẻ, mẫu giáo...nơi có quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn.

- Phi hợp với cơ quan thường trực BCĐ cấp tỉnh, thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đối với các đơn vị trường học.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện xây dựng môi trường trường học không khói thuốc lá, thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuc lá; Năm 2016 các trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học. Nhân rộng mô hình “môi trường không khói thuốc lá” cho các Trường Mu giáo và Trường Tiểu học.

7. Sở Giao thông Vận tải:

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá cấp ngành. Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chng tác hại thuốc lá trong toàn ngành. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Phòng, chng tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị do ngành quản lý.

- Phối hợp với cơ quan thường trực BCĐ cấp tỉnh, thành lập Đội kiểm tra liên ngành, chuyên ngành kiểm tra việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Xử lý đối với vi phạm về hút thuốc lá trọng tâm trên các phương tiện giao thông công cộng, nhà ga, bến xe, điểm đỗ xe Buýt...

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện mô hình không khói thuốc lá và triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chng tác hại thuc lá trong phạm vi ngành quản lý. Trong năm 2016 có ít nhất: 50% doanh nghiệp vận tải hành khách thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyn hành khách.

8. Các Sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị xã hội:

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá; xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá của đơn vị. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý.

- Phối hợp với cơ quan thường trực BCĐ cấp tỉnh, thực hiện thường xuyên công tác truyền thông về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các quy định xử phạt vi phạm trong phòng, chống tác hại của thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên tờ tin, trang web của các sở, ban, ngành; Trong năm 2016 tổ chức thực hiện.

- Đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh: Triển khai xây dựng mô hình điểm về “môi trường không khói thuốc lá” và thực hiện nghiêm Luật phòng, chng tác hại của thuốc lá tại các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn. Tổ chức 08 hội thi cp huyện và tỉnh, tìm hiểu về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong lực lượng đoàn viên công đoàn.

- Tỉnh đoàn Thanh niên: Lồng ghép tổ chức các hoạt động tìm hiểu về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá vào trong các hoạt động của lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.

- Đề nghị tỉnh hội Phụ nữ: Tổ chức xây dựng mô hình điểm về phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các Câu lạc bộ, Chi hội phụ nữ với các chủ đ“Phụ nữ có người thân không hút thuốc - Vì môi trường không khói thuốc”; “Chấm dứt tình trạng im lặng trước người hút thuốc lá trong gia đình và nơi công cộng”; “Ngôi Nhà không khói thuốc”

9. Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố:

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá; xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá cấp huyện. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện, thành, thị.

- Chđạo Trung tâm Y tế (hoặc Phòng Y tế) tổ chức lễ Mitting nhân Ngày Thế giới không hút thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không hút thuốc lá từ ngày 25/5 đến 31/5/2016.

- Chỉ đạo các ngành, các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về Phòng, chống tác hại của thuốc lá đến mọi tầng lớp nhân dân.

- Thành lập Đội kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và xử lý vi phạm Pháp luật phòng, chng tác hại thuốc lá trên địa bàn.

Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thành, thị xã và các đơn vị liên quan phối hp thực hiện tốt kế hoạch phòng chống tác hại của thuốc lá. Định kỳ báo cáo kết quả công tác về Sở Y tế (Qua Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe. Địa chỉ: Số 109, đường Phan Đình Phùng, Phường Phú Nhuận, Thành ph Huế. Điện thoại: 054.3820439. Email: ttttgdsk@thuathienhue.gov.vn) để tổng hợp báo cáo với Ban chỉ đạo tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế (báo cáo);
- Chủ tị
ch UBND tnh;
- VP: CVP, các PCVP;
- Các đơn vị có tên tại Mục V;
- Lưu: V
T-KGVX.

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Dung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 43/KH-UBND ngày 25/05/2016 về phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.147

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.79