Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 390/KH-UBND năm 2016 truyền thông vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2016

Số hiệu: 390/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Trương Minh Hiến
Ngày ban hành: 03/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 390/KH-UBND

Hà Nam, ngày 03 tháng 3 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ NAM NĂM 2016

Thực hiện Kế hoạch số 9254/KH-BNN-VP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc triển khai Truyền thông Đợt cao đim hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch trin khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tạo chiến dịch truyền thông nhằm đẩy mạnh việc đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến nông lâm thủy sản trong việc thực hiện nghiêm túc những quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Cung cấp thông tin với người tiêu dùng về các sản phẩm nông sản thực phẩm sạch, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn; người tiêu dùng biết đến những điểm bán sản phẩm an toàn được kiểm soát theo chuỗi.

2. Yêu cầu

- Có sự vào cuộc, tham gia đồng bộ của các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện/thành ph, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh cùng đưa tin tuyên truyền sâu rộng về vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm nông lâm thủy sản.

- Các hoạt động truyền thông (nội dung, hình thức, phương tiện...) phù hp với từng đối tượng cụ thể; có trọng tâm trọng điểm và đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Thông tin về an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản phải chính xác, kịp thời nhằm ngăn ngừa, hạn chế vi phạm an toàn thực phẩm nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Nội dung truyền thông:

- Tuyên truyền về ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng rau; tác hại của chất cấm trong chăn nuôi; kháng sinh cấm, tồn dư kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi thủy sản; tác hại của việc sử dụng rau, thịt, thủy sản không an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng; thiệt hại đối với nhà sản xuất, kinh doanh khi sử dng hóa chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục được phép sử dụng.

- Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh áp dụng thực hành sản xuất tốt (GAP, GMP); đặc biệt là việc không sử dụng chất cấm, chất bảo quản, phụ gia, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y ngoài danh mục; thực hiện tuân thủ 4 đúng vsử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

- Thông tin đầy đủ, kịp thời thực tế tình hình an toàn thực phm đi với các loại sản phẩm (rau, quả, tôm, thịt, cá,...) như: công khai kết quả lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm; công khai danh sách xếp loại A/B/C về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xut, kinh doanh nông lâm thy sn. Cung cp thông tin công khai các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phm nông lâm thủy sản vi phạm pháp luật ATTP trong hoạt động Thanh tra, kim tra vì an toàn thực phẩm.

- Cung cấp thông tin, kết nối chuỗi cung ứng rau, thịt, thủy sản an toàn; công bố địa điểm bán sản phẩm an toàn từ (chuỗi các cơ sở sản xuất kinh doanh đã được chứng nhận đảm bảo ATTP và được lấy mẫu giám sát đảm bảo an toàn) đngười tiêu dùng biết và ủng hộ sản phẩm an toàn có xác nhận.

- Tuyên truyền cách nhận biết sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, cách nhận biết sản phm nông sản là hàng giả, hàng kém cht lượng hoặc không còn giá trị sử dụng.

2. Hình thức truyền thông:

- Để tạo ra hiệu hứng truyền thông an toàn thực phm lan tỏa cần đy mạnh tuyên truyền bằng phát thanh lưu động, tổ chức diễu hành, treo băng rôn với nội dung, khẩu hiệu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn.

- Tổ chức thực hiện các phóng sự, các chương trình phát thanh giới thiệu quy trình sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn; biểu dương những tấm gương đin hình, những việc làm thiết thực góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản; đồng thời thông tin công khai về kết quả xử lý vi phạm qua các đợt Thanh tra, kim tra liên ngành an toàn thực phm.

- Tổ chức các hội nghị khách hàng, hội nghị đầu bờ nhằm kết nối cơ sở sản xut với cơ sở kinh doanh nông lâm thủy sản. Tchức đăng báo, phát tờ rơi giới thiệu sản phm an toàn, cách xử lý thực phm an toàn; giới thiệu đim bán sản phm an toàn đngười tiêu dùng yên tâm lựa chọn.

- Công khai phân loại A/B/C về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm bằng treo biển tại cơ sở và phát thanh địa phương, trọng tâm là công khai cơ sở xếp loại C.

3. Đối tượng được tuyên truyền:

- Người lao động và chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến nông lâm thủy sản.

- Hộ, trang trại, hợp tác xã trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

- Người tiêu dùng sản phẩm nông lâm thủy sản.

4. Thời gian và phạm vi thực hiện:

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 02 đến tháng 12 năm 2016.

- Phạm vi: Triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó tuyên truyền cho người chăn nuôi tập trung tại huyện Bình Lục; tuyên truyền cho người sản xuất rau củ quả tập trung tại huyện Lý Nhân; đi với cơ sở sơ chế, chế biến tuyên truyền tập trung tại huyện Duy Tiên; đối với người tiêu dùng đẩy mạnh tuyên truyền tại thành phố Phủ Lý.

III. KINH PHÍ THC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch truyền thông từ nguồn kinh phí Sự nghiệp cấp cho các Sở, ngành, y ban nhân dân các huyện, thành ph và các ngun kinh phí khác.

IV. T CHỨC THC HIỆN

1. S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch truyền thông vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp đảm bảo không chồng chéo, thiết thực hiệu quả.

Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành có liên quan; với các tổ chức chính trị- xã hội; với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tuyên truyền sâu rộng đến các đối tượng sản xuất, sơ chế, chế biến kinh doanh nông lâm thủy sản nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Tổng hợp, đánh giá kết quả đạt được khi triển khai Kế hoạch truyền thông, đồng thời đề xuất hình thức tuyên truyền, nội dung tuyên truyn mới phù hợp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản.

2. Sở Y tế:

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Công an tỉnh triển khai kế hoạch truyền thông; phối hợp, cung cấp thông tin các cơ sở vi phạm an toàn thực phm cũng như hình thức xử lý vi phạm trong hoạt động lấy mẫu giám sát và trong các đợt Thanh tra, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm để công khai thông tin đại chúng.

Phối hợp tuyên truyền về tác hại của chất cấm Salbutamol, Clenbuterol VAT Yellow, kháng sinh cấm, hóa chất bảo vệ thực vật ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời đưa ra khuyến cáo, hướng dẫn nhận biết sản phm an toàn.

3. Sở Công thương:

Chỉ đạo Chi cục Quản lý Thị trường phi hp chặt chẽ với các Chi cục chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Y tế, Công an tỉnh tăng cường kiểm soát việc lưu thông trên thị trường đối với các sản phẩm nông lâm thủy sản; cung cấp thông tin về sản phẩm thực phm nông lâm thủy sản kém chất lượng, không đảm bảo an toàn lưu thông trên thị trường và công khai hình thức xử lý đối với trường hợp vi phạm trên phương tiện truyền thông; hướng dẫn người tiêu dùng nhận biết thực phẩm nông lâm thủy sản là hàng giả, hàng kém chất lượng.

4. Sở Tài chính:

Giao cho Sở Tài chính rà soát, cân đối và bổ sung nguồn kinh phí cho các Sở ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để tổ chức triển khai Kế hoạch truyền thông an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp kịp thời, có hiệu quả.

Kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

5. Báo Hà Nam, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh:

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Công thương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Đưa tin kịp thời các trường hợp vi phạm an toàn thực phm.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử phóng viên tham gia viết bài, làm phóng sự tuyên truyền về các mô hình sản xut nông lâm thủy sản an toàn, đưa tin về các điểm cung cấp thực phẩm an toàn đngười tiêu dùng lựa chọn.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội bảo vệ quyn li người tiêu dùng:

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở Y tế, Sở Công thương tuyên truyền, phổ biến kiến thức sản xut, kinh doanh, tiêu dùng sản phm nông lâm thủy sản an toàn, giới thiệu các đim bán sản phm an toàn đngười tiêu dùng nhận biết.

- Vận động hội viên tham gia tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản trong chuỗi.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phối hợp tuyên truyền về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã/phường/thị trấn huy động các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương thực hiện tuyên truyền sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn; phi hợp với Chi cục Quản lý chất lượng Nông, lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Cng tác viên quản lý chất lượng viết bài tuyên truyn van toàn thực phm, phát trên phát thanh địa phương; công khai phân loại A/B/C về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản; hướng dẫn nhận biết sản phẩm an toàn.

Cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan truyền thông các trường hợp vi phạm van toàn thực phm trên địa bàn cũng như biu dương tấm gương điển hình về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban chỉ đạo LNVSATTP;
- Các Sở, ngành: NN, YT, CT, TC, CA;
- UBND các huyện,thành phố;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh;
- Báo HN, Đài PTTH tỉnh,
Cổng TTĐT tỉnh; VPUB: LĐVP (2), NN, VX;
- Lưu VT.
C-NN/2016

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Minh Hiến

 

KẾ HOẠCH

CHI TIẾT VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Kế ho
ạch số 390 ngày 03 tháng 03 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Nam thực hiện truyền thông vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vc nông nghip tỉnh Hà Nam)

TT

Nội dung tuyên truyền

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Hình thức tuyên truyền

Thi gian thực hin

1

nh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng khi sử dụng thực phẩm nông lâm thủy sản không an toàn; thiệt hại của nhà sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Quản lý chất lượng Nông, lâm sản và Thủy sản)

- Sở Y tế (Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm)

- Sở Công thương (Chi cục QL Thị trường)

UBND các huyện/thành phố, các tổ chức chính trị xã hội, Đài PTTH tỉnh, báo Hà Nam, cổng thông tin điện tử tỉnh

- Phát thanh lưu động, diễu hành, treo băng rôn

- Phát các phóng sự

Từ tháng 02- tháng 04/2016

2

- Tuyên truyn nhận biết sản phẩm an toàn, nhận biết sản phẩm không an toàn, sản phẩm là hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc không còn giá trị sử dụng.

- Sở Công thương (Chi cục QL Thị trường)

- Sở Y tế (Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm)

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Quản lý chất lượng Nông, lâm sản và Thủy sản)

UBND các huyện/thành ph, các tchức chính trị xã hội, Báo Hà Nam, Đài PTTH tỉnh, cổng thông tin điện tử tỉnh

- Tuyên truyn trên phát thanh, truyền hình, đăng báo

- Phát tờ rơi

- Hội nghị, hội thảo

Từ tháng 02 đến tháng 12/2016.

3

Hướng dn các cơ sở sản xuất, kinh doanh áp dụng thực hành sản xuất tốt (GAP, GMP).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Các Đơn vị phụ trách lĩnh vực nông lâm thủy sản)

UBND các huyện/thành phố, các tổ chức chính trị xã hội, Đài PTTH tỉnh

- Tchức tập hun, hội thảo, phát thanh địa phương, làm phóng sự.

Từ tháng 02 đến tháng 12/2016.

4

- Công khai kết quả ly mu giám sát an toàn thực phm.

- Công khai danh sách xếp loại A/B/C về điều kiện bảo đảm an toàn thực phm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Các Đơn vị phụ trách lĩnh vực nông lâm thủy sản)

- UBND các huyện/thành phố, Báo Hà Nam, Đài PTTH tỉnh, cng thông tin điện tử tỉnh

- Phát thanh, truyn hình tỉnh, phát thanh địa phương, đăng báo

Từ tháng 02 đến tháng 12/2016

5

- Công khai cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm trong đợt Thanh tra, kim tra an toàn thực phm năm 2016.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Quản lý chất lượng Nông, lâm sản và Thủy sản)

Sở Y Tế, Sở Công thương, các tổ chức chính trị xã hội, Báo Hà Nam, Đài PTTH tỉnh

- Phát thanh, truyn hình tỉnh, đăng báo

Từ tháng 04 đến tháng 12/2016

6

Cung cp thông tin, kết ni chuỗi cung ứng rau, thịt, thủy sản an toàn; công bố địa đim bán sản phm an toàn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Quản lý chất lượng Nông, lâm sản và Thủy sản)

Sở Y Tế, Sở Công thương, UBND các huyện/thành phố, các tchức chính trị xã hội, Báo Hà Nam, Đài PTTH tỉnh

- Hội thảo, hội nghị, phát thanh, truyền hình tỉnh, phát thanh địa phương.

Từ tháng 02 đến tháng 12/2016

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 390/KH-UBND năm 2016 truyền thông vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.494

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155