Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 206/KH-BYT triển khai công tác quốc phòng, an ninh của Bộ Y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 206/KH-BYT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 26/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 206/KH-BYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG, AN NINH CỦA BỘ Y TẾ NĂM 2021

Căn cứ Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ vcông tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương;

Căn cứ Quyết định s93/QĐ-TTg ngày 21/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 3524/QĐ-BQP ngày 15/11/2020 của Bộ Quốc phòng về việc giao chỉ tiêu kiểm tra, huấn luyện, diễn tập đơn vị y tế dự bị động viên năm 2021;

Căn cứ Quyết định s5666/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021;

Căn cứ kết quả triển khai công tác quốc phòng, an ninh năm 2020 của Bộ Y tế, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch triển khai công tác quốc phòng, an ninh năm 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Triển khai đng bộ các nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng trong ngành Y tế không để bị động, bất ngờ, bảo đảm Ngành y tế sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống, trạng thái quốc phòng.

2. Yêu cu:

2.1. Bám sát chủ trương lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng quân sự (QPQS); Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thực hiện công tác quốc phòng - an ninh trong ngành Y tế năm 2021, phù hợp với tình thực tin tại đơn vị.

2.2. Ban chỉ huy quân sự các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế chủ trì, tham mưu với thtrưởng đơn vị chủ động triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch về công tác quân sự quốc phòng năm 2021 của đơn vị sát với tình hình thực tế tại địa phương; phối hợp với cơ quan quân sự, công an địa phương nghiên cứu kịp thời bổ sung điu chỉnh kế hoạch công tác quốc phòng, an ninh của địa phương đhoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

II. CHỈ TIÊU

1. 100% các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế kiện toàn Ban chỉ huy quân sự (BCHQS) đủ thành phần và duy trì lực lượng tự vệ đủ quân số, được huấn luyện quân sự theo kế hoạch của cơ quan quân sự địa phương.

2. 100% các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế có Nghị quyết của Đảng ủy lãnh đạo về công tác quân sự, quốc phòng và các kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng năm 2021; kế hoạch bo vệ trật tự, an toàn cơ quan, kế hoạch phòng chống cháy nổ, kế hoạch phòng chống khủng bvà các kế hoạch chuyên đề theo chỉ đạo của cơ quan quân sự, công an địa phương.

3. Tham gia kiểm tra, diễn tập lực lượng dự bị động viên, lực lượng tự vệ cùng với địa phương khi được yêu cầu.

4. Tổ chức triển khai thực hiện Đán Quy hoạch khu B của Bộ Y tế theo Quyết định số 1998/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đán Quy hoạch vị trí sơ tán các Bộ, ngành.

5. 100% cán bộ đối tượng 1; 80% cán bộ đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN theo chỉ tiêu Hội đồng Giáo dục QPAN Trung ương và Hội đồng Giáo dục QPAN các tỉnh, thành phố giao. Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức 01 lớp bồi dưng KTQPAN cho các đồng chí thuộc đối tượng 3; 01 lớp đối tượng 4 thuộc của đơn vị trực thuộc Bộ khu vực Hà Nội.

6. 100% các đơn vị có bố trí ngân sách chi cho công tác quốc phòng, quân sự và thực hiện tốt chế độ chính sách theo quy định của Luật Dân quân tự vệ.

7. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an kim tra 5 - 7 đơn vị trực thuộc Bộ về thực hiện công tác quốc phòng, an ninh.

III. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước vcông tác quân sự, quốc phòng cho cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp với Cục Dân quân tự vệ/Bộ Quốc phòng tổ chức quán triệt, triển khai Luật Quốc phòng (2018), Luật Dân quân tự vệ và Luật lực lượng dự bị động viên, Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội và kinh tế-xã hội với quốc phòng; Nghị định s 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương, Nghị định số 118/2018/NĐ-CP về công tác kết hợp quân dân y và Thông tư Liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng Hướng dn khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

2. Ban Chỉ huy quân sự Bộ phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, trình Bộ trưởng quyết định cử cán bộ thuộc đi tượng 2 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo Kế hoạch của Hội đồng GDQP-AN Trung ương;

3. Tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về bảo đảm công tác quốc phòng, an ninh;

4. Kiện toàn Ban chỉ huy quân sự Bộ Y tế; phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) các tỉnh/thành phố thường xuyên rà soát kiện toàn Ban CHQS cơ quan, đơn vị theo quy định và tổ chức tập huấn cho cán bộ Ban CHQS về công tác quân sự, xây dựng các kế hoạch theo quy định. Chú trọng công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong thời gian diễn ra bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp;

5. Quản lý tốt lực lượng tự vệ, quân nhân dự bị đã sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên; lực lượng tự vệ nòng cốt, công chức, viên chức trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghiêm túc lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan quân sự địa phương năm 2021 - 2022. Tổ chức huấn luyện sơ cứu, cấp cu cho lực lượng tự vệ. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được giao; bảo đảm chất lượng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật khám, cha bệnh, Luật Nghĩa vụ quân sự.

6. Xây dựng kế hoạch huấn luyện, hội thao, diễn tập theo hướng dẫn của cơ quan quân sự địa phương; xây dựng phương án, tham gia phòng chống khắc phục hậu qu thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, kịp thời xử lý khi có tình huống đột xuất xảy ra. Tham gia diễn tập cùng với địa phương khi có yêu cầu.

7. Phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức kiểm tra công tác quân sự quốc phòng các đơn vị trực thuộc Bộ. Tham gia đầy đcác đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Quốc phòng tổ chức.

8. Thực hiện nghiêm việc lập dự toán, thanh quyết toán ngân sách nhà nước chi cho các nhiệm vụ quân sự quốc phòng; chế độ, tiêu chuẩn, chính sách đối với lực lượng tham gia công tác QPAN, trang bị cho lực lượng tự vệ theo quy định.

9. Thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban với cơ quan quân sự các cấp, tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Chỉ huy quân sự Bộ Y tế:

1.1. Chủ trì, phối hợp với Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng và Bộ CHQS các tỉnh Thái Nguyên, Hòa Bình triển khai xây dựng đề án Quy hoạch khu sơ tán của Bộ Y tế theo Quyết định số 1998/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 Thủ tướng Chính phủ.

1.2. Chủ trì, phối hp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức 01 lớp bồi dưng kiến thức QPAN cho đối tượng 3 thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực Hà Nội; 01 lớp cho đối tượng 4 thuộc cơ quan Bộ Y tế.

1.3. Chỉ đạo các đơn vị rà soát, đăng ký, thống kê quản lý lực lượng quân nhân dự bị đã sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên; lực lượng tự vệ, công chức, viên chức trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, dự bị hạng 1,2 do Bộ Y tế quản lý.

1.4. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dn các đơn vị thực hiện tốt công tác QPAN.

1.5. Lập dự toán, chi tiêu, thanh quyết toán theo quy định của Luật ngân sách đối với các hoạt động của Ban CHQS Bộ Y tế.

1.6. Thực hiện chế độ giao ban, báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện công tác quốc phòng, quân sự theo quy định.

2. Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế:

2.1. Tổ chức quán triệt các văn bản về công tác quốc phòng, quân sự cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng do đơn vị quản lý và bố trí công chức, viên chức tham dự các lớp bồi dưng kiến thức quốc phòng, an ninh theo kế hoạch của cấp có thẩm quyền.

2.2. Phối hợp với cơ quan quân sự địa phương kiện toàn Ban CHQS cơ quan, tổ chức và kế hoạch, phương án bảo vệ cơ quan, phòng chống lụt, bão, cháy nổ.

2.3. Phối hợp với cơ quan quân sự, công an địa phương bố trí đầy đủ lực lượng tự vệ thường trực, đặc biệt là trong thời gian diễn ra bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Thường xuyên kiện toàn các phương án chiến đấu bảo vệ đơn vị, phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức huấn luyện, hội thao, din tập theo các chương trình huấn luyện và phương án chiến đấu. Tham gia phòng chng khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn.

2.4. Tổ chức rà soát, bổ sung, đăng ký, thống kê quản lý lực lượng quân nhân dự bị đã sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên; lực lượng tự vệ; công chức, viên chức trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng tự vệ, dự bị động viên thuộc đơn vị quản lý báo cáo về Bộ Y tế vào tháng 11/2021.

2.5. Thực hiện việc lập dự toán, thanh quyết toán ngân sách nhà nước chi cho các nhiệm vụ QPAN; mua sắm trang bị cho lực lượng tự vệ và bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn, chính sách đối với lực lượng tham gia công tác theo quy định.

2.6. Thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban với cơ quan quân sự địa phương, tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo theo quy định.

V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM

Ngân sách thực hiện cho các nhiệm vụ quân sự quốc phòng của các đơn vị thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách và các quy định hiện hành.

Ban chỉ huy quân sự các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động/ngân sách năm 2021 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mc, xin liên hệ: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế (Điện thoại: 02462.732.027) để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (đ b/c);
- Bộ Quốc phòng (để b/c);
- Các đồng chí Ban CHQS Bộ;
- Ban CH
QS các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Văn phòng Bộ Y tế;
- Cục Dân quân tự vệ/B
QP;
- Vụ TCCB;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn
Trường Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 206/KH-BYT triển khai công tác quốc phòng, an ninh của Bộ Y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


454

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40