Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 52/HD-BTCTW Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Nguyễn Thị Kim Hồng
Ngày ban hành: 02/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC 
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
---------------

Số: 52 HD/BTCTW

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2005

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ Y TẾ CỦA TRUNG ƯƠNG

Thực hiện kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tại Công văn số 1021-CV/VPTW ngày 26/12/2001 của Văn phòng Trung ương và để phù hợp với chế độ tiền lương mới: sau khi trao đổi thống nhất với Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan; Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung đối tượng khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế của Trung ương như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG KHÁM, CHỮA BỆNH THEO CHẾ ĐỘ TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ (HÀ NỘI), BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT (THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH), BỆNH VIỆN C (ĐÀ NẴNG)

1. Đối tượng A1 (bao gồm nguyên chức và đương chức)

- Cán bộ đã được công nhận “Cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945”, giữ các chức vụ: thứ trưởng, phó trưởng ban Đảng và tương đương trở lên;

- Bộ trưởng, trưởng ban Đảng Trung ương, trưởng đoàn thể Trung ương và tương đương;

- Ủy viên Trung ương Đảng;

- Chuyên gia cao cấp bậc 3 (có mức lương: hệ số 10,0);

- Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

- Chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đối tượng A2 (bao gồm nguyên chức và đương chức)

- Cán bộ đã được công nhận “Cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945” giữ các chức vụ lãnh đạo cấp cục, vụ, viện và tương đương trở lên;

- Cán bộ đã được công nhận “Cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945”, đã bị tù đày tại các nhà tù của đế quốc, có mức lương 140đ (cũ) đối với nam và 115đ (cũ) đối với nữ (theo Công văn số 29-TC/TW ngày 22/02/1990 của Ban Tổ chức Trung ương);

- Cán bộ đã được công nhận “Cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945” có 10 thâm niên trở lên;

- Cán bộ giữ các chức vụ: thứ trưởng, phó trưởng ban Đảng, phó các đoàn thể Trung ương và các chức vụ tương đương.

- Chuyên gia cao cấp bậc 1, 2 (có mức lương: hệ số 8,8 - 9,4);

- Phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

- Chủ tịch hội đồng quản trị (có mức lương: hệ số 8,5), tổng giám đốc (có mức lương: hệ số 8,2) tổng công ty Nhà nước hạng đặc biệt và tương đương được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm;

- Cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo cấp trưởng của cục, vụ, viện và tương đương có mức lương chuyên môn, nghiệp vụ nhóm ngạch công chức loại A3 bậc 4 (hệ số 7,28) trở lên;

- Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy; phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có mức lương chuyên môn, nghiệp vụ nhóm ngạch công chức loại A3 bậc 4 (hệ số 7,28) trở lên;

- Đại biểu Quốc hội chuyên trách có mức lương chuyên môn, nghiệp vụ ở nhóm ngạch loại A3 bậc 4 (hệ số 7,28) trở lên;

- Cán bộ, công chức có mức lương chuyên môn, nghiệp vụ ở nhóm ngạch công chức loại A3 bậc 5 (hệ số 7,64) trở lên (cán bộ có mức lương 5,85 (cũ) đang khám và điều trị theo đối tượng A thì giữ nguyên);

3. Đối tượng B (bao gồm nguyên chức và đương chức)

- Cán bộ đã được công nhận là “Cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945”.

- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng;

- Thầy thuốc nhân dân, Nhà giáo nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân;

- Cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo cấp cục, vụ, viện và tương đương có mức lương chuyên môn, nghiệp vụ nhóm ngạch công chức loại A2 bậc 2 (hệ số 4,74) trở lên;

- Cán bộ, công chức, viên chức có mức lương chuyên môn, nghiệp vụ nhóm ngạch công chức loại A2 bậc 3 (hệ số 5,08) trở lên (cán bộ có mức lương 3,63 (cũ) đang khám và điều trị theo đối tượng B thì giữ nguyên);

- Cán bộ nữ, cán bộ dân tộc ít người có mức lương chuyên môn, nghiệp vụ nhóm ngạch công chức loại A2 bậc 2 (hệ số 4,74) trở lên (cán bộ có mức lương 3,35 (cũ) đang khám và điều trị theo đối tượng B thì giữ nguyên).

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, trước hết là của ngành y tế và các cơ quan có liên quan trên cơ sở phân cấp quản lý cán bộ.

- Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương, Ban Tài chính - Quản trị Trung ương phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính nghiên cứu quy định cụ thể chế độ điều trị (ăn, ở, khám, chữa bệnh) đối với cán bộ đối tượng A1 và cán bộ đã được công nhận “cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945”.

- Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội), Bệnh viện Thống Nhất (thành phố Hồ Chí Minh), Bệnh viện C (Đà Nẵng) là các cơ sở y tế của Trung ương có nhiệm vụ tiếp nhận khám, chữa bệnh đối với các đối tượng cán bộ, công chức ở các khu vực theo chế độ quy định; đồng thời có trách nhiệm bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ.

- Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương và Bộ Y tế phối hợp chỉ đạo các cơ sở y tế của Trung ương, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ các địa phương làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ đối với đối tượng được phân cấp quản lý.

- Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Ban Tài chính - Quản trị Trung ương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị y tế cho các bệnh viện của Trung ương.

- Bộ Nội vụ, Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan có liên quan có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại và bố trí đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ quản lý cho các bệnh viện; nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi các chính sách, chế độ cho phù hợp.

- Quy định tại hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quy định tại Công văn số 1056-TC/TW ngày 28/10/1997 của Ban Tổ chức Trung ương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương để phối hợp giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW (để báo cáo);
- Ban cán sự đảng các bộ: Y tế, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Ban BVSSKCBTW, Ban TCQTTW;
- Các bệnh viện: Hữu Nghị, Thống Nhất, C Đà Nẵng (để thực hiện);
- Các ban Đảng; ban cán sự đảng bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Các tỉnh ủy, thành ủy;
- Lưu VT, Vụ CSCB.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thị Kim Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 52/HD-BTCTW ngày 02/12/2005 điều chỉnh đối tượng khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế của Trung ương do Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


60.910

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!