Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 51/HD-SYT Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Lê Ngọc Châu
Ngày ban hành: 12/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/HD-SYT

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 01 năm 2015

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế về Quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư 37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính  Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

Sở Y tế hướng dẫn, làm rõ thêm một số nội dung đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau.

1. Tuyến Chuyên môn kỹ thuật của các cơ sở khám, chữa bệnh.

Tuyến chuyên môn kỹ thuật áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

1.1. Cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh và tương đương (tuyến 2).

Bao gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Y học cổ truyền; Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh; cẩm Xuyên; Đức Thọ; Thạch Hà; Hương Khê; Nghi Xuân; thị xã Hồng Lĩnh; Phòng khám thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

1.2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện và tương đương (tuyến 3).

Bao gồm các Bệnh viện Phục hồi chức năng; Bệnh viện Lao và bệnh phổi; Bệnh viện Tâm Thần; Bệnh viện Đa khoa cửa khẩu Quốc tế cầu treo; Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh; Trung tâm Mắt; Trung tâm Y tế cao su; Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh; Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà; Can Lộc; Vũ Quang; Hương Sơn; Phòng khám đa khoa; Phòng khám đa khoa khu vực; Bệnh xá Công an tỉnh; Bệnh xá Quân y của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh.

1.3. Cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã và tương đương (tuyến 4).

Trạm Y tế xã, phường, thị trấn; trạm Y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức; Phòng khám bác sỹ gia đình độc lập; Phòng khám Quân - dân y.

2. Chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT.

Việc chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo các điều quy định tại Thông tư 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014; Điều 8, 9 chương II Thông tư 37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014.

3. Chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn giáp ranh

Người bệnh ở vùng giáp ranh được hưởng quyền lợi KCB BHYT và chuyển đúng tuyến theo quy định.

Người bệnh có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại Trạm Y tế thuộc các xã nằm ở địa bàn giáp ranh với các huyện khác trong tỉnh, nếu có nhu cầu chuyển tuyến thì được chuyển người bệnh lên bệnh viện của huyện liền kề đó hoặc bệnh viện huyện sở tại cụ thể như sau:

- Huyện Kỳ Anh:

+ Trạm y tế các xã: Kỳ Phong, Kỳ Bắc được chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện cẩm Xuyên

- Huyện Cẩm Xuyên:

+ Các Trạm Y tế xã Cẩm Bình, Cẩm Vịnh được chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh;

+ Xã Cẩm Thạch được chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà.

- Huyện Thạch Hà:

+ Các Trạm Y tế xã Tượng Sơn, Thạch Thắng, Thạch Lạc, Thạch Khê, Thạch Tân, Thạch Lâm, Thạch Đài được chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh;

+ Trạm Y tế xã Thạch Hội được chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên.

- Huyện Nghi Xuân: Trạm Y tế xã Xuân Lam, Xuân Lĩnh được chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh.

- Huyện Đức Thọ: Trạm Y tế xã Đức Thịnh, Yên Hồ, Đức Vĩnh, Thái Yên được chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh.

- Huyện Can Lộc:

+ Trạm Y tế các xã Kim Lộc, Song Lộc, Thanh Lộc, Trường Lộc, Vượng Lộc được chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh;

+ Trạm Y tế xã Thường Nga được chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ.

+ Trạm Y tế xã Sơn Lộc được chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà.

- Huyện Hương Sơn. Trạm Y tế xã Sơn Tân, Sơn Long được chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ.

- Huyện Vũ Quang: Trạm Y tế xã Ân Phú được chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ.

- Lộc Hà: Trạm Y tế xã Hộ Độ được chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh.

4. Chuyển người bệnh không đúng tuyến.

Trường hợp người bệnh không đáp ứng điều kiện chuyển tuyến theo quy định tại các khoản 1, 2, và 3 điều 5 của Thông tư 14/2014/TT-BYT; Khoản 2, 3 và 4 điều 8 Thông tư 37/TT-BYT; mục 3 và phụ lục của hướng dẫn này, nhưng người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh vẫn yêu cầu chuyển tuyến thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giải quyết cho người bệnh chuyển tuyến để đảm bảo quyền lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi chuyển người bệnh đi phải cung cấp thông tin để người bệnh biết về phạm vi quyền lợi và mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật.

5. Mức hưởng bảo hiểm y tế.

Thực hiện theo điều 22 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và điều 4 Nghị định 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

6. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu.

- Điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu: Thực hiện theo điều 5 Thông tư 37/2014/TT-BYT

- Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu: Thực hiện theo điều 6 và 7 của Thông tư 37/2014/TT-BYT.

7. Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Thực hiện theo điều 7 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC.

8. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Thực hiện theo điều 8 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC.

Hướng dẫn này có hiệu lực từ ngày ký, bãi bỏ Công văn hướng dẫn số: 1758/HD-SYT ngày 01/10/2014 về việc Hướng dẫn chuyển tuyến giữa các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) để kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Phó GĐ, các phòng chức năng Sở;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh (phối hợp);
- Các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT;
- Phòng Y tế huyện/ thành phố/ thị xã;
- Trạm Y tế xã, phường, thị trấn;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY
(Gửi bản giấy, điện tử)

GIÁM ĐỐC
Lê Ngọc Châu

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

DANH SÁCH CÁC MẶT BỆNH ĐƯỢC CHUYỂN VƯỢT TUYẾN
(Ban hành kèm theo Công văn hướng dẫn số 51/HD-SYTngày 12/01/2015 của Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh)

1. Tuyến xã chuyển tuyến tỉnh và các bệnh viện chuyên khoa.

a) Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

- Bệnh nhân Ung thư đang điều trị hóa chất hoặc đã được chẩn đoán xác

định;

- Bệnh nhân chạy thận nhân tạo;

- Bệnh nhân phẫu thuật sọ não;

- Bệnh nhân có chỉ định: Thay khớp gối, thay khớp háng;

- Truy cập danh mục kỹ thuật mà tuyến huyện sở tại không thực hiện được.

b) Bệnh viện Lao và bệnh phổi.

Các bệnh nhân được chẩn đoán lao hoặc theo dõi lao.

c) Bệnh viện Tâm thần.

Bệnh nhân được chẩn đoán hoặc theo dõi tâm thần.

d) Bệnh viện Y học cổ truyền; Bệnh viện Phục hồi chức năng.

Các trường hợp bệnh nhân bị di chứng liệt.

2. Tuyến huyện chuyển tuyến Trung ương.

- Ưng thư đang điều trị xạ trị tại tuyến Trung ương;

- Phẫu thuật Tim các loại;

- Truy cập danh mục kỹ thuật mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh không thực hiện

được

3. Tuyến huyện, tỉnh chuyển Bệnh viện Quân y 4.

- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng;

- Thương binh, Bệnh binh;

- Quân nhân nghỉ hưu.

(Danh mục phân tuyến chuyên môn kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được đăng tải trên cổng Thông tin điện tử Sở Y tế: soytehatinh.gov.vn)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 51/HD-SYT ngày 12/01/2015 thực hiện nội dung liên quan đến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.390

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.252