Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2500/HD-BVHTTDL Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Lê Khánh Hải
Ngày ban hành: 25/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2500/HD-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2012

 

HƯỚNG DẪN

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII NĂM 2014

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014, để đạt được mục tiêu, yêu cầu của việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn một số nội dung cơ bản triển khai công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện;

- Đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao quần chúng nhằm thực hiện ngày càng hiệu quả hơn Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phấn đấu đạt 95% đơn vị cấp xã, 100% đơn vị cấp huyện và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức Đại hội Thể dục thể thao;

- Tập trung các nguồn lực của trung ương và địa phương phát triển và nâng cao thành tích của lực lượng vận động viên các môn thể thao trọng điểm, tuyển chọn vận động viên tham dự thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014;

- Tăng cường và nâng cấp một bước sơ sở vật chất, trang thiết bị thể dục thể thao; nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài thể dục thể thao ở các cấp;

- Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp thiết thực, hiệu quả; tích cực huy động các nguồn lực của xã hội đóng góp vào việc tổ chức Đại hội;

- Thông qua Đại hội Thể dục thể thao các cấp, đánh giá thực chất kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong giai đoạn 2010-2014.

II. NỘI DUNG

1. Quy mô, thời gian và địa điểm tổ chức:

a) Đại hội TDTT cấp xã:

- Tổ chức thi đấu từ 5 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao được nhân dân yêu thích. Tùy điều kiện cụ thể, có thể lựa chọn tổ chức các môn thể thao dân tộc, truyền thống của địa phương.

- Địa điểm tổ chức: tại xã, phường, thị trấn.

b) Đại hội TDTT cấp huyện:

- Tổ chức thi đấu từ 8 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao được nhân dân yêu thích. Tùy điều kiện cụ thể, có thể lựa chọn tổ chức các môn thể thao dân tộc, truyền thống của địa phương.

- Địa điểm tổ chức: tại các cơ sở TDTT trên địa bàn huyện, quận, thị xã.

c) Đại hội TDTT cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Tổ chức thi đấu từ 12 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao trọng điểm, các môn thể thao dân tộc.

- Địa điểm tổ chức: tại sân vận động, nhà thi đấu, bể bơi trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Thời gian tổ chức: Đại hội Thể dục thể thao các cấp được tổ chức từ tháng 06/2012, kết thúc trước tháng 05/2014.

2. Một số nhiệm vụ chính cần triển khai thực hiện:

2.1. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, ban hành Kế hoạch, Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao các cấp tại địa phương mình; chỉ đạo đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao các cấp đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

- Chỉ tiến hành tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện sau khi đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội TDTT cấp xã, chỉ tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh sau khi đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện.

Để có cơ sở rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT các cấp, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần lựa chọn từ 01 đến 02 đơn vị tổ chức Đại hội điểm ở cấp xã và cấp huyện.

2.2. Tổ chức Lễ khai mạc và bế mạc Đại hội Thể dục thể thao các cấp

a) Trang trí Lễ khai mạc Đại hội: Đảm bảo trang trọng; xung quanh khu vực nơi tổ chức Lễ khai mạc có thể trang trí khẩu hiệu, tranh ảnh cổ động về hoạt động thể dục thể thao, về các thành tựu đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

b) Nội dung chính Lễ khai mạc gồm:

- Chào cờ, hát quốc ca;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Diễn văn khai mạc;

- Tuyên thệ của vận động viên;

- Tuyên thệ của trọng tài;

- Đốt đuốc truyền thống.

- Việc tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng, biểu diễn văn nghệ, đồng diễn thể dục thể thao… do địa phương tổ chức Đại hội quyết định.

c) Lễ bế mạc:

Bao gồm công tác tổng kết Đại hội, khen thưởng cho các đoàn, các vận động viên, huấn luyện viên, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp.

2.3. Tổ chức thi đấu các môn thể thao

Việc tổ chức các môn thi của Đại hội phải phù hợp với điều kiện của địa phương, đảm bảo đúng luật, Điều lệ thi đấu môn thể thao, khách quan và công bằng.

2.4. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, sân bãi và kinh phí

Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình thể thao phục vụ công tác tổ chức thi đấu các môn thi trong chương trình Đại hội; đảm bảo kinh phí để tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn khác.

2.5. Công tác tuyên truyền

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân; vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao, thiết thực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; đề cao trách nhiệm, sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, của toàn xã hội đối với công tác thể dục thể thao.

- Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho vận động viên, thực hiện nếp sống, ứng xử văn hóa, kiên quyết loại trừ các hành vi tiêu cực trong thể thao; tích cực biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động thể dục thể thao và trong công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp.

- Một số khẩu hiệu tuyên truyền cho Đại hội Thể dục thể thao các cấp:  “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, “Nhanh hơn - Cao hơn - Mạnh hơn” và các khẩu hiệu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Tổ chức phát sóng thường xuyên trên hệ thống đài phát thanh, đài truyền hình, đài truyền thanh của địa phương các bài hát tuyên truyền về thể dục thể thao như “Khỏe vì Nước”, “Sáng mãi niềm tin”, “Niềm tin chiến thắng”... trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội TDTT các cấp.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể tự sáng tác và sử dụng biểu tượng, lôgô về Đại hội TDTT của địa phương mình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, điều lệ tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp để triển khai thực hiện phù hợp với nội dung của Hướng dẫn này và tình hình, điều kiện thực tế của địa phương.

2. Trong thời gian 30 ngày sau khi kết thúc Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết, đánh giá công tác tổ chức Đại hội của địa phương; kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, đồng thời gửi báo cáo về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII (qua Tổng cục Thể dục thể thao, có mẫu biểu kèm theo).

3. Giao Tổng cục Thể dục thể thao chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn này và công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp ở các địa phương.

Trong quá trình thực hiện Hướng dẫn này, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh với Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu : VT, TCTDTT, Thọ (250)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Khánh Hải

 

PHỤ LỤC 01

BÁO CÁO SỐ LIỆU CỦA ĐẠI HỘI TDTT CẤP TỈNH
(Ban hành theo văn bản Hướng dẫn số 2500/HD-BVHTTDL ngày 25 tháng 7 năm 2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

TT

Nội dung

Số lượng

Ghi chú

I

Tổ chức Đại hội TDTT cấp quận, huyện; xã, phường và thị trấn

 

 

1

Tổng số xã tổ chức Đại hội TDTT trên tổng số xã của địa bàn cấp tỉnh

 

 

2

Tổng số quận, huyện, tổ chức Đại hội TDTT trên tổng số quận, huyện địa bàn cấp tỉnh

 

 

3

Tổng số môn thể thao được tổ chức tại cấp huyện

+ Số môn thể thao dân tộc

 

 

4

- Tổng số người tham gia, tổ chức Đại hội của cả 2 cấp (huyện, xã):

+ Tổng số thành viên tham gia Ban Tổ chức

+ Tổng số vận động viên.

+ Tổng số huấn luyện viên.

+ Tổng số trọng tài.

 

 

II

Đại hội TDTT cấp tỉnh, thành phố

 

 

1

Số môn thể thao được tổ chức

 

 

2

Số môn thể thao dân tộc

 

 

3

Tổng số người tham gia, tổ chức điều hành Đại hội:

 

 

+ Tổng số thành viên tham gia Ban Tổ chức

 

 

+ Tổng số vận động viên

 

 

+ Tổng số trọng tài  điều hành Đại hội

 

 

+ Tổng số huấn luyện viên

 

 

4

Tổng số bộ huy chương Đại hội được trao

 

 

5

Tổng số kỷ lục được phá

 

 

III

Công trình thể thao xây dựng mới hoặc cải tạo

 

 

1

Nhà thi đấu đa năng đạt chuẩn thi đấu quốc gia

 

 

2

Nhà thi đấu thể thao khác

 

 

3

Sân Bóng đá 11 người đủ tiêu chuẩn thi đấu theo Luật thi đấu hiện hành

 

 

4

Sân bóng đá mi ni cỏ nhân tạo

 

 

5

Sân Điền kinh đủ tiêu chuẩn thi đấu theo Luật thi đấu hiện hành

 

 

6

Bể bơi đủ tiêu chuẩn thi đấu theo Luật thi đấu hiện hành

 

 

7

Sân Tennis đủ tiêu chuẩn thi đấu theo Luật thi đấu hiện hành

 

 

8

Sân bóng chuyền đủ tiêu chuẩn thi đấu theo Luật thi đấu hiện hành

 

 

9

Các loại sân khác

 

 

IV

Kinh phí tổ chức Đại hội

1. Ngân sách nhà nước cấp (tổng hợp cả 3 cấp).

- Địa phương cấp.

2. Nguồn thu khác

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 2500/HD-BVHTTDL ngày 25/07/2012 về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.941

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!