Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 17/2011/TT-BYT mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm

Số hiệu: 17/2011/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trịnh Quân Huấn
Ngày ban hành: 17/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2011/TT-BYT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2011

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC GIỚI HẠN NHIỄM PHÓNG XẠ TRONG THỰC PHẨM

Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 07 tháng 8 năm 2003 và Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Bộ Y tế ban hành Quy định mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy định mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm.”.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trong trường hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia tương ứng được ban hành thì mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm được thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật đó.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Bộ Y tế; Chánh Thanh tra Bộ Y tế; Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Khoa học và Đào tạo; Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
- VPCP (Văn xã, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Chi cục ATTP các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- TTYTDP các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các cơ quan KTNN đối với thực phẩm nhập khẩu;
- Các đơn vị được chỉ định theo quyết định số 946/QĐ-BYT ngày 1/4/2011 của Bộ Y tế;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, K2ĐT, PC, ATTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Quân Huấn

QUY ĐỊNH

MỨC GIỚI HẠN NHIỄM PHÓNG XẠ TRONG THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BYT ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này điều chỉnh mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm sản xuất trong nước, nhập khẩu có khả năng nhiễm phóng xạ từ các sự cố hạt nhân.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là thương nhân) sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu các loại thực phẩm có nguồn gốc từ vùng xảy ra hoặc chịu ảnh hưởng sự cố hạt nhân để lưu thông tại thị trường Việt Nam.

Điều 3. Mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm

Tên thực phẩm

Đồng vị phóng xạ đại diện

Tổng hoạt độ phóng xạ tối đa (Bq/kg)

Ghi chú

Thực phẩm dành cho trẻ em dưới 12 tháng tuổi

238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am

1

90Sr, 106Ru, 129I, 131I, 235U

100

35S*, 60Co, 89Sr, 103Ru, 134Cs, 137Cs, 144Ce, 192Ir

1000

* quy định cho lưu huỳnh liên kết hữu cơ

3H**, 14C, 99Tc

1000

** quy định cho triti liên kết hữu cơ

Các loại thực phẩm khác

238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am

1

90Sr, 106Ru, 129I, 131I, 235U

100

35S*, 60Co, 89Sr, 103Ru, 134Cs, 137Cs, 144Ce, 192Ir

1000

* quy định cho lưu huỳnh liên kết hữu cơ

3H**, 14C, 99Tc

10000

** quy định cho triti liên kết hữu cơ

1. Đối với mẫu thực phẩm phát hiện nhiễm nhiều đồng vị phóng xạ trong cùng nhóm: mức giới hạn tối đa được quy định cho tổng hoạt độ của các đồng vị phóng xạ trong nhóm phát hiện.

2. Đối với mẫu thực phẩm phát hiện nhiễm nhiều đồng vị phóng xạ khác nhóm: mức giới hạn tối đa được quy định cho tổng hoạt độ của các đồng vị phóng xạ trong từng nhóm riêng biệt, không tính tổng giữa các nhóm khác nhau.

Điều 4. Phương pháp xác định mức nhiễm phóng xạ trong thực phẩm

Việc xác định mức nhiễm phóng xạ trong thực phẩm được thực hiện theo phương pháp như sau:

1. Xác định các đồng vị phóng xạ gamma: Phương pháp phân tích phổ gamma không thấp dùng đầu dò HpGe.

2. Xác định các đồng vị phóng xạ phát thuần beta: Phương pháp tách hóa phóng xạ, đo hoạt độ beta dùng hệ đo beta phông thấp.

3. Xác định các đồng vị phóng xạ alpha: Phương pháp tách hóa phóng xạ, phân tích phổ alpha.

Điều 5. Trách nhiệm của thương nhân

Thương nhân phải thực hiện kiểm tra mức nhiễm phóng xạ trong thực phẩm theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thương nhân chỉ được phép sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm lưu thông tại Việt Nam khi kết quả kiểm tra đạt yêu cầu quy định tại Điều 3 của Quy định này.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan quản lý

Giao Cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

MINISTRY OF HEALTH
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 17/2011/TT-BYT

Hanoi, May 17, 2011

 

CIRCULAR

ISSUING PROVISIONS ON RADIOACTIVE CONTAMINATION LIMIT LEVELS IN FOODS

Pursuant to the Ordinance on Hygiene and Food Safety dated August 07, 2003 and Decree No.163/2004/ND-CP dated September 07, 2004 of the Government detailing the implementation of a number of Articles of the Ordinance on Hygiene and Food Safety;

Pursuant to the Decree No.188/2007/ND-CP dated 27/12/2007 of the Government stipulating the function, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;

Ministry of Health issues Provisions on radioactive contamination limit levels in foods as follows:

Article 1. Issue together with this Circular "Provisions on radioactive contamination limit levels in foods.".

Article 2. This Circular takes effect from the date of signing. In the case respective National Technical Regulations are promulgated, the limit levels of radioactive contamination in foods are made according to such Technical Regulations.

Article 3. Mr. (Ms): Chief Office of the Ministry of Health, Chief Inspector of the Ministry of Health; Directors of Departments: Legal Department, Science and Training; Director of Department of Safety and Food Hygiene; the heads of units of Ministry of Health, Directors of Departments of Health of the provinces and centrally-run cities shall implement this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

FOR MINISTER
DEPUTY MINISTER
Trinh Quan Huan

 

PROVISIONS ON

RADIOACTIVE CONTAMINATION LIMIT LEVELS IN FOODS
(Issued together with Circular No.17/2011/TT-BYT dated May 17, 2011 of Minister of Health)

Article 1. Scope of governing

This Circular adjusts the limit levels of radioactive contamination in food produced domestically and imported which may be contaminated radiation from the nuclear incidents.

Article 2. Subjects of application

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. The limit levels of radioactive contamination in food

Food’s names

Representative radioisotopes

The total maximum radioactivity (Bq/kg)

Note

Food for children under 12 months old

238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am

1

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

100

 

35S*, 60Co, 89Sr, 103Ru, 134Cs, 137Cs, 144Ce, 192Ir

1000

* regulations for sulfur’s organic link

3H**, 14C, 99Tc

1000

** regulations for tritium’s organic link

Other foods

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

90Sr, 106Ru, 129I, 131I, 235U

100

 

35S*, 60Co, 89Sr, 103Ru, 134Cs, 137Cs, 144Ce, 192Ir

1000

* regulations for sulfur’s organic link

3H**, 14C, 99Tc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

** regulations for tritium’s organic link

1. For food samples found to be infected several radioisotopes in the same group: the maximum limit level is specified for the total activity of the radioisotopes in the found group.

2. For food samples found to be infected several radioisotopes in the different group: the maximum limit level is specified for the total activity of the radioisotopes in each separate group, not included totals between different groups.

Article 4. Method of determining the level of radioactive contamination in foods

The determination of radioactive contamination level in foods shall comply with the following methods:

1. Determination of gamma radioisotopes: low background gamma spectrum analysis method using HpGe probe.

2. Determination of pure beta radiation radioisotopes: radioactive chemical separation method, measuring the activity of beta using the low background beta metric.

3. Determination of alpha radioisotopes: radioactive chemical separation method, alpha spectrum analysis.

Article 5. Responsibilities of traders

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Traders are only permitted producing, processing, trading, importing foods for circulation in Vietnam when the test results meet the requirements specified in Article 3 of this Provision.

Article 6. The responsibilities of management agencies

Department of Safety and Food Hygiene shall coordinate with the Department of Radiation Safety and Nuclear (Ministry of Science and Technology) to organize the implementation of this Circular.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 17/2011/TT-BYT of May 17, 2011, issuing provisions on radioactive contamination limit levels in foods

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.648

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!