Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 07/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành: 10/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07 /2006/CT-UBND

Tân An, ngày 10 tháng 3 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG - PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ LẦN THỨ 8 NĂM 2006

Trong những năm qua, việc thực hiện Bộ Luật Lao động và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Điều kiện lao động, môi trường làm việc của người lao động từng bước được cải thiện, góp phần bảo vệ sức khỏe người laođộng, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các vụ cháy nổ.

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác ATVSLĐ- PCCN ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động chưa cao. Tình trạng vi phạm các qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ vẫn còn xảy ra, có vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng. Mặt khác, việc đầu tư cải thiện môi trường lao động, điều kiện làm việc và thực hiện các biện pháp phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chống cháy nổ trong nhiều cơ quan, doanh nghiệp, địa phương vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là khu vực ngoài quốc doanh và trong sản xuất nông nghiệp nông thôn.

Năm 2006, thực hiện Chỉ thị số 13/1998/CT-TTg ngày 26/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong tình hình mới; Chỉ thị số 20/2004/CT-TTg ngày 08/6/2004 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện An toàn- vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp và hưởng ứng có hiệu quả Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ- PCCN, UBND tỉnh quyết định tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ- PCCN lần thứ 8 năm 2006” từ ngày 19/3/2006 đến ngày 25/3/2006, chủ đề An toàn vệ sinh lao động- phòng chống cháy nổ trong các lĩnh vực sản xuất có nhiều nguy cơ về tai nạn lao động, cháy nổ và bệnh nghề nghiệp”, mục đích phát động chiến dịch tuyên truyền sâu rộng đến các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong các doanh nghiệp có nhiều nguy cơ về tai nạn lao động, cháy nổ và bệnh nghề nghiệp, trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong nông nghiệp nông thôn, hợp tác xã và trong sản xuất nông lâm, ngư nghiệp nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo đảm an toàn và sức khỏe người lao động, trên cơ sở đó thúc đẩy các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và phòng chống cháy nổ hướng tới xây dựng “Văn hóa an toàn lao động bền vững”.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến dịch, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ- PCCN, với những nội dung như sau:

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, phản ánh thực tế môi trường, điều kiện làm việc của người lao động; các nguy cơ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ; biểu dương các điển hình thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ; phê phán các hiện tượng vi phạm qui định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Thông tin kịp thời các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ ở các ngành, các cấp, các doanh nghiệp trong tỉnh.

- Tổ chức phổ biến, học tập quán triệt các qui định của pháp luật hiện hành về bảo hộ lao động, các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong nội bộ các ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp; tổ chức tự kiểm tra và kiểm tra tình trạng an toàn vệ sinh của thiết bị, máy móc, nhà xưởng và việc chấp hành các qui định, chế độ bảo hộ lao động, qui trình, biện pháp làm việc an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.Trên cơ sở đó, xây dựng và triển khai thực hiện ngay phương án cải thiện môi trường, điều kiện lao động trong đơn vị; khắc phục các thiếu sót về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; chú ý cả lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

1. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội: chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ- PCCN; đồng thời tổ chức tốt việc thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật lao động, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ ở một số cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, kịp thời phát hiện và đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATVSLĐ- PCCN.

2. Công an tỉnh: tổ chức diễn tập phòng cháy- chữa cháy; tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy trong mùa khô; kết hợp với Điện lực, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội kiểm tra hệ thống điện, hệ thống báo cháy, hệ thống chống sét ở những cơ sở dễ xảy ra gây cháy nổ, như: xăng dầu, dệt, may, hoá chất….

3. Sở Y tế: có kế hoạch triển khai đến cơ sở các nội dung về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; kết hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Liên Đoàn Lao động tỉnh kiểm tra điều kiện làm việc ở các doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, đề xuất biện pháp khắc phục các điều kiện nơi làm việc xấu có thể gây bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Đối với các cơ sở sản xuất- kinh doanh có yếu tố độc hại vượt quá mức cho phép, mà việc bảo vệ người lao động không được thực hiện đầy đủ, phải kiên quyết xử lý đúng qui định pháp luật.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cơ sở tổ chức các hoạt động hướng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN theo chỉ đạo của tỉnh. Hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc phòng chống mối mọt, côn trùng, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, chăn nuôi. Phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, UBND huyện thị, Hội nông dân xây dựng chương trình hành động về ATVSLĐ trong sản xuất nông nghiệp và bổ sung chương trình này vào chương trình hành động quốc gia ATVSLĐ- PCCN.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: phối hợp với các ngành chức năng, Hội nông dân và UBND các huyện thị xã tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường làm việc (khói, bụi, chất thải) trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp.

6. Sở Văn hóa- Thông tin, Báo Long an, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động Tuần lễ chiến dịch; có chương trình, chuyên mục, nêu gương điển hình tiêu biểu về công tác ATVSLĐ- PCCN của các đơn vị, qua đó giúp người sử dụng lao động, người lao động có ý thức tự giác, chủ động thực hiện nghiêm các qui định của pháp luật về ATVSLĐ- PCCN.

7. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Hội đồng liên minh các hợp tác xã tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cơ sở tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN theo chỉ đạo của tỉnh.

8. Lãnh đạo các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh: thực hiện và phổ biến đầy đủ các qui định của pháp luật về lao động và bảo hộ lao động, các biện pháp về ATVSLĐ- PCCN, cải thiện môi trường lao động, hạn chế những thiệt hại do điều kiện lao động xấu gây ra; bố trí cán bộ làm công tác bảo hộ lao động, tổ chức mạng lưới an toàn viên, vệ sinh viên, các đội phòng chống tai nạn, sự cố xảy ra; tổ chức huấn luyện định kỳ các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại; chăm sóc, khám sức khỏe định kỳ, điều trị, điều dưỡng… đối với người lao động theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên: Xây dựng phong trào nông dân thực hiện ATVSLĐ trong sản xuất, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng đến tận tuyến huyện, xã; tổ chức tập huấn về ATVSLĐ cho nông dân, trước hết là trong các làng nghề, các trang trại, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhiều lao động.

1. Đề nghị Liên Đoàn lao động tỉnh: chỉ đạo, hướng dẫn các Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở có kế hoạch tuyên truyền về công tác ATVSLĐ- PCCN; thực hiện tốt cơ chế giám sát tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Công an tỉnh tổ chức tốt chiến dịch; cử cán bộ tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra về công tác nói trên.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp, Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh nghiêm túc thực hiện, chậm nhất ngày 05/4/2006 báo cáo kết quả cho Thường trực Ban chỉ đạo (Sở Lao động- TBXH) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Trung ương./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
-TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT.Các PCT UBND tỉnh;
- Cục KTVB-Bộ Tư pháp; đã ký
- Các Sở, ban ngành, Đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, UBND huyện (thị xã);
- Các Cty, doanh nghiệp;
- Lưu: VT, phòng NCTH, V.
U:Van/CT-ATVSLD-2006

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/2006/CT-UBND hưởng ứng tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 8 ngày 10/03/2006 do tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.182

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.171.183.133