Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/CT-BYT năm 2021 về tăng cường thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế giai đoạn 2021-2025 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 04/CT-BYT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 29/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-BYT

Hà Nội ngày 29 tháng 03 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH Y TẾ GIAI ĐOẠN 2021-2025

Năm 2021 là năm đầu tiên ngành y tế thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần th XIII, chào mừng bầu cđại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội khóa XV, đồng thời là năm khởi đầu cho các chương trình, kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2020 và tầm nhìn phát triển đất nước tới năm 2045. Trong bối cnh dịch COVID-19 diễn ra phức tạp trên toàn cầu, xâm nhập và ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; để góp phần thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế trong năm 2021 và các năm tiếp theo; đặc biệt là thực hiện thành công “mục tiêu kép" vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội của đt nước; Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành y tế thực hiện tốt các nội dung chủ yếu sau:

1. Tiếp tục đề cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Bảo đm thiết thực, hiệu qu; lồng ghép công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Tập trung gii quyết những nhiệm vụ cấp bách, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19, đạt được các chỉ tiêu của Quốc hội, của Chính phủ và Bộ Y tế giao.

Tăng cường việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh. Nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chng tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó tiếp tục xây dựng hình nh cán bộ, công chc, viên chức, người lao động ngành y tế gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, k cương, tận tình, thân thiện.

2. Hưởng ứng tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế phát động. Đổi mới phương thức tổ chức các phong trào thi đua đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, phù hợp với tình hình và điều kiện hiện tại; đặc biệt là nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 song song với việc thực hiện 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025: (1) Tập trung công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đặc biệt các chính sách đổi mới trong phát triển ngành y tế; (2) Đi mới công tác y tế dự phòng và nâng cao sc khỏe, bo đm an toàn, an ninh y tế; (3) Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh; phát triển các kỹ thuật y khoa chuyên sâu; phát triển một số khu phức hợp y tế kỹ thuật cao các tnh, thành phhội đủ các điều kiện đcạnh tranh với y tế các nước tiên tiến; (4 ) Đổi mới căn bn, toàn diện đào tạo phát triển nguồn nhân lc y tế; (5) Đẩy mạnh việc nghiên cu khoa học, đi mới sáng tạo trong y học; hình thành các trung tâm nghiên cu y học mạnh gắn với các trường và các bệnh viện. Đẩy nhanh tốc độ chuyn đổi số ngành y tế tiến tới y tế s, y tế thông minh phục vụ người dân. Thúc đẩy việc nghiên cu sản xuất vắc xin trước mắt cho vc xin COVID-19; (6) Thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân theo hướng đa dạng, đa tầng, hiện đại; đổi mới cơ chế tài chính, thay đi trong đầu tư, ngân sách nhà nước ưu tiên đầu tư cho y tế cơ sở, địa bàn, lĩnh vực khó khăn; hoàn thiện cơ chế thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho chăm sóc sức khỏe.

3. Tập trung đẩy mạnh truyền thông chủ trương của Đng; chính sách, pháp luật của Nhà ớc về công tác thi đua khen thưng, bo đảm thực hiện đồng bộ tt cả bốn phương diện: Phát hiện, bồi dưỡng, tng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Tăng cường truyền thông về các phong trào thi đua yêu nước, gương người tt, việc tt, các đin hình tiên tiến để biểu dương, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị và trong toàn ngành y tế. Chú trọng khen thưng các tập thể, cá nhân là người lao động, người làm trực tiếp có thành tích xuất sắc đột xuất đặc biệt trong công tác phòng, chng dịch COVID- 19.

4. Xây dựng kế hoạch với tiêu chí rõ ràng và có biện pháp cụ thể đtạo bưc chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua phải thực sự thiết thực, hiệu qu, tạo động lực thúc đy sự phát triển và lan ta trong từng cơ quan, đơn vị. Thường xuyên tổ chức phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề để lập thành tích thiết thực kỷ niệm các ngày l ln của đất nước, của đơn v. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với các phong trào thi đua, phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm tạo không khí phấn khởi, vui tươi, đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong từng cơ quan, đơn vị.

5. Đổi mi, tạo sự chuyn biến tích cực và nâng cao chất lượng công tác khen thưng trên cơ s đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đm dân chủ, công khai, minh bạch. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sđánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đề cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng để phong trào thi đua thực sự trthành ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi cấp, mi cơ quan, đơn vị và từng cá nhân.

6. Củng cố tổ chức, bộ máy và nâng cao chất lượng cán bộ m công tác thi đua, khen thưng theo hướng gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả nhm đáp ứng yêu cầu đi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưng. Chủ trọng đào tạo, bồi dưng chuyên môn nghiệp vụ đxây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưng có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực thực tiễn và tinh thông nghiệp vụ. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưng. Tăng cường trách nhiệm và nâng cao cht lượng hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng các cp, bo đảm hoạt động thi đua, khen thưng thực sự là động lực phát trin và là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc thực hiện thng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thXXII của Bộ Y tế.

Thtrưởng các Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; Thtrưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc SY tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Chthị này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Định kỳ đánh giá, sơ kết, tng kết phong trào thi đua và báo cáo kết quả thực hiện gửi về Bộ Y tế (qua Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưng) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưng./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch nước (đ b/cáo);
- V
ăn phòng Chính ph b/cáo);
- Ban TĐKTTƯ (đ
b/cáo);
- Các Thứ trư
ng (đ biết);
- C
ông đoàn YTVN (để phối hp t/hiện);
- Các Vụ, Cục, T
ng cục, VP Bộ, Thanh tra Bộ;
- Văn ph
òng Đng ủy Bộ Y tế;
- Các đơn vị trực thuộc;
- T
ng Công ty Dưc và các đơn vị thành viên;
- S
Y tế các tnh/thành phố;
- Y t
ế các Bộ, ngành;
- L
ưu: VT, TT-KT (2).

BỘ TRƯỞNG




Nguyễn Thanh Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/CT-BYT năm 2021 về tăng cường thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế giai đoạn 2021-2025 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


138

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56