Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 03/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Hồ Việt Hiệp
Ngày ban hành: 05/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT- UBND

An Giang, ngày 05 tháng 01 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Những năm qua, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh đã phát huy khá tốt, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là trong các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao từ tỉnh đến cơ sở. Công tác xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa, thể thao đã huy động được nhiều tổ chức, cá nhân và các thành phần xã hội tham gia xây dựng các cơ sở văn hóa, thể thao đều khắp trên địa bàn tỉnh, phục vụ có hiệu quả nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế trong quản lý, sử dụng, khai thác các thiết chế văn hóa, thể thao như: Các Nhà văn hóa xã, Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng, Trung tâm Văn hóa huyện, Trung tâm thể dục thể thao, nhà thi đấu đa năng... công tác quản lý, khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao này chưa đạt hiệu quả cao, đội ngũ cán bộ chuyên môn còn thiếu và yếu, kinh phí hoạt động còn hạn chế...

Để tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh thời gian tới đạt hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) của Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020”, Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) và Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Trung tâm Thể dục thể thao, Trung tâm Văn hóa, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện tập trung đẩy mạnh vai trò quản lý, tổ chức hoạt động để khai thác sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao đã được đầu tư trên địa bàn huyện và xã.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thí điểm “Sáp nhập và thành lập Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020”; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

- Tăng cường hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; thể nghiệm, ứng dụng các mô hình sinh hoạt văn hóa cộng đồng, phát triển các câu lạc bộ, các đội, nhóm sở thích, các môn thể thao quần chúng vào hoạt động ở các thiết chế văn hóa, thể thao, đảm bảo yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của quần chúng.

- Hướng các hoạt động văn hóa, thể thao về cơ sở, gắn các hoạt động văn hóa, thể thao với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Xây dựng nông thôn mới”, để khai thác tối đa hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

- Có kế hoạch hàng năm hỗ trợ các Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã tổ chức các cuộc hội thi, hội diễn văn nghệ, thi đấu các giải thể thao để phát triển phong trào; mỗi năm, hỗ trợ các Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã tổ chức ít nhất 20% chỉ tiêu hoạt động về văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao theo tiêu chí hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã quy định tại Thông tư 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu chính sách, cơ chế thuận lợi cho các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, cá nhân trong việc tham gia đóng góp xây dựng, quản lý và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao, đẩy mạnh công tác xã hội hóa văn hóa, thể thao ở cơ sở.

- Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tiếp tục huy động sự tham gia của các ngành, các cấp, các đoàn thể và toàn xã hội trong hoạt động văn hóa, thể thao theo cơ chế lồng ghép, phối hợp để đạt được hiệu quả cao nhất.

- Kiểm tra định kỳ, tổng hợp báo cáo hàng tháng cho Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động của các thiết chế văn hóa thể thao cấp huyện và cơ sở.

2. Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn xây dựng dự toán và bố trí nguồn kinh phí để đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao, trong đó có Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng cấp xã.

3. Sở Giáo dục & Đào tạo

- Lập kế hoạch hỗ trợ tổ chức hoạt động học tập cộng đồng tại các xã, chú ý các xã vừa mới xây dựng Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng và hoạt động theo Đề án thí điểm số 511/ĐA-UBND ngày 09/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Sáp nhập và thành lập Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020” .

- Hướng dẫn, phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố bố trí cán bộ giữ chức danh Phó Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng theo phương án nhân sự đã được quy định trong Đề án thí điểm số 511/ĐA-UBND ngày 09/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Sáp nhập và thành lập Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020”.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách, cơ chế thuận lợi cho các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, cá nhân trong việc tham gia công tác xã hội hóa hoạt động học tập cộng đồng ở cơ sở.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang:

Tuyên truyền nội dung Chỉ thị này trên báo, đài, cổng thông tin điện tử tỉnh; phối hợp với ngành chức năng của tỉnh, các huyện, thị, thành phố phản ánh, cổ vũ hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh, huyện để thu hút nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.

5. Các sở, ngành, tỉnh:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với các đoàn thể trong tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại các thiết chế văn hóa, thể thao trong tỉnh để phục vụ nhân dân và phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Tăng cường chỉ đạo việc quản lý, khai thác và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố; có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các thiết chế đã xuống cấp theo thẩm quyền, đảm bảo hoạt động; quy hoạch, đào tạo và sử dụng tốt đội ngũ cán bộ phụ trách các thiết chế văn hóa, thể thao.

- Đối với các Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã được đầu tư trên địa bàn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm quản lý, khai khác, sử dụng đạt hiệu quả; phân bổ nguồn kinh phí hoạt động hàng năm, trang cấp thiết bị theo lộ trình, bố trí cán bộ quản lý chuyên trách và cán bộ nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu hoạt động theo đúng quy định tại Thông tư 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đề án thí điểm số 511/ĐA-UBND ngày 09/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Sáp nhập và thành lập Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020”.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch hoạt động văn hóa, thể thao định kỳ tháng, quý, năm; thường xuyên theo dõi, hỗ trợ kịp thời cho tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã.

- Kiểm tra định kỳ, tổng hợp báo cáo hàng tháng cho Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện và cấp xã.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP (b/c);
- Bộ VHTTDL(b/c);
- TT. TU, HĐND, UBND (b/c);
- Ban Tuyên giáo TU, Báo AG, ĐPTTH;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành;
- Website An Giang đăng công báo tỉnh;
- LĐ VP.UBND tỉnh;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Việt Hiệp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 05/01/2016 về tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.347

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80