Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 62/2015/TT-BTNMT Giải thưởng Môi trường Việt Nam

Số hiệu: 62/2015/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 16/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 62/2015/TT-BTNMT về Giải thưởng Môi trường Việt Nam quy định nguyên tắc, quy trình xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam; tiêu chí, thang điểm, điều kiện, thủ tục xét và tổ chức trao tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam được ban hành ngày 16/12/2015.

 

1. Điều kiện và quy trình xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam

Quy trình xét và Quyết định tặng Giải thưởng Môi trường theo quy định tại Thông tư 62:

- Hồ sơ được lập thành 02 bộ, gửi về Cơ quan thường trực Giải thưởng (Tổng cục Môi trường) trước ngày 30/3 của năm xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam.

- Tổng cục Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Tổng cục Môi trường yêu cầu tổ chức, cá nhân, cộng đồng bổ sung, hoàn chỉnh trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ.

- Tổng cục Môi trường phân loại hồ sơ theo từng lĩnh vực xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam và chuyển tới các thành viên Hội đồng xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam chậm nhất là 10 ngày làm việc trước buổi họp đầu tiên của Hội đồng.

- Xét tặng Giải thưởng Môi trường VN được tổ chức qua 02 vòng, cụ thể xem tại Thông tư số 62/2015/BTNMT.

- Trên cơ sở danh sách do Hội đồng xét tặng, Cơ quan thường trực Giải thưởng (Tổng cục Môi trường) phối hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xác minh, thẩm định và hoàn chỉnh hồ sơ trình, Bộ trưởng Bộ TNMT xem xét, quyết định tặng Giải thưởng Môi trường cho tập thể, cá nhân và cộng đồng.

2. Tổ chức lễ trao tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam và kinh phí

- Tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Môi trường VN theo Thông tư 62 năm 2015 của Bộ Tài nguyên môi trường:

+ Lễ trao tặng Giải thưởng Môi trường được tổ chức vào dịp ngày Môi trường thế giới của năm xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam.

+ Lễ trao tặng Giải thưởng Môi trường được tổ chức trang trọng, truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tôn vinh các tổ chức, cá nhân và cộng đồng.

- Hủy quyết định tặng Giải thưởng Môi trường và thu hồi hiện vật theo Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT

+ Khi phát hiện tổ chức, cá nhân và cộng đồng không trung thực trong việc lập hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường VN thì bị hủy bỏ quyết định tặng Giải thưởng, bị thu hồi toàn bộ hiện vật, tiền thưởng và không được hưởng các quyền lợi sau khi được tặng Giải thưởng về Môi trường, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

+ Việc thu hồi Giải thưởng Môi trường Việt Nam được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Giao Thủ trưởng đơn vị trình xét tặng Giải thưởng Môi trường có trách nhiệm thu hồi hiện vật, tiền thưởng giao nộp về Cơ quan thường trực Giải thưởng.

 

Thông tư 62 có hiệu lực từ ngày 01/02/2016.

BTÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2015/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường s 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng s 47/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số 39/2013/QH 13 ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 21/2013/NĐ-CP, ngày 14 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam,

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về nguyên tắc, tiêu chí, thang điểm, điều kiện, quy trình, thủ tục xét và tổ chức trao tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam (sau đây gọi tắt là Giải thưởng).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong nước và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Một số từ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau:

1. Tổ chức gồm cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong nước và các tổ chức của người nước ngoài có tư cách pháp nhân, hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Cá nhân gồm người Việt Nam và người nước ngoài có năng lực hành vi dân sự, không trong thi gian thi hành án theo quy định của Pháp Luật.

3. Cộng đồng gồm nhóm dân cư sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 4. Nguyên tắc xét tặng

1. Việc xét tặng Giải thưởng phải được thực hiện đúng đối tượng, điều kiện, quy trình xét tặng được quy định tại Thông tư này; đảm bảo chính xác, công khai dân chủ khách quan.

2. Giải thưởng ghi nhận và tôn vinh những tổ chức, cá nhân và cộng đồng có đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp bảo vệ môi trường.

3. Không xét tặng Giải thưởng cho tổ chức, cá nhân và cộng đồng đã được trao tặng Giải thưởng lần trước liền kề.

4. Trong kỳ xét tặng Giải thưởng, mỗi cơ quan, đơn vị chỉ được trao tặng 01 Giải thưởng (tập thể hoặc cá nhân).

Điều 5. Hình thức, số lượng và cơ cấu giải thưởng

1. Giải thưởng Môi trường Việt Nam là Giải thưởng duy nhất của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để trao tặng cho tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bo vệ môi trường ở Việt Nam có đủ điều kiện xét tặng được quy định tại Điều 6 của Thông tư này.

2. Giải thưởng được tổ chức xét tặng 02 (hai) năm một lần.

3. Lĩnh vực tham gia xét tặng Giải thưởng chia thành 6 nhóm:

a) Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường;

b) Giáo dục, đào tạo, truyền thông; tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường;

c) Nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

d) Phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường;

đ) Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học;

e) Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

4. Số lượng, cơ cấu Giải thưởng:

a) Số lượng Giải thưởng mỗi lần tổ chức trao không quá 50 giải cho 03 (ba) loại: tổ chức, cá nhân và cộng đồng thuộc các lĩnh vực tham gia xét tặng chia thành 06 (sáu) nhóm đối tượng được quy định tại Khoản 3 Điều này;

b) Cơ cấu Giải thưởng cụ thể cho 03 (ba) loại và 6 nhóm đối tượng do Ban tổ chức đề xuất Bộ trưởng quyết định trong mỗi lần tổ chức xét tặng Giải thưởng.

Chương II

ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TRÌNH XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 6. Điều kiện để xét tặng

Tổ chức, cá nhân và cộng đồng đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng đáp ứng đủ điều kiện sau:

1. Đối với tổ chức

a) Đã hoạt động, sản xuất, kinh doanh liên tục tại Việt Nam, không vi phạm các quy định của Luật bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian ít nhất 04 (bốn) năm, tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng;

b) Tự nguyện đăng ký hoặc được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp giới thiệu tham gia xét tặng Giải thưởng;

c) Có thành tích xuất sắc được xã hội công nhận, giải quyết thành công ít nhất một vấn đề môi trường đặc thù hay thúc đẩy tiến bộ trong hoạt động bảo vệ môi trường thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng quy định tại Khoản 3 Điều 5 của Thông tư này;

2. Đối với cá nhân và cộng đồng

a) Không vi phạm các quy định của Luật bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian ít nhất 3 (ba) năm, tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng;

b) Tự nguyện đăng ký hoặc được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp giới thiệu tham gia xét tặng Giải thưởng;

c) Có thành tích xuất sắc, là tấm gương điển hình được mọi người noi theo thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng quy định tại Khoản 3 Điều 5 của Thông tư này;

Điều 7. Tiêu chí và thang điểm xét tặng

Tổ chức, cá nhân và cộng đồng được xem xét tặng Giải thưởng theo các tiêu chí và thang điểm sau:

1. Đối với tổ chức

a) Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường: tối đa là 40 điểm;

b) Tính hiệu quả về kinh tế, xã hội: tối đa là 30 điểm;

c) Quy mô và phạm vi ảnh hưởng: tối đa là 15 điểm;

d) Tính liên tục và thời gian tác động: tối đa 10 điểm;

đ) Lập thành tích về bảo vệ môi trường tại vùng sâu, vùng xa: 05 điểm.

2. Đối với cá nhân và cộng đồng

a) Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường: tối đa là 40 điểm;

b) Tính hiệu quả về kinh tế, xã hội: tối đa là 30 điểm;

c) Tính điển hình và ảnh hưởng đối với cộng đồng: tối đa là 15 điểm;

d) Tính sáng tạo: tối đa là 10 điểm;

đ) Lập thành tích về bảo vệ môi trường tại vùng sâu, vùng xa, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số: 05 điểm.

Điều 8. Hồ sơ xét tặng Giải thưởng

1. Bản đăng ký tham dự theo mẫu tại Phụ lục 1a (đối với tổ chức) hoặc 1b (đối với cá nhân) hoặc 1c (đối với cộng đồng) kèm theo Thông tư này.

2. Báo cáo thành tích theo các tiêu chí xét tặng Giải thưởng quy định tại Điều 7 của Thông tư này được lập theo mẫu tại Phụ lục 2a (đối với tổ chức) hoặc 2b (đối với cá nhân) hoặc 2c (đối với cộng đồng) kèm theo Thông tư này. Báo cáo thành tích phải có xác nhận của Bộ, ngành, Hội Trung ương quản lý trực tiếp hoặc xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

3. Tài liệu chứng minh thành tích, kết quả áp dụng trong thực tiễn thuộc các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng quy định tại Khoản 3 Điều 5 của Thông tư này gửi kèm báo cáo thành tích gồm các loại sau (nếu có): Bằng khen, Giấy khen, giấy chứng nhận thành tích, sáng kiến, sáng tạo về lĩnh vực môi trường, ảnh, đĩa hình chứng minh thành tích xuất sắc của tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong hoạt động bảo vệ môi trường, các loại văn bản chứng minh tuân thủ luật pháp của Việt Nam về bảo vệ môi trường.

4. Hai (02) ảnh cỡ 4x6 của cá nhân, biểu tượng của tổ chức hoặc ảnh chụp đội ngũ cán bộ của cơ quan, đơn vị.

Điều 9. Quy trình xét và Quyết định tặng Giải thưởng

1. Hồ sơ được lập thành 02 bộ, gửi về Cơ quan thường trực Giải thưởng (Tổng cục Môi trường) trước ngày 30 tháng 3 của năm xét tặng Giải thưởng.

2. Tổng cục Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Tổng cục Môi trường yêu cầu tổ chức, cá nhân, cộng đồng bổ sung, hoàn chỉnh trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ.

3. Tổng cục Môi trường phân loại hồ sơ theo từng lĩnh vực xét tặng Giải thưởng và chuyển tới các thành viên Hội đồng xét tặng Giải thưởng chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước buổi họp đầu tiên của Hội đồng.

4. Xét tặng Giải thưởng được tổ chức qua 02 (hai) vòng:

Vòng 1: Hội đồng chia thành các Tiểu ban theo nhóm lĩnh vực xét tặng Giải thưởng; Chủ tịch Hội đồng quyết định việc thành lập các Tiểu ban và phân hồ sơ cho các Tiểu ban. Các thành viên trong Tiểu ban tiếp nhận hồ sơ, tiến hành đánh giá, thảo luận và chấm điểm từng hồ sơ theo tiêu chí quy định tại Điều 9 của Thông tư này. Sau khi xem xét, đánh giá tổng hợp và tính điểm trung bình đối với từng hồ sơ, các Tiểu ban tổng hợp, lập danh sách các tổ chức, cá nhân có số điểm trung bình đạt từ 70 điểm trở lên để xét tiếp ở vòng 2.

Vòng 2: Hội đồng làm việc tập thể để xem xét từng hồ sơ có số điểm từ 70 trở lên do Ban Thư ký tổng hợp và trình Hội đồng. Các thành viên Hội đồng tiến hành đánh giá, thảo luận và chấm điểm từng hồ sơ theo tiêu chí quy định tại Điều 7 của Thông tư này.

Mức chênh lệch số điểm giữa các thành viên Hội đồng cho cùng một hồ sơ không được quá 20 điểm; trường hợp mức chênh lệch số điểm cho cùng một hồ sơ lớn hơn 20 điểm, Hội đồng sẽ thảo luận và thông qua phương án tính điểm trung bình bằng hình thức biểu quyết. Sau khi xem xét, đánh giá tổng hợp và tính điểm trung bình đối với từng hồ sơ, Hội đồng lập danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng theo thứ tự từ điểm số cao đến điểm số thấp.

5. Trên cơ sở danh sách do Hội đồng xét tặng, Cơ quan thường trực Giải thưởng (Tổng cục Môi trường) phối hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xác minh, thẩm định và hoàn chỉnh hồ sơ trình, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trưng xem xét, quyết định tặng Giải thưởng cho tập thể, cá nhân và cộng đồng.

Điều 10. Hội đồng xét tặng

1. Hội đồng xét tặng Giải thưởng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập (sau đây gọi tắt là Hội đồng). Số lượng thành viên của Hội đồng không ít hơn 15 người. Hội đồng có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xét chọn các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường đề nghị Bộ trưởng xem xét, quyết định tặng Giải thưởng.

2. Hội đồng gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng, cụ thể như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng Thường trực: Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường;

c) Phó Chủ tịch Hội đồng: Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyn;

d) Các Thành viên Hội đồng bao gồm:

- Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, thành viên;

- Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thành viên;

- Đại diện cơ quan Thông tấn, báo chí Trung ương, thành viên;

- Đại diện tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, thành viên;

- Lãnh đạo Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên;

- Các thành viên khác của Hội đồng là chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, giáo dục thuộc các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng.

đ) Ban Thư ký Hội đồng do Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường quyết định thành lập.

3. Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng điều khiển các phiên họp của Hội đồng. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể. Các phiên họp của Hội đồng phi có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên tham dự. Quyết định của Hội đồng chỉ có giá trị khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng có mặt đồng ý.

4. Chủ tịch Hội đồng có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng điều hành hoạt động của Hội đồng; Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm thay mặt Hội đồng báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả làm việc và đề xuất của Hội đồng về việc trao Giải thưởng.

Chương III

TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG VÀ KINH PHÍ

Điều 11. Tổ chức Lễ trao tặng

1. Lễ trao tặng Giải thưởng được tổ chức vào dịp ngày Môi trường thế giới (ngày 05 tháng 6) của năm xét tặng Giải thưởng.

2. Lễ trao tặng Giải thưởng được tổ chức trang trọng, truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tôn vinh các tổ chức, cá nhân và cộng đồng.

Điều 12. Kinh phí

1. Kinh phí cho việc tổ chức và trao giải thưởng được chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và tài trợ của các tổ chức, cá nhân khác chi chợ các hoạt động sau:

a) Hoạt động của Hội đồng, Cơ quan thường trực Giải thưởng, Ban Thư ký;

b) Chế tác Biểu trưng của Giải thưởng và in ấn Bằng chứng nhận;

c) Tổ chức lễ trao Giải thưởng;

d) Tiền thưởng kèm theo Giải thưởng.

2. Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí tài trợ được thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Tổ chức, cá nhân và cộng đồng được tiếp nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng không được đóng góp kinh phí để tổ chức xét tặng Giải thưởng và các hoạt động có liên quan.

Điều 13. Quyền lợi của tổ chức, cá nhân và cộng đồng

1. Được tặng Bằng chứng nhận của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Biểu trưng của Giải thưởng.

2. Được thưởng tiền hoặc hiện vật theo quy định hiện hành.

3. Được tuyên truyền, quảng bá hình ảnh sản phẩm đạt giải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Được khai thác, sử dụng Logo Giải thưởng kể từ khi được trao giải.

5. Được in ấn phẩm để quảng bá sản phẩm tại các thị trường trong nước và quốc tế.

Điều 14. Hủy quyết định tặng Giải thưởng và thu hồi hiện vật

1. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân và cộng đồng không trung thực trong việc lập hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng thì bị hủy bỏ quyết định tặng Giải thưởng, bị thu hồi toàn bộ hiện vật, tiền thưởng và không được hưởng các quyền lợi sau khi được tặng Giải thưởng, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định.

2. Việc thu hồi Giải thưởng được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Giao Thủ trưởng đơn vị trình xét tặng Giải thưởng có trách nhiệm thu hồi hiện vật, tiền thưởng giao nộp về Cơ quan thường trực Giải thưởng.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2016.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 13/2010/TT-BTNMT ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam

Điều 16. Tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Môi trường là Cơ quan thường trực Giải thưởng, chủ trì, phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền và các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng kế hoạch và triển khai phổ biến, truyền thông về Giải thưởng;

b) Chủ trì và phối hợp với Báo Tài nguyên và Môi trường và Tạp chí Môi trường tổ chức phát động, hướng dẫn và chỉ đạo các tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia xét tặng Giải thưởng theo quy định của pháp luật;

c) Công bố tiêu chí Giải thưởng; tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng; trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng và danh sách tổ chức, cá nhân và cộng đng đề nghị tặng Giải thưởng; tổ chức công bố và trao Giải thưởng; công bố những chủ đề và lĩnh vực ưu tiên của lần trao giải tiếp theo.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức 'thực hiện Thông tư này.

3. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc thì phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Môi trường) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính ph;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở TN&MT các tỉnh, thành phtrực thuộc TW;
- Ban Thi đua - Khen thưng Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng Thông tin điện t ca Chính phủ;
- Cổng TTĐT và các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT;
- Lưu VT, PC, VP, TCMT, TĐKTTT (250).

BỘ TRƯỞNG
Nguy
ễn Minh Quang

 

Phụ lục 1a. BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

(Dành cho tổ chức)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(Địa danh), ngày …… tháng …… năm ……

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

1. Tên tổ chức: .............................................................................................................

2. Địa chỉ liên hệ:..........................................................................................................

3.  Điện thoại: …………………….…………………E-mail: ...........................................

4. Ngày, tháng, năm Quyết định thành lập:..................................................................

5. Ngành nghề hoạt động chính: .................................................................................

6. Họ và tên thủ trưởng đơn vị: ....................................................................................

7. Điện thoại: …………………….……………E-mail: ....................................................

8. Sau khi nghiên cứu Thông tư số .../TT-BTNMT, ngày ...tháng ...năm 2015, của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đối chiếu với điều kiện và tiêu chí xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam, tổ chức chúng tôi đăng ký tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm..................................................................................................................

9. Lĩnh vực đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam:..................

10. Hồ sơ gửi kèm theo gồm:

- Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường;

- Báo cáo thành tích về bảo vệ môi trường theo lĩnh vực đăng ký, giai đoạn từ tháng ...năm ...đến tháng ...năm …;

- Các tài liệu minh chứng thành tích gồm: ....................................................................

.......................................................................................................................................

Chúng tôi xin cam đoan những nội dung kê khai trong bản đăng ký và bản báo cáo thành tích là đúng sự thật, nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật hiện hành.

 

Xác nhận của ngưi đứng đầu tổ chức đăng ký
(Ký tên, đóng dấu)

Đại diện tổ chức đăng ký
(ký và ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục 1b. BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

(Dành cho cá nhân)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(Địa danh), ngày …… tháng …… năm ……

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

1. Họ và tên:...................................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................................

3. Nơi ở hiện nay: .........................................................................................................

4. Số chứng minh thư nhân dân:...................................................................................

5. Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................................................

6. Điện thoại: …………………….………………E-mail: .................................................

7. Nơi công tác: ............................................................................................................

8. Sau khi nghiên cứu Thông tư số ..../TT-BTNMT, ngày ....tháng ...năm 2015, của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đối chiếu với điều kiện và tiêu chí xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam, tôi đăng ký tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm................................................................................................................................

Lĩnh vực đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam: ......................

.......................................................................................................................................

Hồ sơ gửi kèm theo gồm:

- Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng;

- Báo cáo thành tích về bảo vệ môi trường theo lĩnh vực đăng ký, giai đoạn từ tháng .. .năm .. .đến tháng ... năm ...;

- Các tài liệu minh chứng thành tích gồm: ....................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai trong bản đăng ký và bản báo cáo thành tích là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật hiện hành.

 

Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc người đứng đầu tổ chức
(ký tên, đóng dấu)

Người đăng ký
(ký và ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục 1c. BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

(Dành cho cộng đồng)
(Ban hành kèm theo Thông tư s62/2015/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Btrưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(Địa danh), ngày tháng năm

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

1. Tên cộng đng:............................................................................................................

2. Địa chỉ cộng đồng:......................................................................................................

3. Họ và tên người đại diện cộng đồng: ........................................................................

4. Điện thoại: …………………….Fax: ……………………. E-mail:..................................

5. Sau khi nghiên cứu Thông tư số ... /TT-BTNMT, ngày .. .tháng .. .năm 2015, của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đối chiếu với điều kiện và tiêu chí xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam, tổ chức chúng tôi đăng ký tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm.......................................................................................................

6. Lĩnh vực đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam: ..................

.......................................................................................................................................

7. Hồ sơ gửi kèm theo gồm:

- Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng;

- Báo cáo thành tích về bảo vệ môi trường theo lĩnh vực đăng ký, giai đoạn từ tháng .. .năm ... đến tháng ... năm …;

- Các tài liệu minh chứng thành tích gồm: ....................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Chúng tôi xin cam đoan những nội dung kê khai trong bản đăng ký và bản báo cáo thành tích là đúng sự thật, nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật hiện hành.

 

Xác nhận của chính quyền địa phương nơi lập thành tích bảo vệ môi trường
(Ký tên, đóng dấu)

Đại diện cộng đồng
(ký và ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục 2a. BÁO CÁO THÀNH TÍCH THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

(Dành cho tổ chức)
(Ban hành kèm theo Thông tư s62/2015/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
(Thời gian từ tháng ...năm ... đến tháng ...năm ...)

Tên đơn vị:...................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ:.............................................................................................................

Ngành nghề hoạt động chính:.....................................................................................

Người đứng đầu tổ chức:............................................................................................

Số điện thoại: …………………….…………………….Email: .......................................

Lĩnh vực đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng:.......................................................

Nội dung báo cáo thành tích:

1. Tình hình hoạt động của tổ chức trong 02 năm (tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng):       

....................................................................................................................................

2. Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường: ...................................................

....................................................................................................................................

3. Tính hiệu quả về kinh tế, xã hội: ............................................................................

....................................................................................................................................

4. Quy mô và phạm vi ảnh hưởng:.............................................................................

....................................................................................................................................

5. Tính liên tục và thời gian tác động:.........................................................................

....................................................................................................................................

6. Trong vòng 04 năm gần đây có bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường (Có/Không)?):    

 

Xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc Bộ, ngành quản lý trực tiếp)
(ký tên, đóng dấu)

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục 2b. BÁO CÁO THÀNH TÍCH THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

(Dành cho cá nhân)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2015 ca Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
(Thời gian từ tháng ….. năm ….. đến tháng ….. năm ……...)

Họ và tên:......................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................

Địa chỉ liên hệ:..............................................................................................................

Đơn vị công tác: ...........................................................................................................

Lĩnh vực công tác: .......................................................................................................

Lĩnh vực đăng ký tham gia xét Giải thưởng: ...............................................................

Nội dung báo cáo thành tích:

1. Giới thiệu về quá trình công tác liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường:...

.....................................................................................................................................

2. Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường: ....................................................

.....................................................................................................................................

3. Tính hiệu quả về kinh tế, xã hội:..............................................................................

.....................................................................................................................................

4. Tính đin hình và ảnh hưởng đối với cộng đng:....................................................

.....................................................................................................................................

5. Tính sáng tạo:..........................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

Xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc Bộ, ngành quản lý trực tiếp)
(ký tên, đóng dấu)

Người viết báo cáo
(ký và ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục 2c. BÁO CÁO THÀNH TÍCH THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
(Dành cho cộng đồng)
(Ban hành kèm theo Thông tư s62/2015/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH THAM GIA XÉT TNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIT NAM
(Thời gian từ tháng ….. năm ……. đến tháng ….. năm ……….)

Tên cộng đồng:..............................................................................................................

Địa chỉ của cộng đồng:..................................................................................................

Họ và tên người đại diện cộng đồng:............................................................................

Điện thoại:…………………….Fax:…………………….E-mail:.......................................

Lĩnh vực bảo vệ môi trường đăng ký tham gia xét Giải thưởng:..................................

......................................................................................................................................

Nội dung báo cáo thành tích:

1. Đặc điểm, tình hình hoạt động của cộng đồng trong 02 năm (tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng):           

......................................................................................................................................

2. Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường: .....................................................

......................................................................................................................................

3. Tính hiệu quả về kinh tế, xã hội: ..............................................................................

.......................................................................................................................................

4. Tính điển hình và ảnh hưởng đối với cộng đồng:.....................................................

......................................................................................................................................

5. Tính sáng tạo:...........................................................................................................

......................................................................................................................................

 

Xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi cộng đồng lập thành tích
(ký tên, đóng dấu)

Tổ chức quản lý trực tiếp cộng đồng hoặc người đại diện cộng đồng
(ký tên, đóng dấu)

 

THE MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 62/2015/TT-BTNMT

Hanoi, December 16, 2015

 

CIRCULAR

ON VIETNAM ENVIRONMENTAL AWARD

Pursuant to the Law on Environmental Protection No. 55/2014/QH13 dated June 23, 2014;

Pursuant to the Law on Emulation and Commendation No. 15/2003/QH11 dated November 26, 2003; the Law on the amendments to the Law on Emulation and Commendation No. 47/2005/QH11 dated June 14, 2005; the Law on the amendments to the Law on Emulation and Commendation No. 39/2013/QH13 dated November 16, 2013;

Pursuant to the Decree No. 42/2010/ND-CP dated April 15, 2010 on guidelines for the Law on Emulation and Commendation and the Law on the amendments to the Law on Emulation and Commendation; the Government's Decree No. 39/2012/ND-CP dated April 27, 2012 on amendments to Decree No. 42/2010/ND-CP dated April 15, 2010 of the Government;

Pursuant to the Government's Decree No. 65/2014/ND-CP dated July 1, 2014 on guidelines for the Law on the amendments to the Law on Emulation and Commendation 2013;

Pursuant to the Government's Decree No. 19/2015/ND-CP dated February 14, 2015 on guidelines for the Law on Environment Protection;

Pursuant to the Government's Decree No. 21/2013/ND-CP dated March 14, 2013 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Natural Resources and Environment;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The Minister of Natural Resources and Environment promulgates a Circular on Vietnam Environmental Award,

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Circular sets forth principles, criteria, scoring system, conditions, procedures for evaluation and giving of Vietnam Environmental Award (hereinafter referred to as Award).

Article 2. Regulated entities

This Circular applies to Vietnamese and foreign organizations, individuals and communities that have remarkable achievements in the cause of environment protection in Vietnam.

Article 3. Interpretation of terms

For the purpose of this Circular, the following term shall be construed as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Individuals include Vietnamese people and foreigners who have civil legal capacity and have not being undergone judgment/verdict enforcement as per the law.

3. Communities include groups of inhabitants living in the Vietnam’s territory.

Article 4. Principles of evaluation

1. The evaluation must be carried out with eligible entities, following the conditions and procedures prescribed in this Circular, and in an accurate, open and impartial manner.

2. The Award is given to recognize and honor organizations, individuals and communities who make notable contributions to the cause of environmental protection.

3. A winner of the Award shall not be eligible for evaluation of the subsequent Award.

4. In an Award evaluation process, each candidate may be only given 01 Award (regardless of collective or individual candidate).

Article 5. Form, number and classification of awards

1. Vietnam Environmental Award is a single award of the Ministry of Natural Resources and Environment, intended for honoring organizations, individuals, and communities who gain outstanding achievements in the cause of environmental protection in Vietnam and are eligible for award evaluation as prescribed in Article 6 of this Circular.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. The following 6 groups of sectors shall be considered for the Award:

a) State management of environment protection;

b) Education and training, communications; consultation, counseling, criticism, and supervision of policies and law on environmental protection;

c) Research and application of advanced science and technology in environment protection;

d) Preventing and diminishing negative impact on environment, handle incidents, deal with pollution, rehabilitation and improvement of environment;

dd) Protecting and reasonably using natural resources, conserve biodiversity and biological safety;

e) Implementing green growth strategy, responding to climate change.

4. Number and structure of awards:

a) Number of awards: up to 50 awards, classified into 3 categories: organizations, individuals and communities in the sectors eligible for evaluation are classified into 6 groups prescribed in Clause 3 of this Article;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Chapter II

AWARD-GIVING CONDITIONS AND EVALUATION PROCESS

Article 6. Award-giving conditions

Organizations, individuals and communities submitting applications for award must meet the following conditions:

1. Regarding organizations

a) They have been operating and running business in Vietnam and have not violated any regulation of the Law on Environment protection and other regulations of law of Vietnam for at least 4 (four) years until the date of submission of award application;

b) They submit applications on a voluntary basis or they are introduced by an agency, union, socio-political organization, or socio-professional organization to engage in award evaluation process;

c) They have outstanding achievements which have been socially recognized and achieve success in at least a particular environmental issue or make progress in environment protection in one of the sectors eligible for award evaluation as prescribed in Clause 3 Article 5 of this Circular;

2. Regard individuals and communities

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) They submit applications on a voluntary basis or they are introduced by an agency, union, socio-political organization, or socio-professional organization to engage in award evaluation process;

c) They gain outstanding achievements and play a typical example for the people to follow in one of the sectors eligible for award evaluation as prescribed in Clause 3 Article 5 of this Circular;

Article 7. Criteria and scoring system

Organizations, individuals and communities shall be evaluated for awards according to the following criteria and scoring system:

1. Regarding organizations

a) Contribution to the cause of environmental protection: up to 40 points;

b) Socio-economic effectiveness: up to 30 points;

c) Impact scope: up to 15 points;

d) Continuity and impact duration: up to 10 points;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Regard individuals and communities

a) Contribution to the cause of environmental protection: up to 40 points;

b) Socio-economic effectiveness: up to 30 points;

c) Typical example and impact upon community: up to 15 points;

d) Creativity: up to 10 points;

dd) Gaining achievements in environment protection in remote and isolated areas, disabled people, ethnics: 5 points.

Article 8. Applications for awards

1. An application form for award using the form in Appendix 1a (in case of organizations) or 1b (in case of individuals) or 1c (in case of communities) enclosed herewith.

2. An achievement report according to evaluation criteria for award prescribed in Article 7 of this Circular shall be established using the form in Appendix 2a (in case of organizations) or 2b (in case of individuals) or 2c (in case of communities) enclosed herewith. The achievement report must bear the certification of superior ministry, agency, central union or certificate of Department of Natural Resources and Environment of province and central-affiliated city where the organization, individual and community having outstanding achievements in the cause of environment protection.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. Two (2) photos, 4x6 size of the individual, symbol of the organization, or photo of the agency’s staff.

Article 9. Award evaluation process and award decision

1. 2 sets of application shall be made and sent to the standing board of award (Vietnam Environment Administration) before March 30 of the year of award.

2. Vietnam Environment Administration shall receive submission and verify eligibility of the application; if the application is ineligible, Vietnam Environment Administration shall require the applicant to complete the application within 15 working days from the date of submission.

3. Vietnam Environment Administration shall classify the applications by each sector eligible for award and transfer them to the Award Committee at least 10 working days before the first meeting of the Committee.

4. The award evaluation shall be organized two rounds:

First round: The Committee is composed of sub-committees by groups of sectors for award evaluation; the Chairperson shall decide the establishment of sub-committees and classify applications for sub-committees. Members of sub-committees shall receive applications, evaluate, discuss and grade each application according to the criteria prescribed in Article 9 of this Circular. After considering, evaluating and calculating average score of each application, sub-committees shall consolidate and prepare a list of candidates with average score of at least 70 points to be further considered in the second round.

Second round: The Committee shall work as a group to consider every application getting at least 70 points, which is consolidated and submitted to the Committee by the Secretary Board. Members of Committee shall receive applications, evaluate, discuss and grade each application according to the criteria prescribed in Article 7 of this Circular.

The difference of score graded by members of the Committee of the same application may not exceed 20 points; if the difference of score for the same application exceeds 20 points, the Committee shall discuss and pass the plan for calculating the average score by voting. After considering, evaluating and calculating the average score of each application, the Committee shall make a list of eligible candidates to give awards by order from highest score to lowest score.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 10. Award Committee

1. The Award Committee shall be established by the Minister of Natural Resources and Environment (hereinafter referred to as the Committee). The Committee is composed of at least 15 members. The Committee is tasked to help the Minister of Natural Resources and Environment to select candidates having outstanding achievements in the cause of environmental protection, and then request the Minister to consider granting the awards.

2. The Committee is composed of the Chairperson, Deputy Chairperson and members, in specific:

a) Chairperson: the head of the Ministry of Natural Resources and Environment;

b) Standing Deputy Chairperson: Director General of Vietnam Environment Administration:

a) Deputy Chairperson: Director of Department of Emulation, Commendation and Propagation:

d) Members of Committee include:

- Representative of the Ministry of Science and Technology, member;

- Representative of Vietnam Chamber of Commerce and Industry, member;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Representative of socio-political organizations, socio-professional organizations, member;

- Head of Inspectorate of the Ministry of Natural Resources and Environment, member;

- Other members of the Committee who are experts, managers, education scientists in the sectors eligible for award evaluation.

dd) Secretary Board shall be established by Director General of Vietnam Environment Administration.

3. Chairperson or Standing Deputy Chairperson shall preside over meetings of the Committee. The Committee shall work as a group. A meeting of the Committee must be attended by at least two third of participants. A decision of the Committee is only effective if it is passed by at least third fourth of the Committee’s members.

4. The Chairperson may authorize the Standing Deputy Chairperson to run the operation of the Committee; the Chairperson shall, on behalf of the Committee, report the Minister of Natural Resources and Environment on working result and proposals of the Committee concerning the award-giving.

Chapter III

AWARD CEREMONY AND FUNDING

Article 11. Award ceremony

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. The award ceremony shall be conducted in a formal manner and widespread on means of mass media to honor winners of the Award.

Article 2. Funding

1. Funding for the award ceremony shall be set aside from the environmental administrative budget and Vietnam Environment Protection Fund and received from sponsorships of other organizations and individuals for the following:

a) Activities of the Committee, the award standing board, and the Secretary Board;

b) Designing logo of the Award and printing certificates;

c) Holding the award ceremony;

d) Award amount enclosed with the Award.

2. The receipt, management and use of sources of funds shall be done in accordance with applicable provisions.

3. The applicants whose applications for award are submitted may not contribute funding to hold the award ceremony and relevant activities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. The winner shall be given the Certificate of the Minister of Natural Resources and Environment and Logo of the Award.

2. The winner shall be given rewarded in cash or in kind in accordance with applicable regulations and laws.

3. The winner may have their winning product advertised on means of mass media.

4. The winner may utilize and use the Logo of Award since the award-giving date.

5. The winner may print publications to advertise their products in local and international markets.

Article 14. Cancellation of award decision and revocation of award in kind

1. Where a candidate is found untruthful in the application for award, their award decision shall be annulled, and their award in cash or in kind shall be revoked and such candidate may not enjoy benefits of the winner; and pay compensation for any damage caused (if any) as prescribed.

2. The award revocation shall be published on means of mass media.

3. The head of agency nominating the winner shall revoke the award in kind or in cash and transfer them to the award standing board.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.IMPLEMENTATION

Article 15. Entry in force

1. This Circular comes into force as of February 1, 2016.

2. This Circular supersedes Circular No 13/2010/TT-BTNMT dated July 28, 2010 of the Minister of Natural Resources and Environment on Vietnam Environmental Award

Article 16. Implementation

1. Vietnam Environment Administration shall act as the award standing board, take charge and cooperate with the Department of Emulation, Commendation and Propagation and units affiliated to the Ministry of Natural Resources and Environment in performing the following tasks:

a) Planning and raising public awareness of the Award;

b) Take charge and cooperate with Natural Resource and Environment Journal and Environment Magazine in promoting, guiding and directing organizations, individuals, and communities to participate in the Award evaluation as per the law.

c) Announce the Award evaluation criteria; receive applications for Award; request the Minister of Natural Resources and Environment to establish the Award Committee and submit the list of eligible candidates for the Award; hold the award ceremony and announce priority themes and sectors of the subsequent award.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. The difficulties that arise during the implementation must be reported to Vietnam Environment Administration affiliated to the Ministry of Natural Resources and Environment for consideration./.

 

 

 

MINISTER
Nguyen Minh Quang

 

Appendix 1a. APPLICATION FORM FOR VIETNAM ENVIRONMENTAL AWARD

 (For organizations)
(Issued together with Circular No 62/2015/TT-BTNMT dated December 16, 2015 of the Minister of Natural Resources and Environment)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.APPLICATION FORM FOR VIETNAM ENVIRONMENTAL AWARD

1. Name: .............................................................................................................

2. Address:…………………………………………………………………………..

3. Phone number: ………………………………………..Email: ...........................................

4. Date of establishment decision:………………………………………………………

5. Primary lines of business: .................................................................................

6. Full name of the head: ....................................................................................

7. Phone number: ………………………………………..Email: .............................................

8. After considering Circular No .../TT-BTNMT dated …….2015, of the Ministry of Natural Resources and Environment, comparing with conditions and evaluation criteria for Vietnam Environmental Award, we hereby apply for Vietnam Environmental Award in…………………[year]

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.10. Enclosures:

- An application form for Vietnam Environment Award;

- Achievement report on environment protection according to the registered sector, from….to….[date];

- Documents justifying achievements: ....................................................................

.......................................................................................................................................

We hereby commit that all the information provided in the application form and achievement report is true. In any case that the above information is found to be invalid, we are aware that we will be held liable.

 

Certified by the head of applicant
(Signature and seal)

Representative of applicant
(Signature and full name)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Appendix 1b. APPLICATION FORM FOR VIETNAM ENVIRONMENTAL AWARD

 (For individuals)
(Issued together with Circular No 62/2015/TT-BTNMT dated December 16, 2015 of the Minister of Natural Resources and Environment)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

 [Location]….,[date]…………..

APPLICATION FORM FOR VIETNAM ENVIRONMENTAL AWARD

1. Full name:…………………………………………………………………………….

2. Date of birth:………………………………………………………

3. Current place of residence: .............................................................................................

4. ID number:…………………………………………

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6. Phone number: ………………………………………..Email: ............................................

7. Workplace: ............................................................................................................

8. After considering Circular No .../TT-BTNMT dated …….2015, of the Ministry of Natural Resources and Environment and considering conditions and evaluation criteria for Vietnam Environmental Award, we hereby apply for Vietnam Environmental Award in…………………[year]

Sector applied for Vietnam Environmental Award:…………….. ......................

.......................................................................................................................................

Enclosures:

- An application form for Vietnam Environment Award;

- Achievement report on environment protection according to the registered sector, from….to….[date]; - Documents justifying achievements: ....................................................................

I hereby commit that all the information provided in the application form and achievement report is true. In any case that the above information is found to be invalid, I am aware that I will be held liable.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Certified by local government or the head of organization
(Signature and seal)

Applicant
(Signature and full name)

 

Appendix 1c. APPLICATION FORM FOR VIETNAM ENVIRONMENTAL AWARD

 (For communities)
(Issued together with Circular No 62/2015/TT-BTNMT dated December 16, 2015 of the Minister of Natural Resources and Environment)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

 [Location]….,[date]…………..

APPLICATION FORM FOR VIETNAM ENVIRONMENTAL AWARD

1. Name of community: ......................................................................................................

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Full name of the community’s representative: ...............................................................

4. Phone number: …………………….Fax: ……………………. Email:………………………

5. After considering Circular No. ... /TT-BTNMT dated …………, 2015 of the Ministry of Natural Resources and Environment and considering conditions and evaluation criteria for Vietnam Environmental Award, we hereby apply for Vietnam Environmental Award in…………………[year]

6. Sector applied for Vietnam Environmental Award:…………….. ..................

.......................................................................................................................................

7. Enclosures:

- An application form for Vietnam Environment Award;

- Achievement report on environment protection according to the registered sector, from….to….[date];

- Documents justifying achievements: ....................................................................

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents........................................................................................................................................

We hereby commit that all the information provided in the application form and achievement report is true. In any case that the above information is found to be invalid, we are aware that we will be held liable.

 

Certified by local government or the head of organization
(Signature and seal)

Representative of community
(Signature and full name)

 

Appendix 2a. ACHIEVEMENT REPORT APPLIED FOR VIETNAM ENVIRONMENTAL AWARD

 (For organizations)
(Issued together with Circular No 62/2015/TT-BTNMT dated December 16, 2015 of the Minister of Natural Resources and Environment)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.ACHIEVEMENT REPORT APPLIED FOR VIETNAM ENVIRONMENTAL AWARD
(From…….to………)

Name: ............................................................................................................

Address:…………………………………………………………………………..

Primary lines of business:…………………………………………………………

Headed by:……………………………………………

Phone number: …………………………………………… Email: .......................................

Sector applied for Vietnam Environmental Award:……………..

Achievements:

1. Performance in 2 years (until the date of submission of the application for award):

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Contribution to the cause of environmental protection: ..........................................

....................................................................................................................................

3. Socio-economic effectiveness: ............................................................................

....................................................................................................................................

4. Impact scope:………………………………………………………………..

....................................................................................................................................

5. Continuity and impact time:…………………………………………………

....................................................................................................................................

6. Having faced any penalties for administrative violations against regulations on environment protection for the last 4 years (Yes/No)?:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Certified by Department of Natural Resources and Environment
(or superior body)
(Signature and seal)

The head of applicant
(Signature and seal)

 

Appendix 2b. ACHIEVEMENT REPORT APPLIED FOR VIETNAM ENVIRONMENTAL AWARD

 (For individuals)
(Issued together with Circular No 62/2015/TT-BTNMT dated December 16, 2015 of the Minister of Natural Resources and Environment)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

 

ACHIEVEMENT REPORT APPLIED FOR VIETNAM ENVIRONMENTAL AWARD
(From…….to………)

Full name:…………………………………………………………………………….

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Address:…………………………………………………………………………..

Workplace: ...........................................................................................................

Field of work: .......................................................................................................

Sector applied for Vietnam Environmental Award:…………….. ...................................

Achievements:

1. Introduction about working process in respect of environment protection:…

.....................................................................................................................................

2. Contribution to the cause of environmental protection: ............................................

.....................................................................................................................................

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents......................................................................................................................................

4. Typical example and influence upon community:

.....................................................................................................................................

5. Creativeness: ..........................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

Certified by Department of Natural Resources and Environment
(or superior body)
(Signature and seal)

Reported by
(Signature and full name)

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

 

ACHIEVEMENT REPORT APPLIED FOR VIETNAM ENVIRONMENTAL AWARD
(From…….to………)

Name of community: ............................................................................................................

Address of community: ...............................................................................................

Full name of community’s representative: .........................................................................

Phone number:…………………..Fax:…………………Email:…………………………

Sector applied for Vietnam Environmental Award:……………..

......................................................................................................................................

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Characteristics and operation of the community in 2 years (until the date of submission of the application for award):

......................................................................................................................................

2. Contribution to the cause of environmental protection: .....................................................

......................................................................................................................................

3. Socio-economic effectiveness: ..............................................................................

.......................................................................................................................................

4. Typical example and influence upon community: .....................................................

......................................................................................................................................

5. Creativeness: ..........................................................................................................

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Certified by Department of Natural Resources and Environment of province where the community made achievements
(Signature and seal)

Superior body of community of representative of community
(Signature and seal)

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 62/2015/TT-BTNMT ngày 16/12/2015 quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.402

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.122.122