Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 35/2018/TT-BTNMT tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại

Số hiệu: 35/2018/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành: 28/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại theo quy định mới

Ngày 28/12/2018, Bộ TN&MT ban hành Thông tư 35/2018/TT-BTNMT quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại.

Theo đó, loài ngoại lai đáp ứng một trong các tiêu chí sau được xác định là loài ngoại lai xâm hại:

- Đang lấn chiếm nơi sinh sống, cạnh tranh thức ăn hoặc gây hại đối các sinh vật bản địa, phát tán mạnh hoặc gây mất cân bằng sinh thái tại nơi chúng xuất hiện ở Việt Nam.

- Được đánh giá là có nguy cơ xâm hại cao đối với đa dạng sinh học, được ghi nhận là xâm hại ở khu vực có khí hậu tương đồng với Việt Nam.

Ngoài ra, loài ngoại lai đáp ứng một trong các tiêu chí sau là loại ngoại lai có nguy cơ xâm hại:

- Có khả năng phát triển và lan rộng nhanh, có biểu hiện cạnh tranh thức ăn, môi trường sống, gây hại đến các loài sinh vật bản địa.

- Được ghi nhận là xâm hại tại khu vực có khí hậu tương đồng với Việt Nam.

- Được đánh giá có nguy cơ xâm hại cao đối với đa dạng sinh học Việt Nam.

Thông tư 35/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 11/02/2019.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2018/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH VÀ BAN HÀNH DANH MỤC LOÀI NGOẠI LAI XÂM HẠI

Căn cứ Luật Đa dạng sinh học năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại.

Điều 1. Tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại

1. Nội dung đánh giá nguy cơ xâm hại của loài ngoại lai bao gồm:

a) Thông tin về loài: tên tiếng Việt, tên khoa học, tên tiếng Anh, mô tả đặc điểm hình thái của loài;

b) Đặc điểm khí hậu nơi phát sinh nguồn gốc hoặc nơi loài đã thiết lập quần thể;

c) Lịch sử xâm hại của loài trên thế giới và ở Việt Nam;

d) Các đặc điểm của loài có nguy cơ ảnh hưởng bất lợi đến môi trường, đa dạng sinh học và sức khỏe con người;

đ) Đặc điểm sinh sản, cơ chế phát tán và các đặc tính về khả năng chống chịu của loài với các điều kiện môi trường.

2. Tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại:

Loài ngoại lai xâm hại là loài ngoại lai đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Đang lấn chiếm nơi sinh sống, cạnh tranh thức ăn hoặc gây hại đối với các sinh vật bản địa, phát tán mạnh hoặc gây mất cân bằng sinh thái tại nơi chúng xuất hiện và phát triển ở Việt Nam;

b) Được đánh giá là có nguy cơ xâm hại cao đối với đa dạng sinh học và được ghi nhận là xâm hại ở khu vực có khí hậu tương đồng với Việt Nam hoặc qua khảo nghiệm, thử nghiệm có biểu hiện xâm hại.

3. Tiêu chí xác định loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại:

Loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại là loài ngoại lai đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Có khả năng phát triển và lan rộng nhanh, có biểu hiện cạnh tranh thức ăn, môi trường sống và có khả năng gây hại đến các loài sinh vật bản địa của Việt Nam;

b) Được ghi nhận là xâm hại tại khu vực có khí hậu tương đồng với Việt Nam;

c) Được đánh giá là có nguy cơ xâm hại cao đối với đa dạng sinh học của Việt Nam.

Điều 2. Danh mục loài ngoại lai xâm hại và Danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại

1. Danh mục loài ngoại lai xâm hại quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Sửa đổi, bổ sung Danh mục loài ngoại lai xâm hại và Danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại:

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, thẩm định loài ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại theo các tiêu chí quy định tại Điều 1 Thông tư này;

b) Căn cứ kết quả thẩm định, Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại và Danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2019.

2. Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

3. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng Thông tin điện tử của Bộ TN&MT;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu VT, PC, TCMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC LOÀI NGOẠI LAI XÂM HẠI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tên Việt Nam

Tên khoa học

A. Vi sinh vật

1

Nấm gây bệnh thối rễ

Phytophthora cinnamomi

2

Vi khuẩn gây bệnh dịch hạch ở chuột và động vật

Yersinia pestis

3

Vi-rút gây bệnh chùn ngọn chuối

Banana bunchy top virus

4

Vi-rút gây bệnh cúm gia cầm

Avian influenza virus

B. Động vật không xương sống

1

Bọ cánh cứng hại lá dừa

Brontispa longissima

2

Ốc bươu vàng

Pomacea canaliculata

3

Ốc sên châu Phi

Achatina fulica

4

Tôm càng đỏ

Cherax quadricarinatus

C. Cá

1

Cá ăn muỗi

Gambusia affinis

2

Cá tỳ bà bé (cá dọn bể bé)

Hypostomus plecostomus

3

Cá tỳ bà lớn (cá dọn bể lớn)

Pterygoplichthys pardalis

Pterygoplichthys multiradiatus

Pterygoplichthys disjunctivus

Pterygoplichthys anisitsi

D. Lưỡng cư - Bò sát

1

Rùa tai đỏ

Trachemys scripta

Đ. Chim - Thú

1

Hải ly Nam Mỹ

Myocastor coypus

E. Thực vật

1

Bèo tây (bèo Lục bình, bèo Nhật Bản)

Eichhornia crassipes

2

Cây ngũ sắc (bông ổi)

Lantana camara

3

Cỏ lào

Chromolaena odorata

4

Cúc liên chi

Parthenium hysterophorus

5

Trinh nữ móc

Mimosa diplotricha

6

Trinh nữ thân gỗ (mai dương)

Mimosa pigra

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC LOÀI NGOẠI LAI CÓ NGUY CƠ XÂM HẠI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tên Việt Nam

Tên khoa học

A. Động vật không xương sống

1

Bướm trắng Mỹ

Hyphantria cunea

2

Cua xanh (cua ven bờ châu Âu)

Carcinus maenas

3

Giáp xác râu ngành pengoi

Cercopagis pengoi

4

Kiến Ac-hen-ti-na

Linepithema humile

5

Kiến đầu to

Pheidole megacephala

6

Kiến lửa đỏ nhập khẩu (kiến lửa đỏ)

Solenopsis invicta

7

Mọt cứng đốt

Trogoderma granarium

8

Mọt đục hạt lớn

Prostephanus truncatus

9

Ruồi đục quả châu Úc

Bactrocera tryoni

10

Ruồi đục quả Địa Trung Hải

Ceratitis capitata

11

Ruồi đục quả Mê-hi-cô

Anastrepha ludens

12

Ruồi đục quả Nam Mỹ

Anastrepha fraterculus

13

Ruồi đục quả Natal

Ceratitis rosa

14

Sán ốc sên

Platydemus manokwari

15

Sao biển nam Thái Bình Dương

Asterias amurensis

16

Sên sói tía

Euglandina rosea

17

Sứa lược Leidyi

Mnemiopsis leidyi

18

Tôm hùm nước ngọt

Procambarus clarkii

19

Trai Địa Trung Hải

Mytilus galloprovincialis

20

Trai Trung Hoa

Potamocorbula amurensis

21

Trai vằn

Dreissena polymorpha

22

Tuyến trùng hại thông

Bursaphelenchus xylophilus

23

Xén tóc hại gỗ châu Á

Anoplophora glabripennis

B. Cá

1

Cá chim trắng toàn thân

Piaractus brachypomus

(Colossoma brachypomum)

2

Cá hổ

Pygocentrus nattereri

3

Cá hồi nâu

Salmo trutta

4

Cá hoàng đế

Cichla ocellaris

5

Cá rô phi đen

Oreochromis mossambicus

6

Cá trê phi

Clarias gariepinus

7

Cá vược miệng bé

Micropterus dolomieu

8

Cá vược miệng rộng

Micropterus salmoides

9

Cá vược sông Nile

Lates niloticus

C. Lưỡng Cư-Bò sát

1

Ếch ương beo

Rana catesbeiana

2

Cóc mía

Bufo marinus

3

Ếch Ca-ri-bê

Eleutherodactylus coqui

4

Rắn nâu leo cây

Boiga irregularis

D. Chim - Thú

1

Chồn ecmin

Mustela erminea

2

Dê hircus (dê)

Capra hircus

3

Sóc nâu, sóc xám

Sciurus carolinensis

4

Thú opốt

Trichosurus vulpecula

Đ. Thực vật

1

Bèo tai chuột lớn

Salvinia molesta

2

Cây cúc leo

Mikania micrantha

3

Cây cứt lợn (cỏ cứt heo)

Ageratum conyzoides

4

Cây hoa Tulip châu Phi (cây Uất kim hương châu Phi)

Spathodea campanulata

5

Cây chân châu tía

Lythrum salicaria

6

Cây cúc bò (cúc xuyến chi)

Sphagneticola trilobata

7

Cây đương Prosopis

Prosopis glandulosa

8

Cây kim tước

Ulex europaeus

9

Cây Micona

Miconia calvescens

10

Cây thánh liễu

Tamarix ramosissima

11

Cây xương rồng đất

Opuntia stricta

12

Cây keo giậu

Leucaena leucocephala

13

Cây lược vàng

Callisia fragrans

14

Cỏ echin

Cenchrus echinatus

15

Cỏ kê Guinea

Urochloa maxima

16

Cỏ kê Para

Urochloa mutica

17

Cỏ nước lợ

Paspalum vaginatum

18

Cỏ lào đỏ

Ageratina adenophora

(Eupatorium adenophorum)

19

Chút chít nhật

Fallopia japonica

20

Gừng dại (ngải tiên dại)

Hedychium gardnerianum

21

Rong lá ngò

Cabomba caroliniana

MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 35/2018/TT-BTNMT

Hanoi, December 28, 2018  

 

CIRCULAR

PROMULGATING INVASIVE ALIEN SPECIES DETERMINATION CRITERIA AND LISTS

Pursuant to the 2008 Law on Biodiversity;

Pursuant to the Government’s Decree No. 36/2017/ND-CP dated April 04, 2017 on functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Natural Resources and Environment;    

At the request of the Director General of Vietnam Environment Administration and Director General of Department of Legal Affairs;

The Minister of Natural Resources and Environment hereby promulgates a Circular promulgating invasive alien species determination criteria and lists.

Article 1. Criteria for determination of invasive alien species and alien species posing invasion risk 

1. Content of assessment of invasion risk of alien species includes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Climate characteristics of the location where the species originates or has established a population;

c) History of the species’ invasion around the world and in Vietnam;

d) Characteristics of the species that pose risk to the environment, biodiversity and human health;

dd) Reproductive characteristics, dispersal mechanisms and resistance characteristics.

2. Invasive alien species determination criteria:

An alien species shall be considered invasive when it meets any of the following criteria:

a) It is invading the habitat of, competing for food with or harming native species, or dispersing rapidly or causing ecological imbalance at the location where it appears and develops in Vietnam;

b) It poses high risk of invasion to biodiversity according to assessment and is recorded as invasive in an area with a climate similar to Vietnam or shows signs of invasion according to surveys or experiments.

3. Criteria for determination of alien species posing invasion risk:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) It is capable of developing and dispersing rapidly, shows signs of competing for food and habitat and is capable of harming native species of Vietnam;

b) It is recorded as invasive in an area with a climate similar to Vietnam;

c) It poses high risk of invasion to Vietnam’s biodiversity according to assessment.

Article 2. List of invasive alien species and list of alien species posing invasion risk

1. List of invasive alien species is provided for in Appendix 1 enclosed therewith. 

2. List of alien species posing invasion risk is provided for in Appendix 2 enclosed therewith.

3. Amendment to list of invasive alien species and list of alien species posing invasion risk

a) The Ministry of Natural Resources and Environment shall take charge and cooperate with the Ministry of Agriculture and Rural Development in consolidating and carrying out assessments of invasive alien species and alien species posing invasion risk based on the criteria mentioned in Article 1 of this Circular;

b) Based on assessment results, the Ministry of Natural Resources and Environment shall amend and promulgate list of invasive alien species and list of alien species posing invasion risk.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular comes into force from February 11, 2019.

2. Joint Circular No. 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT dated September 26, 2013 by the Minister of Natural Resources and Environment and Minister of Agriculture and Rural Development promulgating invasive alien species determination criteria and lists is annulled from the entry into force of this Circular.

3. Ministries, ministerial-level agencies, People’s Committees of provinces and central-affiliated cities and relevant organizations and individuals shall implement this Circular./.

 

 

P.P. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Vo Tuan Nhan

 

APPENDIX 1

LIST OF INVASIVE ALIEN SPECIES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Vietnamese name

Scientific name

A. Microorganisms

1

Nấm gây bệnh thối rễ

Phytophthora cinnamomi

2

Vi khuẩn gây bệnh dịch hạch ở chuột và động vật

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Vi-rút gây bệnh chùn ngọn chuối

 Banana bunchy top virus

4

Vi-rút gây bệnh cúm gia cầm

 Avian influenza virus

B. Invertebrates

1

Bọ cánh cứng hại lá dừa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Ốc bươu vàng

Pomacea canaliculata

3

Ốc sên châu Phi

Achatina fulica

4

Tôm càng đỏ

Cherax quadricarinatus

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Cá ăn muỗi

Gambusia affinis

2

Cá tỳ bà bé (cá dọn bể bé)

Hypostomus plecostomus

3

Cá tỳ bà lớn (cá dọn bể lớn)

Pterygoplichthys pardalis

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pterygoplichthys disjunctivus

Pterygoplichthys anisitsi

D. Amphibians - Reptiles

1

Rùa tai đỏ

Trachemys scripta

DD. Birds - Animals

1

Hải ly Nam Mỹ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

E. Plants

1

Bèo tây (bèo Lục bình, bèo Nhật Bản)

Eichhornia crassipes

2

Cây ngũ sắc (bông ổi)

Lantana camara

3

Cỏ lào

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

Cúc liên chi

Parthenium hysterophorus

5

Trinh nữ móc

Mimosa diplotricha

6

Trinh nữ thân gỗ (mai dương)

Mimosa pigra

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPENDIX 2

LIST OF ALIEN SPECIES POSING INVASION RISK

(Enclosed with Circular No. 35/2018/TT-BTNMT dated December 28, 2018 by the Minister of Natural Resources and Environment)

No.

Vietnamese name

Scientific name

A. Invertebrates

1

Bướm trắng Mỹ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Cua xanh (cua ven bờ châu Âu)

Carcinus maenas

3

Giáp xác râu ngành pengoi

Cercopagis pengoi

4

Kiến Ac-hen-ti-na

Linepithema humile

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiến đầu to

Pheidole megacephala

6

Kiến lửa đỏ nhập khẩu (kiến lửa đỏ)

Solenopsis invicta

7

Mọt cứng đốt

Trogoderma granarium

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Prostephanus truncatus

9

Ruồi đục quả châu Úc

Bactrocera tryoni

10

Ruồi đục quả Địa Trung Hải

Ceratitis capitata

11

Ruồi đục quả Mê-hi-cô

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12

Ruồi đục quả Nam Mỹ

Anastrepha fraterculus

13

Ruồi đục quả Natal

Ceratitis rosa

14

Sán ốc sên

Platydemus manokwari

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sao biển nam Thái Bình Dương

Asterias amurensis

16

Sên sói tía

Euglandina rosea

17

Sứa lược Leidyi

Mnemiopsis leidyi

18

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Procambarus clarkii

19

Trai Địa Trung Hải

Mytilus galloprovincialis

20

Trai Trung Hoa

Potamocorbula amurensis

21

Trai vằn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

22

Tuyến trùng hại thong

Bursaphelenchus xylophilus

23

Xén tóc hại gỗ châu Á

Anoplophora glabripennis

B. Fish

1

Cá chim trắng toàn than

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Colossoma brachypomum)

2

Cá hổ

Pygocentrus nattereri

3

Cá hồi nâu

Salmo trutta

4

Cá hoàng đế

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Cá rô phi đen

Oreochromis mossambicus

6

Cá trê phi

Clarias gariepinus

7

Cá vược miệng bé

Micropterus dolomieu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cá vược miệng rộng

Micropterus salmoides

9

Cá vược sông Nile

Lates niloticus

C. Amphibians - Reptiles

1

Ếch ương beo

Rana catesbeiana

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cóc mía

Bufo marinus

3

Ếch Ca-ri-bê

Eleutherodactylus coqui

4

Rắn nâu leo cây

Boiga irregularis

D. Birds - Animals

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chồn ecmin

Mustela erminea

2

Dê hircus (dê)

Capra hircus

3

Sóc nâu, sóc xám

Sciurus carolinensis

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trichosurus vulpecula

DD. Plants

1

Bèo tai chuột lớn

Salvinia molesta

2

Cây cúc leo

Mikania micrantha

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ageratum conyzoides

4

Cây hoa Tulip châu Phi (cây Uất kim hương châu Phi)

Spathodea campanulata

5

Cây chân châu tía

Lythrum salicaria

6

Cây cúc bò (cúc xuyến chi)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

Cây đương Prosopis

Prosopis glandulosa

8

Cây kim tước

Ulex europaeus

9

Cây Micona

Miconia calvescens

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cây thánh liễu

Tamarix ramosissima

11

Cây xương rồng đất

Opuntia stricta

12

Cây keo giậu

Leucaena leucocephala

13

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Callisia fragrans

14

Cỏ echin

Cenchrus echinatus

15

Cỏ kê Guinea

Urochloa maxima

16

Cỏ kê Para

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17

Cỏ nước lợ

Paspalum vaginatum

18

Cỏ lào đỏ

Ageratina adenophora

(Eupatorium adenophorum)

19

Chút chít nhật

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20

Gừng dại (ngải tiên dại)

Hedychium gardnerianum

21

Rong lá ngò

Cabomba caroliniana

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 35/2018/TT-BTNMT ngày 28/12/2018 về tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.459

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!