Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 35/2010/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục bổ sung cây trồng rừng và lâm sản ngoài gỗ tại 63 huyện nghèo thuộc 21 tỉnh theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 35/2010/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 23/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 35/2010/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2010

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG MỘT SỐ LOÀI CÂY TRỒNG RỪNG VÀ CÂY LÂM SẢN NGOÀI GỖ TẠI 63 HUYỆN NGHÈO THUỘC 21 TỈNH THEO NGHỊ QUYẾT 30a/2008/NQ-CP CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ”

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP , ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009 về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Giống cây trồng;
Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (nay là 63 huyện);
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung một số loài cây trồng rừng và cây lâm sản ngoài gỗ tại 63 huyện nghèo thuộc 21 tỉnh theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục bổ sung một số loài cây trồng rừng và cây lâm sản ngoài gỗ tại 63 huyện nghèo thuộc 21 tỉnh” (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau bốn mươi lăm ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Lâm nghiệp, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ;
- Công báo Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ NN & PTNT;
- UBND tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, Tp. trực thuộc TW;
- Lưu: VT, LN, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

DANH MỤC

BỔ SUNG MỘT SỐ LOÀI CÂY TRỒNG RỪNG TẠI 63 HUYỆN NGHÈO THUỘC 21 TỈNH THEO NGHỊ QUYẾT 30a/2008/NQ-CP CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35 /2010/TT - BNNPTNT ngày 23 tháng 6 năm 2010)

Tỉnh/huyện

Loài cây trồng lấy gỗ

1. Hà Giang: Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh, Xí Mần và Hoàng Su Phì

1) Tông dù (Toona sinensis)

2) Tống quá sủ (Alnus nepalensis)

2. Cao Bằng: Thông Nông, Bảo Lâm, Hà Quảng, Bảo Lạc và Hạ Lang

1) Xoan ta ( Melia azedarach)

3. Lào Cai: Si Ma Cai, Mường Khương, Bắc Hà

1) Tống quá sủ (Alnus nepalensis)

2) Vối thuốc (Schima argentea)

4. Yên Bái: Mù Căng Chải, Trạm Tấu

1) Vối thuốc (Schima argentea)

5. Bắc Kạn: Ba Bể, Pắc Nậm

1) Phay (Duabanga sonneratioides)

2) Xoan ta ( Melia azedarach )

6. Điện Biên: Mường Áng, Tủa Chùa, Mường Nhé, Điện Biên Đông

1) Tống quá sủ (Alnus nepalensis)

2) Vối thuốc (Schima argentea)

7. Lai Châu: Sìn Hồ, Mường Tè, Phong Thổ, Than Uyên, Tân Uyên

1) Tống quá sủ (Alnus nepalensis)

2) Vối thuốc (Schima argentea)

8. Thanh Hóa: Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân, Quan Hóa, Bá Thước, Mường Lát, Quan Sơn

1) Mỡ ( Mangletia conifera)

2) Giổi xanh (Mechelia mediocris)

9. Nghệ An: Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn

1) Giổi xanh (Mechelia mediocris)

10. Quảng Nam: Nam Trà My, Tây Giang, Phước Sơn

1) Huỷnh (Tarrietia javanica)

11. Ninh Thuận: Bắc Ái

1) Xoan chịu hạn (Azadirachta indica)

2) Cóc hành (Azadirachta exselsa)

12. Lâm Đồng: Đam Rông

1) Sưa (Huỳnh đàn) (Dalbergia tonkinensis)

13. Kon Tum: Kon Plong, Tu Mơ Rông

1) Sưa (Huỳnh đàn) (Dalbergia tonkinensis)

 

DANH MỤC

BỔ SUNG MỘT SỐ LOÀI CÂY LÂM SẢN NGOÀI GỖ TẠI 63 HUYỆN NGHÈO THUỘC 21 TỈNH THEO NGHỊ QUYẾT 30a/2008/NQ-CP CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 35 2010//TT - BNNPTNT ngày 23 tháng 6 năm 2010)

Tỉnh/huyện

Loài cây lâm sản ngoài gỗ

1. Hà Giang: Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh, Xí Mần và Hoàng Su Phì

3) Dẻ đỏ (Lithocarpus ducampii)

4) Óc chó (Juglans regiaL)

2. Cao Bằng: Thông Nông, Bảo Lâm, Hà Quảng, Bảo Lạc và Hạ Lang

1) Song mật (Calamus platyacanthus)

2) Mây nếp (Calamus tetradacthylus)

3. Lào Cai: Si Ma Cai, Mường Khương, Bắc Hà

3) Mây nếp ( Calamus tetradacthylus)

4) Thảo quả (Amomum aromaticum)

5) Sa nhân (Amomum xanthioides)

6) Trẩu ( Vernicia montana )

7) Chè shan (Camelia sinensis)

4. Yên Bái: Mù Căng Chải, Trạm Tấu

1) Thảo quả (Amomum aromaticum)

2) Sơn tra (táo mèo) (Eriobotrya deflexa)

5. Phú Thọ: Tân Sơn

1) Mây nếp (Calamus tetradacthylus)

6. Bắc Giang: Sơn Động

1) Song mật (Calamus platyacanthus)

2) Mây nếp ( Calamus tetradacthylus)

3) Luồng (Dendrocalamus membranaceus)

7. Bắc Kạn: Ba Bể, Pắc Nậm

3) Luồng (Dendrocalamus membranaceus)

4) Bát độ (Điềm trúc) (Dendrocalamus ohhlami)

8. Điện Biên: Mường Áng, Tủa Chùa, Mường Nhé, Điện Biên Đông

3) Bát độ (điềm trúc) (Dendrocalamus ohhlami)

4) Mây nếp ( Calamus tetradacthylus)

5) Cọ khiết (Dalbergia hupeana)

6) Thảo quả (Amomum aromaticum)

7) Sa nhân (Amomum xanthioides)

9. Lai Châu: Sìn Hồ, Mường Tè, Phong Thổ, Than Uyên, Tân Uyên

3) Bát độ (Điềm trúc) (Dendrocalamus ohhlami)

4) Mây nếp ( Calamus tetradacthylus)

5) Thảo quả (Amomum aromaticum)

6) Sa nhân (Amomum xanthioides)

10. Thanh Hóa: Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân, Quan Hóa, Bá Thước, Mường Lát, Quan Sơn

3) Trẩu ( Vernicia montana )

4) Cọ phèn (Protium serratum)

11. Nghệ An: Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn

2) Bát độ (điềm trúc) (Dendrocalamus ohhlami)

3) Chè shan (Camelia sinensis)

12. Quảng Bình: Minh Hóa

1) Mây nếp ( Calamus tetradacthylus)

13. Quảng Trị: Đắkrông

1) Bời lời đỏ (Litsea glutinosa)

2) Bát độ (điềm trúc) (Dendrocalamus ohhlami)

3) Mây nếp ( Calamus tetradacthylus)

14. Quảng Nam: Nam Trà My, Tây Giang, Phước Sơn

2) Mây nếp ( Calamus tetradacthylus)

3) Sa nhân (Amomum xanthioides)

4) Ba kích (Morinda officnalis)

15. Quảng Ngãi: Sơn Hà, Trà Bồng, Sơn Tây, Minh Long, Tây Trà và Ba Tơ

1) Mây nếp ( Calamus tetradacthylus)

2) Sa nhân (Amomum xanthioides)

3) Ba kích (Morinda officnalis)

16. Bình Định: An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh

1) Bời lời đỏ ( Litsea glutinosa)

2) Bát độ (điềm trúc) (Dendrocalamus ohhlami)

3) Mây nếp ( Calamus tetradacthylus )

4) Sa nhân (Amomum xanthioides)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 35/2010/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục bổ sung cây trồng rừng và lâm sản ngoài gỗ tại 63 huyện nghèo thuộc 21 tỉnh theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.644
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41