Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 30/2016/TT-BTNMT quản lý cải tạo phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu

Số hiệu: 30/2016/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành: 12/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 30/2016/TT-BTNMT quy định tiêu chí phân loại khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu, hướng dẫn hoạt động cải tạo và phục hồi môi trường, kiểm tra, xác nhận hoàn thành việc cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu.

 

1. Phân loại khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu

 
Theo Thông tư số 30/2016, khu vực bị ô nhiễm được phân loại theo 03 mức độ rủi ro gồm:
 
- Mức độ rủi ro thấp là khu vực có tổng điểm trọng số các tiêu chí dưới 40 điểm.
 
- Mức độ rủi ro trung bình có tổng điểm trọng số các tiêu chí từ 40 đến 60 điểm.
 
- Mức độ rủi ro cao có tổng điểm trọng số các tiêu chí trên 60 điểm.
 

2. Điều tra, đánh giá khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu

 
Nội dung điều tra, đánh giá sơ bộ và điều tra, đánh giá chi tiết khu vực bị ô nhiễm được Thông tư 30/BTNMT hướng dẫn như sau:
 
- Đối với điều tra, đánh giá sơ bộ: Tổng hợp, rà soát tài liệu, khảo sát hiện trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu; lấy mẫu, phân tích mẫu để xác định chất ô nhiễm tồn lưu, nguồn ô nhiễm tồn lưu và sơ bộ đánh giá mức độ ô nhiễm; lập báo cáo kết quả đánh giá, điều tra sơ bộ.
 
- Đối với điều tra, đánh giá chi tiết: Lập kế hoạch khảo sát; điều tra, khảo sát và phân tích, đánh giá xác định chất gây ô nhiễm tồn lưu, mức độ ô nhiễm, quy mô, phạm vi ô nhiễm và đường lan truyền ô nhiễm; xây dựng bản đồ khu vực bị ô nhiễm; báo cáo kết quả điều tra.
 

3. Quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường; kiểm tra, xác nhận hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu

 
- Thông tư 30 năm 2016 quy định ưu tiên xử lý ô nhiễm đối với khu vực đất ô nhiễm tồn lưu mức độ rủi ro cao; tiến hành lập dự án cải tạo và phục hồi môi trường theo phương án kiểm soát khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu đối với khu vực ô nhiễm mức độ rủi ro thấp và trung bình.
 
- Theo Thông tư số 30, hồ sơ đề nghị thẩm định phương án xử lý ô nhiễm tồn lưu gồm:
 
+ Văn bản đề nghị thẩm định;
 
+ 07 báo cáo phương án xử lý ô nhiễm;
 
+ Biên bản tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư bị tác động.
 
- Hội đồng thẩm định được thành lập để tư vấn cho cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án xử lý khu vực đất ô nhiễm. Theo Thông tư 30, Hội đồng thẩm định  được thành lập để thẩm định cho từng phương án xử lý ô nhiễm, làm việc theo nguyên tắc thảo luận công khai.
 
 
Thông tư 30/2016/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 01/12/2016.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2016/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

THÔNG TƯ

VỀ QUẢN LÝ, CẢI TẠO VÀ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG KHU VỰC ĐẤT BỊ Ô NHIỄM TỒN LƯU

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết điểm a, điểm b, khoản 3 Điều 107 Luật Bảo vệ môi trường; khoản 3, khoản 4 Điều 13 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 19/2015/NĐ-CP), bao gồm:

1. Tiêu chí phân loại khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu.

2. Hướng dẫn thực hiện hoạt động cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu.

3. Kiểm tra, xác nhận hoàn thành việc cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) có hoạt động liên quan đến cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Chất gây ô nhiễm tồn lưu là các chất hóa học có tính chất bền vững trong môi trường tự nhiên được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này có hàm lượng vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

2. Nguồn ô nhiễm tồn lưu là nơi phát sinh hoặc nơi chứa một hoặc nhiều chất gây ô nhiễm tồn lưu có khả năng lan truyền ra môi trường xung quanh.

3. Khả năng lan truyền ô nhiễm là khả năng chất gây ô nhiễm tồn lưu có thể phát tán ra môi trường.

4. Đối tượng bị tác động là đối tượng bị ảnh hưởng bởi khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu bao gồm: con người, môi trường và hệ sinh thái.

5. Khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu (sau đây gọi tắt là khu vực bị ô nhiễm) là khu vực được phát hiện có một hoặc nhiều chất gây ô nhiễm tồn lưu vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường, ảnh hưởng xấu đến con người, môi trường và hệ sinh thái.

6. Bản đồ khu vực bị ô nhiễm là bản đồ thể hiện phạm vi, mức độ ô nhiễm, đường lan truyền của từng chất gây ô nhiễm tồn lưu và các đối tượng bị tác động.

7. Kiểm soát khu vực bị ô nhiễm là việc áp dụng các biện pháp, giải pháp kỹ thuật có tính chất lâu dài nhằm kiểm soát, ngăn chặn các tác động của nguồn ô nhiễm tồn lưu đến đối tượng bị tác động.

8. Phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực bị ô nhiễm (sau đây gọi tắt là phương án xử lý ô nhiễm) là các giải pháp kỹ thuật, công nghệ để giảm thiểu hoặc loại trừ các chất gây ô nhiễm tồn lưu trong môi trường và cải thiện chất lượng môi trường khu vực bị ô nhiễm.

Chương II

PHÂN LOẠI, CẢI TẠO VÀ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG KHU VỰC ĐẤT BỊ Ô NHIỄM TỒN LƯU

Mục 1. PHÂN LOẠI KHU VỰC ĐẤT BỊ Ô NHIỄM TỒN LƯU

Điều 4. Nguyên tắc và tiêu chí phân loại khu vực bị ô nhiễm

1. Các khu vực bị ô nhiễm được phân loại theo mức độ rủi ro dựa trên các tiêu chí: nguồn ô nhiễm tồn lưu, khả năng lan truyền ô nhiễm và đối tượng bị tác động.

2. Các tiêu chí được đánh giá thông qua điểm trọng số. Phương pháp xác định điểm trọng số được quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Việc xác định mức độ rủi ro của khu vực bị ô nhiễm căn cứ vào tổng điểm trọng số của các tiêu chí.

Điều 5. Phân loại khu vực bị ô nhiễm

Khu vực bị ô nhiễm được phân loại theo 03 (ba) mức độ rủi ro:

1. Mức độ rủi ro thấp là khu vực có tổng điểm trọng số của các tiêu chí dưới 40 điểm.

2. Mức độ rủi ro trung bình là khu vực có tổng điểm trọng số của các tiêu chí từ 40 điểm đến 60 điểm.

3. Mức độ rủi ro cao là khu vực có tổng điểm trọng số của các tiêu chí trên 60 điểm.

Mục 2. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ KHU VỰC ĐẤT BỊ Ô NHIỄM TỒN LƯU

Điều 6. Điều tra, đánh giá sơ bộ khu vực có khả năng bị ô nhiễm

1. Việc điều tra, đánh giá sơ bộ nhằm xác định khu vực có hoặc không có chất gây ô nhiễm tồn lưu có hàm lượng vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

2. Việc điều tra, đánh giá sơ bộ bao gồm các nội dung:

a) Tổng hợp, rà soát các tài liệu liên quan đến khu vực có khả năng bị ô nhiễm;

b) Khảo sát hiện trường khu vực có khả năng bị ô nhiễm;

c) Tiến hành lấy mẫu, phân tích mẫu để xác định chất ô nhiễm tồn lưu, nguồn ô nhiễm tồn lưu và sơ bộ đánh giá mức độ ô nhiễm;

d) Lập báo cáo kết quả điều tra, đánh giá sơ bộ.

3. Quy trình điều tra, đánh giá sơ bộ khu vực có khả năng bị ô nhiễm được quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có trách nhiệm tổ chức điều tra, đánh giá sơ bộ khu vực có khả năng bị ô nhiễm thuộc địa bàn quản lý. Căn cứ kết quả điều tra, đánh giá sơ bộ, tiến hành các hoạt động sau:

a) Trường hợp không phát hiện chất ô nhiễm tồn lưu có hàm lượng vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường thì tiến hành công bố thông tin khu vực không bị ô nhiễm tồn lưu;

b) Trường hợp phát hiện chất gây ô nhiễm tồn lưu có hàm lượng vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường thì tiến hành điều tra, đánh giá chi tiết theo quy định tại Điều 7 Thông tư này;

c) Trường hợp khu vực bị ô nhiễm thuộc địa bàn 02 (hai) tỉnh, thành phố trở lên (sau đây gọi tắt là liên tỉnh) thì báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5. Kinh phí thực hiện điều tra, đánh giá sơ bộ được bố trí từ nguồn chi sự nghiệp môi trường.

Điều 7. Điều tra, đánh giá chi tiết khu vực bị ô nhiễm

1. Việc điều tra, đánh giá chi tiết khu vực bị ô nhiễm nhằm xác định rõ các chất ô nhiễm tồn lưu; nguồn ô nhiễm tồn lưu; mức độ, quy mô, phạm vi ô nhiễm; khả năng lan truyền; các đối tượng bị tác động và trách nhiệm cải tạo và phục hồi môi trường.

2. Việc điều tra, đánh giá chi tiết bao gồm các nội dung:

a) Lập kế hoạch chi tiết khảo sát thực tế hiện trường;

b) Điều tra, khảo sát, lấy mẫu chi tiết tại hiện trường; thực hiện phân tích, đánh giá xác định chất gây ô nhiễm tồn lưu, mức độ ô nhiễm, quy mô, phạm vi ô nhiễm và đường lan truyền ô nhiễm;

c) Xây dựng bản đồ khu vực bị ô nhiễm (chất gây ô nhiễm, mức độ ô nhiễm, phạm vi ô nhiễm, đường lan truyền ô nhiễm);

d) Lập báo cáo kết quả điều tra, đánh giá chi tiết khu vực bị ô nhiễm.

3. Quy trình điều tra, đánh giá chi tiết khu vực bị ô nhiễm được quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Kết quả điều tra, đánh giá chi tiết là căn cứ để xác định trách nhiệm cải tạo và phục hồi môi trường khu vực bị ô nhiễm.

5. Kết quả điều tra, đánh giá chi tiết là cơ sở để phân loại mức độ rủi ro của khu vực bị ô nhiễm theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.

6. Kinh phí thực hiện điều tra, đánh giá chi tiết được bố trí từ nguồn chi sự nghiệp môi trường.

Mục 3. QUẢN LÝ, CẢI TẠO VÀ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG; KIỂM TRA, XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CẢI TẠO VÀ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG KHU VỰC ĐẤT BỊ Ô NHIỄM TỒN LƯU

Điều 8. Nguyên tắc quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực bị ô nhiễm

1. Đối với khu vực bị ô nhiễm có mức độ rủi ro thấp, tiến hành lập dự án cải tạo và phục hồi môi trường theo phương án kiểm soát khu vực bị ô nhiễm (sau đây gọi là dự án kiểm soát khu vực bị ô nhiễm) quy định tại Điều 9 Thông tư này.

2. Đối với khu vực bị ô nhiễm có mức độ rủi ro trung bình và mức độ rủi ro cao, tiến hành lập dự án xử lý ô nhiễm theo phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường (sau đây gọi là phương án xử lý ô nhiễm) quy định tại Điều 10 Thông tư này.

3. Ưu tiên thực hiện xử lý ô nhiễm đối với khu vực bị ô nhiễm có mức độ rủi ro cao.

4. Ưu tiên lựa chọn các công nghệ tiên tiến, công nghệ thân thiện môi trường, chi phí xử lý thấp.

5. Việc lập phương án xử lý ô nhiễm phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 9. Kiểm soát khu vực bị ô nhiễm

1. Nội dung kiểm soát khu vực bị ô nhiễm bao gồm:

a) Thông báo công khai, cảnh báo và duy trì cảnh báo khu vực bị ô nhiễm;

b) Khoanh vùng, cô lập, cách ly nhằm ngăn ngừa các chất gây ô nhiễm lan truyền ra môi trường xung quanh;

c) Truyền thông, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân liên quan, cộng đồng sống xung quanh khu vực bị ô nhiễm;

d) Theo dõi, quan trắc định kỳ chất lượng môi trường tại khu vực bị ô nhiễm và môi trường xung quanh; công bố thông tin về chất lượng môi trường.

2. Trách nhiệm lập, phê duyệt và triển khai dự án kiểm soát khu vực bị ô nhiễm:

a) Tổng cục Môi trường chịu trách nhiệm lập, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt dự án kiểm soát khu vực bị ô nhiễm liên tỉnh và giao Ủy ban nhân dân các tỉnh có khu vực bị ô nhiễm liên quan tổ chức thực hiện dự án;

b) Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm lập, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án kiểm soát khu vực bị ô nhiễm thuộc địa bàn quản lý.

3. Kinh phí lập, phê duyệt và triển khai dự án kiểm soát khu vực bị ô nhiễm được bố trí từ nguồn chi sự nghiệp môi trường.

Điều 10. Lập phương án xử lý ô nhiễm

1. Trách nhiệm lập phương án xử lý ô nhiễm:

a) Tổng cục Môi trường lập phương án xử lý ô nhiễm đối với khu vực bị ô nhiễm liên tỉnh quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập phương án xử lý ô nhiễm đối với khu vực bị ô nhiễm thuộc địa bàn quản lý quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt;

c) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất khu vực bị ô nhiễm theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP lập phương án xử lý ô nhiễm trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định, phê duyệt.

2. Nội dung chính của phương án xử lý ô nhiễm bao gồm:

a) Thông tin chung về khu vực bị ô nhiễm;

b) Kết quả điều tra và đánh giá mức độ rủi ro của khu vực bị ô nhiễm;

c) Lựa chọn phương thức xử lý tại chỗ hoặc vận chuyển đến địa điểm xử lý theo quy định;

d) Biện pháp kỹ thuật, công nghệ giảm thiểu hoặc loại bỏ các chất gây ô nhiễm tồn lưu tại khu vực bị ô nhiễm;

đ) Giám sát, kiểm soát trong và sau xử lý;

e) Lộ trình và kế hoạch thực hiện phương án xử lý ô nhiễm.

Nội dung chi tiết của phương án xử lý ô nhiễm được quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Tổ chức, cá nhân phải lập lại phương án xử lý ô nhiễm trong các trường hợp sau:

a) Thay đổi quy hoạch sử dụng đất tại thời điểm triển khai thực hiện phương án xử lý ô nhiễm;

b) Thay đổi quy mô, phương thức, biện pháp kỹ thuật và công nghệ xử lý so với phương án xử lý ô nhiễm đã được phê duyệt.

4. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này phải lấy ý kiến cộng đồng dân cư bị tác động và phải có sự đồng thuận của cộng đồng dân cư bị tác động về phương án xử lý ô nhiễm.

5. Kinh phí lập phương án xử lý ô nhiễm của các cơ quan quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này được bố trí từ nguồn chi sự nghiệp môi trường. Kinh phí lập phương án xử lý ô nhiễm của trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này do tổ chức, cá nhân tự chi trả.

Điều 11. Thẩm định, phê duyệt phương án xử lý ô nhiễm

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án xử lý ô nhiễm cho cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

2. Hồ sơ đề nghị thẩm định:

a) Văn bản đề nghị thẩm định theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) 07 (bảy) báo cáo phương án xử lý ô nhiễm theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Biên bản tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư bị tác động.

3. Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án xử lý ô nhiễm quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này thành lập Hội đồng thẩm định phương án xử lý ô nhiễm. Thời gian thẩm định không quá 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

4. Nội dung thẩm định bao gồm: tính chính xác của kết quả điều tra, khoanh vùng, xác định phạm vi và mức độ ô nhiễm; tính phù hợp của phương thức, kỹ thuật, công nghệ giảm thiểu hoặc loại bỏ các chất gây ô nhiễm tồn lưu tại khu vực bị ô nhiễm được lựa chọn.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn thiện phương án xử lý ô nhiễm theo thông báo kết quả của Hội đồng thẩm định và gửi lại cho cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt.

6. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp không phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do.

7. Kinh phí thẩm định phương án xử lý ô nhiễm được bố trí từ nguồn chi sự nghiệp môi trường của cơ quan thẩm định, phê duyệt phương án xử lý ô nhiễm.

Điều 12. Hoạt động của Hội đồng thẩm định phương án xử lý ô nhiễm

1. Hội đồng thẩm định được thành lập để thẩm định cho từng phương án xử lý ô nhiễm.

2. Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tư vấn cho cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án xử lý ô nhiễm; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt về kết quả thẩm định.

3. Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc thảo luận công khai.

4. Kết quả thẩm định được thể hiện theo 01 (một) trong 03 (ba) trường hợp sau đây:

a) Thông qua: khi tất cả thành viên Hội đồng thẩm định có phiếu đánh giá nhất trí thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung;

b) Thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) số thành viên Hội đồng có phiếu đánh giá đồng ý thông qua hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, trong đó có Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền có phiếu đánh giá đồng ý thông qua hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung;

c) Không thông qua: khi có trên 1/3 (một phần ba) số thành viên Hội đồng có phiếu đánh giá không thông qua hoặc Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền có phiếu đánh giá không đồng ý thông qua.

5. Điều kiện họp Hội đồng thẩm định:

a) Có sự tham gia (có mặt tại cuộc họp hoặc tham gia họp trực tuyến) tối thiểu từ 2/3 (hai phần ba) trở lên số lượng thành viên Hội đồng thẩm định theo quyết định thành lập. Hội đồng thẩm định không đủ kiều kiện họp khi không có mặt của Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng (trường hợp được ủy quyền khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt).

b) Có sự tham gia của đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân hoặc người được ủy quyền.

6. Trách nhiệm của Ủy viên Hội đồng:

a) Nghiên cứu phương án xử lý ô nhiễm và các hồ sơ, tài liệu liên quan do cơ quan tổ chức thẩm định cung cấp;

b) Tham gia các cuộc họp của Hội đồng thẩm định, các hoạt động điều tra, khảo sát được tổ chức trong quá trình thẩm định (nếu có);

c) Viết bản nhận xét gửi cơ quan thẩm định trước cuộc họp chính thức của Hội đồng thẩm định ít nhất 01 (một) ngày làm việc; trình bày bản nhận xét tại cuộc họp chính thức của Hội đồng thẩm định;

d) Ghi phiếu đánh giá;

đ) Quản lý các tài liệu được cung cấp theo quy định của pháp luật và nộp lại các tài liệu này khi có yêu cầu của cơ quan thẩm định sau khi hoàn thành nhiệm vụ;

e) Chịu trách nhiệm trước cơ quan thẩm định, phê duyệt và trước pháp luật về những nhận xét, đánh giá đưa ra và những nội dung công việc được phân công trong quá trình thẩm định.

7. Quyền hạn của Ủy viên Hội đồng:

a) Đề nghị cơ quan thẩm định cung cấp các tài liệu liên quan đến hồ sơ đề nghị thẩm định để nghiên cứu, đánh giá;

b) Đề xuất với cơ quan thẩm định tổ chức các cuộc họp, hội nghị chuyên đề và các hoạt động khác để phục vụ trực tiếp việc thẩm định;

c) Được tham dự các cuộc họp của Hội đồng thẩm định và các hoạt động khác để phục vụ việc thẩm định;

d) Trao đổi trực tiếp với tổ chức, cá nhân tại cuộc họp của Hội đồng thẩm định; được bảo lưu ý kiến trong trường hợp có ý kiến khác với kết luận của Hội đồng thẩm định;

đ) Được hưởng thù lao theo quy định hiện hành khi thực hiện nhiệm vụ; được thanh toán các khoản chi phí đi lại, ăn, ở và các chi phí khác theo quy định của pháp luật khi tham gia các hoạt động của Hội đồng thẩm định.

8. Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm, quyền hạn quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này và có các trách nhiệm và quyền hạn sau:

a) Điều hành các cuộc họp của Hội đồng thẩm định;

b) Xử lý các ý kiến được nêu trong các cuộc họp của Hội đồng thẩm định và kết luận các cuộc họp của hội đồng thẩm định;

c) Ký biên bản cuộc họp và chịu trách nhiệm trước cơ quan thẩm định, phê duyệt về các kết luận đưa ra trong cuộc họp theo trách nhiệm và quyền hạn được giao;

d) Phó Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm và quyền hạn quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này và có trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng trong trường hợp được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền.

Điều 13. Thực hiện phương án xử lý ô nhiễm

1. Phương án xử lý ô nhiễm đã được phê duyệt là căn cứ để lập và thực hiện dự án xử lý ô nhiễm khu vực bị ô nhiễm theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này có trách nhiệm huy động, tìm kiếm nguồn vốn và lựa chọn tổ chức có đủ năng lực lập và thực hiện dự án xử lý ô nhiễm khu vực bị ô nhiễm theo phương án xử lý ô nhiễm đã được phê duyệt.

Điều 14. Kiểm tra, xác nhận hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường

1. Trách nhiệm kiểm tra, xác nhận hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra, xác nhận hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường đối với khu vực bị ô nhiễm thuộc địa bàn quản lý;

b) Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường đối với khu vực bị ô nhiễm liên tỉnh.

2. Sau khi hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường, tổ chức, cá nhân được giao thực hiện dự án xử lý ô nhiễm có trách nhiệm lấy mẫu hoặc hợp đồng với 03 đơn vị có chức năng lấy mẫu và phân tích mẫu có đủ năng lực, đối chiếu với quy chuẩn kỹ thuật môi trường và phương án xử lý ô nhiễm đã được phê duyệt; tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư bị tác động; lập hồ sơ đề nghị cơ quan quy định tại khoản 1 Điều này kiểm tra, xác nhận hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường.

3. Hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường gồm:

a) 01 (một) văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường khu vực bị ô nhiễm theo mẫu tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) 03 (ba) báo cáo hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường khu vực bị ô nhiễm theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Biên bản tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư về việc hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường khu vực bị ô nhiễm.

4. Nội dung, trình tự kiểm tra, xác nhận hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường:

a) Xem xét nội dung báo cáo hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường khu vực bị ô nhiễm theo quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Lựa chọn đơn vị đủ năng lực có chức năng lấy và phân tích mẫu theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá thực tế (thành phần có đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường).

5. Cơ quan quy định tại khoản 1 Điều này tiến hành các nội dung kiểm tra, xác nhận hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường quy định tại khoản 4 Điều này để xem xét ban hành quyết định phê duyệt hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường khu vực bị ô nhiễm theo mẫu tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp cần thiết có thể thành lập Hội đồng tư vấn xem xét việc xác nhận, hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường.

6. Kinh phí kiểm tra, xác nhận hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường được bố trí từ nguồn chi sự nghiệp môi trường.

Chương III

TRÁCH NHIỆM VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Trách nhiệm của Tổng cục Môi trường

1. Tổng hợp, lập và công bố danh mục các khu vực bị ô nhiễm; lập hồ sơ và xây dựng, cập nhật và vận hành hệ thống thông tin, dữ liệu các khu vực bị ô nhiễm trên phạm vi cả nước.

2. Xây dựng và ban hành các hướng dẫn kỹ thuật cải tạo và phục hồi môi trường đối với từng loại hình khu vực bị ô nhiễm.

Điều 16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Điều tra, đánh giá, tổng hợp, lập và công bố danh mục các khu vực bị ô nhiễm trên địa bàn quản lý; lập hồ sơ các khu vực bị ô nhiễm trên địa bàn quản lý.

2. Cập nhật thông tin về các khu vực bị ô nhiễm vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu các khu vực bị ô nhiễm của Tổng cục Môi trường.

3. Báo cáo kết quả cải tạo và phục hồi khu vực bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2016.

Điều 18. Trách nhiệm thi hành

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng cục Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Tổng kiểm toán nhà nước;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ;
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo; Website Chính phủ: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật:
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VT, TCMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VÀ MỨC ĐỘ NGUY HẠI CỦA CÁC CHẤT GÂY Ô NHIỄM TỒN LƯU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT

Tên chất ô nhiễm/hóa chất

Phân loại nguy hại

TT

Tên chất ô nhiễm/hóa chất

Phân loại nguy hại

I

Kim loại nặng

14

Pretilachlor

TB

1

Asen (As)

C

15

Simazine

TB

2

Cadimi (Cd)

C

16

Trichlorfon

C

3

Chì (Pb)

C

17

Captan

C

4

Crom (Cr)

TB

18

Captafol

TB

5

Đồng (Cu)

T

19

Chlordimeform

TB

6

Kẽm (Zn)

T

20

Isobenzen

C

II

Hóa chất bảo vệ thực vật

21

Isodrin

C

1

Paration

C

22

Methamidophos

C

2

Benthiocarb

TB

23

Monocrotophos

C

3

Cypermethrin

C

24

Methyl Parathion

C

4

Cartap

TB

25

SodiumPentachlorophenate monohydrate

C

5

Dalapon

C

26

Parathion Ethyl

C

6

Diazinon

TB

27

Pentachlorophenol

C

7

Dimethoate

C

28

Phosphamidon

C

8

Fenobucarb

TB

29

Polychlorocamphene

C

9

Fenoxaprop - ethyl

TB

III

Hợp chất hữu cơ khó phân hủy thuộc nhóm POP

10

Fenvalerate

TB

1

Hóa chất BVTV POP

C

11

Isoprothiolane

TB

2

PCB

C

12

Metolachlor

TB

3

Dioxin

C

13

MPCA

C

4

Furan

C

C - Mức nguy hại cao

TB - Mức nguy hại trung bình

T - Mức nguy hại thấp

PHỤ LỤC 2

HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ KHU VỰC CÓ KHẢ NĂNG BỊ Ô NHIỄM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Việc điều tra, đánh giá sơ bộ khu vực có khả năng bị ô nhiễm (sau đây gọi tắt là khu vực) được tiến hành theo các bước sau:

1. Rà soát các tài liệu liên quan đến khu vực

a) Nguồn thông tin

- Chủ sở hữu, người sử dụng khu vực trong quá khứ và hiện tại;

- Trên mạng internet, báo chí và các phương tiện truyền thông khác;

- Văn bản lưu trữ;

- Các báo cáo liên quan tới khu vực.

b) Các thông tin thu thập

- Thông tin chung:

+ Thông tin về vị trí khu vực như: địa chỉ; vị trí địa lý; độ cao so với mực nước biển; ranh giới...;

+ Thông tin về điều kiện địa hình, địa chất và thủy văn;

+ Thông tin về điều kiện khí hậu;

+ Thông tin liên quan đến sử dụng đất tại khu vực;

- Tổng quan chung về hoạt động phát triển kinh tế - xã hội đã và đang diễn ra tại khu vực;

- Thông tin liên quan tới lịch sử sử dụng khu vực:

+ Thông tin về chủ sở hữu khu vực;

+ Thời gian hoạt động;

- Bản đồ khu vực (địa hình, hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vvv...);

- Thông tin về những vị trí có khả năng là nguồn ô nhiễm (vị trí từng đổ thải, lưu chứa, chôn chất gây ô nhiễm, v.v...).

2. Khảo sát sơ bộ hiện trường khu vực

a) Phỏng vấn các bên liên quan đến khu vực: để thu thập thông tin về khu vực và kiểm chứng kết quả rà soát tài liệu. Đối tượng cần phỏng vấn là chủ sở hữu, quản lý khu vực; người đã từng làm việc tại khu vực; người dân sống xung quanh; những người nghiên cứu lâu năm về khu vực.

b) Khảo sát nhanh tại hiện trường khu vực bao gồm các bước sau:

- Phỏng vấn các bên liên quan tại hiện trường để kiểm chứng và bổ sung những thông tin đã thu thập từ việc rà soát tài liệu;

- Xác định sơ bộ các nguồn có khả năng gây ô nhiễm;

- Xác định sơ bộ các đường lan truyền ô nhiễm: không khí, nước chảy tràn trên bề mặt, nước mặt, nước ngầm, tiếp xúc vật lý với chất gây ô nhiễm và tích lũy trong hệ sinh thái, trong chuỗi thức ăn và con người;

- Xác định sơ bộ đối tượng bị tác động: con người, động vật (gia súc, gia cầm), cá và các loài thủy sinh, thực vật - hệ sinh thái.

c) Lập báo cáo hình ảnh về khu vực.

d) Minh họa thông tin liên quan đã điều tra được vào sơ đồ khu vực.

3. Lấy mẫu đại diện, phân tích để xác định chất gây ô nhiễm, nguồn ô nhiễm và sơ bộ đánh giá mức độ ô nhiễm

- Lấy mẫu đại diện tại ít nhất 5 (năm) vị trí khác nhau để phân tích, xác định hàm lượng các chất gây ô nhiễm tồn lưu thuộc danh mục tại Phụ lục 1 Thông tư này để xác định những chất gây ô nhiễm tồn lưu chính. Việc lấy mẫu phân tích theo quy định hiện hành;

- Căn cứ vào tình hình thực tế, lựa chọn các thông số ô nhiễm đặc trưng của khu vực để phân tích.

4. Lập báo cáo điều tra, đánh giá sơ bộ

Báo cáo điều tra, đánh giá sơ bộ cần bao gồm các nội dung sau:

a) Giới thiệu chung

- Lý do và mục đích thực hiện đánh giá sơ bộ;

- Phương pháp tiến hành, tiến độ và hiện trạng thực hiện đánh giá sơ bộ khu vực.

b) Kết quả đánh giá

- Thông tin cơ bản của khu vực;

- Hiện trạng sử dụng đất, phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực;

- Kết quả phân tích, xác định chất gây ô nhiễm, nguồn ô nhiễm và sơ bộ đánh giá mức độ ô nhiễm;

- Sơ đồ khu vực: thể hiện được vị trí các nguồn gây ô nhiễm, đường lan truyền ô nhiễm và đối tượng bị tác động.

c) Kết luận và Kiến nghị

d) Tài liệu tham khảo

đ) Các phụ lục

- Phụ lục 1. Bản đồ khu vực;

- Phụ lục 2. Báo cáo hình ảnh;

- Câu hỏi phỏng vấn;

- Danh sách người được phỏng vấn;

- Các tài liệu khác có liên quan.

PHỤ LỤC 3

HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT KHU VỰC ĐẤT BỊ Ô NHIỄM TỒN LƯU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Việc điều tra, đánh giá chi tiết được thực hiện theo các bước sau:

1. Lập kế hoạch khảo sát chi tiết hiện trường:

Từ các kết quả khảo sát sơ bộ, đánh giá các thông tin còn thiếu từ quá trình điều tra, đánh giá sơ bộ khu vực có khả năng bị ô nhiễm, tiến hành lập kế hoạch khảo sát chi tiết hiện trường.

Việc lập kế hoạch khảo sát chi tiết hiện trường bao gồm:

a) Kế hoạch thu thập các thông tin còn thiếu cần bổ sung;

b) Kế hoạch lấy mẫu và phân tích các chất gây ô nhiễm tồn lưu tại khu vực khảo sát để xác định thông tin chi tiết hơn về loại hình, phạm vi và mức độ ô nhiễm;

c) Phân công khảo sát: nhân lực, thời gian khảo sát, các trang thiết bị cần sử dụng, các bên cần phối hợp thực hiện.

2. Điều tra, khảo sát chi tiết tại hiện trường

a) Thu thập bổ sung thông tin:

Việc thu thập này sẽ được thực hiện thông qua phỏng vấn, thu thập các tài liệu bổ sung từ các cơ quan liên quan, tổng hợp tài liệu, các bảng hỏi, thống kê...

b) Khảo sát chi tiết các vị trí nguồn và đường lan truyền ô nhiễm tại khu vực

- Căn cứ vào kế hoạch khảo sát hiện trường, thực hiện các hoạt động quan sát, kiểm kê, đo đạc, khoan khảo sát và lấy mẫu tại các vị trí có khả năng là nguồn và đường lan truyền tại khu vực nhằm xác định cụ thể kích thước và mức độ ô nhiễm của các vị trí này. Số lượng mẫu lấy để phân tích tại mỗi vị trí theo quy định hiện hành;

- Trong một số trường hợp đặc biệt tại hiện trường cần có những thay đổi so với kế hoạch ban đầu, tham khảo ý kiến chuyên gia và điều chỉnh kế hoạch khảo sát cho phù hợp với từng điều kiện thực tế. Ghi chép lại lý do thay đổi và các điều chỉnh trong báo cáo điều tra;

- Dựa vào kết quả khảo sát tại hiện trường, kết quả phân tích các mẫu tại phòng thí nghiệm và quy chuẩn kỹ thuật về môi trường liên quan tiến hành xác định cụ thể phạm vi và mức độ của các nguồn, đường lan truyền và đối tượng bị tác động tại khu vực;

- Xác định các nguyên nhân gây ô nhiễm (ví dụ: do tự nhiên hoặc do hoạt động của con người; có chủ ý hoặc do sự cố môi trường v.v...).

3. Xây dựng bản đồ khu vực bị ô nhiễm

Sau khi xác định được đầy đủ các thông tin về khu vực bị ô nhiễm qua kết quả điều tra, đánh giá chi tiết, tiến hành xây dựng bản đồ khu vực bị ô nhiễm. Bản đồ khu vực bị ô nhiễm phải thể hiện đầy đủ toàn bộ các nguồn ô nhiễm, đường lan truyền ô nhiễm và đối tượng bị tác động.

Xây dựng bản đồ khu vực bị ô nhiễm:

a) Xác định tỉ lệ của bản đồ dựa trên kích thước thật của khu vực, một bản đồ hiện trạng ô nhiễm thường có tỉ lệ lớn; đối với những khu vực cần thiết phải mô tả chi tiết hơn các đối tượng có trong khu vực, nhưng tỉ lệ bản đồ đã lựa chọn không cho phép thực hiện việc này, xây dựng các bản đồ chi tiết cho các đối tượng này ở tỉ lệ lớn hơn và chú thích trong bản đồ khu vực.

b) Xây dựng ít nhất một mặt cắt khu vực để minh họa theo chiều sâu các đối tượng chính có trong khu vực, các nguồn và đường lan truyền ô nhiễm;

c) Mô tả chính xác trong bản đồ và mặt cắt tất cả các nguồn ô nhiễm, đường lan truyền (kích thước, mức độ và loại chất ô nhiễm) và đối tượng bị tác động (con người, động thực vật, hệ sinh thái) đã được xác định qua quá trình điều tra, khảo sát;

d) Ghi chú bằng dấu hỏi đối với cho những kết quả khảo sát còn nghi vấn và cần điều tra thêm;

đ) Ghi rõ thông tin về đợt khảo sát (tên cá nhân, tổ chức thực hiện khảo sát, ngày khảo sát) ở dưới góc phải của bản đồ;

e) Chú giải bản đồ và chú thích các biểu tượng đã sử dụng.

4. Lập báo cáo điều tra, đánh giá chi tiết

Báo cáo điều tra, đánh giá chi tiết ngoài các nội dung đã được thể hiện trong báo cáo điều tra, đánh giá sơ bộ cần thể hiện thêm các nội dung sau:

a) Thông tin chung: bao gồm thông tin cơ bản về địa điểm (vị trí địa lý, chủ sở hữu, loại hình sử dụng đất và nước, các thông tin cơ bản về thổ nhưỡng, địa hình, địa chất, thủy văn và khí hậu v.v...);

b) Kế hoạch điều tra, đánh giá: bao gồm cụ thể các hoạt động dự kiến để thu thập các thông tin bổ sung và điều tra, khảo sát thực địa tại hiện trường;

c) Kết quả điều tra, đánh giá thực địa tại hiện trường:

- Các công việc đã thực hiện tại hiện trường;

- Kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm tại khu vực:

+ Vị trí, kích thước, nồng độ các chất ô nhiễm của các nguồn và đường lan truyền ô nhiễm;

+ Nhận định cụ thể về các đối tượng bị tác động, bao gồm cả mức độ và tần suất tác động;

+ So sánh kết quả phân tích mẫu với quy chuẩn kỹ thuật môi trường liên quan;

+ Bản đồ khu vực bị ô nhiễm.

d) Kết luận và kiến nghị

đ) Phụ lục

Bao gồm ít nhất các tài liệu sau:

- Bản đồ vị trí khu vực ô nhiễm và/hoặc ảnh vệ tinh của khu vực;

- Sơ đồ lấy mẫu;

- Kết quả phân tích;

- Kết quả khảo sát các yếu tố môi trường (ví dụ: phẫu diện các lỗ khoan lấy mẫu đất, các giếng quan trắc nước dưới đất v.v...);

- Báo cáo hình ảnh;

- Các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.

PHỤ LỤC 4

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM TRỌNG SỐ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

1. Xác định mức độ rủi ro của khu vực bị ô nhiễm

a) Cách xác định mức độ rủi ro của khu vực bị ô nhiễm dựa vào tổng điểm trọng số của 3 tiêu chí: nguồn ô nhiễm tồn lưu (có điểm trọng số là N), khả năng lan truyền của nguồn ô nhiễm (có điểm trọng số L) và đối tượng bị tác động (có điểm trọng số là T).

b) Tổng điểm trọng số của khu vực bị ô nhiễm (ký hiệu là K) không quá 100 điểm. K được tính bằng công thức sau:

K = N + L + T

c) Trong quá trình xác định mức độ rủi ro của khu vực bị ô nhiễm, nếu các tiêu chí có từ 03 (ba) chỉ tiêu thành phần trở lên “không có thông tin” thì sẽ được coi là “không đánh giá được”. Trong trường hợp này, cần điều tra, đánh giá, thu thập thêm các chỉ tiêu thành phần “không có thông tin” để tiến hành phân loại mức độ rủi ro của khu vực bị ô nhiễm.

2. Cách xác định điểm trọng số của tiêu chí về nguồn ô nhiễm tồn lưu

a) Tiêu chí về nguồn ô nhiễm tồn lưu bao gồm các chỉ tiêu thành phần sau:

- Chỉ tiêu về tính chất nguy hại của các chất ô nhiễm tồn lưu có điểm trọng số là N1;

- Chỉ tiêu về mức độ vượt quy chuẩn của chất ô nhiễm tồn lưu có mặt tại khu vực môi trường bị ô nhiễm có điểm trọng số là N2;

- Chỉ tiêu về các chất gây ô nhiễm đặc biệt có điểm trọng số là N3;

- Chỉ tiêu về số thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn của các chất gây ô nhiễm tồn lưu có mặt trong khu vực có điểm trọng số là N4;

- Chỉ tiêu về khối lượng hay diện tích khu vực môi trường ô nhiễm có điểm trọng số là N5.

b) Điểm trọng số tiêu chí về nguồn ô nhiễm được xác định bằng tổng điểm của các chỉ tiêu thành phần. Cụ thể:

N = N1 + N2 + N3 + N4 + N5

3. Cách xác định điểm trọng số của tiêu chí về khả năng lan truyền

a) Tiêu chí về khả năng lan truyền bao gồm các chỉ tiêu thành phần sau:

- Chỉ tiêu về độ dốc của khu vực bị ô nhiễm có điểm trọng số là L1;

- Chỉ tiêu về khoảng cách từ khu vực đến nguồn nước có điểm trọng số là L2;

- Chỉ tiêu về che phủ tại khu vực bị ô nhiễm có điểm trọng số là L3;

- Chỉ tiêu về cỡ hạt của đất khu vực bị ô nhiễm có điểm trọng số là L4.

b) Điểm trọng số tiêu chí về khả năng lan truyền của nguồn ô nhiễm tồn lưu được xác định bằng tổng điểm của các chỉ tiêu thành phần. Cụ thể:

L = L1 + L2 + L3 + L4

4. Cách xác điểm trọng số của tiêu chí về đối tượng bị tác động

a) Tiêu chí về đối tượng bị tác động bao gồm các chỉ tiêu thành phần sau:

- Chỉ tiêu về tác động đến sức khỏe cộng đồng có điểm trọng số là T1;

- Chỉ tiêu về mật độ dân cư có điểm trọng số là T2;

- Chỉ tiêu về tác động đến các nguồn sinh sống của cộng đồng địa phương có điểm trọng số là T3;

- Chỉ tiêu về tác động đến hệ sinh thái tự nhiên có điểm trọng số là T4.

b) Điểm trọng số tiêu chí về đối tượng bị tác động được xác định bằng tổng điểm của các chỉ tiêu thành phần. Cụ thể:

T = T1 + T2 + T3 + T4

BẢNG ĐIỂM TRỌNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ CỦA KHU VỰC ĐẤT BỊ Ô NHIỄM TỒN LƯU

Tiêu chí

Chỉ tiêu thành phần

Trọng số

I. Tiêu chí về nguồn ô nhiễm tồn lưu (tối đa 50 điểm)

1. Chỉ tiêu về tính chất nguy hại của các chất gây ô nhiễm tồn lưu (ký hiệu là N1) (mức độ nguy hại xem trong Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này)

Mức nguy hại cao (C)

14 điểm

Mức nguy hại trung bình (TB)

8 điểm

Mức nguy hại thấp (T)

2 điểm

2. Chỉ tiêu về mức độ vượt quy chuẩn của chất gây ô nhiễm tồn lưu tại khu vực bị ô nhiễm môi trường (ký hiệu là N2)

Vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 100 lần trở lên

12 điểm

Vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 đến 100 lần

8 điểm

Vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1 đến 10 lần

4 điểm

3. Chỉ tiêu về các chất ô nhiễm đặc biệt (ký hiệu là N3)

Có mặt chất ô nhiễm thuộc danh mục các chất hữu cơ khó phân hủy

6 điểm

Có mặt chất ô nhiễm là Thủy ngân, Asen, Cadimi, Chì, Xianua

4 điểm

4. Chỉ tiêu về số thông số ô nhiễm tồn lưu vượt quy chuẩn hiện hành (ký hiệu là N4)

Số thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 5 trở lên

8 điểm

Số thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 2 đến 4

5 điểm

Số thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật là 1

2 điểm

5. Chỉ tiêu về diện tích khu vực bị ô nhiễm (ký hiệu là N5)

Diện tích khu vực bị ô nhiễm là 10 ha trở lên

10 điểm

Diện tích khu vực bị ô nhiễm từ 02 đến 10 ha

4 điểm

Diện tích khu vực bị ô nhiễm nhỏ hơn 2 ha

2 điểm

II. Tiêu chí về khả năng lan truyền (tối đa 25 điểm)

1. Chỉ tiêu về độ dốc của khu vực ô nhiễm (ký hiệu là L1)

Độ dốc lớn hơn 50%

6 điểm

Độ dốc từ 5% đến 50%

3 điểm

Độ dốc nhỏ hơn 5%

0 điểm

2. Chỉ tiêu về khoảng cách đến nguồn nước (ký hiệu là L2)

Khoảng cách gần nhất từ khu vực bị ô nhiễm đến nguồn nước mặt nhỏ hơn 100m hoặc đến mực nước ngầm nhỏ hơn 5m

8 điểm

Khoảng cách gần nhất từ khu vực bị ô nhiễm đến nguồn nước mặt trong vòng 100-500m, hoặc đến mực nước ngầm nhỏ hơn 20m

4 điểm

Khoảng cách gần nhất từ khu vực bị ô nhiễm đến nguồn nước mặt lớn hơn 500m, hoặc đến mực nước ngầm lớn hơn 20m

2 điểm

3. Chỉ tiêu về che phủ tại khu vực bị ô nhiễm (ký hiệu là L3)

Khu vực bị ô nhiễm không được che phủ bởi thực vật

6 điểm

Khu vực bị ô nhiễm được che phủ bởi thực vật dưới 50%

4 điểm

Khu vực bị ô nhiễm được che phủ bởi thực vật dưới 10%

2 điểm

Khu vực bị ô nhiễm được bê tông hóa bề mặt

0 điểm

4. Chỉ tiêu về cỡ hạt của đất tại khu vực bị ô nhiễm (ký hiệu là L4)

Đất bề mặt (20 cm) là đất sỏi

5 điểm

Đất bề mặt (20 cm) là đất cát

4 điểm

Đất bề mặt (20 cm) là đất mùn

2 điểm

Đất bề mặt (20 cm) là đất sét

0 điểm

III. Tiêu chí về đối tượng bị tác động (tối đa 25 điểm)

1. Chỉ tiêu về tác động đến sức khỏe cộng đồng (ký hiệu là T1)

30% số người trong ít nhất 100 người được hỏi sống xung quanh khu vực bị ô nhiễm với phạm vi trong 1000m khẳng định sức khỏe của họ bị tác động bởi khu vực bị ô nhiễm.

8 điểm

20% số người trong ít nhất 100 người được hỏi sống xung quanh khu vực bị ô nhiễm với phạm vi trong 1000m khẳng định sức khỏe của họ bị tác động bởi khu vực bị ô nhiễm.

5 điểm

10% số người trong ít nhất 100 người được hỏi sống xung quanh khu vực bị ô nhiễm với phạm vi trong 1000m khẳng định sức khỏe của họ bị tác động bởi khu vực bị ô nhiễm.

2 điểm

2. Chỉ tiêu về mật độ dân cư (ký hiệu là T2)

Có hơn 500 người sống xung quanh khu vực bị ô nhiễm với phạm vi trong bán kính 1000m

5 điểm

Có từ 50 đến 500 người sống xung quanh khu vực bị ô nhiễm với phạm vi trong bán kính 1000m

3 điểm

Có từ 5 đến 50 người sống xung quanh khu vực bị ô nhiễm với phạm vi trong bán kính 1000m

1 điểm

3. Chỉ tiêu về tác động đến các nguồn sinh sống của cộng đồng địa phương (ký hiệu là T3)

Nhiều hơn 20% cộng đồng dân trong khu vực hoặc trong phạm vi cách 1000m sử dụng nguồn nước và/hoặc đất tại khu vực bị ô nhiễm để sinh sống và canh tác

6 điểm

Ít hơn 20% cộng đồng dân trong khu vực hoặc trong phạm vi cách khu vực 1000m sử dụng nguồn nước và/hoặc đất tại khu vực bị ô nhiễm để sinh sống và canh tác

3 điểm

4. Chỉ tiêu về tác động đến hệ sinh thái tự nhiên (ký hiệu là T4)

Có dấu hiệu chắc chắn bất kỳ một hệ sinh thái bị tác động xấu

6 điểm

Nghi ngờ hệ sinh thái trong khu vực bị ảnh hưởng

3 điểm

Hệ sinh thái không bị ảnh hưởng

0 điểm

Không có thông tin

3 điểm

PHỤ LỤC 5

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ, CẢI TẠO VÀ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

…(1)…
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …….
V/v đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường “…(2)...”

(Địa danh), ngày …. tháng …. năm …..

Kính gửi: ...(3)...

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu,

...(1)... đã tiến hành điều tra và lập phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường (gọi tắt là phương án xử lý ô nhiễm) ...(2)... trên địa bàn .... thuộc tỉnh. Xin gửi quý .. .(3)... hồ sơ phương án xử lý ô nhiễm bao gồm:

- 07 (bảy) báo cáo phương án xử lý ô nhiễm;

- 01 Biên bản tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư hoặc các đối tượng bị tác động (bản gốc).

Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính đề nghị ...(3)... thẩm định, phê duyệt phương án xử lý ô nhiễm....(2)..../.

…(1)…
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên tổ chức, cá nhân thực hiện phương án xử lý ô nhiễm; (2) Tên đầy đủ của phương án xử lý ô nhiễm; (3) Tên cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt;

PHỤ LỤC 6

MẪU CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ, CẢI TẠO VÀ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Căn cứ thực hiện:

Liệt kê các văn bản pháp luật, các quy chuẩn kỹ thuật môi trường làm căn cứ để thực hiện dự án.

2. Thông tin chung:

2.1. Giới thiệu về phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường (Nêu tên phương án, địa điểm thực hiện...)

2.2. Giới thiệu về các bên liên quan chính:

Các bên liên quan chính bao gồm: chủ đầu tư, cơ quan chủ quản, đơn vị thực hiện, đơn vị phối hợp, cơ quan tư vấn, đơn vị hưởng lợi v.v... Đối với mỗi bên liên quan, cần trình bày những thông tin về tên, người đại diện/liên hệ chính, địa chỉ, số điện thoại, email.

CHƯƠNG II. HIỆN TRẠNG KHU VỰC BỊ Ô NHIỄM

Chương này trình bày những kết quả điều tra, đánh giá về phạm vi và mức độ ô nhiễm của khu vực. Các báo cáo điều tra, đánh giá sơ bộ và chi tiết về khu vực đã thực hiện cần được đính kèm. Những thông tin chính cần được nêu tại chương này bao gồm:

1. Thông tin nền về địa phương

Liệt kê những thông tin cơ bản về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của địa phương bao gồm:

1.1. Điều kiện tự nhiên

Nêu tóm tắt các nội dung sau: các đặc điểm địa hình, địa chất và thủy văn; thông tin về tính chất đất tại khu vực ô nhiễm (tính chất lý, hóa, các đặc trưng, hình thái và phẫu diện các loại đất chính của địa phương); các đặc điểm về khí hậu/thời tiết; các đặc điểm về thủy văn của địa phương, trong đó đặc biệt là những thông tin về tầng nước ngầm và các đặc trưng dòng chảy bề mặt chính.

1.2. Điều kiện kinh tế xã hội

Nêu tóm tắt các nội dung sau: dân số địa phương, đặc biệt là số hộ dân và số người sống xung quanh khu vực ô nhiễm; hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất của địa phương, các điều kiện sinh hoạt, vệ sinh nói chung và sức khỏe của nhân dân, có đề cập đến những ảnh hưởng đến sức khỏe do khu vực bị ô nhiễm gây ra;

2. Thông tin về khu vực bị ô nhiễm

2.1. Vị trí khu vực: Địa chỉ, vị trí địa lý, tọa độ địa lý, độ cao so với mực nước biển, ranh giới của khu vực bị ô nhiễm, chủ sở hữu hiện tại và người liên hệ chính.

2.2. Lịch sử hoạt động khu vực: Thời gian bắt đầu hoạt động, thời gian đóng cửa; Các hoạt động tại khu vực; Những vấn đề/ý kiến phàn nàn hoặc khiếu nại được ghi nhận liên quan đến hoạt động của khu vực.

2.3. Hiện trạng sử dụng đất tại khu vực: Nêu rõ hiện trạng sử dụng đất của khu vực và vùng xung quanh khu vực; Quy hoạch sử dụng đất của khu vực và vùng xung quanh khu vực theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

2.4. Bản đồ và ảnh: Bản đồ phác thảo của khu vực; hình ảnh (tổng hợp hình ảnh toàn cảnh, ảnh thể hiện ranh giới khu vực, ảnh của các đối tượng ô nhiễm chính,...).

3. Phạm vi và mức độ ô nhiễm

3.1. Các đợt điều tra, khảo sát đã thực hiện:

Liệt kê các đợt khảo sát đã thực hiện, trình bày trong bảng sau:

a) Kết quả điều tra, đánh giá sơ bộ (báo cáo kết quả chi tiết được hướng dẫn tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Kết quả điều tra, đánh giá chi tiết (báo cáo kết quả chi tiết được hướng dẫn tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này);

c) Khảo sát, đánh giá bổ sung nhằm khoanh vùng chính xác khu vực ô nhiễm có mức độ rủi ro cao.

3.2. Kết quả khoanh vùng phạm vi ô nhiễm: Cần nêu được các nguồn ô nhiễm có trong khu vực; phạm vi của khu vực bị ô nhiễm và phạm vi của các nguồn ô nhiễm có trong khu vực (phạm vi cần được thể hiện cả về diện tích lẫn chiều sâu).

3.3. Kết quả quan trắc và phân tích môi trường

Nêu rõ thuyết minh phương pháp luận lấy mẫu gồm: sơ đồ và vị trí lấy mẫu, phương pháp lấy mẫu, thời gian lấy mẫu, số lần lấy mẫu, loại mẫu, độ sâu lấy mẫu, chỉ tiêu phân tích. Trong phần này, phải kèm theo các hình vẽ, sơ đồ về vị trí lấy mẫu.

Diễn giải các kết quả phân tích (đất, trầm tích đáy, nước mặt và nước ngầm). Có thể diễn giải theo bảng biểu, so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành.

3.4. Bản đồ khu vực bị ô nhiễm

Bản đồ khu vực bị ô nhiễm mô tả đầy đủ hiện trạng ô nhiễm của khu vực, trong đó mô tả chi tiết các nguồn gây ô nhiễm tồn lưu, đường lan truyền ô nhiễm và đối tượng bị tác động. Bản đồ khu vực bị ô nhiễm trước hết là sơ đồ mặt bằng khu vực và sơ đồ lát cắt dọc địa hình.

3.5. Kết quả phân loại mức độ rủi ro của khu vực bị ô nhiễm: mô tả được việc áp dụng phương pháp phân loại mức độ rủi ro của khu vực bị ô nhiễm theo 3 mức độ: rủi ro cao, rủi ro trung bình và rủi ro thấp.

Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

3.6. Đánh giá tác động của khu vực bị ô nhiễm dựa trên 3 yếu tố: ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái và khả năng lan truyền ô nhiễm.

CHƯƠNG III. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ

1. Các biện pháp kỹ thuật

Đối với từng đối tượng tồn tại trong khu vực bị ô nhiễm, đưa ra các biện pháp kỹ thuật để cải tạo và phục hồi môi trường khác nhau. Các biện pháp kỹ thuật có thể được chia ra thành các giai đoạn như sau:

a) Các biện pháp bảo vệ đối tượng bị tác động trước khi xử lý:

- Thông báo cho các đối tượng bị tác động, các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng về tình trạng của khu vực;

- Ngăn ngừa tiếp xúc với chất ô nhiễm bằng cách lập rào chắn cách ly khu vực và niêm phong và đóng cửa khu nhà bị ô nhiễm;

- Hạn chế hoặc cấm sử dụng đất và nước ngầm, hoặc di dời tạm thời các đối tượng bị tác động ra khỏi khu vực ô nhiễm;

- Di dời các đối tượng bị tác động ra khỏi khu vực ô nhiễm.

b) Các biện pháp xử lý nguồn ô nhiễm và ngăn chặn lan truyền:

- Xử lý tại chỗ hoặc bốc xúc, vận chuyển đi xử lý các nguồn ô nhiễm;

- Bao vây, cô lập lâu dài các nguồn ô nhiễm và các khu vực ô nhiễm xung quanh;

- Bơm và xử lý nước ngầm (nếu có);

- Tiến hành các biện pháp cách ly các khu vực đất/trầm tích đáy bị ô nhiễm còn lại, hoặc triển khai các biện pháp xử lý/cải tạo các khu vực này;

- Thiết lập các màng ngăn thẩm thấu để ngăn ngừa chất ô nhiễm lan truyền thông qua nước ngầm.

c) Các biện pháp kiểm soát khu vực bị ô nhiễm sau khi xử lý:

- Thông báo công khai, cảnh báo và duy trì cảnh báo khu vực bị ô nhiễm.

- Khoanh vùng, cô lập, cách ly nhằm ngăn ngừa các tác động của khu vực bị ô nhiễm và chất gây ô nhiễm lan truyền ra môi trường xung quanh;

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân liên quan, cộng đồng sống xung quanh khu vực bị ô nhiễm để chủ động phòng tránh các tác động do ô nhiễm môi trường gây ra;

- Theo dõi, quan trắc định kỳ chất lượng môi trường xung quanh và công bố thông tin.

2. Bảng so sánh các biện pháp kỹ thuật

Lập bảng so sánh các biện pháp kỹ thuật để xây dựng, lựa chọn phương án tối ưu cho việc cải tạo và phục hồi môi trường khu vực bị ô nhiễm. Việc xác định các biện pháp kỹ thuật có thể dựa vào các tiêu chí sau:

a) Mức độ giảm thiểu rủi ro mà biện pháp kỹ thuật có thể đạt được;

b) Mức độ tin cậy của công nghệ và/hoặc biện pháp đề xuất (Những tác động gây ra cho đất, nước ngầm và không khí trong và sau khi thực hiện phương án; hiệu suất xử lý v.v...);

c) Chi phí thực hiện biện pháp kỹ thuật;

d) Thời gian thực hiện;

đ) Tính khả thi về mặt kỹ thuật, và tính khả thi của công nghệ xử lý được đề xuất khi triển khai;

e) Các tác động khác của biện pháp nếu được thực hiện.

Trên cơ sở các phân tích các tiêu chí nêu trên, lựa chọn các biện pháp kỹ thuật tối ưu của từng mức độ ưu tiên xử lý khu vực bị ô nhiễm để tổng hợp, lựa chọn phương án xử lý ô nhiễm tối ưu nhất (có thể lựa chọn một hay kết hợp nhiều biện pháp tùy thuộc đối tượng bị tác động và mức độ ô nhiễm).

CHƯƠNG IV. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ ĐƯỢC LỰA CHỌN

1. Nội dung và kế hoạch xử lý:

1.1. Nội dung

Phần này sẽ tập trung nêu chi tiết các hạng mục công việc sẽ thực hiện, với các khối lượng công việc được định lượng một cách cụ thể và chi tiết, về cơ bản, phần nội dung sẽ phụ thuộc vào từng dự án cụ thể, tuy nhiên có thể tóm tắt tổng quát như sau:

a) Ngăn ngừa, xử lý hoặc loại bỏ các nguồn ô nhiễm;

b) Ngăn chặn các đường lan truyền ô nhiễm;

c) Bảo vệ các đối tượng bị tác động.

1.2. Kế hoạch xử lý

Đối với từng hạng mục công trình hoặc các biện pháp để cải tạo và phục hồi môi trường khu vực bị ô nhiễm, lập kế hoạch xử lý bao gồm các nội dung sau:

- Thời gian, tiến độ thực hiện các hạng mục công trình hoặc các biện pháp kỹ thuật;

- Liệt kê khối lượng công việc cần phải làm cho từng hạng mục công trình, hoặc các biện pháp kỹ thuật;

- Liệt kê các thiết bị và nhân công để thực hiện;

- Phân công đơn vị, nhân sự để quản lý, giám sát triển khai từng hạng mục công trình.

2. Các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường

Xác định những tác động tiêu cực đến môi trường gây ra trong suốt quá trình thực hiện phương án từ giai đoạn giải phóng mặt bằng đến giai đoạn giám sát, quản lý sau xử lý (nêu những tác động tiêu cực đến môi trường không khí, môi trường đất, môi trường nước,...).

Các biện pháp bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thực hiện phương án (nêu những biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường không khí, môi trường đất, môi trường nước,...).

CHƯƠNG V. GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT TRONG VÀ SAU XỬ LÝ

1. Giám sát trong quá trình xử lý

Nêu kế hoạch và cách thức giám sát chất lượng kỹ thuật của công tác xử lý, cải tạo phục hồi môi trường trong quá trình thực hiện phương án.

Căn cứ vào từng nội dung dự án cụ thể xác định các tác động môi trường, xác định các rủi ro an toàn lao động và đề xuất các biện pháp giảm thiểu.

2. Kiểm soát sau xử lý

Trong trường hợp chưa thể loại bỏ hết những tác động đến sức khỏe và môi trường do tác động của các chất gây ô nhiễm tồn lưu; những công trình xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đã xây dựng cần quản lý và duy trì để đảm bảo các rủi ro được kiểm soát. Các nội dung cụ thể bao gồm:

a) Duy trì cảnh báo khu vực bị ô nhiễm;

b) Truyền thông, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân liên quan, cộng đồng sống xung quanh khu vực bị ô nhiễm;

c) Duy tu, bảo dưỡng các công trình xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường;

d) Theo dõi, quan trắc định kỳ chất lượng môi trường tại khu vực bị ô nhiễm và môi trường xung quanh; công bố thông tin về chất lượng môi trường.

PHỤ LỤC

Hình ảnh về khu vực bị ô nhiễm: Cần đưa ra đầy đủ hình ảnh, bản đồ và sơ đồ chi tiết về khu vực bị ô nhiễm bao gồm nguồn ô nhiễm tồn lưu, các đối tượng bị tác động và môi trường xung quanh.

PHỤ LỤC 7

MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ, CẢI TẠO VÀ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

…(1)…
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./QĐ-……

(Địa danh), ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường “…(2)…”

…(3)…

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu;

Căn cứ ...(4)...quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của ...(1)...;

Xét nội dung phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường (gọi tắt là phương án xử lý ô nhiễm) “...(2)...” đã được chỉnh sửa, bổ sung kèm theo văn bản giải trình số...ngày...tháng ...năm...của...(5)…;

Theo đề nghị của ...(6)...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung phương án xử lý ô nhiễm “...(2)...” của ...(5)... (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân) với các nội dung cụ thể sau:

a) Giải pháp xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường

b) Các hạng mục công trình xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường

Điều 2. ...(5)... có trách nhiệm xây dựng dự án xử lý ô nhiễm và thực hiện cải tạo và phục hồi môi trường theo những nội dung trong phương án xử lý ô nhiễm và những yêu cầu bắt buộc sau đây:

1………………

2………………

Điều 3. ...(7)... có trách nhiệm phê duyệt dự án xử lý ô nhiễm ...(2)... trên cơ sở phương án xử lý ô nhiễm ...(2)... và những yêu cầu bắt buộc tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 4. ...(5)... phải tuân thủ nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường trong quá trình xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường, chế độ thông tin, báo cáo về việc thực hiện nội dung phương án xử lý ô nhiễm đã được phê duyệt theo các yêu cầu của Quyết định này.

Điều 5. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những thay đổi về nội dung phương án xử lý ô nhiễm được phê duyệt, ...(5)... phải có văn bản báo cáo ...(1)... và chỉ được thực hiện những thay đổi đó sau khi có văn bản chấp thuận của …(1)…

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân;
-
- Lưu…

…(3)…
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan thẩm định, phê duyệt;

(2) Tên đầy đủ của phương án xử lý ô nhiễm;

(3) Thủ trưởng cơ quan thẩm định, phê duyệt;

(4) Tên đầy đủ của văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thẩm định, phê duyệt phương án xử lý ô nhiễm;

(5) Tên tổ chức, cá nhân trình thẩm định phương án xử lý ô nhiễm;

(6) Tên cơ quan được giao chủ trì tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án xử lý ô nhiễm;

(7) Tên Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc tổ chức, cá nhân.

PHỤ LỤC 8

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CẢI TẠO VÀ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG KHU VỰC BỊ Ô NHIỄM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

…(1)…
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …
V/v đề nghị xác nhận hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường “..(2)…”

(Địa danh), ngày … tháng … năm …

Kính gửi: ...(3)...

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu;

Căn cứ Quyết định số …….. của …..(3)….. về việc phê duyệt phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường (gọi tắt là phương án xử lý ô nhiễm) …(2)…;

...(1)... đã tiến hành dự án cải tạo và phục hồi môi trường đối với ...(2)... trên địa bàn .... thuộc tỉnh.

Xin gửi quý cơ quan hồ sơ báo cáo hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường gồm:

- 03 (ba) báo cáo hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường;

- 01 Biên bản tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư đối với việc hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường (bản gốc).

Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

...(1)... đề nghị ...(3)... phê duyệt hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường cho ... (2)... nêu trên.

………(1)…..…
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên tổ chức, cá nhân; (2) Tên đầy đủ của phương án xử lý ô nhiễm; (3) Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án xử lý ô nhiễm;

PHỤ LỤC 9

MẪU BÁO CÁO HOÀN THÀNH CẢI TẠO VÀ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG KHU VỰC BỊ Ô NHIỄM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. Thông tin chung

1.1. Giới thiệu về phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường

- Mục đích của việc xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường;

- Vị trí của khu vực bị ô nhiễm;

- Mức độ ô nhiễm môi trường (trong đất, nước ngầm).

1.2. Giới thiệu về các bên liên quan chính:

Các bên liên quan chính bao gồm: chủ đầu tư, cơ quan chủ quản, đơn vị thực hiện, đơn vị phối hợp, cơ quan tư vấn, đơn vị hưởng lợi v.v...

Đối với mỗi bên liên quan, cần trình bày những thông tin sau:

- Tên;

- Người đại diện/liên hệ chính;

- Địa chỉ;

- Số điện thoại; Email.

1.3. Thông tin chung liên quan đến khu vực:

- Địa chỉ;

- Kích thước;

- Tọa độ GPS;

- Chủ sở hữu khu vực bị ô nhiễm;

- Bản đồ khu vực;

- Hiện trạng sử dụng của khu vực và kế hoạch sử dụng trong tương lai.

II. Nội dung phương án xử lý ô nhiễm đã phê duyệt:

- Trình bày tổng thể nội dung phương án xử lý ô nhiễm đã được phê duyệt;

- Trình bày các hạng mục, công trình xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đã phê duyệt;

- Trình bày mục tiêu tổng quát và chất lượng đạt được của các hạng mục, công trình xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường theo phương án xử lý ô nhiễm đã được phê duyệt.

III. Các hạng mục xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đã hoàn thành

- Mô tả chi tiết các nội dung xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đã hoàn thành theo phương án xử lý ô nhiễm đã được phê duyệt;

- Khối lượng công việc thực hiện các nội dung xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đã hoàn thành;

- Khối lượng các công trình xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường phát sinh (không có trong kế hoạch) để thực hiện công tác xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đã đề ra;

- Công tác quản lý và giám sát môi trường để thực hiện công tác xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đã đề ra;

- Lập bảng khối lượng công việc đã hoàn thành:

STT

Các công trình, hạng mục theo phương án xử lý đã phê duyệt

Các công trình, hạng mục đã hoàn thành

Khối lượng công việc

Kinh phí

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

1

2

IV. Kết quả giám sát chất lượng môi trường

- Trình bày chuỗi số liệu về hiện trạng môi trường tại khu vực theo báo cáo giám sát môi trường hàng năm mà tổ chức, cá nhân đã cam kết trong phương án xử lý ô nhiễm;

- Đánh giá kết quả chất lượng môi trường từ bắt đầu triển khai đến khi kết thúc công tác xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường.

V. Đánh giá, đề xuất và kiến nghị

- Đánh giá kết quả đạt được;

- Đề xuất và kiến nghị.

VI. Phụ lục

- Kết quả phân tích và dữ liệu lấy mẫu trước khi xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường;

- Kết quả phân tích và dữ liệu lấy mẫu đánh giá chất lượng môi trường sau khi xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường của 03 đơn vị có chức năng lấy và phân tích mẫu theo quy định của pháp luật;

- Kết quả giám sát môi trường;

- Bản đồ khu vực bị ô nhiễm đã được xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường với các lát cắt:

+ Thành phần khu vực bị ô nhiễm;

+ Tình hình chất lượng đất và nước ngầm;

+ Hiện trạng chất lượng đất và nước ngầm khu vực còn lại.

PHỤ LỤC 10

MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT HOÀN THÀNH CẢI TẠO VÀ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG KHU VỰC BỊ Ô NHIỄM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

…(1)…
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …./QĐ-…

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm …..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường “...(2)...”

...(3)...

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2014;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu;

Căn cứ ...(4)...quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của ...(1)...;

Xét nội dung báo cáo hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường “...(2)…” và Biên bản kiểm tra, đánh giá thực tế ngày...tháng ...năm…;

Theo đề nghị của ...(6)…,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ...(5)... đã hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường và yêu cầu của Quyết định số ... của ... (3) ... về việc phê duyệt phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường (gọi tắt là phương án xử lý ô nhiễm) “…(2)…”

Điều 2. Tổ chức, cá nhân (hoặc cơ quan tiếp quản các công trình) có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu bắt buộc sau đây:

1. Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung kiểm soát sau xử lý nêu trong phương án xử lý ô nhiễm và các yêu cầu của quyết định phê duyệt.

2. Chủ động xử lý, khắc phục kịp thời các sự cố và các tình huống bất lợi xảy ra gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và báo cáo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và các cơ quan liên quan khác để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân;
- Lưu…

…(7)…
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan thẩm định, phê duyệt hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường;

(2) Tên đầy đủ của khu vực bị ô nhiễm;

(3) Thủ trưởng cơ quan có thẩm định, phê duyệt phương án xử lý ô nhiễm;

(4) Tên đầy đủ của văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thẩm định, phê duyệt hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường;

(5) Tên tổ chức, cá nhân trình báo cáo hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường;

(6) Tên cơ quan được giao chủ trì tổ chức thẩm định, phê duyệt hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường;

(7) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan đã cấp quyết định phê duyệt hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường.

 MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No: 30/2016/TT-BTNMT

Hanoi, October 12, 2016

 

CIRCULAR

ON MANAGEMENT, IMPROVEMENT AND REMEDIATION OF RESIDUE-CONTAMINATED SITES

Pursuant to the Law on Environment protection dated June 23, 2014;

Pursuant to the Government’s Decree No.19/2015/ND-CP detailing a number of Articles of the Law on Environmental protection dated February 14, 2015;

Pursuant to the Government’s Decree No.21/2013/ND-CP dated March 04, 2013 on functions, rights and responsibilities and organizational structures of the Ministry of Natural Resources and Environment;

At request of the Director General of the Vietnam Environment Administration and Director of Departments of Legal Affairs

The Minister of Natural Resources and Environment hereby issues this Circular on management, improvement and remediation of the environment which is contaminated by residual contamination.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

This Circular details point a, point b, clause 3 Article 107 of the Law on Environmental Protection, clauses 3 and 4 Article 13 of the Government’s Decree No.19/2015/ND-CP dated February 14, 2015 detailing a number of Articles of the Law on Environmental Protection (hereinafter referred to as “Decree No.19/2015/ND-CP ) concerning:

1. Criteria for classification of land contaminated with residual contaminants (hereinafter referred to as “contaminated site”).

2. Instructions on environment remediation at contaminated sites.

3. Inspection and verification of accomplishment of environmental remediation of contaminated sites.

Article 2. Subjects of application

This Circular applies to State regulatory authorities, domestic and overseas entities participating in environment remediation of contaminated sites.

Article 3. Interpretation

1. Residual contaminant refers to chemicals which are persistent in the natural environment and are presented in the Annex 1 attached hereto; and their content exceeds the limits prescribed in environmental technical regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Possibility of spread of residual contamination refers to the residual contaminant’s ability to spread into surrounding environment.

4. Affected subject refers to those that are affected by contaminated sites including human beings, environment and ecosystems.

5. Contaminated site refers to a place where the content of one or more residual contaminants exceeds the limits prescribed by the environmental technical regulations that affect human health, environment and ecosystem.

6. Layout plan of contaminated sites refers to a map that presents the extent, seriousness of contamination, spreading routes of each specific contaminant and its impacts on affected subjects

7. Control contaminated sites refers to the application of long-term technical solutions to control and prevent impacts of sources of residual contamination on affected subjects.

8. Environmental remediation measure refers to technical solutions applied to mitigate and remove residual contaminants remaining in the environment and remediate the contaminated site.

Chapter II

CLASSIFICATION AND REMEDIATION OF CONTAMINATED SITE

Section 1. Criteria for classification of contaminated site

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Contaminated sites shall be classified by level of risks according to the following indicators: sources of residual contamination, possibility of spread of contamination and affected subjects.

2. These above-mentioned indicators shall be evaluated by weighted point method. The method for determination of weighted points is presented in Annex 4 attached hereto.

3. The level of risk of a contaminated site shall be determined according to the total weighted point.

Article 5. Classification of contaminated sites

Contaminated sites shall be classified according to 03 levels of risk as follows:

1. Low: if the total weighted point is less than 40.

2. Medium: if the total weighted point varies from 40 to not exceeding 60.

3. High: if the total weighted point exceeds 60.

Section 2.INVESTIGATION AND ASSESSEMENT OF CONTAMINTED SITES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A preliminary investigation and assessment is carried out to determine whether or not a site contains residual contaminants whose content exceeds the limit prescribed by the environmental technical regulations.

2. For the purposes of preliminary investigation and assessment, the organization in- charge shall:

a) Aggregate and review documents regarding potentially-contaminated sites;

b) Carry out site surveys on potentially-contaminated sites;

c) Collect and analyze samples to determine residual contaminants, sources of residual contamination and make preliminary assessment on the seriousness of contamination;

d) Make out preliminary investigation and assessment reports.

3. The procedure for preliminary investigation and assessment of potentially-contaminated sites is specified in Annex 2 attached hereto.

4. Every people’s Committee of provinces and direct-controlled municipalities (hereinafter referred to as “province”) shall take charge of preliminary investigation and assessment of potentially-contaminated sites within the province According to preliminary investigation and assessment results, the people’s Committee of the province shall:

a) Publish information on non-contaminated sites where no residual contaminant whose content exceeds the content limits prescribed in the environmental technical regulation is found;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Submit a report to the Ministry of Natural Resources and Environment where the contaminated site stretches across 02 or more provinces.

5. The preliminary investigation and assessment is funded from the environmental protection budget.

Article 7. Detailed investigation and assessment

1. A detailed investigation and assessment shall be carried out for the purpose of identifying residual contaminants, sources of residual contamination, the extent and seriousness of contamination, possibilities of the spread of contamination and affected subjects, and defining responsibilities for remediating the environment.

2. For the purpose of detailed investigation and assessment, the organization in charge shall:

a) Prepare detailed site survey plan;

b) Conduct site investigation, surveys and sampling; analysis and determination of residual contaminants, seriousness of contamination, and extent of contamination and means of spread of contamination;

c) Prepare maps of contaminated sites which present contaminants, the seriousness of contamination, extent of contamination and routes for spread of contamination;

d) Prepare detailed investigation and assessment reports.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The detailed investigation and assessment result is considered as the basis for defining responsibilities for environmental remediation of contaminated sites.

5. The detailed investigation and assessment result is applied to classify the level of risk of contaminated sites as stipulated in Article 5 hereof.

6. The detailed investigation and assessment is funded from the environmental protection budget.

Section 3. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND REMEDIATION; INSPECTION AND VERTIFICATION OF COMPLETION OF ENVIRONMENTAL REMEDIATION OF CONTAMINATED SITES

Article 8. Principles of management and remediation of contaminated sites

1. For low-level contaminated sites, the environmental remediation plans shall be made according to contamination control measures (hereinafter referred to as “contaminated site control project”) as stipulated in Article 9 hereof.

2. For medium and high-level contaminated sites, decontamination plans shall be made according to environmental remediation measures (hereinafter referred to as “decontamination plan”) as stipulated in Article 10 hereof.

3. High-level contaminated sites shall be prioritized to decontaminate.

4. Advanced, environmentally-friendly and competitive-pricing technologies should be applied.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 9. Contaminated site control projects

1. Contamination control includes:

a) Give and reiterate announcements, warnings of contaminated sites;

b) Zone and isolate contaminated sites to prevent the spread of contamination;

c) Disseminate information and raise awareness or relevant entities and residents in the vicinity of residual contamination;

d) Periodically monitor the environment at contaminated sites and their vicinity areas; make information on environmental quality publicly available.

2. Responsibilities for preparation, approval and execution of contaminated site control projects:

a) The Vietnam Environment Administration shall prepare and submit the inter-provincial contaminated site control project to the Ministry of Natural Resources and Environment for approval and request the People’s Committees of provinces where the contaminated site is located to execute the project.

b) Every Department of Natural Resources and Environment shall submit contaminated site control projects within their administration to the People’s committee of the province for approval and shall execute the approved project.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Preparation of decontamination plans

1. Responsibilities for preparation of decontamination plans:

a) The Vietnam Environmental Administration shall draw up and submit decontamination plans for inter-provincial contaminated sites stipulated in clause 1 Article 13 of the Decree No.19/2015/ND-CP to the Ministry of Natural Resources and Environment for approval.

b) The People’s Committees of provinces shall draw up and submit decontamination plans for contaminated sites within their administration as stipulated in clause 1 Article 13 of the Decree No.19/2015/ND-CP to the Ministry of Natural Resources and Environment for approval;

c) Any entity having demand for land in contaminated sites as prescribed in clause 3 Article 13 of the Decree No. 19/2015/ND-CP shall submit a decontamination plan to the People’s Committee of the province for approval.

2. The decontamination plan shall include the following main contents:

a) General information on the contaminated site;

b) Results of investigation and assessment of the level of risk of the contaminated site;

c) Decontamination methods (whether on-site decontamination or off-site decontamination by transporting contaminants to a designated decontamination facility);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Control and supervision during and after decontamination;

e) Decontamination itineraries and schedule.

Refer to Annex 6 attached hereto for detailed decontamination plan.

3. It is required to revise the decontamination plan if:

a) any change in land use planning is made at the time of implementation of the decontamination plan; or

b) any change in decontamination scale, techniques, methods or applicable technologies is made.

4. Entities prescribed in clause 1 of this Article shall conduct a poll for affected residents’ opinions and shall obtain those residents’ consent to the decontamination plan.

5. Preparation of decontamination plans by entities prescribed in point a and b clause 1 of this Article shall be funded with the environmental protection budget. Entities prescribed in point c clause 1 of this Article shall pay all expenses for preparation of their decontamination plans.

Article 11. Assessment and approval of decontamination plans

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The application shall include:

a) An application form made using form in Annex 5 hereto.

b) 07 decontamination reports made using Annex 06 attached hereto;

c) A consolidated record of affected residents’ opinions.

3. The competent authority that has the power to assess and approve the decontamination plan as prescribed in clause 1 Article 10 hereof shall set up a Board of Assessment. The assessment of a decontamination plan shall not exceed 45 working days from the date of receipt of the valid and complete application.

4. The assessment shall focus on the accuracy of results of investigation, zoning, extent and seriousness of contamination; compatibilities of techniques, methods and technological solutions for mitigating or removing residual contaminants from the selected contaminated site.

5. The applicant shall revise and complete their decontamination plan according to the announcement of the Board of Assessment and submit the revised plan to the competent authority for approval.

6. Within 15 working days from the date of receipt of an application for approval, the competent authority shall consider issuing a decision on approval using Annex 7 attached hereto. In case of rejection, the competent authority shall return the application to the applicant and specify reasons for rejection.

7. The competent authority shall be funded for assessment of decontamination plans from the environmental protection budget.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A Board of Assessment shall be set up to assess each decontamination plan.

2. Boards of Assessment shall give advices to the competent authority that has the power to assess and approve decontamination plans; and shall legally take responsibilities for assessment results towards the competent authority.

3. Boards of Assessment shall stick to the principle under which the assessment shall be discussed publicly.

4. The assessment conclusion may be:

a) Approved: a decontamination plan is approved if all members of the Board of Assessment, by unanimous vote, have voted in favor of the decontamination plan. No adjustment or supplement is deemed necessary.

b) Approved but adjustment or supplementation is required: if at least 2/3 members of the Board of Assessment voted for the decontamination plan or voted for with the proviso that adjustments or supplement must be made, including a vote for or vote with the proviso that adjustments or supplement must be made from the Chairman or authorized Deputy Chairman of the Board of Assessment;

c) Rejected: if more than 1/3 members of the Board of Assessment opposed to the decontamination plan from or it is against by the Chairman or authorized Deputy Chairman of the Board of Assessment

5. Requirements for Board of Assessment meetings

The meeting of the Board of Assessment shall take place if:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Legal representatives of organizations, individuals or authorized person shall be in attendance.

6. Responsibilities of members of Boards of Assessment

Every Board of Assessment shall:

a) Study decontamination plans and relevant documents provided by the assessing authority;

b) Participate in meetings of the Board of Assessment, investigation and surveys (if any) conducted during the assessment;

c) Submit comments on the decontamination plan to the assessing authority at least 01 day ahead of the official meeting of the Board of Assessment; and present such comments at the official meeting;

d) Fill in assessment sheets;

dd) Keep provided documents and files in accordance with regulations of laws and submit them upon request of the assessing authority after the assessment is completed;

e) Take responsibilities for assessment, comments and assigned tasks towards laws and the assessing authority.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Every member has the power to:

a) request the assessing authority to provide documents in relation to applications for assessment;

b) Suggest the assessing authority to hold meetings, seminars and other activities for the purposes of assessment;

c) Attend meetings of the Board of Assessment and participate in other activities for assessment;

d) Directly communicate their ideas at meetings of the Board of Assessment and stick to their idea in case it conflicts with the conclusion of the Board of Assessment.

dd) Receive wages or salaries under current regulations of laws during the assessment; receive reimbursement for out-of-pocket expenses (such as expenses for travelling, meals, accommodations, and others) under regulations of laws if they participate in activities conducted by the Board of Assessment.

8. Every Chairman of Boards of Assessment shall have rights and take on responsibilities prescribed in clauses 6 and 7 of this Article and shall:

a) Preside over meetings of the Board of Assessment;

b) Clarify opinions raised in the meetings of the Board of Assessment and make conclusions by the end of each meeting of the Board of Assessment;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Deputy chairman of the Board of Assessment shall have rights and take on responsibilities as prescribed in clauses 6 and 7 of this Article and shall undertake rights and responsibilities of the chairman if (s)he is authorized.

Article 13. Implementation of decontamination plans

1. The approved decontamination plan will lay a foundation for preparation and implementation of decontamination projects under regulation of laws.

2. Entities specified in clause 1 Article 10 hereof shall arrange capital, select qualified organization to draw up and implement decontamination projects according to the approved decontamination plan.

Article 14. Inspection and verification of completion of environmental remediation

1. Responsibilities for inspection and verification of completion of environmental remediation:

a) People’s Committees of provinces shall inspect and verify the completion of environmental remediation in contaminated sites within the administration;

b) The Ministry of Natural Resources and Environment shall inspect and verify the completion of environmental remediation of inter-provincial contaminated sites.

2. After completion of environmental remediation, the entity that carried out the decontamination project shall sample or hire 03 sampling agencies to take and analyze samples, compare samples with the environmental technical regulation and approved decontamination plan; hold a referendum for affected residents’ opinions; submit an application for inspection and verification of environmental remediation to the competent authority prescribed in clause 1 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) An application form made using Annex 8 attached hereto;

b) 03 environmental remediation reports made using the form in Annex 9 attached hereto;

c) A consolidated record that presents residents’ opinions of environmental remediation of the contaminated site.

4. The procedure for inspection and verification of completion of environmental remediation is as follows:

a) Study the environmental remediation report made using the form in Annex 9 attached hereto;

b) Select qualified sampling agencies to collect and analyze samples under regulations of laws;

c) Set up an inspectorate to conduct inspection and assessment with the participation of the representatives of the People’s Committees of communes where environmental remediation takes place.

5. The authority stipulated in clause 1 of this Article shall conduct inspection and verification of completion of environmental remediation of the contaminated site according to Annex 10 attached hereto.

A Consulting Board may be set up to examine the verification of completion of environmental remediation, where necessary.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter III

RESPONSIBILITIES AND IMPLEMENTATION

Article 15. Responsibilities of Vietnam Environment Administration

The Vietnam Environment Administration shall:

1. Aggregate, make out and publish the list of contaminated sites; record, create, update and operate national contaminated site data systems

2. Compile and introduce technical guidance on environmental remediation of contaminated sites.

Article 16. Responsibilities of People's Committees of provinces

Every People’s Committee of the province shall:

1. Investigate, evaluate, aggregate, make out and publish a list of contaminated site within the province.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Submit a report on achievements in environmental remediation of contaminated sites within the province to the Ministry of Natural Resources and Environment by March 31st of every year.

Article 17. Entry into force

This Circular enters into force from December 01, 2016.

Article 18. Implementation

1. People’s Committees of provinces, Vietnam Environment Administration, Departments of Natural Resources and Environment of provinces and relevant entities shall be responsible for the implementation of this Circular.

2. The Director General of the Vietnam Environment Administration shall give directives, inspect, supervise and expedite the implementation of this Circular.

3. Any issue arising in connection to implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Natural Resources and Environment. /.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP. MINISTRY
DEPUTY MINISTRY
Vo Tuan Nhan

 

ANNEX 1

LIST OF RESIDUAL CONTAMINANTS AND ITS TOXICITY
(Issued together with the Circular No.30/2016/TT-BTNMT dated October 12, 2016 by the Minister of Natural Resources and Environment)

No.

Contaminants/chemicals

Toxicity

No.

Contaminants/chemicals

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I

Heavy metal

 

14

Pretilachlor

Medium

1

Arsenic (As)

Severe

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Simazine

Medium

2

Cadmium (Cd)

Severe

16

Trichlorfon

Severe

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Severe

17

Captan

Severe

4

Chrome (Cr)

Medium

18

Captafol

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Copper (Cu)

Low

19

Chlordimeform

Medium

6

Zinc (Zn)

Low

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Isobenzen

Severe

II

Agrochemicals

 

21

Isodrin

Severe

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Severe

22

Methamidophos

Severe

2

Benthiocarb

Medium

23

Monocrotophos

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Cypermethrin

Severe

24

Methyl Parathion

Severe

4

Cartap

Medium

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SodiumPentachlorophenate monohydrate

Severe

5

Dalapon

Severe

26

Parathion-Ethyl

Severe

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Medium

27

Pentachlorophenol

Severe

7

Dimethoate

Severe

28

Phosphamidon

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

Fenobucarb

Medium

29

Polychlorocamphene

Severe

9

Fenoxaprop - ethyl

Medium

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Persistent organic pollutants (POPs)

 

10

Fenvalerate

Medium

1

Agrochemicals (POPs)

Severe

11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Medium

2

Polychlorinated biphenyl

Severe

12

Metolachlor

Medium

3

Dioxins

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13

MCPA (2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid)

Severe

4

Furan

Severe

 

ANNEX 2

GUIDANCE ON PRELIMINATY INVESTIGATION AND ASSESSMENT OF POTENTIALLY CONTAMINATED SITES
(Issued together the Circular No.30/2016/TT-BTNMT dated October 12, 2016 by the Minister of Natural Resources and Environment)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Review of the potentially contaminated site-related documents

a) Sources of information

- Owners and occupiers of the potentially contaminated site now and then;

- Internet, press and other means of mass media;

- Stored documents;

- Reports concerning the potentially contaminated site.

b) Required information

- General information:

+ Potentially contaminated site address, geographical location; altitude, boundaries...;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Climate;

+Land use in the potentially contaminated site;

- Overall socio-ceconomicdevelopment activities that have been taking place in the potentially contaminated site;

- Potentially contaminated site history:

+Potentially contaminated site owner(s);

+ Operation duration;

- Layout plan (topographic map, land-use map, socio-economic development planning, etc.);

- Information on location of potential sources of contamination (landfills...).

2. Preliminary site survey

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Conduct a quick survey by:

- Interviewing related parties at the potentially contaminated site to verify and supplement gathered information;

- Preliminarily identifying potential sources of contamination;

- Preliminarily identifying contamination spreading routes such as air, surface water, underground water, physical contact with contaminants, residual contaminants in ecosystems, food chains and human;

- Preliminary identifying affected subjects such as human beings, animals (livestock, cattle) fishes and aquatic flora and fauna and ecosystems.

c) Take pictures of the potentially contaminated site for report preparation.

d) Incorporate collected information into the layout plan.

3. Collection and analysis of representative samples for determination of contaminants, sources of contamination and preliminary determination of seriousness of contamination

- Take representative samples from at least 05 different places for the purposes of analysis and determination of content of residual contaminants which are specified in Annex 1 attached hereto and main residual contaminants. Samples shall be collected in accordance with the current regulations of laws;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Preparation of preliminary investigation and assessment reports

A preliminary investigation and assessment includes:

a) General introduction

- Necessity and purposes of the preliminary assessment;

- Methods of assessment, progress and status of preliminary assessment.

b) Assessment results

- Basic information on the potentially contaminated site;

- Current situation of land use and socio—economic development in that site;

- Results of analysis of representative samples for determination of contaminants, sources of contamination and preliminary determination of seriousness of contamination;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Conclusion and proposals

d) Reference documents

dd) Appendices

- Appendix 1: Layout plan;

- Appendix 2: Image report;

- Questionnaires and interview questions;

- Lists of interviewees;

- Other relevant documents.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GUIDANCE ON DETAILED INVESTIGATION AND ASSESSMENT OF POTENTIALLY CONTEMINATED SITES
(Issued together the Circular No.30/2016/TT-BTNMT dated October 12, 2016 by the Minister of Natural Resources and Environment)

The detailed investigation and assessment shall be carried as follows:

1. Preparation of detailed site survey plan:

According to the preliminary investigation and assessment, prepare a detailed site survey plan.

A detailed site survey plan includes:

a) Plans for collecting missed information;

b) Plans for sampling and analyzing residual contaminants at the site to detail type, extent and seriousness of contamination;

c) Arrangement of personnel for detailed site survey, necessary equipment, date of survey and relevant parties.

2. Detailed site survey and investigation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Carry out interviews and collect documents from relevant agencies, consolidated documents, questionnaires and statistics for necessary information.

b) Detailed survey on sources of contamination and contamination spreading routes

- Monitor, do stocktaking, measure, drill and take samples at positions where are supposed to contain sources of contamination and contamination spreading routes to determine the extent and seriousness of contamination according to the site survey plan. The number of samples for analysis shall conform to the current regulations of laws;

- Change the initial plan, consult specialists and properly adjust the survey plan according to the reality, where necessary. Reasons for adjustment or changes in the survey plan shall be recorded in the investigation report.

- Determine the specific extent and seriousness of contamination, specific source of contamination, contamination spreading routes and affected subjects according to results of the site survey, sample analysis and relevant environmental technical regulations;

- Identify causes for contamination (e.g, by human’s actions or nature, environment incidents....)

3. Preparation of contaminated site layout plans

A layout plan of the contaminated site shall be prepared according results of the detailed investigation and assessment. The layout plan shall completely presents sources of contamination, contamination routes and affected subjects.

Preparation of contaminated site layout plans:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Draw at least a longitudinal profile of the contaminated site to illustrate the depth of subjects located in the contaminated site, sources and seriousness of contamination;

c) Present all sources of contamination, contamination spreading routes (dimensions, toxicity and contaminants) and affected subjects (human beings, fauna, flora, and ecosystem) in the layout plan and section profile exactly;

d) Jot down “?” where the survey result is questionable;

dd) Specify survey information (name of surveying organization/individual, date of survey) at the right corner of the layout plan;

e) Specify notation

4. Preparation of detailed investigation and assessment reports

In addition to contents of the preliminary investigation and assessment report, the detailed investigation and assessment report shall include:

a) General information: Basic information on geographical location, owners, types of land use and water, land, geology, hydrology and climate, etc.;

b) Investigation and assessment plan: expected actions for collecting information and site investigation and assessment;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Work done at the contaminated site;

- Results of investigation and assessment of current contamination of the contaminated site:

+ Location, dimensions, concentration of contaminants in sources of contamination and contamination spreading routes;

+Affected subjects, level and frequency of contamination impact;

+Comparison of sample analysis results with relevant environmental technical regulations;

+ Layout plan of the contaminated site.

d) Conclusion and proposals

dd) Appendices

Appendices shall include, but not limited to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Sampling diagrams;

- Sample analysis results;

- Environmental monitoring results (e.g, soil longitudinal profiles at drilling holes, groundwater monitoring holes

- Imagery reports;

- Other relevant technical documents.

 

ANNEX 4

WEIGHTED POINT DETERMINATION METHODS
(Issued together with the Circular No.30/2016/TT-BTNMT dated October 12, 2016 by the Minister of Natural Resources and Environment)

1. Determination of seriousness of contamination of contaminated sites

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The total weighted point (K) of a contaminated site shall not exceed 100. K shall be determined according to the following function:

K = N + L + T

c) For determination of level of risk of a contaminated site, where 03 or more elements of any above-mentioned indicator are known as “N/A”, such indicator shall be deemed “not assessed”. In this case, it is required to search and collect information related to such above-mentioned elements to classify risk level of the contaminated site.

2. Determination of weighted point of sources of residual contamination

a) The level of risk of a source of residual contamination depends on the following elements:

- The toxicity of residual contaminants (N1);

- Excess of residual contaminant contents in the contaminated site (N2);

- Special contaminants (N3);

- Number of residual contaminants whose content exceeds the residual contamination standards (N4);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The weighted point of the source of contamination shall be determined according to the following function:

N = N1 + N2 + N3 + N4 + N5

3. Determination of weighted point of the possibility of spread of contamination

a) The spread of contamination depends on the following elements:

- The gradient of the contaminated site (L1);

- The distance from the contaminated site to sources of water (L2);

- The degree of coverage in the contaminated site (L3);

- The particle sizes of soil in the contaminated site (L4);

b) The weighted point of the spread of contamination shall be determined according to the following function:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Determination of weighted point of affected subjects

a) The weighted point of affected subjects depends on the following elements:

- The impact on community health (T1);

- Population density (T2);

- The impact on the locals’ sources of livelihood (T3);

- The impact on natural ecosystems (T4).

b) The weighted point of the affected subjects shall be determined according to the following function:

T = T1 + T2 + T3 + T4

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Indicators

Elements

 Weighted point

I. Sources of residual contamination (maximum 50 points)

1. Toxicity of residual contaminants (N1) (refer to the Annex 1 attached hereto)

High

14

Medium

 8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 2

2. Excess of residual contaminant content in the contaminated site (N2)

At least 100 times as great as that prescribed in the technical regulations

 12

From 10- 100 times as great as that prescribed in the technical regulations

 8

From 1- 10 times as great as that prescribed in the technical regulations

 4

3. Special contaminants (N3)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 6

Include, but not limited to, mercury, arsenic, cadmium, lead, cyanide

 4

4. The number of residual contamination elements whose content exceeds that prescribed in the current regulation (N4)

At least 5 elements

 8

From 2-4 elements

 5

Only one

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Area of the contaminated site (N5)

10 ha or more

 10

02 -10 ha

 4

Smaller than 2 ha

 2

II. Possibilities of spread of contamination (maximum 25 points)

1. The gradient of the contaminated site (L1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 6

5% - 50%

 3

<5%

 0

2. The distance from the contaminated site to water sources (L2)

The distance from the contaminated site to the nearest surface water source or to the nearest groundwater level is shorter than 100 m or 05 m, respectively.

 8

The distance from the contaminated site to the nearest surface water source or to the nearest groundwater level varies from 100 m to 500 m, or shorter than 20 m, respectively.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The distance from the contaminated site to the nearest surface water source or to the nearest groundwater level exceeds 500 m or 20 m, respectively.

 2

3. Degree of coverage in the contaminated site (L3)

Not covered by vegetation

 6

Covered less than 50%

 4

Covered less than 10%

 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 0

4. Particle size of soil in the contaminated site (L4)

Topsoil (20 cm) is gravel

 5

Topsoil (20 cm) is sand

 4

Topsoil (20 cm) is mud

 2

Topsoil (20 cm) is clay

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

III. Affected subjects (maximum 25 points)

1. Impact on community health (T1)

30% of at least 100 correspondents who live within the radius of 1000 m from the contaminated site asserted that their health is affected by the contaminated site.

 8

20% of at least 100 correspondents who live within the radius of 1000 m from the contaminated site asserted that their health is affected by the contaminated site.

 5

10% of at least 100 correspondents who live within the radius of 1000 m from the contaminated site asserted that their health is affected by the contaminated site.

 2

2. Population density (T2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 5

At least 50 to not exceeding 500 people live within the radius of 1000m from the contaminated site

 3

At least 5 to not exceeding 50 people live within the radius of 1000m from the contaminated site

 1

3. Impact on the locals’ sources of livelihood (T3);

More than 20% of the locals in the contaminated site or within the radius of 1000 m from the contaminated site use water sources and/or land at the contaminated site as means of livelihood or for cultivation.

 6

Less than 20% of the locals in the contaminated site or within the radius of 1000 m from the contaminated site use water sources and/or land at the contaminated site as means of livelihood or for cultivation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Impact on natural ecosystem (T4).

There are signs to firmly demonstrate that any ecosystem in the contaminated site is negatively affected.

 6

It is suspected that the ecosystem in the contaminated site is negatively affected

 3

The ecosystem is not affected

 0

N/A

 3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ANNEX 5

APPLICATION FORM FOR ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL REMEDIATION PLAN
(Issued together with the Circular No.30/2016/TT-BTNMT dated October 12, 2012 by the Minister of Natural Resources and Environment)

[Name of executing organization’
----------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No.…….
Rep: application for assessment of
“……. [name of the environmental remediation plan] ……..”

[Location and date]

 

To: [name of the assessing authority]………

Pursuant to the Government’s Decree No.19/2015/ND-CP dated February 14, 2015 detailing a number of Articles of the Law on Environmental protection;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- 07 reports on decontamination plan;

- An original aggregated record of affected residents’ opinions.

We hereby declare that these above-mentioned documents and their figures are true and reliable. We will take full responsibilities for any incorrectness under the laws of the Socialist Republic of Vietnam.

 

 


[Name of the executing organization]
(Signature, full name, position and seal)

 

ANNEX 6

SPECIMENT FOR ENVIRONMENT REMEDIATION PLAN
(Issued together with the Circular No.30/2016/TT-BTNMT dated October 12, 2016 by the Minister of Natural Resources and Environment)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Legal basis:

Specify applicable legislative documents and environmental technical regulations.

2. General information:

2.1. Introduction of environmental remediation plan (name and location…)

2.2. Introduction of main participants:

Specify name, mailing address, telephone number, address and representatives/contact persons of investors, governing body, executing organization, cooperating bodies, consulting firms and beneficiaries, etc.

CHAPTER II. CONTAMINATED SITE CURRENT SITUATION

Specify results of investigation and assessment of the extent and seriousness of contamination of the contaminated site. Preliminary and detailed investigation and assessment reports shall be attached. The following content shall be included:

1. Basic information of the contaminated site’s locality

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Natural conditions

Brief about terrain, geology and hydrology; characteristics of soil in the contaminated site (including chemical and physical properties, main soil morphology and longitudinal profiles); climate, weather; hydrological characteristics, especially characteristics of main surface runoff and aquifers

1.2. Socio-economic conditions

Brief about local population, number of households and residents living in vicinity of the contaminated site; current situations of land use and land use planning, sanitary conditions, residents’ health, and impact on community health by contaminated site;

2. General information on the contaminated site

2.1. Location: Specify geographical address, location, coordinates, altitude, boundaries, current owner(s) and their main contact persons.

2.2. History Specify date of operation, date of close, operating areas, issues and complaints in relation to the operation of the contaminated site.

2.3. Land use Specify the current land use and land use planning in the contaminated site and its vicinity

2.4. Maps and images: Sketch maps, layout plans, images (panoramic images, images of boundaries and affected subjects, etc.)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1. Investigations and surveys

Specify finished surveys, inspections:

a) Preliminary investigation and survey results (refer to Annex 2 for details);

b) Detailed investigation and survey results (refer to Annex 3 for details);

c) Additional survey and assessment for zoning the contaminated area with high level of risk.

3.2. Zoning: Specify sources of contamination; extent of the contaminated site and sources of contamination (in both area and depth).

3.3. Environmental monitoring and analyzing results

Specify sampling methods including sampling diagrams and locations, date of sampling, sampling frequency and depth, type of samples and indicators required to be analyzed. Sampling diagrams and drawings shall be enclosed.

Present and compare analysis results of soil, bottom sediment, surface water and groundwater with current environmental technical regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The layout plan shall present the current contamination status of the contaminated site by specifying sources of residual contamination, routes for spread of contamination and affected subjects. The layout plan shall present the floor plan and longitudinal terrain profiles.

3.5. Classification of level of risks of the contaminated site: Give a description of methods for classification of level of risks according 03 degrees: high, medium and low risks

Refer to Annex 4 for details.

3.6. Assessment of contaminated site impacts:

Impact on human health, environment, ecosystems and possibilities of spread of contamination.

CHAPTER III. TECHNICAL ALTERNATIVES

1. Technical solutions

Different technical solutions for environmental remediation shall be applied to different subjects and shall be divided by stage as follows:

a) Measures for protecting affected subjected prior to decontamination:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Isolate, seal and closed contaminated housing to prevent the contact with contaminants;

- Restrict or prohibit use of land and groundwater, or temporarily move affected subjects away from the contaminated site;

- Move affected subjects away from the contaminated site.

b) Measures for decontaminating sources of contamination and preventing spread of contamination:

- Conduct on-site decontamination, or unloading or transport contaminants to treatment facilities;

- Isolate sources of contamination and contaminated sites from the vicinity;

- Pump and treat groundwater (if any);

- Implement measures for isolating contaminated sites/bottom sediment or measures for remediating the contaminated site;

- Set up osmosis membranes to prevent from permeating through groundwater.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Give and reiterate announcements and warnings of contaminated sites;

- Zone and isolate contaminated sites to prevent the spread of contamination and impact of the contamination on the vicinity;

- Organize communication activities; raise residents and relevant entities’ awareness of residual contamination to proactively prevent its negative impacts;

- Periodically monitor the environment quality and make environment quality information publicly.

2. Comparison of technical alternatives

Make a comparison among technical alternatives and select the optimum technical solution for environmental remediation of the contaminated site. The technical solution shall be selected according to the following criteria:

a) Degree of mitigation of risks;

b) The reliability of proposed techniques and/ or technologies (impact on soil, groundwater and air, its efficiency, etc.)

c) Costs of application of such selected solution;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) The feasibility in terms of technique and technologies;

e) Other impacts the technical alternative is implemented.

Select the optimum alternative (or a combination of more than one alternative according to the affected subjects and seriousness of contamination.

CHAPTER IV. DESCRIPTION OF SELECETD TECHNICAL SOLUTION

1. Contents and decontamination plan:

Contents

Specify work items and workload according to specific projects, including:

a) Prevention, decontamination or removal sources of contamination;

b) Prevention of routes for spread of contamination;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2. Decontamination plan

The decontamination plan shall depend on work items and environmental remediation methods, and shall include:

- Duration and schedule for implementation the selected technique and work items;

- Specify workload of each work items or techniques;

- Specify necessary equipment and workers;

- Allocate personnel for management and supervision of work items.

2. Environmental protection measures during environmental remediation

Identify negative impacts on the environment (soil, air and water environment) during the implementation of the plan from site clearance to post-decontamination supervision and management

Specify applicable environmental protection measures (such as measures for mitigating negative impacts on air, soil and water environment during the implementation of the plan.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Decontamination supervision

Present technical quality control plan and methods during the implementation of the plan.

Identify environment impacts and occupational risks and propose mitigation measures.

2. Post-decontamination control

Control risks and manage works for environmental remediation in case of residual contaminant effects are still not fully eliminated. To be specific:

a) Reiterate warnings of the contaminated site;

b) Disseminate information and raise awareness or relevant entities and residents in the vicinity of the contaminated site of residual contamination;

c) Maintain construction works for environmental remediation;

d) Periodically monitor the environment a contaminated sites and their vicinity; make information on environmental quality publicly available.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Contaminated site images: attach contaminated site images, maps, layout plans and detailed drawings which present sources of contamination, affected subjects and the vicinity.

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 30/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.295

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!